חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אודות

עלון מראי מקומות לעיון בדף היומי הוא תוצר כולל הדף היומי, הכולל מיועד לטובי האברכים המצוינים בעלי כשרונות השוקדים יומם וליל על התורה ועל העבודה, על מנת להדריכם להתעלות בידיעת התורה בהיקף מתוך עיון ועמקות ולהיות בקיאים בש"ס לאחר שבע שנים. על פי תכנית מיוחדת שהותוותה בעצת גדולי התורה.

 

נחיצות הקמת כולל ייחודי זה לעת הזו. כיון ורואים אנו ואכשר דרא בס"ד ורבים הם האברכים שלאחר נישואיהם מקדישים כל ימיהם ללימוד התורה. והנה בעת היותם בחורי ישיבות דרך הלימוד היא בהבנת העניינים בירידה לעומק יסוד ושורש הסוגיות. אמנם הקניית דרך לימוד זו הכרחית לרכישת היסודות הנכונים בלימוד תורה שבע"פ. אך מאידך גיסא נמצאת הבקיאות לוקה. כי אף סדר הלימוד של בקיאות הנלמד בישיבות נלמד ע"פ רוב בצורה שטחית ביותר וגם ההספק די נמוך. והרי כבר הורונו גדולי הדור זצוקללה"ה ושיבלח"א תדיר פעמים אין ספור. כי בלא ידיעת ש"ס אי אפשר להיות תלמידי חכמים וגדולי תורה. וכך היה הדבר מקדמת דנא לעולמים. וכיון שמופקדים אנו על המשכת מסורת ידיעת התורה אין דבר יותר נחוץ לתקופתנו מהקמת מקום תורה שיהי' על הדרך הזו להחזיר עטרה ליושנה. 

 

על כן נוסד כולל הדף היומי עם התכנית כדלהלן, מתוך מטרה להנחיל בקרב צורבי הלומדים את מעלת ידיעת התורה מתוך עיון ועמקות, ודרך הלימוד המסורה לנו בישיבות כמקדמת דנא תוך שימת דגש על ידיעת עומק הפשט.

 

א. איך ללמוד בעיון באופן שיבינו היטב היטב דברי הגפ"ת עם עיקרי הראשונים וגדולי האחרונים באופן שלא יהי' על חשבון הבקיאות.

ב. ימלאו כריסם  בש"ס באופן שילמדו דף בעיון ליום. ובמשך שבע שנים יהיו בקיאים בש"ס. (עובדה זו מחייבת להנהיג סדרים גם בימי שישי ושבת וגם בבין הזמנים, שאין מקובל לקיים בהם לימודים כסדרן בכוללי האברכים).

ג. להרגילם בדרכי הזכירה ע"י קיום סדרים לחזרות.

ד. מעקב רציף על התקדמותם ע"י מבחנים יסודיים ושורשיים שמתקיימים בכל שבוע.

ה. אמירת שיעור עיוני על הדף הנלמד מידי יום ביומו ע"י כל אחד מהאברכים בתחלופה שבועית גם בימי בין הזמנים.

ו. הכנת מראי מקומות לאברכים על ידי מגיד השיעור לכוונם לעיון בדרוש להבנת עומק הפשט. מראי מקומות אלו נערכים ע"י ההנהלה ויוצאים לאור בשמם "מראי מקומות לעיון בדף היומי" מידי שבוע .

ז. על כל אחד מהאברכים לכתוב כמה הערות עיוניות יסודיות בעומק הסוגיא שעלה לו בעיון מעצמו בכל שבוע. הגהות אלו יודפסו בס"ד בקובץ.

 

הכולל נוסד בחודש חשוון התשס"א, בברכת והכוונת גדולי ומאורי הדור שליט"א ובו שוקדים עשרה אברכים. ובס"ד כוונתנו להגדיל הכולל לעוד אברכים כ"י. לומדים אנו בביהכנ"ס "משכן אהרן" שעל ידי חניכי ישיבת פוניבז' במודיעין עילית.

 

תכנית הלימודים.

 

אנו לומדים דף גמרא ליום לפי סדר הדף היומי בעיון לעומק הפשט גמרא רש"י ותוס' עם עיון בראשונים וגדולי האחרונים לעזרה בהבנת עומק הפשט. קבענו את סדר הלימוד על פי לוח הדף היומי משני טעמים. א. עצם הרצון להיות חלק מלומדי הדף בכל אתר ולמותר להסביר חשיבות הדבר. ב. כי הצמדות לדף היומי הכללי אינו מאפשר לשנות מהעיקרון של לימוד דף ליום.

 

סדר הלימוד מתחיל בשעה  9.00  בבקר עם שיעור בדף עד השעה 10.00 הנאמר ע"י כל האברכים לסירוגין בתחלופה שבועית. בשיעור משתתפים גם בעלי בתים. סדר זה הוא מיום א' עד ה' ועד בכלל. ביום ו' וש"ק מקדישים האברכים ללימוד הנותר (תוך עיון ועמקות בעיון בעומק הפשט כהנהגת הכולל בחברותות, ע"י המראי מקומות שניתנו ביום ה' ע"י מגיד השיעור של אותו שבוע).

 

אנו מסדרים את תכנית החומר הנלמד בכל יום, בתחילת הזמן. כך שכל אברך יודע בדיוק מתי ומה עליו להכין ומכין החומר הרבה לפני הגיע תורו להגדת השיעור בעיון רב. הכנת השיעור אינה על חשבון זמן הכולל אלא בשעות שחוץ לסדר. תועלת נוספת שאנו מקבלים מהכנת השיעור היא. שמגיד השיעור מביא עמו דף בו הוא מציין המלצות לעיון במשך הסדר. מ"מ אלו מהווים הדרכה לאברכים מה הוא החומר הנדרש לעיון בדף היומי. מראי מקומות אלו מורחבים והערכים ע"י ההנהלה עם הערות האברכים הנ"ל ומוצאים לאור במאות עותקים בתור עלון שבועי ללומדי ומגידי שיעור בה"דף היומי" די בכל אתר ואתר, גם ברחבי העולם, למען ישוטטו בו הרבים ותרבה הדעת .

 

משעה 10.00 עד 1.00 בצהרים לומדים הדף בעיון. כששמים הדגשה שכל דבר המתחדש או שמתקשים בו מונח לפני כל האברכים שבחבורה הדנים בעניין. סדר אחה"צ נפתח בשעה 3.30 ומשעה זו עד 5.30 ממשיך סדר הלימוד בעיון כבבוקר. ומשעה 5.30 עד 7.15 מתקיים סדר חזרה על חומר שנלמד בימים האחרונים ולא על החומר שנלמד היום. לאחמ"כ לימוד מוסר ותפילת ערבית.

 

בכל יום א' בשעה 5.30 אחה"צ מתקיים מבחן על שבעת הדפים שלמדו בשבוע שעבר כשדרישת הנהלת הכולל מהאברכים להשיג לפחות 90% פתרונות נכונים.

 

גם בבין הזמנים מתקיים השיעור והמבחן ובתחילת הזמן הבא שוב ממשיכים אנו בדף היומי כסדרו.

 

אנו שמים הדגשה על פיתוח יכולת החשיבה והעיון של האברכים ע"י חיוב כתיבת הערות במהלך השבוע שנתחדשו להם על ידי כל האברכים.

כולל זה אשר מכיל בקרבו את טובי הלומדים בקרית ספר אשר משקיעים יומם וליל בלימוד התורה, ומשמשים דוגמא לאות ולמופת לאברכי שאר הכוללים לשקיעות בלימוד ושמירת סדרים מדוייקת אשר מתחילה ב9.00 בדיוק ולימוד ושקיעות בלימוד בלי הפסק כלל במהלך הסדרים. ואשר כל רואיה יביטו הנה יש גם יש גם בזמנינו בני עליה שעתידים לצאת בס"ד גדולי תורה.

 

  וידאו: כולל הדף היומי קרית ספר


לתרומות והנצחות 052-7113060
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד