חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תפילות לחידושי תורה

רבי נתן שטרנהרץ
'גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך'. ריבונו של עולם, אתה ציויתנו על-ידי צדיקיך האמתיים לעיין בתורה ולחדש בה, ובחמלתך הגדולה חמלת עלי להבין מעט בתורתך הקדושה, עד אשר יש בכוחי להתיגע, עד שאמצא חידושי תורה. וכאשר שמעתי וראיתי כבר כמה וכמה אנשים כערכי, שזכו על-ידי יגיעתם, לחידושי תורה הרבה, כי הוא חובה על בן-תורה להשתדל ולהתיגע בזה, עד שימצא חידושי תורה ולא יהיה עץ יבש חס ושלום, רק יעשה פירות בתורה שהוא תיקון גדול לנפשו. ועתה אדוני, מלכי ואלוקי, אבי שבשמים, עשה עמי כחסדיך שאזכה להתמיד בתורתך הקדושה ולהגות בה יומם ולילה, ואל יטרידני שום טרדא ועסק, רק אשתדל בכל עוז לחטוף עתים וזמנים מתוך כל הטרדות. ואתה תעזרני ברחמיך, שתפתח לבי בתורתך וייפקחו עיני שִׂכלי בקדושה  ובטהרה, עד שאזכה לחדש בתורתך חידושים אמתיים בכל עת שיהיו לנחת ולרצון לפני כיסא כבודך.

 

ותהיה מחשבתי דבוקה כל-כך בהתורה הקדושה, עד שאפילו בשעת שינה יהיו עוברים עלי בחלום, מחשבות של חידושי תורה אמתיים, עד שאזכה ברחמיך הרבים, שתפתח לי שבילי השכל, ואזכה ליכנס ולטייל בתורתך הקדושה מחדר לחדר ומפלטין לפלטין ומהיכל להיכל ומבית לעליה ומעליה לעליה, ולקשר ולחבר ולייחד ולכלול כל החדרים והיכלות יחד בקשר אמיץ וחזק.

 

ובכן תרחם עלי שאפילו בעת שאזכה ברחמיך לחדש חידושים אמתיים בתורתך הקדושה. שלא אטעה בנפשי לומר שכבר באתי עד תכונתה וכבר נכנסתי לפנימיותיה, ואפילו כשאזכה להשיג השגות של אמת, תחזקני להשתדל ולחתור ולהתיגע ולחפש ולבקש יותר ויותר לסלסל ולפלפל ולעיין בעין אמתי בתורתך הקדושה בכל לב ונפש במסירות נפשי באמת, עד שתפתח לי בכל עת שעריה ופנימיות חדריה יותר ויותר להבין ולהשכיל ולהשיג אמתת פנימיות התורה שהוא בחינת אדם דקדושה באמת כמו שכתוב, 'זאת התורה: אדם'. עד שיהיה נמשך עלַי הצלם אלקים בשלמות.

ליקוטי תפילות, ק"נ

 

ונזכה להתגלות סתרי-תורה להבין ולהשיג רזין דאוריתא, עד שנזכה לשמוע קול הכרוז הגדול של התורה הקדושה, קול דברי "אלקים חיים ומלך עולם, קול גדול ולא יסף", ותזכנו לגלות ולהעלות צירופי אותיות התורה הקדושה מתוך ההסתרות ולחזור ולהפכם אל הקדושה, ולהשיבם על מקומם ומכונם הראשון ולצרפם בצירופים דקדושה, עד שיתגלה על-ידם חידושי-תורה אמתיים נפלאים ונוראים. ותגלה לנו סתרי אורייתא, נפלאות ונסתרות שבתורתך הקדושה אשר צפנת וגנזת ליראיך. ותמשיך עלינו הארה נפלאה מהתורה אשר אתה עתיד לגלות על ידי משיח צדקנו.

שם, נ"ו, נ"ז

 

ותהיה נפשנו נכללת ברחמיך, בתוך העי"ן נפשות של בית יעקב, ואזכה על ידי זה להיכלל בתוך העי"ן פנים של התורה הקדושה. ותזכני לבוא מהרה להתגלות גדול בתורה ועבודה, בקדושה ובטהרה גדולה באמת ובאמונה שלמה, ותאיר עיני בתורתך, ותזכני לחדש בתורה תמיד חידושים אמתיים, חידושים הנמשכין מעי"ן פנים של התורה הקדושה, חידושים המביאין לידי מעשים טובים, חידושים שיש להם כוח להוציא את האדם מגלות של עי"ן אמות מתאוותיהן ומידותיהן הרעות ולקרבו אל התורה ואל העבודה, חידושין שנמשכין על ידם נשמות חדשות לכל השומעין את החידושין הללו.

שם, ל"ו

 

ונזכה לדבר תמיד דיבורים קדושים בחמימות ובהתלהבות גדול דקדושה, וכל דברינו יהיו כגחלי אש, ועל ידי זה נזכה להמשיך ביאורי התורה מלב העליון. ותזכנו לחדש בתורה תמיד חידושין דאורייתא חידושין אמתיים דקדושה, חידושין שיהיו לך לנחת ולרצון לפני כיסא כבודך, חידושין שתתפאר בהם בכל העולמות. ונזכה שיהיו נבראין מלאכים קדושים מכל דיבור ודיבור של חידושי תורתנו בקדושה ובטהרה. ואלו המלאכים הקדושים יצטרפו ויתחברו עם כל המלאכים הנבראים תמיד על ידי חידושי תורה של צדיקים אמתיים (שם, כ).

ליקוטי תפילות
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד