חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

התעוררות לעמל התורה

התעוררות לעמל התורה
(מתוך דברי חזו"א או"ח)
מיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה אלא ארבע אמות של הלכה בלבד (ברכות ה. א).
מצאנו שויתר הקב"ה לישראל על ע"ז ג"ע ושפיכות דמים. ולא ויתר על מאסה של תורה (ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז).
שלשה הקב"ה בוכה עליהן בכל יום על שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק (חגיגה ה, ב).
כל העוסק בתורה לשמה, משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה (סנהדרין צט, ב).
כל העוסק בתורה בלילה, הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום (ע"ז ג, ב).
כל העוסק בתורה בלילה, שכינה כנגדו (תמיד לב, ב).
ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך (אבות, ג, ו. ברכות ו, א).
כל הנותן דבר תורה על לבו, מבטלין ממנו הרהורי חרב וכו' הרהורי יצר הרע וכו' הרהורי דברים בטלים (אבות דרבי נתן פ"כ).
טוב לי יום אחד שאתה (דוד המלך ע"ה) יושב ועוסק בתורה, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח (שבת ל, א).
לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש ואפילו שעה אחת (שבת פג, ב).
אין דברי תורה מתקימין אלא במי שממית עצמו עלה שנאמר "אדם כי ימות באהל" (שבת פג, כ).
גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות (מגילה טז, ב).
גדול תלמדו תורה יותר מכיבוד אב ואם (שם).
לא כרת ברית הקב"ה עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה (גיטין ס, ב).
כי הוא חייכם (דברים לב, מז) אימתי הוא חייכם, כשאתם יגעים בו (ירושלמי פאה פ"א ה"א).
רבי ברכיה ורבי חייא, חד אמר אפילו כל העולם כולו אינו שוה לדבר אחד של תורה, וחד אמר אפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה (ירושלמי  שם).
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד