חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פעולות המותרות במת לצורך זיהוי

מאת הרה"ג הרב יעקב רוז'ה שליט"א, רב יחידת זק"א תל אביב

לדעת כל הפוסקים, חלק מכבוד המת הוא הזיהוי הוודאי.  לכן התירו הפוסקים את הפעולות הבאות כדי לוודא בצורה ברורה והחלטית את זהותו של המת.

 

א. כתב בפתחי תשובה (יורה דעה סימן שס"ג ס"ק ז'): "בתשובת  כנסת יחזקאל חלק אה"ע סי' מ"ו בד"ה אמנם משם שכתב בפשיטות דמותר לפתוח הקבר לראותו כדי להתיר אשתו ואין לאסור מטעם למה הרגזתני דאף לקברו בשלו מותר לחטט קברו ק"ו להתיר אשתו ע"ש".

וכן בשו"ת כתב סופר (חיו"ד סי' קע"ד) שהתיר בזה רק מטעם דניחא ליה מילתא, שעי"ז יוכלו לומר קדיש אחריו.

 

ב. בערוך השולחן (יורה דעה שם) הוסיף: "וכן פסקו מהגדולים דלפתוח ולראות סימנים בגופו כדי להתיר עגונה ג"כ מותר ויש אוסרין ולענ"ד עיקר כדברי המתירין דזכות הוא לו וכן אם החסירו דבר הכרחי מתכריכין פותחין הקבר ומשימין שם. כללו של דבר, כל שהוא לצורך המת או לצורך מצוה או הפסד ממון לאחרים אין חשש בפתיחת הקבר לראות מה שצריך".

 

ג. בשו"ת אגרות משה (יורה דעה חלק ב' סימן קנ"א) כתב: "אבל נראה לע"ד דאם לא יחתכו האברים ולא יפתחו צוארו ובטנו, רק רוצים לתחוב נידעל /מחט/ להוציא ממנו איזה לחלוחית להודע מזה איזו דברים הנוגעים להמחלה שזה אין להחשיב לניוול שהרי דבר כזה מצוי טובא בזמננו שעושים כן גם לחיים ויש להתיר בפשיטות, וכן להוציא מעט דם לבדוק וכדומה ע"י נידעל אינו ניוול ויש להתיר".
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד