חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פתילת הבגד שקפלה

בסוגיה דשבת דף כט: תימה לי שתי קושיות,חדא שמנלן דר' עקיבא אמר המשנה בכלים ברישא והדר ביה כמוכח ממשנתנו לשנות כר' יהושע,דילמא ברישא סבר כמתניתין דידן וכרבו ר' יהושע וכשגדל והחכים היה נראה לו לחלוק על רבו,ואם כן למסקנה חולק על רי"ה. ואידך קושיה,דרש"י פירש דלהאי שינויא דרב המנונא הקיפול דמתניתין אתא רק להדלקה ולא לטומאה(וכן כתב הר"ן בחידושיו) ואם כן איך הוכיח רבא שר' עקיבא הדר ביה ממה שאמרו פתילת הבגד ולא של בגד,הרי אין מדובר בזה לעניין טומאה כדפירשתי.(ולא נראה דפליג רבא ארב המנונא,ואפילו לראש יוסף שכתב שרבא ס"ל כרב אדא ב"א כנראה מריש הסוגיה,אכתי ס"ל דרבא מתרץ אליבא דרב המנונא ואם כן עדיין קשיא טובא).ועיינתי בראשונים ואחרונים כיד ה' הטובה עליי ונתקיים בי מקרא שכתוב "ביקשתיהו ולא מצאתיהו".וצ"ע.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד