חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

נושא מרכזי בפרשה לשאלת הרבים!

והתודו את חטאתם (ה, ז)

כל מצות שבתורה וכו' אם עבר אדם על אחת מהן וכו' כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי דברים, וידוי זה מצות עשה וכו' וכן בעלי חטאות ואשמות וכו' אין מתכפר להן בקרבנם עד שיעשו תשובה, ויתודו וידוי דברים שנאמר והתודה וכו' (רמב"ם פ"א מהל' תשובה ה"א).

מלשון הרמב"ם שכתב 'אין מתכפר להם בקרבנם עד שיעשו תשובה' מבואר דבלא הוידוי אין תשובתו תשובה ואין מתכפר לו, (וכ"מ מלשונו בפ"ב שם ה"ב עי"ש).

ויש לתמוה עליו, מהא דאמרינן (בקידושין מט, ב) דאם קידש אשה על מנת שהוא צדיק גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בליבו, הרי דתשובה בלב אף בלא וידוי בפה סגי לכפרה והוי צדיק גמור, ועל כרחך דהא דבעינן וידוי בפה אינו מדיני התשובה, אלא הוי מצות עשה כמו מצות קריאת שמע, שכשעושה תשובה איכא מצות עשה בפני עצמה שיתודה בפה.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 15:41:54)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד