חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

משחק בקוביא

בריש פרק בתרא דיומא דף ע"ד וכן בשבועות דף לא הגמ' מתייחסת למשחק בקוביא, ובניגוד לדרכו, רש"י לא מפנה למשנה ולגמ' בסנהדרין כ"ד: שמהווה המקור לפסול עדות של משחק בקוביא. יש גם לשים לב שרש"י בשבועות ויומא מציין שמדובר בעירבון, מה שלא מוכח בסוגיא בסנהדרין. רש"י בשני המקומות הנ"ל קובע שהפסול הוא משום גזל מדרבנן, כאשר רב ששת שלכאורה הלכה כמותו אומר בסוגיא בסנהדרין שאסמכתא כי האי גוונא קניא והפסול הוא מפני שאינו עוסק ביישובו של עולם. וגם לפי רמי בר חמא בסנהדרין! לא מדובר בגזל דרבנן (עי' בתוס') רק בגזל דאורייתש שפוסל אותו לעדות מדרבנן (אולם ייתכן שרש"י חולק שקרא לזה "כעין גזל").
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד