חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תוספות מסכת עבודה זרה דף ג ע"א

ד"ה כהנים ולוים וישראלים לא נאמר אלא האדם - משמע הכא דעובדי כוכבים נמי קרוין אדם ותימה דהא אמר בעלמא (ב"מ דף קיד:) דאין קברי עובדי כוכבים מטמאין באהל משום דכתיב אדם כי ימות באהל אתם קרוים אדם דכתיב (יחזקאל לד) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם קרוים אדם ולא עובדי כוכבים קרויין אדם ואור"ת דיש לחלק בין אדם להאדם. עכ"ד.

האם חילוקו של ר"ת בין האדם שכולל גויים לבין אדם שזה רק ישראל נסתר מדברי הגמ' בגיטין דף לח ע"ב ת"ש: אך כל חרם וגו' מאדם - אלו עבדיו ושפחותיו הכנענים. דלכאורה מבואר דאף 'אדם' כולל גויים!?

אודה למי שיעייין בדברים!
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 16:22:09)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד