חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אאא"א - אל ארך אפים

א"א - אשל אברהם, אי אפשר, אברהם אבינו, אין אדם, אשת איש, אין אומרים

אא"כ - אלא אם כן

אאע"ה - אברהם אבינו עליו השלום

אב"נ - אבני נזר

אבנ"ז - אבני נזר

אג"ט - אגלי טל

אה"נ - אין הכי נמי

אה"ע - אבן העזר

או"א - אלוקינו ואלוקי אבותינו

אה"ק - ארון הקודש

אה"ש - את השבת

או"ה - איסור והיתר

או"ז - אור זרוע

או"ח - אורח חיים

או"נ - אוכל נפש

או"ק - אות קטן

א"ז - אור זרוע, אליהו זוטא

אחב"י - אחינו בני ישראל

אחה"צ - אחר הצהרים

אח"ז - אחר זה, אחר זמן

אח"כ - אחר כך

א"י - ארץ ישראל, אינו יכול, אינו יהודי

איב"ס - אין בו סכנה

איהיס"ב - אין היד סולדת באין היד סולדת בו

איה"נ - אין הכי נמי

אי"ז - אין זה

אי"ל - אין לומר

איס"ב - אין היד סולדת בו

איסוה"נ - איסור הנאה

איש"ר - אמן יהא שמיה רבא

א"כ - אם כן

אכמ"ל – אין כאן מקום להאריך

אל"ה - אי לאו הכי

אל"כ - אם לא כן

אלת"ה - אי לא תימא הכי

א"מ - אינו מתכוון

אמ"ב - אמרי בינה

אמ"ה - אלוקינו מלך העולם

א"נ - אי נמי

אס"ד - אסיפת דינים

א"ע - את עצמו

אע"ג - אף על גב

אע"פ - אף על פי

אעפ"כ - אף על פי כן

אפ"ה - אפילו הכי

אפי"ה - אפילו הכי

אפת"ל - אפילו תמצא לומר

א"צ - אינו צריך

אקב"ו- אשר קדשנו במצוותיו וציונו

א"ר - אליהו רבה

ארה"ח - ארצות החיים

אר"ח - אראש חודש

אר"י - ארץ ישראל

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד