חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בב"א - בינת אדם, בן אדם

בא"ב - בישול אחר, בישול

בא"י - ברוך אתה ה'

בא"ד - באותו דיבור

באה"ט - באר היטב

ב"ב - בני ביתו, בבא בתרא, במהרה בימינו

בב"א - בבת אחת

בביהכ"נ - בבית הכנסת

ב"ד - בית דין

בד"א - במה דברים אמורים

בדה"ח - בדרך החיים

בדה"ש - בדי השלחן

בד"ת - בדברי תורה

ב"ה - ברוך השם, בית הלל, ברוך הוא

בה"ג - בעל הלכות גדולות

בהוב"ש - ברוך הוא וברוך שמו

בה"ט - באר היטב

בה"ל - ביאור הלכה

בהמ"ז - ברכת המזון

בה"כ - בית הכסא

בהכ"נ - בית הכנסת

בה"ק - בית הקברות

בה"ש - בין השמשות

ב"ו - בשר ודם

בזה"ז - בזמן הזה

ב"ח - בית חדש

בט"ב - בתשעה באב, בית יוסף, בל יראה , בל ימצא

בי"ד - בית דין, ביורה דעה

ביהב"ח – בית הבחירה

ביהכ"נ – בית הכנסת

ביהכ"ס – בית הכסא

ביה"ל – ביאור הלכה

ביה"מ – בית המקדש

ביהמ"ד – בית המדרש

ביה"ק – בית הקברות

ביה"ש – בין השמשות, בית השחטה

ביכ"נ – בית כנסת

בינ"א – בינת אדם

בי"ס – בית סאתיים

ב"כ – ברכת כהנים

בכה"ג – בכהאי גוונא

בכ"ז – בכל זאת

בכ"ע – בכל ענין

בל"א – בלשון אחר

בלא"ה – בלאו הכי

בל"ז – בלי זה

בל"נ – בלי נדר

ב"מ – בבא מציעא, בית מאיר

במ"א – במקום אחר, גן אברהם

במ"מ – בורא מיני מזונות

במא"ה – במעמד אנשי העיר

ב"נ – בורא נפשות

בנ"א – בני אדם

בנ"י – בני ישראל

בנ"ר – בורא נפשות רבות

בעה"ב – בעל הבית

בעה"מ – בעל המאור

בעוה"ר – בעונותינו הרבים

בעוה"ז – בעולם הזה

בעו"י – בעוד יום
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד