חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הה' – הלכה, הלכות

הג"מ – הגהות מיימוני

הגרש"ז – הזאון רבי שלמה זלמן

הגרשז"א – הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך

הדלק"נ – הדלקת נרות

ה"ה – הוא הדין, הרב המגיד

הה"נ – הוא הדין נמי

הו"א – הוא אמינא

הו"ל – הוה ליה

ה"ז – הרי זה

ה"ט – האי טעמא

הי"ד – ה' ינקום דמו

ה"ט – האי טעמא

הלא"ה – הא לאו הכי

הל"מ – הלכה למשה מסיני

ה"מ – הני מילי, הפסד מרובה

המ"ל – הוה מצי למימר

ה"נ – הכי נמי

הנ"ל – הנזכר לעיל

הנ"מ – הני מילי

הפ"מ – הפסד מרובה

הר"ז – הרי זה

הש"י – השם יתברך
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד