חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הטמנה במקצת ע"ג להבה של גז

מובא בש"ע סימן רנ"ג סעיף ב' "אבל הטמנה ע"ג גחלים לד"ה אסור"

וברמ"א כתב "וי"א דאפילו אם הקדרה עומדת ע"ג האש ממש כל הזמן שהיא מגולה למעלה לא מקרי הטמנה ושרי".

 

בחזו"א (סי' ל"ז סקי"ט) פוסק דיש להחמיר כשיטת המחבר דהטמנה במקצת שמיה הטמנה, ולכן יש 1 להניח הפסק פח ע"ג האש שבכריים.

 

ויש הרוצים לומר שאף לשיטת המחבר, רק ע"ג גחלים אמרינן הטמנה במקצת שמיה הטמנה, משום ששייך להטמין בתוכם קדירה, אבל ע"ג להבה של גז וכדו' לא אמרינן הטמנה במקצת שמיה הטמנה.

 

ויש החולקים על זה וסוברים שאין כל הבדל בין גחלת לשלהבת ובין אש של עצים לאש של גז והדומה לו, וכל שתחתית הקדירה נוגעת באש מיקרי הטמנה במקצת.

 

 

1 ברית עולם דיני השהיה והטמנה ס' י"ג, ויש הרוצים לומר עוד טעם לכיסוי האש שבכריים, משום שבלא"כ לא יוכל להוריד הקדירה מעל האש משום שעי"כ האש מתחזקת, עיין חזו"א סי' ל"ז סקי"א, ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פ"א הע' מ"ח, מ"ט בשם הגאון רבי שלמה זלמן אורייבך זצ"ל שלדעת המומחים, בלהבה של גז אין נגרם שום שינוי בעצם הלהבה ע"י הורדת או שימת כיסוי.

 

מובא ספר פסקי תשובות סימן רנ"ג
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד