חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מסכת מגילה


פרק ראשון - מגילה נקראת

א. מי תיקן את זמני קריאת המגילה, דהיינו בי"א בי"ב וכו', ומהיכן למדו זאת, ומדוע תיקנו שאפשר לקרוא גם בי"א?*דף ב.

ב. מהו "יום הכניסה", מי קורא לבני הכפרים, היכן קורין להם, ומדוע?*דף ב.

ג. מהו הביאור "י"ג זמן קהילה לכל היא"?*דף ב.

ד. במה נחלקו רבי עקיבא, חכמים, רבי יהודה, ורבי יוסי בר יהודה?*דף ב.

ה. מהו הביאור "אבל בזמן הזה הואיל ומסתכלין בה"?*דף ב.

ו. מה זה "עשייה" ומה זה "זכירה"?*דף ב:

ז. אלו מקומות המוקפין חומה נראים "כרך" וקורין בט"ו, ואלו לפני ט"ו, ומדוע?*דף ב:

ח. מה לומדים חז"ל מ"מדינה ומדינה ועיר לעיר"?*דף ב:

ט. מה לומדים מ"משפחה ומשפחה"?*דף ג.

י. מהו סדר הקדימה במצוות דלהלן: תלמוד תורה, עבודה, הכנסת כלה, מילת בנו, שחיטת פסחו, קבורת מת מצוה ומת שאינו מצוה או מת שלא קרא ושנה, מקרא מגילה?*דף ג. ג:

יא. מקום שהוא סמוך לכרך ואינו נראה או שנראה ואינו סמוך, האם נידון ככרך?*דף ב: ג:

יב. מה דינו של הכרך שישב ולבסוף הוקף, לענין מקרא מגילה, ולענין בתי ערי חומה?*דף ג:

יג. מקום [דהיינו כרך או עיר] שאין בו עשרה בטלנים, אימתי קורין את המגילה, ומה הפירוש "בטלנים"?*דף ג:

יד. מה הדין לכרך שחרב מעשרה בטלנים?*דף ג:

טו. אימתי קוראים בכרך שחרבו חומותיו ולבסוף ישב בלא שהוקף, או כשאח"כ הוקף, ומדוע?*דף ג:

טז. האם נשים חייבות בקריאת המגילה, והאם יכולה להוציא אנשים ונשים בחובת קריאת המגילה, ומדוע?*דף ד.

יז. האם מברכים "זמן" על קריאת המגילה של יום, ומדוע?*דף ד.

יח. מדוע תיקנו לבני הכפרים להקדים ולקרוא ביום הכניסה?*דף ד. ד:

יט. י"ד אדר שחל להיות בערב שבת, מתי קורין בני הכפרים, העיירות, והמוקפין, ומתי עושים את הסעודה?*דף ד:

כ. כשחל י"ד אדר להיות בשבת, מתי קורין בני הכפרים, העיירות והמוקפין?*דף ד:

כא. אלו מצוות תיקנו חכמים שלא יקיימום בשבת, ומדוע, ובאיזו מצוה לא חששו לכך, ומדוע?*דף ד:

כב. מדוע הותר לתקוע במוצאי יוה"כ לפני הבדלה, ומדוע שונה הוא מתקיעת שופר בר"ה שחל בשבת שאין תוקעין בו?*דף ד:

כג. האם צריך לקרות את המגילה במנין, לכתחילה ובדיעבד?*דף ה.

כד. "באלו אמרו מקדימים ולא מאחרין" - מה הכוונה "באלו", את מה מקדימין, מדוע, והאם מותרים בהספד ותענית?*דף ה.

כה. אלו קרבנות אסור להקריב ביו"ט, ומה הדין למי שהקריבו, ואלו מותרים, ומה דינם לענין סמיכה?*דף ה.

כו. מה דינם של בני הכפרים המקדימים ליום הכניסה, לענין ה"מתנות לאביונים"?*דף ה.

כז. האם מותר ליטע נטיעה בי"ד ובט"ו אדר, ומדוע?*דף ה:

כח. מתי קורין את המגילה בטבריה, האם בי"ד או בט"ו, ומה דינם לענין בתי ערי חומה, ומדוע?*דף ה:

כט. מהו הדין של י"ד וט"ו לענין הספד ותענית?*דף ה:

ל. האם נדחית אבילות מפני הפורים?*דף ה:

לא. האם מותר לעשות אירוסין בתשעה באב?*דף ה:

לב. האם מותר לעשות אירוסין אחר שעברו י"ג תעניות שבית–1דין מתענין על הגשמים ולא נענו?*דף ה:

לג. אימתי צריך לקיים את כל מצוות אדר - דהיינו קריאת המגילה, מתנות לאביונים, סדר הפרשיות, משתה ושמחה, וכן איסור הספד ותענית - האם באדר ראשון או באדר שני, ומה הדין בדיעבד?*דף ו:

לד. מי שקרא את מגילת אסתר בעל פה, האם יצא, ומדוע?*דף ז.

לה. משלוח מנות - כמה מנות ולכמה אנשים?*דף ז.

לו. "ומתנות לאביונים", כמה מתנות ולכמה עניים?*דף ז.

לז. מה הפירוש "מחלפי סעודתייהו אהדדי"?*דף ז:

לח. מה הם ההבדלים שבין שבת ליו"ט, ולענין מה הם שווין?*דף ז:

לט. מה הם ההבדלים שבין שבת ליוה"כ?*דף ז:

מ. האם יש קים ליה בדרבה מיניה, בעושה מעשה שחייב עליו תשלומין יחד עם מעשה שזדונו כרת?*דף ז:

מא. האם יש מלקות בחייבי כריתות, והאם המלקות פוטרים מהכרת?*דף ז:

מב. מה בין מודר הנאה מחבירו למודר ממנו מאכל, ולענין מה הם שווין?*דף ח.

מג. מה בין נדרים לנדבות, ולענין מה הן שווין?*דף ח.

מד. מה בין זב הרואה שתי ראיות לזב הרואה שלש ראיות?*דף ח.

מה. מה מטמא משכב ומושב של מצורע?*דף ח.

מו. מה הם ההבדלים שבין מצורע מוסגר למצורע מוחלט, ולענין מה הן שווין?*דף ח:

מז. מה הם ההבדלים שבין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט?*דף ח:

מח. האם ספרים, תפילין, מזוזות, ומגילה, מטמאין את הידים, באיזה לשון נכתבים, מה דינם לענין לתופרן בגידין, ולענין להצילם מדליקה בשבת?*דף ח: ט.

מט. כהן משוח בשמן המשחה, וכהן מרובה בגדים, לענין מה הם שווין, ולענין מה הם לא שווין?*דף ט:

נ. מי נחשב לכהן שעבר ומי לכהן המשמש, מה ההבדלים ביניהם, ובמה הם שווין?*דף ט:

נא. מה בין במה גדולה לבמה קטנה?*דף ט:

נב. מה בין שילה לירושלים?*דף ט: י.

נג. האם מותר להקריב בבמות בזמן הזה, ומדוע?*דף י.

נד. האם קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא, ומאי נפק"מ לדינא?*דף י. י:

נה. מה הם ההבדלים בין דינו של מורד במלכות לדינם של שאר דיני נפשות?*דף יד:

נו. כיצד יש לכתוב בספר תורה ובנ"ך את השירות, ומדוע?*דף טז:

נז. האם מגילה וספר תורה צריכים שירטוט, ומדוע?*דף טז:
 
פרק רביעי - בני העיר

א. בני העיר שמכרו רחובה של עיר, האם יכולים להשתמש בדמיו לקנית דבר חולין, ומדוע?*דף כה: כו.

ב. באלו אופנים מותר למכור ביהכ"נ, ומה יעשו בדמיו, ובאלו אופנים אסור למכור ביהכ"נ?*דף כו. כז:

ג. האם נוהג דיני נגעי בתים בירושלים או במקדש או בביהכ"נ, ומדוע?*דף כו.

ד. האם מותר להשכיר בירושלים בתים או מיטות, והאם הבעלי בתים זכאים לעורות קדשים, ומדוע?*דף כו.

ה. האם מותר לסתור ביהכ"נ, ומדוע?*דף כו:

ו. האם מותר להשכיר או למשכן או להחליף או למכור ביהכ"נ, ומדוע?*דף כו:

ז. האם מותר לתת ביהכ"נ במתנה, ומדוע?*דף כו:

ח. האם מותר להחליף לבנים של ביהכ"נ או למוכרם או להלוותם, [הכוונה להשאילם], ומדוע?*דף כו:

ט. מה דינם של, א) תשמישי קדושה, ב) תשמישי מצוה, ג) תשמישי דתשמישי קדושה, לענין גניזה או זריקה?*דף כו:

י. האם ארון הקודש מקבל טומאה, והאם חוצץ בפני הטומאה, ומדוע?*דף כו:

יא. האם אפשר לעשות מביהכ"נ ביהמ"ד או מביהמ"ד לביהכ"נ, ומה פוסקים התוס' להלכה?*דף כו:

יב. באלו אופנים מותר למכור ספר תורה, באלו לא, מה הדין בדיעבד שמכרו, ומדוע?*דף כז.

יג. מכרו ספרים וקנו ספר תורה ונותרו מעות או גבו מעות לקנית ספר תורה ונותרו מעות, האם מותר לקנות בהם דבר חולין, ומדוע?*דף כז.

יד. בן עיר או בני עיר שהלכו לעיר אחרת [למטרת מסחר ולא כדי להשתקע], ופסקו עליהם צדקה, למי תנתן הצדקה, והאם כשחוזרין למקומם יכולים לקחת את הכסף חזרה כדי לפרנס עניי עירם, ומדוע?*דף כז. כז:

טו. מה הפירוש והאם היא אסורה, והאם ריבית ע"מ להחזיר מותרת, ומדוע?*דף כז:

טז. אלו דברים אסור לעשות בבית הכנסת, האם יש איסור אחרי שחרב, ומדוע?*דף כח: כט.

יז. מה הן הדברים שאסור לעשותן בבית הקברות, ומדוע?*דף כט.

יח. מהי "פרשת שקלים", מהו סדר הקריאה והקרואים, אימתי נקראת, מה מפטירין, ומדוע?*דף כט.–1ל:

יט. כמה ספרים יש להוציא בראש חודש אדר שחל להיות בשבת, איזה קריאה קורין בתחילה, ומדוע?*דף כט:

כ. כמה ספרים מוציאין בראש חודש טבת שחל להיות בשבת, איזה קריאה קורין בתחילה, ומדוע?*דף כט:

כא. כמה ספרים מוציאין בראש חודש טבת שחל להיות בחול, ואיזה קריאה קורין בתחילה, ומדוע?*דף כט:

כב. באיזה שבת קורין פרשת "זכור", מה מפטירין, ומדוע?*דף כט. ל.

כג. למ"ד לסדר הפטרות הוא חוזר מהו סדר הקריאה והקרואים כשחל "פרשת שקלים" ב"ואתה תצוה" או בו"כי תשא"?*דף כט: ל.

כד. באיזה שבת קורין "פרשת פרה", ומדוע?*דף ל.

כה. מהו הסימן להפסקת פרשיות?*דף ל:

כו. מה קורין ומה מפטירין בפסח ובסוכות?*דף ל: לא.

כז. מה קורין ומה מפטירין בעצרת, בראש השנה, וביוה"כ?*דף ל: לא.

כח. מה קורין ומה מפטירין בחנוכה, בפורים, ובראש חודש?*דף ל:–1לא:

כט. מה הפירוש "מעמדות", ומה קורין בו, ומדוע?*דף ל: לא:

ל. מהו סדר הקריאה בתעניות, ומדוע?*דף ל: לא:

לא. מה קורין בתשעה באב?*דף לא:

לב. מה מפטירין בתשעה באב?*דף לא:

לג. מה מפטירין א) בר"ח אב שחל להיות בשבת, ב)  בג' השבתות שקודם תשעה באב, ג) בט' השבתות שאחר תשעה באב, ומדוע?*דף לא:

לד. מה קורין במנחה בשבת, בשני, ובחמישי?*דף לא. לא:

לה. כיצד צריך לנהוג העולה לתורה בזמן שמברך, ומדוע?*דף לב.

לו. האם יש קדושה בלוחות ובבימות, ומה הפירוש לוחות ובימות?*דף לב.
 
פרק שלישי - הקורא עומד

א. האם מותר לקרות את קריאת המגילה בישיבה, ואפי' לכתחילה ובציבור?*דף כא.

ב. האם מותר לקרוא את קריאת התורה בישיבה, ומדוע?*דף כא.

ג. האם אפשר ללמוד תורה בישיבה, ומנין למדים זאת?*דף כא.

ד. האם יכולים שני אנשים לקרוא ביחד את ההלל או את קריאת התורה או להפטיר בנביא או את קריאת המגילה, ומדוע?*דף כא:

ה. מה מברך על קריאת המגילה לפניה ואחריה?*דף כא. כא:

ו. האם תרי קלא משתמעי, ומדוע?*דף כא:

ז. האם הותר לשנים לתרגם בבת אחת את קריאת התורה או את הנביא, ומדוע?*דף כא:

ח. מהו ביאור הגמ' במנחות "שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותו"?*דף כא:

ט. מהו מנין הקרואים בימות החול, בשבת בשחרית, בשבת במנחה, בראש חודש, בחול המועד, ביו"ט וביוה"כ, ומדוע?*דף כא. כא: כג.

י. האם יכולים לפחות או להוסיף את מנין הקרואים, ומדוע?*דף כא. כג.

יא. באלו ימים מפטירין בנביא, ובאלו לא, ומדוע?*דף כא.

יב. האם כל עולה לתורה מברך לפניה ולאחריה, ומדוע?*דף כא.–1כב.

יג. מדוע "אין פוחתין מי' פסוקים בבית הכנסת", ובאיזה מקרה מותר לפחות, ומדוע?*דף כא:

יד. פרשת ראש חודש כיצד קורין אותה, ומדוע?*דף כב.

טו. מה הפירוש "מעמדות", כמה אנשים עולים לתורה, מה קורא כל אחד, לדוגמא: ביום הראשון, ומדוע?*דף כב.

טז. אלו תקנות תקנו חז"ל בקריאת התורה משום הנכנסין ומשום היוצאין, ומדוע?*דף כא: כב.

יז. באיזה מקרה מותר להתחיל בפרשה פחות מג' פסוקים?*דף כב.

יח. מהו סדר הקריאה לפרשה של חמשה פסוקים?*דף כב.

יט. מהו סדר הקדימה בעולים לתורה, ומדוע?*דף כב.

כ. כמה עולים לתורה בתעניות ציבור או של גשמים, ובתשעה באב, ומדוע?*דף כב:

כא. האם מותר ליפול אפים על רצפה, והאם מותר בהטיה, ומדוע?*דף כב:

כב. מה דינו של אדם חשוב לענין נפילת אפים, מדוע רב לא נפל על אפיו, וכיצד נהגו אביי ורבא, ומדוע?*דף כב:

כג. בשבת, ביו"ט, וביוה"כ, מתי מאחרים לבוא וממהרים לצאת, מתי להיפך, ומתי ממהרין לבוא וממהרים לצאת, ומדוע?*דף כג.

כד. האם קטן ואשה עולים למנין שבעה, ומדוע?*דף כג.

כה. האם המפטיר עולה למנין שבעה, ומדוע?*דף כג.

כו. ביו"ט או בשבת חנוכה, כשטעו וקראו את כל הסדרא חוץ מחובת היום, בשבת חנוכה לח' קרואים וביו"ט לו' קרואים, מה יעשו?*דף כג.

כז. האם לפני קריאת התורה הש"ץ גומר הקדיש?*דף כג.

כח. מדוע אין מפטירים בשבת בפרשת "וביום השבת"?*דף כג.

כט. מהו מנין הפסוקים הנדרש להפטרה, ומדוע?*דף כג. כג:

ל. מה הפירוש "הפורס על שמע", בשביל כמה אנשים פורסין, ומנין למדים זאת?*דף כג:

לא. מהן הדברים המנוין במשנתינו שאין פוחתין בהם מעשרה, ומדוע?*דף כג:

לב. האם רשאי הקורא בתורה ובנביא לקרוא למתורגמן יותר מפסוק אחד?*דף כד.

לג. האם מותר לדלג בתורה ובנביא ממקום למקום, ועד כמה?*דף כד.

לד. האם קטן וסומא יכולים להוציא את הגדול בדבר שבקדושה או בקריאת המגילה, ומדוע?*דף כד.

לה. למי יש זכות קדימה לעבור לפני התיבה, ומי אינו ראוי לעבור לפני התיבה, ומדוע?*דף כד. כד:

לו. באלו אופנים אין כהן נושא כפיו, ומדוע?*דף כד. כד:

לז. האם מותר לסומא לפרוס על שמע, או לתרגם [ולקרוא בתורה], ומדוע?*דף כד. כד:

לח. האם חייב הסומא במצוות מדאורייתא או שאפי' מדרבנן אינו חייב, ומדוע?*דף כד.

לט. מה הפירוש "העושה תפלתו עגולה - סכנה ואין בה מצוה"?*דף כד:

מ. מדוע מי שאומר "יברכוך טובים" הרי זו דרך מינות?*דף כה.

מא. מה הדין במי שאומר "שמע שמע", "ישראל ישראל", וכו', ומה הדין במי שאומר "שמע ישראל" וכו' ואח"כ כופלה?*דף כה.

מב. מדוע צריך אדם להיות זהיר בתשובותיו?*דף כה:

מג. "יש נקרין ומתרגמין, ויש נקרין ולא מתרגמין", ["ויש לא נקראין ולא מתרגמין" - כן הוא הגירסא בברייתא שלפנינו, וכן לפי הגהות הב"ח, אבל לפי הגהות הגר"א ומהרב רנשבורג - לא גורסים זאת], אלו הן, ומדוע?*דף כה. כה:
 
פרק שני - הקורא למפרע

א. הקורא את המגילה, באחד מהאופנים הבאים, האם יוצא ידי חובתו, א) קראה סירוגין, ב) קראה למפרע, ג) קראה תרגום ובכל לשון, ד) לועז ששמע אשורית, ה) קראה על פה, ו) קראה מתנמנם.*דף יז.–1יח:

ב. האם הקורא את שמע, תפילה, וההלל, למפרע יצא?*דף יז. יז:

ג. היה כותבה דורשה ומגיהה, האם יצא, ומדוע?*דף יז. יח:

ד. מגילה שנכתבה למפרע, האם מותר לקרות בה?*דף יז.

ה. מה דינו של הקורא ק"ש בשאר לשונות?*דף יז. יז:

ו. מה הפירוש "כל התורה בכל לשון נאמרה"?*דף יז:

ז. מה הפירוש "הסדיר שמונה עשרה ברכות על הסדר"?*דף יז:

ח. "הטועה באחת מן הברכות שבתפילת לחש צריך לחזור", כיצד יחזור?*דף יז:

י. מה כוונת תוס' (ד"ה הסדר) "אבל בענינו אין חוזר"? (עיין שפת אמת).*דף יז:

ט. קריאת פרשת זכור, האם חיובה מן התורה?*דף יז:

יא. האם המהרהר את המגילה או פרשת "זכור" יוצא ידי חובה?*דף יח.

יב. מנין למדים שמי שקרא את המגילה לא מתוך מגילת קלף, לא יצא, ומנין למדים זאת?*דף יח.

יג. מי שבאמצע תקיעת שופר שהה כדי לגמור את כולה, האם יצא?*דף יח:

יד. מי שנמצא באמת ויציב, האם מותר לו לשהות שהות כדי שיכול לגמור כולה?*דף יח:

טו. מה הדין באחיו של המת שקידש או נשא את אחותה של השומרת יבם, לענין אם אומרים לו "להמתין", ומדוע?*דף יח:

טז. האם יוצא אדם ידי חובת קריאת המגילה, כשקראה במגילה שאינה כתובה כולה או מטושטשת?*דף יח:

יז. האם מותר לכתוב ספר תורה, תפילין, מזוזות, ומגילה שלא מן הכתב?*דף יח:

יח. האם תפילין, מזוזות, מגילה וספר תורה, צריכים שירטוט?*דף טז: יח:

יט. על מה קאי דברי רבא "לא שנו וכו'" האם על בן עיר שהלך לכרך או על בן כרך שהלך לעיר או על שניהם, ומה דינם?*דף יט.

כ. [מהו שיטת הרי"ף בדין בן כרך שהלך לעיר ודעתו לחזור לכרך]?*דף יט.

כא. [מהו שיטת הרי"ף בדין בן עיר שהלך לכרך ודעתו לחזור לעירו א) לפי הבנת הר"ן, ב) לפי הבנת הראב"ד.*דף יט.

כב. מנין יודעים שמוקף בן יומו קרוי מוקף?*דף יט.

כג. [מה הדין בבן כרך שבליל ט"ו נסע לעיר, האם קורא את המגילה בעיר ביום ט"ו, וכן בבן עיר שבליל ט"ו נסע לכרך, האם צריך לקרוא שוב את המגילה]?*דף יט.

כד. באלו אופנים מתחייב אדם לקרות את מגילת אסתר בשני הימים?*דף יט.

כה. מה הם דיני תפירת המגילה, ומנין למדים זאת?*דף יט.

כו. מה הפירוש "מגילה הכתובה בין הכתובים", והאם אדם יוצא בה ידי חובת קריאה?*דף יט.

כז. ["הכל כשרין לקרות את המגילה" - "הכל" את מי בא לרבות]?*דף יט:

כח. האם חרש כשר לקרות את המגילה, והאם לכתחילה, ומדוע?*דף יט: כ.

כט. האם קטן כשר לקרות את המגילה, ומדוע?*דף יט: כ.

ל. האם קטן [שהגיע לחינוך - עיין תשובה קודמת], יכול להוציא גדול א) במגילה, ב) בברהמ"ז, ג) בהלל, ד) בהגדה של פסח, ומה דינו של סומא לענין להוציא אחרים ידי חובתן, ומדוע?*דף יט:

לא. האם לכתחילה מותר לקרות ק"ש בלא להשמיע לאוזניו, או שאף בדיעבד לא יוצאים, ומדוע?*דף יט:

לב. מהו הזמן לקריאת המגילה בלילה, ומה של היום, ומה הדין בדיעבד?*דף כ:

לג. האם מועילה טבילה בלילה?*דף כ.

לד. האם מצות "מילה", נחשבת למצות עשה שהזמן גרמא, ומדוע?*דף כ.

לה. האם ספירת לילה ב"זבה" הוי ספירה?*דף כ:

לו. האם אמרינן מקצת היום ככולו?*דף כ:

לז. מאימתי מתחיל ה"יום", האם בעמוד השחר או בנץ, ומתי מסתיים, האם בשקיעה או בצה"כ?*דף כ:

לח. מי ששכח לספור ספירת העומר בלילה, האם יכול לספור ביום, והאם בברכה, ומדוע?*דף כ:

לט. מי ששכח לספור יום אחד, האם יכול לספור למחרת בברכה, ומדוע?*דף כ:

מ. מהו זמן אכילת פסחים, ומנין למדים זאת?*דף כא.

מא. האם חיוב אכילת מצת האפיקומן, והגדת ההלל שלאחר האפיקומן, הוא מדאורייתא, ומאי נפק"מ?*דף כא.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד