חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הכנסת יד בין אבני הכותל


יסוד גדול יש למנהג הנחת פתקים בין אבני הכותל המערבי, וכמו שהביא הגאון ר' אברהם פלאג'י דף סו ע"ד שהאור החיים הקדוש נתן לתלמידו פתקא שיניחנה בין אבני הכותל ומאז נזדמנה לו פרנסתו, ובספר הר הקודש עמ' רסה הביא מעשה זה בשם הרב מנחת אלעזר שכך קיבל מאבותיו.
 והנה הובא בקובץ נועם חי"א עמ' נח בשם הגאון מבריסק שכשסיפרו לו שהבאים לכותל מכניסים ידיהם בין אבני הכותל, חרד ואמר שיש בזה איסור משום ביאה במקצת. והסכים בזה רבה של ירושלים הגאון האדר"ת, וכן במשכנות לאביר יעקב פ"ק דתמיד אסר בזה, ועי'  בספר המעשר והתרומה מהדו"ק ח"א עמ מה בהערה שהביא כמה מגדולי הדורות שאסרו בזה.
אך בשו"ת אבני נזר יו"ד ח"ב סי' תנ כתב דאין שייך לומר בזה ביאה במקצת שמיה ביאה דלא נתקדש הר הבית עד התהום, והוא היתר ברור לבעל קרי ומי שטומאה יוצאת מגופו להכניס אצבעותיו בין אבני יסודות הכותל המערבי, ועוד דבמחנה לויה לא שייך למימר ביאה במקצת, ועוד דאין זו דרך כניסה, ועש"ב.
 וכך היתה דעת התורת חסד מלובלין כמובא בספר תולדותיו עמ' קצ, ובספר הר הקודש עמ' רסה כתב דכן הייתה דעת מהרי"ל דיסקין, ודעתו הייתה דהכותל המערבי נמצא חוץ להר הבית ולא נתקדש כלל. ועוד כתב שם כן בשם הגאון ר' עקיבא יוסף שלזינגר, ובשם הגרש"ז אוירבך שכן העיד הגאון ר' אברהם יעקב זלזניק. וכן העלה בחזו"ע - ד' תעניות עמ' תמח.
 
תורת ארם צובה
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד