חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

לקט פנינים מחז"ל


אליהו הנביא
עד שיבא אליהו לא שישמעו לו בדינים שיאמר ברוח הקודש כיון שלא בשמים היא, אלא אם יאמר דין בסברא או ששמע מחכמים אז יקבלו ממנו. (מהר"ץ חיות ברכות ג' ע"א).
 
יסורים
יסורים שיש בהם ביטול תורה אינם יסורים של אהבה. (מהרש"א ברכות ה' ע"ב).
 
יצר טוב בבהמה
יצר טוב בבהמה הוא שהולכת בטבע ברייתה ואינה מזיקה ועושה מלאכתה. (רש"ש ברכות סא' ע"א).
 
עשיר
סתם עשיר רשע. (ברכת אברהם לאבן עזרא משלי יח' כג').
 
אריכות ימים ושנים
אריכות ימים ושנים יותר מידי אינם טובים. (מהרש"א ברכות מז' ע"א).
 
שעטנז
שלח הרב אפרים בעל השיטה מקובצת לרבינו תם תשובות מלאות שערות שתלש מזקנו מרוב צער על מנהג העולם שלובשים כלאים. (שיטה מקובצת זבחים יח' ע"ב).
 
שעטנז
יום אחד שלובש שעטנז, אין תפילתו נשמעת ארבעים יום ואותיות שעטנז שטן עז . (דרושי הצל"ח לנודע ביהודה דרוש ח' אות ו').
 
ביצה מגולגלת
צליית ביצה מעט נקראת כך כיון שע"י צלייתה מתגלגלת במקומה היטב וכך יודעים שהיא צלויה. (חכמת מנוח שבת לח' ע"ב בשם הערוך).
 
בל תשחית
רק בעץ מאכל הוא מדאורייתא ובשאר דברים האיסור מדברי סופרים. (משנה למלך וכסף משנה פ"ו היל' מלכים ה"י).
 
הלכה למשה מסיני
מצינו אף בהלכה דרבנן נקרא הלכה למשה מסיני (יפה עינים שבת א' ע"א בשם הירושלמי בכלאים).
 
אריה
הזכר יותר פרא ואכזר מהנקבה. (יעב"ץ שבת קנ' ע"א). והאריה יש לו חום כל הזמן. (סנהדרין קב' ע"ב). ומעצמות האריה אפשר להוציא אש כיון שאין להם מוח בעצם כמו שאר החיות. (זוה"ק ח"א ס"י א').
 
ואהבת לרעך כמוך
דעלך סני לחברך לא תעביד נאמר רק על לא תעשה כגון לא תיקום ולא תיטור אבל לעשות טובה אתה קודם לחברך. (מהרש"א שבת לא' ע"א).
 
אלמנה בארמית ארמלתא
מלשון כרמלית שאינו לא רשות היחיד ולא רשות הרבים אף אלמנה אינה לא אשת איש ולא בתולה. (מהרש"א שבת ו' ע"א).  
 
מאי משמע בארמית
יש לקרא את המם והאלף בצירי מלשון מאיפה. (מלא הרועים ברכות ה' ע"א).
 
צער בעלי חיים
אין צריך להפסיד ממון כדי לעשות מעשה להציל הבהמה מצער. (מלא הרועים שבת קנד' ע"ב).
 
צדקה
בגימטריה 199 והוא מה שאמרו מי שיש לו רק מאתים זוז פחות דינר אחד נוטל מן הצדקה ואפי' הרבה. (מהרש"א פאה פ"ח משנה ח').
 
קביעות עיתים לתורה
קבעת עיתים לתורה? ולא אמרו עת, לומר שיש לקבוע ביום ב' עיתים ביום ובלילה. (מהרש"א שבת לא' ע"א).
 
קידושי אישה
אדם צנוע מותר לו לישא אישה בלא שיראנה. (יעב"ץ שבת נג' ע"ב).
 
מי רגליים
מותר לשתות מי רגליים ביום חול. (יעבץ שבת קי' ע"א).
 
ריבוי נשים
ר' טרפון נשא 300 נשים בשנות רעבון כדי שיאכלו תרומה (ירושלמי יבמות פ"ד ה"ב)
 
חזיר
מיעיו דומים לשל האדם. (תענית כא' ע"ב).
 
מנוחת שבת
דג שבוטי אינו שוחה בשבת . (שבט מוסר פ"יא, ילקוט ראובני בראשית ב' ד', מגדים חדשים שבת קיט' ע"א).
 
מנוחת שבת
היונה אינה אוכלת ממה שנקצר ונקטף בשבת וכן אינה קוצרת בשבת.
 
פיל
אפשר ללמדו ע' לשונות. (מאירי עירובין לא' ע"ב בשם הירושלמי).

רימון
יש בו 613 גרעינים . (ספר שירה לדוד).
 
אב בית דין
כותב היעב"ץ בשאלת יעב"ץ ח"ב סי' סא' וסי' קנג' וסי' קסח' וסי' קצז' שהוא מברך בכל יום ברוך שלא עשני אב בית דין.
 
בית דין
והדור דור עני יש שיש לו יד בדברי הפוסקים ואינו רוצה להתיר דבר בלי בצע כסף ובשוחד ישפוטו ויש שרוצה להתקרי חכים ואין לו יד בפוסקים .(שו"ת נודע ביהודה מהדורה קמא - אה"ע סימן לו').
 
ערבית רשות
אף שתפילת ערבית רשות אבל תפילת ערבית של שבת חובה. (תיקוני הזוהר תיקון יח', שערי תשובה או"ח סי' רסח' ס"ק ב', מור וקציעה ליעב"ץ או"ח רסח' ובסידורו עמודי שמים בסדר תפילות של שבת).
 
שוטר
אין אדם נעשה שוטר למטה אלא א"כ נעשה רשע מלמעלה (בעל הטורים במדבר על הפסוק ואתה הפקד את הלויים, וביאורו- הרמב"ם על אבות פ"א, ספר מדרש פליאה).
 
אמירת למנצח בצורת המנורה
מקובל בידינו שהיה מצוייר על המגן של דוד למנצח בצורת המנורה ויש בו ענין ע"פ הסוד (אגרא דפרקא רמז קעו').
 
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד