חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בתיה בת פרעה - שמות

איתא במגילה (דף יג' ע"א): רבי שמעון בן פזי כי הוה פתח [כאשר היה פותח את דרשתו] ב[ספר] דברי הימים אמר הכי [כך ביאר] כל דבריך [בספר דברי הימים] אחד הם, [דהיינו הרבה שמות מוזכרים וכולם אחד הם] ו[אף על גב שסתמת הדברים אנו נותנין את לבנן עד ש]אנו יודעין לדורשן. (כתוב בספרדברי הימים א' ד') ואשתו היהדיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד [פסוק זה מדבר בכלב בן יפונה שנשא את בת פרעה וכפי שיבואר לקמן שכלב ומרד הם שני שמות של אותו אדם – שואלת הגמ'] אמאי קרי לה [למה בפסוק נקרא שמה] יהודיה [הרי השם שלה בתיה כפי שמפורש בסוף הפסוק ואלה בני בתיה בת פרעה]? על שום שכפרה בעבודה זרה, דכתיב (שמות ב') ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ואמר רבי יוחנן, [מלמד] שירדה [בת פרעה]לרחוץ מגילולי [עבודה זרה של] בית אביה [דהיינו טבילה לשם גירות – רש"י. כפי שיבואר בגמ' לקמן כל השמות המוזכרים בפסוק בדברי הימים מתייחסים למשה. שואל רבי שמעון בן פזי וכי בתיה בת פרעה] ילדה [את משה]? והא רבויי רביתיה [והלא היא רק גידלה אותו בביתה. אלא] לומר לך שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו [וכיון שמשה נלקח מהמשפחה שלו, הוא נחשב כיתום, והיות ובתיה גידלה אותו מחשיבה הכתוב כאילו ילדתו] ירד - זה משה, ולמה נקרא שמו ירד - שירד להם לישראל מן בימיו. גדור - שגדר פרצותיהן של ישראל, חבר - שחיבר את ישראל לאביהן שבשמים. סוכו - שנעשה להם לישראל כסוכה. יקותיאל - שקוו ישראל לאל בימיו. זנוח - שהזניח עוונותיהן של ישראל. אבי אבי אבי - אב בתורה, אב בחכמה, אב בנביאות. ואלה בני בתיה... אשר לקח מרד, וכי מרד שמו? והלא כלב שמו! - אמר הקדוש ברוך הוא: יבא כלב שמרד בעצת מרגלים, וישא את [בתיה] בת פרעה שמרדה בגלולי בית אביה [ולפיכך שמם נשתנה בנישואין אלו, כלב נקרא 'מרד' ובת פרעה נקראה 'בתיה'. וע"ע בגמ' סנהדרין יט' ע"ב].

איתא במסכת כלה (רבתי פרק ג'): שבעה נכנסו בחייהם לגן עדן, אלו הן, סרח בת אשר, ובתיה בת פרעה, וכו'. דכתיב (שם) ילדה את ירד (ובגמ' מגילה שהבאינו לעיל מבוא' שירד הוא משה) אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה, אמר הקדוש ברוך הוא איני קורא למשה אלא בשם שקראתו, שנאמר ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה; הוא שדוד אומר ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים, יקחני, ותשלח את אמתה ותקחה, מלמד שנוסף באמתה עד שהגיע לתיבה, ימשני ממים רבים, כי מן המים משיתיהו; אמר הקדוש ברוך הוא הואיל וזאת הביאה ישועה לישראל והוצאתן לחיים, הרני מאריך לה בחיים עם ישראל, כרתי עם אבותיכם ברית, והם בהלכות אבותיהם, זאת שבאת ועזבה מלכות בית אביה, ונדבקה בם, אני משלם לה?!.

וכך איתא בשמות רבה (פרשת שמות פרשה א') עה"פ 'ותקרא שמו משה', מכאן אתה למד שכרן של גומלי חסדים, אף על פי שהרבה שמות היו לו למשה לא נקבע לו שם בכל התורה אלא כמו שקראתו בתיה בת פרעה ואף הקב"ה לא קראהו בשם אחר.

נאמר בפרשת כי תבוא: 'ברוך אתה בבואך' ואמרינן במד"ר (פרשה ז'): אמר ר' יהודה בר סימון המקרא הזה מדבר במשה בבואך זה משה בביאתו לעולם קירב רחוקים זו בתיה בת פרעה [שהצילתו מן התיבה על שפת היאור וגידלתו וע"י מעשה זה נתגיירה ונכנסה תחת כנפי השכינה כמו שהבאינו לעיל].

ובמד"ר ויקרא (פרשה א') אמרינן: ואלה בני בתיה בת פרעה, ר' יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר לה הקב"ה לבתיה בת פרעה משה לא היה בנך וקראתו בנך אף את לא את בתי ואני קורא אותך בתי שנא' אלה בני בתיה בת יה.

כתב בספר מעולפת ספירים (לרבי שלמה אלגאזי – בשם הזוה"ק): ארבע היכלות נשים צדקניות יש בגן עדן. היכל הראשון בתיה בת פרעה, וכמה רבבות אלף נשים צדקניות יש שם, והכרוז יוצא ג' פעמים בכל יום ואומר, הרי צורת משה רבינו ע"ה באה, ובתיה רואה ומשתחוה ואומרת, אשרי חלקי שזכיתי לגדלו, והן עוסקות במצות התורה וטעמיה, וכל הנשים היושבות בזה ההיכל נקראות (ישעיה לב,ט) נשים שאננות שאינן מצטערות בגיהנם. היכל השני סרח בת אשר וכמה רבבות נשים צדקניות עמה והכרוז יוצא ג' פעמים בכל יום ואומר, הרי צורת יוסף הצדיק ע"ה בא ויוצאה ורואה את יוסף ושמחה וחוזרת עם הנשים. היכל הג' יוכבד אמו של משה רבינו ע"ה ואינם מכריזים כלום בזה ההיכל, אלא ג' פעמים בכל יום מודה ומשבחת להקדוש ברוך הוא עם הנשים אשר עמה ושירת הים מזמרות בכל יום והיא לבדה אומרת, (שמות טו,כ) ותקח מרים הנביאה וכו', וכל הצדיקים שבגן עדן מקשיבים קול נעימותה. היכל הרביעי דבורה וכמה נשים עמה מזמרות השירה שאמרה בעולם הזה (שופטים ה,א) ותשר דבורה.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד