חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ספר חישובי עולם התורה

8/11/2009

ראה טעימות מהספר - טבלת חשבון 430 שנה מברית בין הבתרים עד יציאת מצרים וכן טבלת סיכום ספר שופטים

דברים אחדים

בשיר ושבח לבורא כל עולמים החונן לאדם דעת שזכיתי להיות שליח לחבר בסיעתא דשמיא את הספר "חישובי עולם התורה", שבו נמצאים רוב הדברים הנצרכים ללימוד התורה מידי יום ביומו ובעזרת השם יביא תועלת מרובה ללומדי התורה.

במשך כל זמן שהיתי עסוק בעניני הספר ראיתי סיעתא דשמיא שהרבה פעמים למדתי איזה גמרא או איזה תוס' בלי קשר לספר, ומצאתי דברים שהיתי צריך להם לעניני הספר ועל כן כתבתי שאני רק שליח כי הכל ממנו יתברך.

מטרת הספר

להיות במקום אחד כל הדברים הנדרשים ללומדי התורה ולהיות לעזר למלמדים ולמורים ולכל העוסקים בתורה בכל מקצועות התורה. אם זה מפתחות על החמשה חומשי תורה, על המשניות, על התלמוד בבלי וירושלמי, ארבעה טורים, ושולחן ערוך, אם זה שמות מחברי הספרים, אם כשיש פלוגתא תנאים ואמוראים לדעת ברוב הדברים הלכה כמאן, אם זה סדר קריאת התורה בכל ימות השנה, וכדי שיהיה יותר קל לגבאי בתי כנסיות כתבתי גם תחילת הקטע שקוראים כמו בצומות שקוראים ויחל, ותחילת ויחל מתחיל מאמצע הקטע לכן כתבתי תחלת הקטע "וידבר...לך רד", אם זה סדר ההפטרות בכל שבתות וחגי השנה, אם זה 24 מתנות כהונה, אם זה כל חשבון חומש בראשית - 20 דורות מאדם הראשון עד אברהם, המבול, מחלוקות רבי אליעזר ורבי יהושע, 70 אומות ועוד... אם זה ביאור המחלוקות רבי יוסי ורבנן מתי היתה קבלת התורה, אם זה חשבון מנין בני ישראל - שמנו אותם חמש פעמים: 1. שבעים נפש ירדו אבותינו למצרים

2. ביציאת מצרים 3. אחרי העגל 4. בא' אייר לקרבנות ציבור 5. לפני שנכנסו לארץ ישראל, ואם זה סיכום כל הנ"ך שופטים, מלכים, זמן בית המקדש הראשון, דברי הימים, דניאל, עזרא, נחמיה, חגי, זכריה ומלאכי, אם זה חשבון שבעים שנה של הגלות כמבואר בגמרא מגילה, אם זה מדות חז"ל בלח ויבש ומטבעות ומדות שטח, אם זה חשבון הקרבנות והמנחות והנסכים שמקריבים כל ימות השנה  וסדר עבודת כה"ג ביוה"כ, וקרבנות שהקריבו לחובת היום שלא מוזכרים בתפילה, במקום לחפש בדפים ובספרים שיהא יותר נגיש.

והנני לבאר כמה דברים, בעניני הספר

כל החשבונות המובא בספר  ע"פ רש"י.

ובענין שבע מצוות בני נח איתא בגמרא (סנהדרין נו) אמר רבא האי תנא דבי מנשה הוא דמפיק מד"ך (דינים וברכת השם) ועייל ס"ך (סירוס וכלאים) דתנא דבי מנשה שבע מצוות נצטוו בני נח ע"ז וגלוי עריות ושפיכת דמים גזל ואבר מן החי סירוס וכלאים.

בספר מלכים מבואר את כל השנים שמלכו מלכי ישראל ומלכי יהודה בזמן שבית המקדש היה קיים שזה היה 410 שנים, מזמן ששלמה המלך בנה את בית המקדש עד שנבוכדנצר החריב את בית המקדש והגלה את כולם. וסכמתי בספר את שנות המלכים: את מלכי יהודה מקביל למלכי ישראל על פי רש"י ומצודות דוד לפי פירוש הקל מביניהם. ורש"י במלכים א' כב' אומר: "אך בדקתי ומצאתי בדברי הימים למלכי ישראל שאינו מדקדק במנין שנותיהן ואם עמד בסוף שנה מונה לו בתחלתו ואינו מונה לו במקום אחר" עכ"ל. וגם היות ומנין שנות מלכי ישראל מתחיל מניסן והשנים שכתוב בספר מתחיל מתשרי לכן קשה מאד לדייק את שנות מלכיהם. אך עשיתי בעזרת השי"ת כמה שידי מגעת ושגיאות מי יבין ואודה למי שיאמר לי הערותיו.

ורש"י בדברי הימים ב' לו' אומר שיש 243 שנים משמלך ירבעם עד שהושע בן אלה הגלה. ולכאורה לפי הקונטרס מבואר שיש 275 מהתחלת בנין בית המקדש. פירושו 238 ממלכות ירבעם, כי שלמה מלך בזמן בית המקדש 37 שנה אז יש הבדל 5 שנים ונראה שמה שרש"י אומר ממלכות ירבעם פירשו ממתי שאחיה השילוני אמר לו שימלוך.

ובענין 70 שנה של גלות, בית המקדש הראשון נחרב בשנת 3338 ובית המקדש השני נבנה בשנת 3408, יוצא שיש 71 שנה מבית המקדש הראשון עד בנין בית המקדש השני עם שנת 3408. ולפי הגמ' במגילה יא יוצא שיש 70 שנה גלות, ולפי זה היה צריך להיות שבנין בית המקדש יהיה בשנת 3409, אלא שהשבעים שנה של גלות מחשבים מפסח ושנת העולם מחשיבים מתשרי, ולכן כתבתי בסיכום דניאל ובסיכום עזרא בערך כי לא יכולים לעשות חשבון מדיוק לפי שנות העולם.

ולגבי עשרים וארבעה מתנות כהונה איתא ברבינו בחיי פרשת נשא "כה תברכו את בני ישראל", וע"ד המדרש מסר להם הקב"ה הברכות לכהנים במתנה שיהא בידם לברך את ישראל, ולפי שעתיד למסור להם ארבעה ועשרים מתנות כהונה ועם זו הם עשרים וחמשה לכך הזכיר הלשון הזה כ"ה תברכו כלומר עם ברכת כהנים הם עשרים וחמשה. ואיתא בחתם סופר ונ"ל לפרש כי ודאי ברכת כהנים עבודה ולא מתנה, אך מ"ש כאן אמור להם ופחז"ל בקול רם, פ' שהיה יכול לברך בלחש כדרך שמברכים הבנים ותלמידים ולא ישמעו המתברכים ומ"מ היו מתברכים הישראלים וגם הכהנים המברכים מדכתיב "ואברכך מברכך", ואך נצטוו אמור להם דייקא שישמעו הישראלים והיא לטובת הכהנים כי השומע כעונה, וישראל השומע מכהן יברכך הוה כעונה יברכך לכהן, נמצא מתברך פעמיים: א' ממה שמברך וכל המברך מתברך, ב' מה שישראל עונהו יברכך ה' (וזה המתנה ה"כה").

וכתבתי סדר עבודת כה"ג ביום הכיפורים המובא במחזור נוסח ספרד. והיות ונוסח אשכנז ונוסח ספרד העבודה היה אותו דבר רק הבדל בינהם בנוסח, ונוסח ספרד יותר קל מילולי לכן הבאתי כנוסח ספרד.

וקראתי לספר חישובי עולם התורה ראשית שיש בו חשבון מבריאת העולם עד 4000 שנה לבריאת העולם, וכן יש בו חישובי התורה, מפתחות וסכום הפסוקים בתנ"ך, ובנוסף חישובי המדות וחישובי הקרבנות גם נקראים חישובי התורה.

חישובי עולם התורה, עולה 1098 בגימטריה עקיבא מאיר בן אבי מורי הרב חיים ליב, עולה 1072 חסר 26 כמנין שם הוי"ה, כאמור לעיל שברוב חסדו עשה אותי שליח ולוואי שאזכה להיות שליח שיעשה שליחותו.

בן יכבד אב ואם (ואת אמך וי"ו יתרה - לרבות את אחיך הגדול, כתובות ק"ג)

ובהזדמנות זו רציתי להודות בראש ובראשונה להורי היקרים: לאבי מורי הרב ר' חיים ליב וינשטיין שליט"א ולאמי מורתי מרת פרומה תחי', על העידוד, העזרה והתמיכה בכל העתים והזמנים מתוך מסירות ושמחה, ולאחי הבכור הרב ר' שלמה וינשטיין שליט"א, ולכל אחיי וגיסי ומשפחותיהם, ישלח להם ה' ברכה בכל מעשה ידיהם וירוו נחת מכל יוצאי חלציהם ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות ויזכו לגדלם לתורה ולחופה מתוך בריאות גופא ועושר ואושר וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה.

ולחמותי ולאמה על הסיוע והתמיכה בכל עת, ולגיסי ולמשפחותיהם, ויהי רצון שירוו נחת מיוצאי חלציהם ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות ויזכו לגדלם לתורה ולחופה מתוך בריאות גופא ואושר ועושר וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה.

וכן לזקני, הרה"ג הרב לוי רבינוביץ שליט"א, בעמ"ח ספר מעדני השלחן על יורה דעה, וזוגתו מרת הענא תחי', על העידוד והמסירות התמידית שזכיתי אצלם בכל זמן ואצלו ראיתי אהבת תורה ויהי רצון שימלא ה' כל משאלות לבם לטובה מתוך הרחבה ובריאות גופא אמן.

וכן לדודי הרב חיים יעקב דיויס שליט"א, והרב חיים זילבר שליט"א על העזרה והסיוע ימלא ה' כל משאלות לבם לטובה.

וכמו כן הנני להודות לחברי וידידי מתפללי בית המדרש סלונים ביתר עילית ובפרט להר"ר חיים קיניג ראש כולל דחסידי סלונים ביתר, ולהר"ר אברהם אהרן מלובצקי, ולידידי הר"ר יהודה קלירס, והר"ר יעקב לויפר, והר"ר שלמה צבי שלומוביץ על העזרה והסיוע בכל עת, ולצוות מלמדי תלמוד תורה 'נטעי מאיר' ביתר עילית ולמנהל הרב ערן בן פורת, ולמפקח הרב יוסף רוזבסקי, וכן להר"ר מתתיהו דייטש אשכנזי, להר"ר מנדל שורץ ולהר"ר מנדל גולמוב, על האוזן הקשבת, על העזרה והסיוע בכל זמן מתוך שמחה ימלא ה' כל משאלות לבם לטובה.

ולחברי כולל 'דרשו' ביתר וראש הכולל הרב מרדכי גודבלט על העזרה והסיוע וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה.

ולנושא בעול המנכ"ל הגאון הרב דוד אופשטטר שליט"א ימלא ה' כל משאלות לבו לטובה מתוך בריאות גופא ועושר ואושר.

ויהיה לעילוי נשמת חמי הרב מאיר ברנשטיין בן הרב אברהם חיים זצ"ל בעמ"ח ספר פירוש לפירושו על נדרים, בבא קמא, בבא בתרא, זבחים נלב"ע ט אייר תשל"ט, ת.נ.צ.ב.ה.                        

ובצאתי מן הקדש אפרש כפי לאבינו שבשמים שאזכה אני וזוגתי, מרת רוחמה תחי', לרוות נחת מכל ילדינו ויהיה לנו ולכל ילדינו כל הדברים הצרכים לנו הן ברוחניות והן בגשמיות ונזכה לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות ובחסידות כל ימיהם ולגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים ונזכה לישב בעולמה של תורה והחסידות אמן כן יהי רצון.

הרוצה לרווחת הלומדים

עקיבא מאיר וינשטיין

תוכן הענינים

חלק א' - סדר התורה שבכתב ושבעל פה

מנין המצוות............................................................................................ טו

סדר פרשיות התורה................................................................................. טז.........

סדר נביאים וכתובים.................................................................................. יז

חמש מגילות............................................................................................ יז

מי כתב את ספרי הקודש............................................................................ יח

התרגומים.............................................................................................. יט

סדר המסכתות במשניות.............................................................................. כ

סדר המסכתות בתלמוד ירושלמי.................................................................. כא

סדר המסכתות בתלמוד בבלי...................................................................... כב

מסכתות שנתאספו לכרכי הש"ס.................................................................... כג

סדר משנה תורה לרמב"ם.......................................................................... כד

סדר הלכות ארבעה טורים ושלחן ערוך............................................................ כו

שמות אביהם של התנאים והאמוראים............................................................ כט

שמות שהגמרא מכנה את האמוראים והתנאים................................................... ל

הלכה כמאן............................................................................................ לב

חלק ב' - סדר המאורעות של התורה

מאורעות התורה בשנים של העולם................................................................ לז

חשבון ימי המבול..................................................................................... לח

שמות שבעים אומות פרשת נח.................................................................... לט

חשבון 10 דורות מנח עד אברהם.................................................................. מ

חשבון 430 שנה מברית בין הבתרים עד יציאת מצרים....................................... מא

70 נפש שירדו אבותינו למצרים................................................................... מה

דברים שקרו בשנה שיצאו ממצרים מר"ח ניסן עד ר"ח סיון................................... מו

מחלוקת רבנן ורבי יוסי מר"ח סיון עד זמן קבלת התורה...................................... מח

סדר המאורעות של בני ישראל מז' סיון אחרי קבלת התורה עד סוף 40 שנה............... נ

מנין בני ישראל אחרי העגל לאדנים............................................................... נב

מנין בני ישראל לפני שנכנסו לארץ מבן 20 שנה (פרשת פנחס).............................. נג

שמות המשפחות שהיו במנין של פרשת פנחס.................................................. נד

42 מסעות נסעו בני ישראל במדבר (פרשת מסעי) ............................................ נה

סדר מאורעות בני ישראל בשנה אחרונה שהיו במדבר ושנה ראשונה שנכנסו לא"י....... נו

סיכום ספר שופטים .................................................................................. נז

ימי נוב וגבעון עד חנוכת בית המקדש............................................................. נח

מנין המלכים שמלכו בזמן בית הראשון........................................................... נט

מספר מלכי ישראל ויהודה.......................................................................... סח

שמות ארבעים ושמונה נביאים שנתנבאו לישראל נבואה שהוצרכה לדורות............... סט

חשבון 70 שנה של הגלות............................................................................ ע

סיכום ספר דניאל..................................................................................... עג

סיכום ספר עזרא...................................................................................... עו

ימי סיפור מגילת אסתר.............................................................................. עז

סיכום ספר חגי, זכריה ומלאכי..................................................................... עח

סיכום נחמיה.......................................................................................... פב

סדר מלכי הגוים שמוזכר במלכים ובדניאל...................................................... פה

חלק ג' - סדר מדות חז"ל

כמויות המדות לפי חז"ל - שמות וסדר המדות של לח ויבש.................................. פט

מדות לח ויבש (נפח).................................................................................. צ

מנין המטבעות (משקל).............................................................................. צא

קידושין י"ב מח' ת"ק ורשב"ג כמה פרוטות יש באיסר.......................................... צב

מדות שטח............................................................................................. צג

השיעורים במידות המקובלות היום................................................................ צד

חלק ד' - סדר הקרבנות

שמות הקרבנות וגיליהם............................................................................. צז

כמות הקרבנות והנסכים המוזכרים בתפילה עולת תמיד של כל יום.......................... צז

מוסף שבת............................................................................................. צח

מוסף ראש חדש פסח וחוה"מ פסח ושבועות.................................................... צח

ראש השנה............................................................................................ צט

יום כיפור................................................................................................. ק

מוסף יו"ט הראשון של סוכות....................................................................... קא

מוספי חוה"מ של סוכות............................................................................. קא

שמחת תורה.......................................................................................... קד

סך לכל השנה........................................................................................ קה

קרבנות שמקריבים לחובת היום ולא מוזכר בתפלה............................................. קו

סדר עבודת כה"ג ביום הכיפורים המובא במחזור.............................................. קח

חלק ה' - עניינים שונים

מספר הפסוקים בתורה............................................................................. קיג

מספר הפסוקים בנ"ך............................................................................... קיד

סיכום פרקי משניות ודפי גמרא................................................................... קטז

סיכום המשניות...................................................................................... קיט

שמות מחברי הספרים הנפוצים על התורה והש"ס........................................... קלב

סדר קריאת התורה בכל ימות השנה............................................................ קלח

סדר הפטרות לפי מנהג האשכנזים והספרדים................................................. קמ

24 מתנות כהונה..................................................................................... קנ

24 מתנות כהונה לפי סדר של הרמב"ם........................................................ קנא

סימני הש"ס ור"ת הנפוצים........................................................................ קנב

שנים עשר מזלות יש בגלגל מסביב העולם..................................................... קנז

חדושה של לבנה................................................................................... קנט

הלכה למשה מסיני................................................................................... קס

מאתים ארבעים ושמונה איברים באדם......................................................... קסג

מאה ברכות                                   

 

בכל ענייני הספר ניתן לפנות למחבר בטל : 02-5807099
רח ' סלונים 5/ 1 ביתר עילית  
   
        

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד