חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חדש! ספר "וזה לשונו" - סנהדרין

ספר חדש בעולם התורה מאת הרה"ג יעקב ליינר שליט"א, והוא אוצר ציונים ומראי מקומות מסודרים לפי ערכים ועניים ככתבם וכלשונם, כרך על מסכת סנהדרין, ניתן לרכוש בכל חנויות הספרים המובחרות...
26/04/2012


טעימה מהספר - לחץ כאן

'וזה לשונו' על מסכת סנהדרין
אוצר ציונים ומראי מקומות ככתבם וכלשונם

יום בשורה הוא לעמלי תורה וחפצי בינתה, דבר בעתו מה טוב, כאשר לקראת תחילת זמן קיץ הבעל"ט, בו ילמדו אי"ה רבים מבני הישיבות הק' מסכתא סנהדרין, הופיע ויצא לאור כרך חדש בסדרת הספרים 'וזה לשונו' על מסכת סנהדרין, מהרה"ג ר' יעקב ליינר שליט"א מחשובי הלומדים בעיה"ק ירושלים ומחבר ספרי תורת חיל, אשר יש בהם יצירת מופת, אוצר ציונים ומראה מקומות, אשר יכילו מעל לחמש מאות ערכים וכשלשת אלפים אסופות, מלוקטים מדברי הראשונים והאחרונים ועד לדברי הפוסקים, המביאים את דברי המפרשים בשמותם ובלשונותם, מסודרים וערוכים על פי ענינים ונושאים לפי סדר הדף בתוספת מפתח מורחב ומפורט, ובסופם מילואים עם עשרות סימנים אשר ירחיבו ויפלפלו באותם הענינים, והכל ברוב הדר ובכלי מפואר. 

עוד לא יבש הדיו מן הדברים אשר הובאו באכסניה נכבדה זו אך לפני כמה חודשים, בשבח סדרת הספרים הנפלאה 'וזה לשונו', בהוצאת הספרים על עניני מוקצה ומלאכת מבשל שהיה חזרה והטמנה, אשר נתקבלו בסיעתא דשמיא בהערכה מרובה ובחיבה עצומה אצל כלל הלומדים, אשר מצאו בהם מבוקשם כלי עזר יקר בלימודם להיקף הידיעות ולעומק הפשט, וכבר נתקיימה בו הברכה כאשר זכה המחבר שליט"א להניף ידו בשנית בספרו 'וזה לשונו' למסכת סנהדרין, לתועלת בני הישיבות אשר יעסקו עתה במסכתא זו. 

וכפי שהובא כבר בהקדמת הספר כי מקום גדול הונח להתגדר בייחוד ספר זה, אשר כשמו כן הוא בהבאת 'לשון הקדש' של רבותינו הראשונים והמפרשים בדיוק רב. כי יש אשר יבא בדרך זו לעומק הסוגיא ורוב ענפיה, אחר עיונו בדברי המפרשים ובצחות לשונם, ובזה ישכיל להבין ולירד לשורשי הדברים וגודל הבנתם. אף שאר הלומדים ימצאו בו מבוקשם, לדעת היקף הענין מהיכן יבואו שורשיו, לאן ישלח ענפיו, ואיה יצמחו פירותיו.

זאת ועוד, כי נתייחד ספר זה מהרבה ספרים מלקטים, ו'לישנא אחרינא' יש בו, באשר יש בו חלוקת הענינים לפי נושאים וערכים, אשר יש בה תועלת מרובה לאותם העוסקים בזה במקומות אחרים, ויבקשו לדעת היקף הענין בשאר סוגיות הש"ס. כי זאת היא דרכה של תורה, אשר היקף דבריה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ומה יתן ומה יוסיף ללומדים במקום אשר תבא בקצירת האומר, אם יביאו לפניהם כל אשר שייך לאותו הדף ולא ימצאו בהם מבוקשם, עד כי סבורים יהיו אשר יש בו להעיד על חוסר הבנתם וידיעתם, ולא ידעו רוב עושרה במקום אחר אשר ימצאו שם כל מבוקשם, כי מאחר ואינו נמצא במפרשים במקום אשר יעסקו בהם, אין ידם משגת לידע היכן יחפשוהו, ולא ימצאוהו זולתי באופן זה אשר יעמיד המובאות לפי הענין, יקבצם ויאספם לפונדק אחד.

העובר בין בתריו והצועד בינות לדפיו, יווכח עד מהרה בהיקף הענינים אשר יכיל, ביניהם כופר בפקדון ובמלוה, דיין יחידי, שליחותייהו, ב"ד דג' הדיוטות, ב"ד שקול, רוב בדיינים, מומחה, דיין האומר איני יודע, פשרה, התראה, פלגינן, לאו שאין בו מעשה, מלקות במקום מיתה, קידוש החודש, עיבור השנה, סמיכת זקנים, בן סורר ומורה, קטן במצות ואיסורים, בא במחתרת, רודף, יהרג ואל יעבור, ועוד כהנה וכהנה - כאשר אלו רק חלק מהנידונים שהובאו מקורותיהם ולשונות המדברים בהם בספר זה.

לא נותר לנו אלא לחזור ולחתום בכפל ברכה, כה יתן ד' ויוסיף וירבה הרב המחבר שליט"א עוז ותוקף בעמלו, ילך מחיל אל חיל לזכות הלומדים מאוצרו הגדול, בהמשך השלמת סדרת הספרים 'וזה לשונו' ברוב ענינים ומסכתות הש"ס, להוסיף ולהרבות היגיעה והידיעה אצל הלומדים.
ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות, ובטל' 052-7170601

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד