חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פרדס אור החיים על שבת ומועדי השנה

ובו לקוטים יקרים מאירים כספירים ביאורים נפלאים מלשונו הזהב של הגאון הקדוש איש אלוקים המאור הגדול לדורות עולם רבן של כל בית ישראל מרנא ורבנא רבינו חיים בן עטר זצוקללה"ה...
1/07/2012

הספר חובר ע"י הגאון רבי שמעון גוטמן שליט"א מרבני מערכת אוצר הפוסקים ודיין בבד"צ לממונות 'הישר והצדק' אלעדבעמח"ס תגלחת מצוה פרד"ס החיד"א ספר חסידים המפואר ב"כ, וצוואת רבי יהודה החסיד המפואר 


להתענג בתענוגי תורה בשבת ומועדים
ספר פרדס אור החיים

על שבת ומועדים – תולדות וקורות משנת חייו בפרוטרוט
אחד ומיוחד מגאוני ואראלי ארץ, הנקרא בפי כל בשם 'הקדוש', הוא רבינו איש האלוקים, המאיר לארץ ולדרים, כקש"ת הגה"ק רבי חיים ן' עטר זי"ע, בעל ה"אור החיים" הקדוש.
לצד היות רבינו ה"אור החיים" הקדוש מגאוני הדור וקדושיו, אשר שמו נישא בסילודין ובקדושה בפי כל יהודי באשר הוא, נודע רבינו כמחברם של ספרים רבים במקצועות התורה הקדושה. בראש ובראשונה נודע הוא לתפארת בחיבורו הגדול על התורה, פירוש ה"אור החיים", שרבבות יהודים מכל רחבי תבל הוגים בו מאז ומקדם בקביעות ובסדר שיטתי, כשחלק בלתי נפרד מההשגה הרוחנית לשבת קודש וכחלק מה"עונג השבת", הוא לימוד פירוש ה"אור החיים" הקדוש, הפותח ללומדי התורה דלתות חכמה ושערי בינה בביאור והעמקת פסוקי המקראות, והמוליך את הלומד בשבילי הפרד"ס, בהטעימו אותו מטעם גן העדן של הפשט והרמז, הדרש והסוד של תורתינו הקדושה. ספרו השני של רבינו "פרי תואר" על יורה דעה עולה בקביעות על שולחנם של כל לומדי דת ודין, לצד שאר ספריו הנודעים: "חפץ ה'" ו"ראשון לציון" על סדר הש"ס והנ"ך, כאשר אך למותר הוא להרחיב את הנודע והמפורסם בשער בת רבים, מאן מלכי רבנן, העמלים והמתייגעים על תורתו הקדושה של רבינו חיים ן' עטר זיעועכי"א.
הנה הטועמים והרואים בטוב ה', פקודי ה' ישרים משמחי לב, בעת לימוד הש"ס או הנ"ך ובשעת לימוד הפרשה עם פירוש ה"אור החיים" הקדוש, חפץ ה' היה ברצונם להתענג ולהתרומם טפחיים גם בכל מועדי השנה, עליהם תיקן משה רבינו ע"ה לשאול ולדרוש בעניינם הלכות חג בחג, ולהגות באמרי תורתו הקדושה ומשמחת הלב של רבינו האור החיים הק'. ואכן, בכדי לעסוק בדברי תורתו המשמחים בעניני חג ומועד, התוודענו בימים אלו לספר החשוב "פרדס אור החיים", פרי יצירתו המופלאה והמיוחדת של מע"כ הרה"ג רבי שמעון גוטמן שליט"א, חבר מערכת "אוצר הפוסקים" ודיין בבד"צ לממונות 'הישר והצדק' באלעד, הנודע בשער בת רבים בחיבוריו הקודמים והמופלאים: "ספר חסידים המפואר", "צוואת רבי יהודה החסיד המפואר", "תגלחת מצוה – אוצר מנהגי בן שלוש", "פרדס החיד"א", ועוד.
בספר "פרדס אור החיים" שלפנינו היוצא עתה לקראת יומא דהילולא דיליה, יום ט"ו תמוז, לוקטו והובאו כל הגיונות רוחו וחידושי תורתו הקדושים של רבינו חיים ן' עטר זי"ע, מלוקטים מספריו וחיבוריו, בכל מקצועות התורה, בהלכה ובאגדה, בפשט ברמז, בדרש ובסוד, מסודרים על פי סדר של עניני שבת קןדש ומועדי השנה. דבריו הקדושים של רבינו האור החיים, אשר הרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע אמר עליהם שנאמרו ברוח הקודש (כמובא בשו"ת ד"ח יו"ד ח"ב סי' ק"ה), כונסו ב"פרדס אור החיים" מתוך חיבורו על התורה וחיבוריו על הש"ס והנ"ך, בתוספת הערות ומובאות, ציונים ומראי מקומות, ולעיתים בהרחבת הענין במדור ההערות, ע"י הבאה ממקומות אחרים משאר כתבי וספרי רבנו, דהא דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר.
בתוככי 640 עמודי "פרדס אור החיים" אנו מוצאים את המדורים הבאים, בהם מפורטים חידושיו של רבינו בעניני מעלת השבת והשפעת השבת, עונג וכבוד השבת, תוספת השבת, זכירת השבת, שמירת השבת, נשמה יתירה, לימוד תורה בשבת, מלאכה בשבת, וחולה בשבת, ליל שבת ותפילות השבת, קידוש היום, סעודת היום, עניני מילה בשבת ועוד כאשר תחזינה עיניכם.
פרקי המועדים נפתחים בהארות מאירות מתורת ה"אור החיים" הקדוש על השפעות הימים טובים, קידוש היום וימי חול המועד, תענית דיבור וצדקה ביום התענית. הפרקים מוקדשים לעניני חודש אלול, חודש תשרי, ראש השנה ועשרת ימי תשובה. הפרק המוקדש לעניני היום הקדוש - יום הכיפורים מביאנו אל חדרי בית היין, בה נפתחים לנו שערי חכמה בעניני שביתת מלאכה ועינוי היום, הוידוי והתשובה, עבודת היום לדורות וענין השעיר לעזאזל.
בחג הסוכות נטעם מצילא דמהימנותא קדישא הדין, תחת סוכת חידושי תורת האור החיים הק' בעניני מצות סוכה וסכך הסוכה, מצות ארבעת המינים, שבעת האושפיזין וקרבנות החג, כאשר בפרקי חג הסוכות נתוודע אל חיבור מיוחד על מגילת קהלת, שלוקט מספר אוה"ח עה"ת.
חלק נכבד מ"פרדס אור החיים" יוחד לעניני ארבע פרשיות, חודש אדר ופורים, לצד פרקי מערכה מסודרים בעניני פסח, גלות מצרים וקושי השיעבוד, עשר המכות ניסי מצרים ויציאת מצרים, קרבן פסח וליל הסדר, מצה ומרור. את שולחן ליל הסדר נעטר בפירות חידושי תורתו של רבינו זי"ע, הערוכים בסדר נאות על סדר "הגדה של פסח". המשך החיבור פורס בפנינו את פירוש רבינו על שיר השירים, כמובא בספרו "ראשון לציון", מחולק לקטעים, בתוספת כותרות וכותרות משנה, ציונים ומובאות, הערות והארות נוטפי מור ולבונה.
המשך הספר מיוחד ליתר חודשי השנה, ימי ספירת העומר ועניני הזמן הקדושים, קבלת התורה וחג מתן תורתינו.
כידוע שרבינו הרבה לדבר על תקופת הגלויות של עם ישראל לדורותיהם, ובפרט על גלות הדורות האחרונים, וסיבת הגלות צער ונחמה העוסקים בעניני בין המצרים, מלך המשיח וירושלים וזמן גאולתנו וביאת משיח בב"א. בהמשך מובא חיבורו של רבינו על מגילת איכה, אותו כתב בעצמו, ובסופו נעלה ונתעלה בלימוד דברי האוה"ח הק' על סדר "מסכת אבות", אותם ליקט הרה"ג העורך שליט"א בטוטו"ד, כמעשהו בכל חיבור הפרדס שלפנינו.
בנוסף על כל זה בתוך הספר מובא 'ליקוטי שמועות והנהגות' על המועדים שלוקט מתוך ספרי תלמידי רבינו ונכתבו ע"י תלמידיו.
כידוע שרבינו בהרבה מקומות קיצר בלשונו הק' ובהרבה מקומות כתב לבאר מאמר חז"ל או מדרש מכילתא וכו', ורבינו מתחיל לבאר הכתוב עפ"י מאמר חז"ל ובהרבה מקומות רבינו מציין למארז"ל אמנם אינו מביא את מארז"ל, לפעמים אינו מביא את מארז"ל בשלמותם ופעמים שאינו מביא כלל רק מציין למארז"ל, ודבר זה מקשה על הלומד בהרבה מקומות להבין פשט דברי רבינו, ע"מ לקרב פשט הדברים אל הלומד העורך שליט"א ציין באותם מקומות בהערות את מארז"ל.
כמו"כ ישנם מקומת שהמפרשים נעמדו והתקשו להבין דברי רבינו, כמו מש"כ שרבינו משיח 'חיים' שמו, שמותר לחלל שבת על החולה רק אם יוכל לקיים עוד שבתות אבל אין מחללין את השבת על חולה שלא יוכל לקיים עוד שבתות, בכל המקומות האלו העורך שליט"א הביא וציין בהערות למטה את דברי הפוסקים ותמצית דבריהם המבארים את דברי רבינו. 
בריש הספר ישנו מבוא נרחב (120 עמודים) בשם "עטרת חיים", תולדות ומשנת חייו של רבינו חיים ן' עטר זי"ע, מלוקטים מספרים וסופרים נאמנים, מחולקים לפרקי מדע וידע, השכל ודעת, בו יוכל המעיין להתוודעות ולדעת על כל ספר תולדות האדם השלם, כתובים בעט אמן ומשורטטים בשפה קולחת, בתוספת ציונים ומבואות מפורטים. י"ג פרקי מבוא על קורות חייו ותולדותיו שופכים אור על סוגיות שונות בפרקי השעה ותקופת חייו של רבינו, מערש לידתו בסאלי שבמרוקו ועד אשכבתיה דרבי בעיה"ק ירושת"ו, כולל 'קינות והספדים' שגדולי ישראל הספידו וקוננו על רבינו. השתטחות כלל ישראל על ציונו הקדוש וסגולותיו, רשימת תלמידיו ואגרות קדשו, לצד פרקי מסעותיו לארץ ישראל, דרכי לימודו, ספריו והנהגותיו בקודש.
יצירת המופת "פרדס האור החיים", על 640 עמודיו, יוצאת לאור ע"י מערכת "אוצר הפוסקים" הנודעת בהוצאת חיבוריה האיכותיים בכל מקצועות התורה וההלכה, בראשותו של הרה"ג רבי יהושע ריינמן שליט"א, ואנו כולנו תפילה וברכה למע"כ הרה"ג העורך והמסדר שליט"א, שהואיל בטובו להביאנו אל פרדס תורתו של רבנו אור העולם בעל האור החיים הקדוש זיעועכי"א, כדי שנתענג על ה' ונהנה מזיו שכונתו, מתוך עיון והעמקה בתורת השבת והמועדים של אחד מקדושי קמאי, עד כי יבוא משיח להאיר לנו את אור החיים בב"א.

טעימות מהספר על חודש תמוז ומנחם אב לחץ כאן

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד