חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

'וזה לשונו' –על עניני חנוכה

2/12/2012

לעיון והורדת טעימות מהספר לחץ כאן


יום בשורה הוא לעמלי תורה וחפצי בינתה, עם הופעת כרך חדש בסדרת הספרים 'וזה לשונו' על עניני 'חנוכה', מהרה"ג ר' יעקב ליינר שליט"א מחשובי הלומדים בעיה"ק ירושלים ומחבר ספרי תורת חיל, אשר יש בהם יצירת מופת, אוצר ציונים ומראה מקומות, אשר יכילו בתוכם כאלף ערכים וכחמשת אלפים אסופות, מלוקטים בטוב טעם מדברי הראשונים והאחרונים ועד לדברי הפוסקים, ומביאים את דברי המפרשים בשמותם ובדקדוק לשונותם, מסודרים וערוכים על פי ענינים ונושאים בתוספת מפתח מורחב ומפורט, ובסופם מילואים עם עשרות סימנים אשר ירחיבו ויפלפלו באותם הענינים, והכל ברוב הדר ובכלי מפואר.  

 

אף כי לא עברו אלא חודשים ספורים, מעת אשר זכה הרב המחבר שליט"א להוציא לאור חמשת ספריו הקודמים שבסדרת הספרים 'וזה לשונו', על עניני מוקצה, על מלאכת מבשל - שהיה חזרה והטמנה, ועל מסכת סנהדרין, ועל עניני 'רוב וחזקה' ועל מסכת 'מקואות', אשר פקע שמם עד כי נתקבלו בסייעתא דשמיא, בהערכה מרובה ובחיבה עצומה אצל כלל הלומדים, בהיכלי התורה בישיבות ובכוללים, אשר מצאו בהם מבוקשם כלי עזר יקר בלימודם להיקף הידיעות ולעומק הפשט, וכבר נתקיימה בו הברכה כאשר זכה שוב להניף ידו בהמשך סדרת ספריו 'וזה לשונו', ועתה על עניני חנוכה. 

 

וכפי שהובא כבר בהקדמת הספרים, כי מקום גדול הונח להתגדר בייחוד ספר זה, אשר כשמו כן הוא בהבאת 'לשון הקדש' של רבותינו הראשונים והמפרשים בדיוק רב. כי יש אשר יבא בדרך זו לעומק הסוגיא ורוב ענפיה, אחר עיונו בדברי המפרשים ובצחות לשונם, ובזה ישכיל להבין ולירד לשורשי הדברים וגודל הבנתם, ואף שאר כלל הלומדים ימצאו בו מבוקשם, לדעת היקף הענין מהיכן יבואו שורשיו, לאן ישלח ענפיו, ואיה יצמחו פירותיו.

 

זאת ועוד, כי נתייחד ספר זה מהרבה ספרים מלקטים, ו'לישנא אחרינא' יש בו, באשר יש בו חלוקת הענינים לפי נושאים וערכים, אשר יש בה תועלת מרובה לאותם העוסקים בזה במקומות אחרים, ויבקשו לדעת היקף הענין בשאר סוגיות הש"ס, כי זאת היא דרכה של תורה, אשר היקף דבריה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ומה יתן ומה יוסיף ללומדים במקום אשר תבא בקצירת האומר, אם יביאו לפניהם כל אשר שייך לאותו הדף ולא ימצאו בהם מבוקשם, עד כי סבורים יהיו אשר יש בו להעיד על חוסר הבנתם וידיעתם, ולא ידעו רוב עושרה במקום אחר אשר ימצאו שם כל מבוקשם, כי מאחר ואינו נמצא במפרשים במקום אשר יעסקו בהם, אין ידם משגת לידע היכן יחפשוהו, ולא ימצאוהו זולתי באופן זה אשר יעמיד המובאות לפי הענין, יקבצם ויאספם לפונדק אחד.

 

העובר בין בתריו של הספר 'וזה לשונו' על עניני 'רוב וחזקה' והצועד בינות לדפיו, יוכח עד מהרה בהיקף הענינים אשר יכיל הספר, באשר ענינים אלו נידונים בהרבה ממסכתות הש"ס והיקף ענינם מרובה ועצום, ואין כל לומד יכול לחפש ולעיין בכל אותם דברים, והשכיל הרב המחבר ללקט בעבורו אומרים, ביניהם פרסומי ניסא, הדלקה עושה מצוה או הנחה, נ"ח שכבה, מהדרין, מקום ההדלקה, זמן ההדלקה ושיעורה, במה מדליקין, ברכות ההדלקה, אכסנאי, שימוש בנ"ח, הדלקה בבית הכנסת, מנהגי חנוכה. ועוד הרבה ענינים לתועלת הלומדים.

 

לא נותר לנו אלא לחתום בכפל ברכה, כה יתן ד' ויוסיף וירבה הרב המחבר שליט"א עוז ותוקף בעמלו, ילך מחיל אל חיל לזכות הלומדים מאוצרו הגדול, בהמשך השלמת סדרת הספרים 'וזה לשונו' ברוב ענינים ומסכתות הש"ס, להוסיף ולהרבות היגיעה והידיעה אצל הלומדים.

ניתן להשיג בטלפון  072-2455315

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד