חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תפילת השל"ה - דף הבית

6/05/2018
תפילת אבות על בנים מבעל של"ה הקדוש  - הגאון רבי ישעיהו הלוי הורביץ זצוק"ל.

הכולל תפילה לכל עת, ובפרט לערב ראש חודש סיון, להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים.

גודל מעלת יום ערב ר"ח סיון ותפילתו הידועה של השלה"ק המובאת בספרו הק', הנאמרת ברגש בפי כל אב ואם להצלחת צאצאיהם בתורה וירא"ש, ידוע ונתפרסם בפי כל.
 
וזו לשון השל"ה בספרו (שלה"ק מ' תמיד פ' נר מצוה ק'): חל עלינו חובת התפלה ובקשה להשם יתברך בכל צרכינו, כי הכל מאתו יתברך, על כן בכל מה שיצטרך האדם בכל עת ובכל שעה, ירגיל על לשונו תפלה קצרה להשליך על ה' יהבו. ובעת הפעולה יאמר בכל צרכיו לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, רבון העולמים הצליח דרכי כי מאתך הכל וכו'.

וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם, ואגב כל צרכיהם וזיווגם, מה' יצא הדבר. ולבי אומר שעת רצון לתפלה זו בערב ראש חודש סיון, הוא החודש שבו נתנה התורה, ואז נקראים בנים לה' אלקינו. וראוי לישב בתענית ביום ההוא הוא ואשתו, ויתעוררו בתשובה ויתקנו כל ענייני הבית איסור והיתר וטומאה וטהרה וכל העניינים, ויתנו צדקה לעניים הגונים. ואם אפשר לבעל להתענות אז הפסקה מה טוב ומה נעים, ועל כל פנים יהיה תענית גמור ככל דיני תענית צבור.

וכן כותב השל"ה אודות תפילת הורים על זרעם (בשער האותיות אות ד') וז"ל: ותמיד תהיה תפלה שגורה בפי אב ואם להתפלל על זרעם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מדות טובות ויכוון במאוד על זה בברכת התורה ונהיה אנחנו וצאצאינו וכו' וכן בברכת אהבה רבה אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בלבנו וכו' יחשוב ג"כ על זרע וזרע זרעו עד עולם וכן שאומר למען לא נגע לריק ולא נלד לבהלה ובכל מקומות כאלה יעשה תפילתו קבע בכל לבבו ובכל נפשו.

יהי רצון שתתקבלנה תפילותכם ותפילות כל עמו ישראל ברצון, אמן

חודש טוב ומבורך

לפניכם קבצים להורדה!

פלקט תפילת השל"ה להורדה [ קובץ  pdf גודל A 4]
פלקט תפילת השל"ה להורדה [קובץ תמונה] בגודל 2655 × 3683  1.1MB
תפילת השל"ה - קבצי שמע בפורמט mp3 להורדה. נוסח: אשכנזיספרדי, תימניערב ראש חודש סיון
מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש'
במאמר שלפנינו נבאר בעז"ה את חשיבות היום של ערב ראש חודש סיון, ונדבר אודות התפילה שנקראת תפילת השל"ה, ועוד ענינים.
א. ידוע ומפורסם התפילה שהשל"ה הקדוש מביא לאומרה בער"ח סיון ונקראת בשם "תפילת השל"ה" אך המעיין בדברים יראה שהשל"ה הקדוש מביא תפילה זו שמצא בקונטרסי של אחד מהמדקדקים. וז"ל אמנם1 כאן דא צריך אני לאודעי ולפרסם סדר התפילות שמצאתים בקונטרסי של אחד מהמדקדקים2 הדבקים בה' וסידר סדר ותפילה לעצמו לכל ענין המצטרך לו והכל יפה בעיתו ובזה מראה כי משליך על ה' יהבו בכל ענינו – חל עלינו חובת התפילה ובקשה להשי"ת בכל דרכינו כלל הכל מעיתו יתברך ע"כ בכל מה שיצטרך האדם בל עת ובכל שעה ירגיל על לשונו תפילה קצרה להשליך על ה' יהבו ובעת הפעולה יאמר בכל דרכיו לשם יחוד קודשא בריך הוא שכינתיה רבון העולמים הצליח דרכי כי מאיתך הכל וכו' וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם3, ואגב כל צרכם וזיווגם מ-ה' יצא הדבר וליבו אומר שעת רצון לתפילה זו בערב ראש חודש סיון הוא החודש שבו ניתנה התורה ואז נקראים בנים אתם לה' אלוקינו וראוי ליישב בתענית ביום ההוא הוא ואשתו והתעוררו בתשובה ויתקנו כל עניני הבית וכו'. ועיי"ש נוסח התפילה (מובא בסידורים)
ב. בחתם סופר על התורה4 איתא, ביום ערב ראש חודש סיון היה נוהג רבינו (החתם סופר) ובני ישיבתנו הרמה להתענות ולקרוא ויחל בבי מדרשא ואמר כי אמרו חז"ל בחדש השלישי וגו' ויסעו ויחנו מה חני' בהר סיני בתשובה אף נסיעתם מרפידים בתשובה (עי' רש"י פרשת יתרו, ועי' מסכת שבת פ"ז רע"ב) הרי שבערב ראש חודש סיון עשו תשובה, כן שמעתי מפ"ק תלמידיו ה"ה אאזמ"ו הגאון הצדיק מהו' זעקל זצ"ל אשר כן הוא נהג בבני ישיבה שלו פה ק"ק באניהאד יד"ו מדי שנה בשנה.
ג. בספר פרקי השנה5 הביא את הספר חמדת ימים6 [אשר הלשם בספרו הדעה עמוד קג' קראוהו בשם "קדוש עליון] שכותב אודות התענית של ערב ראש חודש סיון ומאריך רבות במעלתה ובעניינה עיי"ש

מקורות וציונים:
1. עניני תפילה וקריאה בס"ת עמ' פה'.  2. שמעתי מהרה"ג ר' יחיאל גולדהבר שליט"א שזה ר' שבתי סופר מפרעמישלא תלמידו של הלבוש.   3. ועוד כותב השל"ה אודות תפילת הורים על זרעם (בשער האותיות אות ד') וז"ל ותמיד תהיה תפלה שגורה בפי אב ואם להתפלל על זרעם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מדות טובות ויכוון במאוד על זה בברכת התורה ונהיה אנחנו וצאצאינו וכו' וכן בהרכת אהבה רבה אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בלבנו וכו' יחשוב ג"כ על זרע וזרע זרעו עד עולם וכן שאומר למען לא נגע לריק ולא נלד לבהלה ובכל מקומות כאלה יעשה תפילתו קבע בכל לבבו ובכל נפשו, וכן איתא בילקוט וכו' עיי"ש עוד מה שכתב.   5. פרק נב'.   6. ח"ג חג השבועות פרק א'.אמר בעניין חשיבות היום של ערב ראש חודש סיון, ואודות התפילה שנקראת תפילת השל"ה...

עשרה מזמורי תהלים שסדרם השל"ה הקדוש זי"ע לאמרם 
ואלו הם: ע"ט, פ, קל"ז, כ"ה, נ"א, צ', פ"ט צ"ח, ק"ז, צ"ו, שכתב עליהם (מסכת תמיד פרק נר מצוה צ"ה) שהאומרם "יעשה רושם למעלה ואשריו ואשרי חלקו". 'האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם...'
בדבר מקור תפילת אחד המדקדקים הדבקים בה' - תפילת השל"ה לער"ח סיון
מחקר מאלף אודות מחבר התפילה הנודעת * מהי ייחודיותה של תפילה זו שכה הירבו באמירתה * מהיכן התגלגלה לידי השל"ה הק' ונקראה על שמו * איזו תוספת מיוחדת נוספה מאוחר יותר וממשיכה ייחודיותה * מדוע נהגו לאומרה דוקא ביום זה, על אלו ועוד בכתבה מקיפה וייחודית שלפניכם...

_________________
מוסדות מגדל אור בנשיאות הרה"ג יצחק דוד גרוסמן- לרישום תלמידים 1-700-70-4400

עוד מעניני ראש חודש....

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד