חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

לוח נביאים וכתובים יומי - תשע"ב - תשע"ג

לוח יומי

נביאים וכתובים

פרק אחד בכל יום

מחזור ז'

ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו… (שמות לא, יח)

ככלה, מה כלה מתקשטת  בכ"ד קישוטין אף תלמיד חכם צריך  להיות בקי בכ"ד ספרים. (רש"י שם)

 

להשיג חינם! טלפון: 02-5869015  טלפקס: 02-5380574

 

לעילוי נשמת הרב שלמה בן בנות ז"ל לעילוי נשמת הרב שלמה בן עזיזה ז"ל לעילוי נשמת מרים בת שמשון דוד ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

להורדת קובץ pdf לחץ כאןלקט דברי חז"ל בדבר חשיבות לימד הנ"ך

 

ומי כתבן...משה כתב ספרו… ואיוב יהושע כתב ספרו… שמואל כתב ספרו ושופטים ורות. דוד כתב ספר תהילים ע"י עשרה זקנים ע"י אדם הראשון ע"י מלכי צדק וע"י אברהם וע"י משה וע"י הימן וע"י ידותון וע"י אסף וע"י שלשה בני קרח. ירמיה כתב ספרו וספר מלכים וקינות.

חזקיה וסיעתו כתבו ישעיה משלי שיר השירים וקהלת. אנשי כנה"ג כתבו יחזקאל ושנים עשר דניאל ומגילת אסתר. עזרא כתב ספרו ויחס של דה"י עד לו… (ב"ב דף יד: טו.)

 

ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם (שמות כד יב) לוחות אלו עשרת הדברות, תורה זה מקרא, והמצוה זו משנה, אשר כתבת אלו נביאים וכתובים, להורתם זה גמרא מלמד שכולם נתנו למשה בסיני. (ברכות ה.)

 

אמר רבי יצחק מה שהנביאים עתידים להתנבאות בכל דור ודור קבלו מהר סיני שכן משה אומר להם לישראל (דברים כט יד) כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו היום, עמנו עומד היום אין כתיב כאן אלא עמנו היום, אלו הנשמות העתידות להבראות שאין בהם ממש שלא נאמרה בהם עמידה שאע"פ שלא היו באותה שעה כל אחד ואחד קבל את שלו וכה"א (מלאכי א') משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי בימי מלאכי לא נאמר אלא ביד מלאכי שכבר היתה הנבואה בידו מהר סיני ועד אותה שעה לא נתנה לו רשות להתנבאות. וכן ישעיה אמר (ישעיה מח, טו) מעת היותה שם אני, אמר ישעיה מיום שנתנה תורה בסיני שם הייתי וקבלתי את הנבואה הזאת אלא ועתה ה' שלחני ורוחו עד עכשיו לא ניתן לו רשות להתנבאות. (מדרש רבה פרשת יתרו פרק כ"ח)

 

ת"ר ארבעים ושמונה נביאים וכו' נתנבאו להם לישראל וכו' ותו ליכא והכתיב ויהי איש אחד מן הרמתים צופים (שמואל א) אחד ממאתים צופים שנתנבאו להם לישראל, מיהו טובא הוו כדתניא הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפלים כיוצאי מצרים אלא נבואה שהוצרכה לדורות (ללמוד תשובה או הוראה – רש"י) נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה. (מגילה יד.)

 

נפת תטופנה שפתותיך כלה רב הונא ורבי חלפתא קיסרייה בשם רשב"ל אמרי מה כלה זו מתקשטת בעשרים וארבעה תכשיטין ואם חסרה חיסור דבר אחד מהם אינה כלום כך ת"ח צריך שיהא רגיל בכ"ד ספרים (מדר"ב שה"ש)

 

צריך האדם לראות שילמוד תורה ונביאים וכתובים וכו' וילמוד תורה כולה כסדר זה אחר זה (של"ה מסכת שבועות ל:)

 

והבחורים אשר אומרים כי חרפה להם ללמוד בישיבה פרשה חומש עם רש"י וקפיטול בנביאים וכתובים לו חכמו ישכילו זו ראשונה מכל… ולא כאותן שלומדים עם תלמידיהם גפ"ת אם שיודע להקשות איזה קושיה ותירוץ חכים ורבי יתקרי ובתנ"ך אין לו שום ידיעה [פרמ"ג בהקדמה לאו"ח]

 

מי ששנה משנה ולא קרא מקרא ה"ז בור (שלטי גבורים פ"ק דקידושין בשם ריא"ז)

 

ואמרו בברכות כט. מנעו בנכם מן ההגיון וכפ' רש"י ואל תרגילם במקרא יותר מדאי אבל היה כוונתם לש"ש כי פשוטי המקרא בלי דרשת חז"ל מביאים להפסד הדיעות וכבר מדורות וגם בדורינו אנו רואים בעלי מקרא ובעלי תנ"ך רחוקים מאמונה… ועל כן בזמנינו יסוד נאמן הוא שאע"פ שבודאי צריך ללמוד עם הנערים תחילה מקרא וחלק מתנ"ך מ"מ עיקר היסוד והדגש על תורה שבע"פ צריך להיות בקי במסורת תורה שבע"פ ודרשתם ועי"ז נהיה… וכמובן שבמשך הזמן צריך אחרי כן להשלים כל התנ"ך וכמה חלקי החכמה אשר לא למדו בתחילה אבל הם יסוד להבנת תורתנו הקדושה (שו"ת שבה"ל ע"פ החת"ס פ' בשלח)

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד