חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

לוח לימוד לספר הקדוש "פלא יועץ" לשנת תשע"א

מרן ראש הישיבה בעל "אבי עזרי" זצוק"ל אמר: "כל יהודי בכל תקופה ובכל גיל, צריך ללמוד חצי שעה מוסר בכל יום, ובלעדי זה איני יודע איך אפשר להיות יהודי" (ס' משולחנו של רבנו ח"ב עמ' קנ)... מוקד מרכזי להשגת הלוח טל' 02-5822352

להורדה לחץ כאן

פתיחה
רבותינו גדולי הדורות הורונו שחייב אדם ללמוד ספרי מוסר בקביעות יום יום. וכ"פ המשנה ברורה סימן א' סוס"ק יב: וצריך האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי מוסר בכל יום ויום אם מעט ואם הרבה, כי הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו ותבלין היצר הרע הוא תוכחת מאמרי חז"ל עכ"ל.
רבנו חיים פלאג'י ע"ה בספרו "כף החיים" (כ,ד) כתב: ...לא יעבור עליו מבלי שילמד בכל יום לפחות חצי שעה בספר מוסר קודם שיתחיל ללמוד בעומק ההלכה.
מרן ראש הישיבה חכם יהודה צדקה זצ"ל כתב לתלמיד: "ללמוד ספר מוסר בכל יום לפחות חצי שעה בבוקר וחצי שעה בערב מתוך התבוננות" (ספר וזאת ליהודה עמ' 163).
מרן ראש הישיבה בעל "אבי עזרי" זצוק"ל אמר: "כל יהודי בכל תקופה ובכל גיל, צריך ללמוד חצי שעה מוסר בכל יום, ובלעדי זה איני יודע איך אפשר להיות יהודי" (ס' משולחנו של רבנו ח"ב עמ' קנ).

הבטחותיו הנדירות של רבנו הגה"ק רבי אליעזר פאפו זצוק"ל
ללומדים בספרו "פלא יועץ"
"ואליכם אישים יקרים אקרא! אחי ועמי, לקוח את ספר התורה הזה, ובזה למדו היטב לטוב לכם, שמעו ותחי נפשכם ששון ושמחה תשיגו בעולם הזה ובעולם הבא גילה אחר גילה" (רבנו בהקדמה לספרו "פלא יועץ").
"כי מי האיש החפץ להיות מזומן לחיי העולם הבא לקיים מילי דספר "פלא יועץ" (רבנו בהקדמה לספרו "חסד לאלפים").
"וגם אחלה פני כל יודעי דת שיקראו בספרי וידרשו מילי ברבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אולי יתעשת האלוקים ויזכני שיעשו דברי פירות, ובכן נפשי תגיל בה' ואם אזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו אשלם במיטבא לכל מאן דלימטי ליה מיניה הנאה [ביאור: לכל מי שיבוא לי ממנו הנאה] רעי חנוני חנוני! (רבנו בהקדמה לספרו "פלא יועץ").

"ואם אזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ממי שאקבל ממנו טובה אשתדל לשלם לו במיטבא ולבקש רחמים עליו" (רבנו בספרו "אורות אילים" ריש מסכת שקלים).
רבים העוסקים בלימוד הספר פלא יועץ בקביעות, ספרו על ישועות שנעשו להם בס"ד. מהם שסיפרו שנפקדו בזש"ק בזכות הלימוד בצוותא בספה"ק "פלא יועץ"!
שמענו שרבים קובעים לימוד בביתם יחדיו בספר זה, וזוכים להעמיד את ביתם על אדני התורה ויראת ה' ברוח הספה"ק הזה. מרן הסטייפלר הדריך פעם אברך בשנה ראשונה שילמד עם זוגתו בספה"ק "פלא יועץ" (רבי יצחק אריאלי זצ"ל). וכך שמענו גם על מרן רבנו עובדיה יוסף שיבדלחט"א שהדריך חתן שילמד יום יום עם זוגתו בסה"ק "פלא יועץ" (רבי לוי חזקיה זצ"ל).
תלמידי חכמים חשובים נוהגים מידי שבת בשבתו לקרוא על שולחן השבת מהספר הקדוש "פלא יועץ", וכן נוהג הגאון הגדול המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א.

גדולי ישראל רבים שלמדו ולימדו בספר הקדוש "פלא יועץ"
העיד מרן ראש הישיבה רבנו יהודה צדקה זצ"ל על ספרי הרב פלא יועץ בזה"ל: אשרי הקונה אותו וקורא בו, מכניס לאדם יראת שמים טהורה, דבריו החוצבים להבות האש היוצאים מלב טהור וקדוש חודרים אל לבבות הקורא עכ"ל (ס' פלא יועץ הוצאת תושיה). תלמידו הגאון רבי ברוך שרגא שליט"א ראב"ד בירושלים העיד שחכם יהודה זצ"ל היה מוסר שיעור לבעלי בתים לפני כשישים שנה בבית הכנסת "צופיוף" בספר הקדוש "פלא יועץ".
מקובל מזקני ירושלים משמו של הגאון רבי שמואל סלנט זצוק"ל רבה של ירושלים שהתבטא כי ספר "פלא יועץ" נכתב ברוח הקודש.
בהקדמת ספר "אור פני יהושע" מובא שפעם אחת ראו את הג"ר שמואל רוזנברג זצ"ל מח"ס "באר שמואל" מרטיב בדמעות את ספר "פלא יועץ"
ערך תשובה.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד