חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביאור פסוקי שירת הים

ביאור פסוקי שירת הים ע"פ דברי המכילתא, רש"י ושאר ראשונים, ובתוספת דברי המלבי"ם

  

כתוב במכילתא [דרשב"י פ' ויחי פ"י] גדולה האמונה ישראל במי שאמר והיה עולם, שבשכר שהאמינו ישראל בה' שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה, שנאמר 'ויאמינו בה' ובמשה עבדו' ונאמר 'אז ישיר משה ובני ישראל'.

 

ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים והיה זה בשביעי של פסח

 

וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים לפי שהים פלטן ליבשה, כדי שלא יאמרו ישראל כשם שאנו עולין מצד זה כך הם מצד אחר.

 

וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים את הגבורה הגדולה שעשתה ידו של הקב"ה.

 

וייראו העם את ה' פחדו ונתייראו בני ישראל מפני ה'.

 

ויאמינו בה' ובמשה עבדו והאמינו בהקב"ה ובנבואת משה עבדו.

 

(א) אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' אז כשראה משה הנס, עלה בליבו לשיר ולשבח את הקב"ה1 . משה  אמר פסוק וענו ישראל אחריו.

 

ויאמרו לאמר לאמור לדורות. פירוש אחר, לאמור למלאכים.

 

אשירה לה' כי גאה גאה הוא גאני- עשה אותי גאה על הים, אף אני  גאתיו על הים ושרתי לבניו שירה, כלומר בשביל שגאה אותי ועשה לי ניסים על הים, גאתיו אף אני ושרתי לפניו שירה על הים 2.

 

סוס ורכבו רמה בים שניהם קשורים זה בזה השליכם בים.

 

(ב) עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה על ידי תוקפו וגבורתו של הקב"ה היה לי ישועה 3 .

 

זה אלי ואנוהו מצד שהוא אלי שהכרתי בחוש ובהכרה על ידי הניסים שעשה עמנו 4, על ידי כך ישכון בתוכנו בנוה קודשו עד שיראנו הנהגתו והשגחתו.

 

אלהי אבי וארממנהו מה שאין כן מצד שהוא אלוקי אבי, שהתנהג עמם בניסים נסתרים, ואין לנו ידיעה והכרה ממש ניסים אלו, בכך הוא רם מאתנו ומנהיג כמלך השוכן מרחוק.

 

(ג) ה' איש מלחמה ה' שמו הקב"ה גיבור המלחמות, שכל מלחמותיו אינם בכלי מלחמה אלא בשמו 5 .

 

(ד) מרכבת פרעה וחילו ירה בים השליכם בחוזק כיורה חץ אל תוך הים .

 

ומבחר שלשיו טבעו בים סוף שאר שריו ויועציו הטביע במעמקי ים סוף 7 .

 

(ה) תהמת יכסימו חזרו המים וכיסו אותם אחרי שהוטבעו 8.

 

ירדו במצולות כמו אבן והם שקעו במצולות כאבן, רשעים כקש הולכים ומטורפים עולין ויורדים. בינונים כאבן, והכשרים כעופרת שנחו מיד 9.

 

(ו) ימינך ה' נאדרי בכח יד ימינך אדיר בכוחך להציל את ישראל.

 

ימינך ה' תרעץ אויב והיא גבורתך להכות את האויב 10 .

 

(ז) וברב גאונך תהרס קמיך בגודל חוזקך אתה הורסאת הקמים נגדך- אלו הקמים על ישראל.

 

תשלח חרנך יאכלמו כקש מחמת כעסך ששלחת בהם נשרפו כקש.

 

(ח) וברוח אפיך נערמו מים מן הרוח שיצא מאפך, נעשו המים כגלים גבוהים להגן על ישראל מצריהם.

 

נצבו כמו נד נוזלים עמדו המים כמו חומה, במקום להיות מים נוזלים.

 

קפאו תהמת בלב ים הוקשו ונעשו כאבנים באמצע הים, להגן על ישראל.

 

(ט) אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל אמר האויב לעצמו 11, נרדוף ונשיגם ונחלק שללם בין כולנו 12.

 

תמלאמו נפשי ובכך נמלא את רצוננו.

 

אריק חרבי תורישמו ידי אשלוף חרבי 13 , ונשמידם בכוח ידי.

 

(י) נשפת ברוחך כסמו ים נפחת במים ברוח חזקה ובכך כסה הים את כל מה שבתוכו.

 

צללו כעופרת במים אדירים אלו הכשרים שבהם צללו כעופרת וטבעו מיד.

 

(יא) מי כמכה באלם ה' מי כמוך דומה לך בכוחות העליונים.

 

מי כמכה נאדר בקודש ומי דומה לך האדיר במעון קדשך.

 

נורא תהלת עשה פלא כל המהללים יראים להללך, כי מי ישמיע כל תהלתו.

 

(יב) נטית ימינך תבלעמו ארץ כבר בהרמת יד ימינך בלעה אותם האדמה 14 .

 

(יג) נחית בחסדך עם זו גאלת נהגת במידת החסד לעם ישראל שגאלתם.

 

נהלת בעזך אל נוה קדשך ובכך הנהגת את ישראל אל מקום המקדש.

 

(יד) שמעו עמים ירגזון כששמעו האומות שאבד פרעה וחילו בים סוף התחילו מתרגזים.

 

חיל אחז ישבי פלשת פחדו יושבי פלשתים בשומעם שישראל נכנסים לארץ.

 

(טו) אז נבהלו אלופי אדום מחמת אנינותם שהתאוננו והצטערו על כבודם של ישראל.

 

אילי מואב יאחזמו רעד ואנשי מואב נתמלאו יראה על שציערו להם ישראל במריבת אברהם ולוט.

 

נמגו כל ישבי כנען נמס של שאר יושבי כנען.

 

(טז) תפל עליהם אימתה ופחד אימה על הרחוקים ופחד על הקרובים.

 

בגדל זרועך ידמו כאבן מחמת עוצם כוחך ישתתקו כאבן.

 

עד יעבר עמך ה' עד שיעבור עמך ישראל, עם ה'.

 

עד יעבר עם זו קנית עם זה שקנית על ידי גאולתך.

 

(יז) תבאמו ותטעמו בהר נחלתך אחר הגאולה תביאם אל נחלתך 15 .

 

מכון לשבתך פעלת ה' אל בית המקדש של מטה המכוון כנגד כסא של מעלה.

 

מקדש אדני כוננו ידיך מקדש זה נבנה ביד אחת והמקדשהבא יבנה בב' ידים.

 

(יח) ה' ימלך לעלם ועדה' מלכותו קיימת לעולמי עולמים.

 

(יט) כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים כשנכנסו פרעה ומרכבותיו אל הים.

 

וישב ה' עלהם את מי הים  על המצרים והטביעם.

 

ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים מעמקי הים הפכו ליבשה חלקה.

 

_____________________

 

1. נאמר אז ישיר ולא אז שר, ללמדך שגם לעתיד לבוא ישיר השירה.

2. ד"א גאני במצרים שרומם אותי וקרא לי בני בכורי ישראל, ואני גאתיו במצרים ושרתי לפניו הלל בזמן אכילת הפסח.

3. ד"א היה לי לשעבר, ויהיה לי לעתיד, דלשון 'ויהי' הוא לשון הווה, כולל עבר ועתיד.

4.  היו מראין אותו באצבע. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי.

5. ד"א גם כשנלחם עם בריותיו, אפילו הכי מרחם עליהם, זהו ה' שמו.

6.  מדה כנגד מדה, הם לקחו שש מאות רכב וכל רכב מצרים, אף אתה מרכבות פרעה וחילו השלכת בים.

7.  הם שמו שלישים כלומר סגנים על כולם, אף אתה מבחר שלישיו טובעו בים סוף.

8. הם אמרו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אף אתה תהומות יכסיומו.

9.  הם אמרו וראיתן על האבנים אף אתה עשית להו המים כמו אבן, והיו המים מכים אותם על מקום האבנים.

10.  נאמר ימינך שתי פעמים, שאותה ימין שבה תרעץ אויב היא הימין הפשוטה לקבל שבים.

11. ד"א בלבו. וכי מאין ידעו ישראל מה חשב עליהם פרעה במצרים, אלא שרתה עליהם רוח הקודש והיו יודעין מה חשב עליהם פרעה.

12. לא נאמר נרדוף נשיג נחלק, אלא ארדוף אשיג אחלק, מורדף אני להם, מותפש אני עליהם, מוחלק שללו וממונו להם.

13. ונקרא אריק מלשון שהתער שהיה בה החרב נשארת ריק.

14. ומצאו קבר על שפת הים ששם בלעה אותם הארץ. שהיה הים זורקן ליבשה, ויבשה זורקן לים, ונשבע הקב"ה לים שאינה מעמידה בדין שנאמר נטית ימינך.

15. נתנבא משה שלא יכנס לארץ, נבא ולא ידע מה נבא.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד