חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

להזמין בעל מקצוע עבריין

בעל מקצוע שאני יודע מראש שהוא יעשה את זה באיסור, האם מותר להזמין שרותיו?
תשובה: 
כתב בספר החינוך (פרשת קדושים מצוה רלב) לא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה, אבל ניישר אותם כשישאלו עצה, במה שנאמין שהוא יושר ועצה טובה, שנאמר [ויקרא י"ט, י"ד] ולפני עור לא תתן מכשולוזה הלאו כולל כמו כן מי שיעזור עובר עבירה, שהוא מביא אותו שיתפתה בזולת זה לעבור פעמים אחרים עוד. שורש המצוה ידוע, כי תיקון העולם ויישובו הוא להדריך בני אדם ולתת להם בכל מעשיהם עצה טובה. ועובר עליה והשיא את חבירו לדעת עצה שאינה הוגנת לו, או סייע אותו בדבר עבירה, כגון המושיט כוס יין לנזיר וכל כיוצא בזה, עבר על לאו זה, והוא כעובר על מצות מלך. ובברכי יוסף _(חו"מ,ט,ג) דן לגביי דיין שמונה לדון בכח הזרוע, ונוטל שוחד, אם מותר לתת לו שוחד כדי שעל ידי השוחד יהיה המצב שווה, והשיב שיש בזה איסור של לפני עור. 

ואי אפשר להתנער מאחריות ולאמר שבעל המקצוע אשם, שכבר כתב הכהן הגדול מאחיו, מרן החפץ חיים )לשון הרע, באר מים חיים,הערות כלל ט( כיון שמכין לו סיבת העבירה, עובר על לפני עור. ומעשה היה כאן בצפת שרב, מגיד שיעור, שהזמין צלם שיצלם גם נשים רוקדות, וכשהעירו לו אברכים צדיקים על האיסור החמור שכל הפוסקים אוסרים זאת, ובנוסף זו פריצות נוראה, השיב 'הרב' זה עבירה של הצלם ולא שלי... 

ובשו"ת עין יצחק, לרבי יצחק אלחנן ספקטור (א,אורח חיים,יג,ה) הביא דברי החתם סופר שכתב דאף מי שהוא חשוד לחלל שבת, נהי שהוא מומר לכל התורה, מכל מקום אינו חשוד לכל התורה. לכן יש להתנות מראש בתנאי ההעסקה שהתשלום הוא רק אם הכל מתבצע כהלכה, כדת וכדין. ואם עובר על תנאי ההעסקה הרי הוא גזלן. ע"ש.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד