חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

סעודת הבראה ועוד...


סעודת הבראה

האבלים אחר ששבו מבית הקברות אסור להם לאכול משל עצמם סעודה ראשונה, אלא מצוה על שכניו או ידידיו שיאכילוהו משלהם.
עיקר סעודת ההבראה לכתחילה היא בלחם, והאבלים צריכים להשתדל מאד ליטול ידיהם ולאכול פת בסעודה זו. ואם אין לחם יעשו סעודת הבראה לכל הפחות בפת הבאה בכיסנין. ואם אין לו פת הבאה בכיסנין יעשו הסעודה בתבשיל לבד.
עושים סעודת הבראה גם בראש חודש, בחנוכה ופורים.

ניחום אבלים בתשעה באב

כתב בשו"ת אגרות משה (אורח חיים חלק ה סימן כ): "ניחום אבלים פשוט שליכא בתשעה באב עד חצות, כיוון דאין לדבר אז דברי תנחומין. אך אם מוכרח לצאת מן העיר אחר חצות, ולא יהיה בעיר עד אחר ימי האבילות, מסתבר שצריך לילך להאבל אף בלילה, וקודם חצות ביום. כי זה שבא להאבל שיודע האבל שבא לנחמו, איכא בזה ג"כ מצווה דניחום אבלים אף שלא יאמר דברי תנחומין, ולכן עליו לקיים מה שאפשר. ומה שנוהגין לומר המקום ינחם אותך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, יכול לומר אף בט"ב קודם חצות", לדבריו, לכתחילה יש לנחם אבלים רק אחרי חצות היום אבל אם אי אפשר מותר בכל עת אפילו בליל תשעה באב.

איסור יציאת האבל מביתו כל ימי השבעה

אין לאבל לצאת מפתח ביתו, בין ביום בין בלילה, כמו שנאמר: "ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים".
וכן פסק הרמב"ם הלכות אבל (ז ה): "ולא יצא למקום אחר מפתח ביתו כל שבת הראשונה".
בתרומת הדשן (סימן רצ) הסביר את טעם האיסור: "דהטעם הוא דאינו יוצא מפתח ביתו כדי שלא ישכח אבילתו כשילך אצל בני אדם, וכשהוא מתבודד בביתו ואין עמו רק בני ביתו ניכר ונראה כמתאבל".
בשעת הצורך כגון שקשה לו לישן במקום שמתאבלים, ורוצה לישן בביתו או בבית אחר יש מתירים לצאת בלילה בשעה שכבר אין בני אדם מצויים בשווקים וברחובות, ויחזור בבוקר השכם. לא ילך בחבורת בני־אדם כדי שלא ישכח אבלותו. 
אם אי אפשר לאסוף עשרה בביתו בימות החול, ויהא מוכרח להתפלל ביחידות, ובשכונתו יש מנין, יכול ללכת להתפלל שם, שלא להתבטל מתפילה בצבור.
האבל צריך שמירה, ולכן אם עליו לצאת מחמת הכרח, אין מניחים אותו לרגע לבדו, ומלוים אותו.
יש להעיר, כי לא מצינו בפוסקים התר לאבל לצאת מבית האבל למקום אחר כדי שיהיה קרוב למנחמים.


* המדור נלקח מ"פינת ההלכה השבועית" המועברת מידי שבוע למתנדבים בביפר ובקבוצות       ההודעות על ידי הרב שליט"א על מנת לרענן את ההדרכה ההלכתית למתנדבים

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד