חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

קריעה והדלקת הנר

הלכות קריעה

מי שמת לו מת והוא מהמתים שצריך להתאבל עליהם, והם: אביו ואמו, אחיו ואחותו, בנו ובתו, ואשתו - חייב לקרוע עליו, ומברך בעת הקריעה: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם דיין האמת. ואמנם אין הברכה קשורה לקריעה, כי הברכה מעיקרא היא על השמועה הרעה ולא על הקריעה. ולכן אם בירך בעת ששמע על הפטירה, או בעת יציאת הנשמה, קורע אחר כך בלי ברכה. ואף על פי שחיוב הקריעה היא מדרבנן, מכל מקום צריך ליזהר בה מאד, שהרבה החמירו רבותינו בה, ואמרו, שכל שלא קרע חייב מיתה בידי שמים ח''ו. 
הזמן הנכון ביותר לקרוע היה מן הראוי שיהיה בעת שהקרובים עומדים ליד המת בשעת יציאת הנשמה, שאז אומרים צידוק הדין, וכשמגיעים לברכת דיין האמת קורעים. אך מחמת ההתרגשות אין רגילים לקרוע באותה שעה, ולכן יש נוהגים שקורעים לאבלים מיד אחר הקבורה, קודם סעודת הבראה, אחר שכל האבלים חוזרים מההלוויה.  ויש נוהגים בסמוך ליציאת האבלים ההולכים להלוויה. ונוהגים לברך ברכת דיין האמת בעת הקריעה.
צריך שיקרע מעומד, ואם קרע מיושב לא יצא, וחוזר לקרוע מעומד, אבל לא יברך שוב דיין האמת. והוא הדין בכל אופן שקרע על המת שלא כהלכתו, שחוזר לקרוע בלי ברכה.

הדלקת הנר לכפר על הנפטרים

בארחות חיים (הלכות ערב יום הכיפורים אות יא) כתב בשם רבינו אשר, נוהגים שכל אחד מדליק נר בערב יום הכפורים, לכפר על אביו ואמו, כי כבוד הוא להשי"ת, שנאמר באורים כבדו ה'. ומנהג ישראל תורה הוא. 
ובערוך השולחן (סימן תרי) "וגם עושין נר נשמה לאביו ולאמו שמתו או לאחד מהם שמת וכן נכון וכן כתבו מקצת רבוותא וזהו תקון להנשמה דנשמה מקרי נר כדכתיב [משלי כ, כז] נר ד' נשמת אדם וגם המתים צריכים כפרה כדאיתא בספרי".
וכך גם בשולחן ערוך, בסימן תר"י, מובא שבערב יום כיפור נהוג להדליק נר נשמה בבית הכנסת לאב ואם שנפטרו. ובמשנה ברורה כתב שהנר נועד לכפר עליהם. 
ומכוון שהדלקת הנר גורמת תועלת לנשמת הנפטר. לכן נהגו לומר בעת ההדלקה 'לעילוי נשמת' ואת שם הנפטר.
כתב רבינו בחיי שמות פרק כה: "וידוע כי הנשמה נהנית בהדלקת הנרות והיא מתהלכת בעדוני ההוד והשמחה, ומתפשטת ומתרחבת מתוך הנאת האורה מפני שהיא חתיכת אור חצובה באור השכל, ומן הטעם הזה נמשכת אחר האור שהוא מינה אף על פי שהוא אור גופני והנשמה אור רוחני זך ופשוט, ועל כן המשילה שלמה ע"ה לנר הוא שאמר: (משלי כ, כז) "נר ה' נשמת אדם".


* המדור נלקח מ"פינת ההלכה השבועית" המועברת מידי שבוע למתנדבים בביפר ובקבוצות       ההודעות על ידי הרב שליט"א על מנת לרענן את ההדרכה ההלכתית למתנדבים.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד