חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

לומר ג' פעמים שלום עליכם בקידוש לבנה

יישר כח גדול לת"ח שליט"א שהוסיפו ושלחו לזיכוי הרבים.

 בס"ד

מצורף כאן השו"ת בענין קידוש לבנה עם תשובות והערות.

כו' טבת תש"פ

.   

שאלה שנשאל בבית המדרש ומצפים לשיתוף הרבים להביא מקורות לזיכוי הרבים, ואי"ה נביא אח"כ את דבר הציבור בענין

בקידוש לבנה נוהגים לומר ג' פעמים שלום עליכם

א. כשיש כמה לפניו וביניהם כהן, האם יש מצות וקדשת לומר תחילה לכהן

ב. מי שאומר במרפסת ביתו ביחידות מאיזה טעם, האם יכול לומר לאשתו שלום עליכם

ג. האם כשאומר ביחידות קידוש לבנה, יש ענין להמתין עד שיעבור איש לומר לו שלום עליכם, או מכיון שהטעם לאמירת שלום עליכם כי אמר מקודם תיפול עליהם, נראה כאילו קלל ולכן אומר בחזרה שלום עליכם, וכשלא קילל אף אחד כי אמר לבדו, אין ענין להמתין ולא צריך כלל לומר שלום עליכם

אליעזר קרביץ

יישר כח לכל השותפים תמיד בזיכוי הרבים. ולאלו ששלחו הערות והוספות בנידון.

אשמח לקבל עוד הערות והוספות עם מקורות

  

שו"ת עם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א.

ש. בקידוש לבנה נוהגים לומר ג' פעמים שלום עליכם. כשיש כמה לפניו וביניהם כהן, האם יש מצות וקדשת לומר תחילה לכהן

ת. יכול להיות שיש ענין.[1]

 

ש. מי שנאלץ לומר קידוש לבנה בביתו ביחידות ליד אשתו ובנותיו, האם יכול לומר להם שלום עליכם.

ת. מסבר שאפשר. [2]

 

הגאון ר' יוסף רפופורט שליט"א.

ש. מי שבקידוש לבנה נמצאים לפניו שלשה אנשים וביניהם כהן, האם יש ענין לומר תחילה לכהן.

ת. שאלה יפה, כתבתי מאמר על וקדשתו ולא חשבתי ע"ז. לכאורה אתה צודק שיש ענין וצריך לציין זאת במאמר.

 

הגאון ר' מנחם מנדל לובין שליט"א.

א. היה מקום לומר שלא צריך לפתוח לומר תחילה שלום עליכם לכהן, שלא יראה כאילו התכוין בתחילה על הכהן כשאמר תפול עליהם, אולם מכיון שאנו רואים שלא אומרים שלום עליכם לאבל, הרי שדינו כשאילת שלום ולא סתם אמירת שלום עליכם, אלא יש בזה איזה חשיבות, ואין הכא נמי יש מעלה לומר לכהן אם נמצא לפניו. [3]

ב.  אין ענין לחפש כשאומר לבד קידוש לבנה, ואם אומר ליד אשתו, עד כמה שזה נראה כאילו אמר עליה הפסוק תפול עליהם אימתה ופחד, לכן יכול לומר לה שלום עליכם. [4]

 

מצורף כאן עוד שו"ת ממרן רבינו הגר"ח שליט"א בענין אמירת שלום עליכם.

ש. מה הטעם לאמירת שלום עליכם בעת קידוש לבנה.

ת. מפני שאמר תפול עליהם אימתי ופחד עי' במסכת סופרים פ"כ ה"ב.[5]

 

ש האם מספיק לומר שלום עליכם ג' פעמים לחבר אחד בקידוש לבנה או שצריך לומר דוקא לשלשה אנשים.

ת. אם אין אחר אומרים לאחד וכ"כ במס' סופרים הנ"ל. [6]

 

ש. כשאומר שלום עליכם בקידוש לבנה לג' אנשים, האם צריך להמתין לשמוע שעונים לו בחזרה עליכם שלום, או שאין ענין לשמוע שעונים לו.

ת. נכון לשמוע.

 

ש. כיצד באופן שאמר לג' אנשים ולפתע ראה שהם אוחזים עדין באמצע הברכה ולא יכולים לענות לו עליכם שלום, האם צריך לחפש לומר לג' אנשים אחרים, או שסגי במה שאמר מקודם.

ת. יחפש. [7]

 

ש. מי שהוא אבל ל"ע באמצע השנה על אחד מהוריו שלא פותחים לומר לו שלום, כיצד הדין בקידוש לבנה שנוהגים לומר אחד לשני שלום עליכם, האם אסור לפתוח לומר כן למי שהוא אבל, או מכיון שזה על סדר נוסח התפילה אפשר.

ת. יש מקפידין. [8]

 

 

נוסף כאן מאמר של אחד מהת"ח שליט"א ששלח לזיכוי הרבים.

 

                                                                                                                             א. אמירת 'שלום עליכם' – הטעמים והנפק"מ[9]

מקור אמירתו

[10]מקור אמירת שלום עליכם בקידוש לבנה הוא בסדר קידוש לבנה שבמסכת סופרים (פרק כ') דבסוף הסדר תניא 'ואומר לחבירו שלש פעמים שלום, וילך לביתו בלב טוב'.

בטעם וענין אמירתו

ומצאנו כמה טעמים בדבר זה[11]. א. במג"א (ס"ק י"א) כתב, כלומר מפני שאמר תפול עליהם אימתה אומר לחבירו שלום עליך (שאומר לו בזה לא עליך כיונתי באמרי תפול עליהם אלא אדרבא שלום עליך) ע"כ. וכ"כ בפרישה ובמטה משה בשם הראשונים[12].

ב. ובלבוש כתב, ונותנים שלום זה לזה שלשה פעמים אם הם שנים או הרבה, משום שמחה שקבלו פני השכינה. וכבר כתב כן המהרי"ל בתשובות החדשות (סי' מ"ז) ותו"ד ומה שנותנין שלום לחבירו אחר ברכת לבנה טעמיה הואיל ומצוה רבה עבדי דחשיב ליה כקבלת פני השכינה, ראוי לתת שלום זה לזה מתוך שמחה ולב טוב שקבלו פני השכינה. ע"כ. ויש לעיין בכוונתו אם השמחה מחמת גודל המצוה שעשו או מחמת הקבלת פני השכינה, גם יש לדקדק בדבריו אם הוי הקבלת פני השכינה או כקבלת פני השכינה.

ג. ובאליה רבה כתב, בשו"ע מהר"י לוריא כתב לומר שלום עליכם ג' פעמים, כי מציאות הקיטרוג הראשון היה באומרה אי אפשר לשני מלכים וכו', לזה אומרים שלום עליכם [בלשון תפילה[13]] שלא יהא עוד קיטרוג [בעולם אלא שלום], וכ"כ ספר צדה לדרך. ע"כ. והביאו בפמ"ג (א"א ס"ק י"א).[14] ולפי"ז (לפי הנוסף בסוגריים) 'השלום עליכם' הוא תפילה כללית, ואי"ז ברכה דווקא לכל יחיד ויחיד. (וב'קצות השולחן - הערות למעשה' להגרא"ח נאה הנדמ"ח, הביא שבשער הכולל שעל סידור בעל התניא כתב שלפי טעם זה א"צ לומר עליכם השלו' אלא משום גזילת העני, וכ' ע"ז הגרא"ח שאינו מוכרח).

ד. ובפרי עץ חיים למהרח"ו (סוף שער ר"ח) כתב, שלו' עליכם כלומר הם דברי הקב"ה שאומר הנה אני שולח את מלאכי השלום כנגד הדורון אשר אתם משלחים במקומי (לפייס הלבנה) ואני נותן לכם את בריתי שלום. ע"כ.

מו"מ בטעמו דהמג"א, והנפק"מ בו

כמה נפק"מ בטעם זה

ויש לדון בדרך אפשר כמה נפק"מ מטעמו דהמג"א, ויבוארו בסמוך בס"ד: א. אם יש להסמיך אמירת שלום עליכם לתפול עליהם שמיד אחר שהוא אומר לחבירו תיפול עליהם הוא אומר לו שלא עליך כוונתי. ב. לדברי המג"א אם הקדים אמירת שלום עליכם קודם תפול עליהם אם מהני, (ומשכח"ל נמי לפמש"כ הרמ"א דמשיב כשואל אם השיב קודם שאמר תפול עליהם אם מהני). ג. שיש לדקדק לאמר שלום עליכם להעומד סמוך לו. ד. שכשלא היו אנשים לצדו (וכן כשמקדש יחידי) אין כלל טעם לחזר לאמרו. ה. שאין ענין כלל שחבירו יענה לו. ו. ששייך וצריך לאמר שלום עליכם אף למי שאינו אומר עכשיו עמו קידוש לבנה, דגם כלפיו שייך הטעם שאומר לו שלא כיון עליו באמירת תיפול עליהם.

אם טעם המג"א עיקר לדינא

והנה אף שבמשנ"ב הביא רק טעמו דהמג"א, מ"מ יש מקום לומר שהמג"א נתן טעם בדבר עפ"י פשט אבל יש בדבר טעמים כמוסים ע"פ סוד וכפי שהבאנו בזה מהאריז"ל. ומצאתי בס"ד בספר דולה ומשקה (הל' ר"ח עמ' קע"ו) ששאל למרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שלפי טעמו דהמג"א מי שאמר קידוש לבנה ביחידות לא יצטרך לחזר אחר אנשים לאמר להם שלום עלכים והשיב לו הגר"ח שליט"א שיש עוד טעמים, והנה לפי הטעם דדרך שמחה דהלבוש נמי מסתבר שא"צ לחזר, אלא כוונתו הגר"ח לטעמים שעפ"י סוד.

  מו"מ בטעם זה

יש להבין דלכאו' לפי טעמו של המג"א צריך לומר שלום עליכם לכל העומדים מסביבו ואפי' הם הרבה, וצריך לדחוק דבמה ששואל בשלום א' או ג' מהסובבים אותו הוא מגלה דעתו שהוא עוסק עכשיו בשלום ולא בקללה. ובעיקר דברי המג"א צ"ב מהכ"ת לומר שנתכוין לחבירו, ובפרט שהרי כו"ע ידעי שכך הוא סדר קידוש לבנה.

ואולי י"ל דוודאי שלא יחשדנו חבירו שכוונתו לקללו, אלא שיש כאן חשש שאף שאיהו לא נתכוין לזה יש כאן מקום למסטין לקטרג וברית כרותה לשפתים ולכך צריך לברכו (ולפי"ז י"ל שראוי לומר שלום עליכם מיד אחר אמירת תיפול עליהם ולא להפסיק ביניהם), ואולי יש בזה ישוב אף לקושיא הקודמת, ובזה מובן נמי מה שאומרים דווקא ג' פעמים ומצינו בכמה דוכתי ענין אמירת ג' פעמים לחיזוק הדבר. ומיהו אכתי ק"ק בלשון הפרישה 'שאומר לו בזה לא עליך כיונתי באמרי תפול עליהם אלא אדרבא שלום עליך'.

לאמר דווקא לעומדים סביבו

לפי טעמו של המג"א לכאו' צריך לומר שלו' עליכם דווקא להעומדים סביבו, ואף אם נאמר שיש טעמים נוספים ושעיקר הטעם הוא ע"פ סוד, הרי טעמו של המג"א הוא ג"כ טעם ויש לחשוש לו, וכ"כ בסידור אור החמה להג"ר זונדל קרויזר זצ"ל שיש לאמר שלום עליכם להעומד סמוך לו (וטעון בירור אם גם ההלכות יצאו מקולמוסו). ומיהו יש לומר שבמה שאומר שלום עליכם לג' אנשים או שאומר לא' ג' פעמים ה"ז כאילו שאומר לכולם י"ל דאין בזה קפידא, אך עכ"פ באופן שניכר שאינו רוצה לומר למי שסמוך לו וודאי יש לחוש בזה. וגם נראה שלומר למי שלא עמד עמו כלל בין המברכים בשעת אמירת שלו' עליכם וודאי לא שייך לומר שלום עליכם להמג"א.

אמירתו אחר תפול עליהם

הנה לכאו' לטעמו של המג"א נכון לומר שלום עליכם מיד לאחר אמירת תיפול עליהם, וכ"ה הסדר המבואר ברמ"א, אבל בסידורים שלפנינו מפסיקים ביניהם באמירת דוד מלך ישראל וחי וקיים, וגם במסכת סופרים איתא אחר תפול עליהם אמן אמן סלה הללוי-ה ורק אח"כ תפול עליהם וסיום הסדר, וצע"ק. ומנהג הספרדים לומר שלו' עליכם בסוף הסדר אחר תנא דבי ר' ישמעאל, ומשמע דלא אזלי כטעם דהמג"א אלא אזלי דאמירת שלום עליכם היא בסיום הסדר, וזה א"ש לטעמם של מהרי"ל ולבוש דאומרים כן דרך שמחה על שזכו להקביל פני השכינה, וע"כ אומרים שלום עליכם כשנפטרים זה מזה.

והנה כתב הרמ"א שמשיב הוי כשואל, ויש לדון לטעמו דהמג"א אם גם היכא דעדיין לא אמר תפול עליהם אימתה ופחד יועיל לו מה שהשיב[15], ולענ"ד נראה שיש מקום לדון בדבר דכל שאמר עליכם הלשום ואפי' קודם אמירת תפול עליהם גילה דעתו בזה שחבירו הוא ואינו אויבו ואינו כולל באמירת תפול עליהם, וכן כתב לצדד בשו"ת אבני ישפה ח"ג סי' נ'. (ומיהו אם נאמר שוודאי שאין חבירו סבור שנתכוין אליו וכדהערנו לעיל אלא היינו לבטל ברית כרותה לשפתים ושלא יהא מקום לקטרוג ח"ו בזה יש מקום לדון דבעינן למימר דווקא אחר תפול עליהם).

מו"מ בשאר טעמים

קצת מהנפק"מ בכלל הטעמים

לפי טעמו דהלבוש דאמירה זו היא דרך שמחה, לכאו' כשאומרו שלא דרך שמחה אין בזה טעם וענין, ולמעשה הרי במשנ"ב לא הביא טעם זה.

ולפי מה שהבאנו מהאליה רבה בשם האריז"ל דאמירת שלום עליכם הוא דרך תפילה שלא יהיה עוד קטרוג בעולם, והיינו שאנו מתפללים עתה על הגאולה, א"כ יש לכוין בדבר שהוא מתפלל על כך. ומבואר בדברי האריז"ל אלו שזמן זה הוא הראוי ומסוגל לתפילה זו, ובאמת חזינן דהכי נמי אנו מתפללים שיהיה אור הלבנה כאור החמה. והנה לפי טעם זה לכאו' שלום עליכם היא תפילה על הכלל וניחא מה שאנו נוהגים לומר שלום עליכם לשון רבים (ולא כמש"כ ברמ"א לאמר בלשון יחיד), ואכן כן הביא האליה רבה בשם האריז"ל גופיה וי"ל שלטעמיה אזיל. [ובאמת לפי טעמו דהמג"א נמי י"ל דהאמירה בלשון רבים משום שמה שהוא אומר לחבירו שלא עליך כוונתי באמירת תפול עליהם אין כוונתו רק לגבי חבירו אלא לכל העומדים שם].

ולפי הטעם שהבאנו מהפרע"ח דכביכול הקב"ה אומר שלו' על שפייסתם את הלבנה, יש לדון שמא עיקר המעלה שאחר יאמר לו שלום עליכם ולא מה שהוא שואל בשלום אחרים, וע"י שהוא שואל בשלום אחרים - אחרים שואלים לו, ולפי"ז יש לדון דגם המקדש הלבנה יחידי יחזר לשאול שלום עליכם, או דילמא לאידך גיסא דלפי טעם זה לא שייך אמירת שלום עליכם אלא ע"י מי שהשתתף עכשיו בקידוש הלבנה.

אמירתו למי שלא קידש הלבנה עכשיו

הנה לטעמו דהמג"א כל שעמד סביב לו צריך לאמר לו ואין נפק"מ אם אומר עכשיו קידוש לבנה, ולאידך גיסא אף כשאומר עכשיו קידוש לבנה כל שלא עמד עמו (באותו ציבור) בעת אמירת תפול עליהם אין שייך לומר לו. ולפי הטעם הלבוש דדרך שמחה יתכן דשייך גם לומר למי שאינו מברך עתה, אך יש לדון דכל הדרך שמחה היא למי ששייך לזה עכשיו. וכבר נתבאר לעיל לדון שלפי מה שהבאנו מהאריז"ל דכביכול הקב"ה אומר לו שלו' עליכם להמקדש הלבנה, א"כ י"ל שאין שייך לומר למי שאינו מקדש הלבנה עתה.

אמנם מצאתי בס"ד בלקט יושר 'ונתן (התרוה"ד) שלום לג' העומדים שם, אף על פי שהם אינם מקדשים הלבנה', אבל אכתי י"ל דהיינו משום דלא היה שם עמו עוד אנשים שבירכו הלבנה, ולעולם איהו נמי מודה דעדיף ליתן שלום למי שמקדש הלבנה. וכן הביא בספר דולה ומשקה מהגר"ח קנייבסקי לומר שלום עליכם אף בכה"ג (הובא בהערות לסעיפים).

אמירת שלום עליכם לקטן

אם נאמר שלכתחילה יש לומר שלום עליכם דווקא למי שמקדש עכשיו הלבנה יש לדון אם אפשר לאמר לקטן, וזה תלוי בגדר המעשה מצוה של קטן אי חשיב מעשה מצוה, ואמנם לפי טעם הלבוש דדרך שמחה נראה שוודאי שייך לומר לקטן. ובספר אלא ד"א של הלכה (נד' התשע"ו) הביא שהגר"ח קנייבסקי אומר שלום עליכם לקטן.

 

 [1] יום ו' כז' טבת תש"פ נשאל בע"פ ע"י נכדו הגאון ר' גדליה הוניגסברג שליט"א.

בעצם הנידון של כיבוד כהן, יש שהעירו שאולי זה תלוי בכל הנידון מתי יש דין וקדשתו ומתי לא, שבאילת השחר בפרשת אמור כא ח' במצות וקדשתו כבר עומד האם יש ענין לכבד כהן כשממתינים בתור, או להיות ש"ץ, ועוד דוגמאות. כי אולי אין זה ענין של כיבוד ושאילת שלום כלל.

ועיין בזה עוד באריכות בספר בית מתתיהו ח"ג עמוד נז' שמאריך בגדרי וקדשתו, ובעמוד סב' מאריך בענין הנהגת מרן שליט"א לענות מכתבים ראשון לכהן, וכן בהנהגת מרן החזו"א לשלוח משלוח מנות תחילה לכהן אפילו שלא נמצא לפניו. וכן מביא בשם האדר"ת לגבי להקדים ליתן הסכמות תחילה לכהן.

[2] יום ו' ה' שבט תש"פ נשאל בע"פ ע"י נכדו הגאון ר' גדליה הוניגסברג שליט"א.

[3] שמעתי מאחד ממורי ההוראה שליט"א שהעולם לא נזהר במה שמובא באהבת חסד לגבי גמ"ח שיש ענין להלוות לכהן ואח"כ ללוי ואח"כ לישראל, שלא יודעים או מטעמים אחרים. אבל ודאי שיש ענין. ולפי"ז גם לגבי אמירת שלום עליכם בקידוש לבנה הגם שהעולם לא נזהרים בזה, מ"מ נראה שיש עדיפות לכבד כהן כשאפשר.

ויש שהעירו לענין גמ"ח ראשית יש לדון דבגמחי"ם בדר"כ יש תור, וא"כ שמא הדין קדימה של כהן היינו רק בשוים. ועוד דהנה יש עוד כמה דיני קדימה בגמ"ח כמבואר באהבת חסד ואת כולם לא מקיימים וצ"ע. שכתב באהבת חסד ח"א פרק ו' סעיף ו':  בד"א בזמן שהם שוים בחכמה אבל אם היה ממזר ת"ח הוא קודם לכולם ואפילו חכם צריך המעות לכסות וע"ה למזון החכם קודם. ואשת חבר הרי היא כחבר. וכל הגדול בחכמה קודם לחבירו:  (חפץ חיים - אהבת חסד חלק א פרק ו)

[4] שמעתי מת"ח שליט"א גדול, שודאי שאפשר לומר שלום עליכם לנשים כמו לקטנים. ובפרט שיש נשים שכן אומרות, ויש נידון מדוע זה בכלל מצות עשה שהזמן גרמא.

ויש שהעירו ע"ז הקושיא בענין הז"ג מפורסמת אבל סו"ס במג"א ומשנ"ב מבואר שנשים אינם מקדשות דאי"ז מ"ע שהז"ג, וא"א לעקור את דבריהם. אלא שי"ל שסו"ס בעצם הם שייכות בדבר כיון שבעצם היו יכולות לקדש. ומה שאמר אותו גאון שהיו נשים שמברכות הוא מחלוקת אחרונים בביאור דברי הגמ' בסנהדרין. ואולי גם אותו גאון כיון שמה שאפשר לאמר לאשתו הוא על דרך אם לא יועיל לא יזיק.

[5] בסידור אוצר התפילות ראיתי בפירוש עץ יוסף שמביא בשם הלבוש שכתב הטעם משום שמחה שקבלו פני שכינה. עוד פירוש מביא בשם מהור"ד הירש שכתב ששמע ממרדכי הצדיק שקבל מראשונים אחרי כי קלל לאמר תפול עליהם אימתה ופחד ראוי לומר לחבירו לא עליך כי אם שלום שלום עליך. עוד מביא שבש"ע מהר"י לוריא כתב הטעם משום כי מציאת הקטרוג הראשון היה באומרה אי אפשר לשני מלכים לשמש בכתר אחד ולזה אומרים שלום עליכם שלא יהיה עוד קטרוג.

כעין זה מביא שם בפירוש ענף יוסף שכיון שהלבנה אמרה אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכונתה היתה להקטין ולהשפיל את החמה, ואמר לה השי"ת לכ מעטי את עצמך והקטינה את עצמה, ואעפ"כ מקבלת האור מן החמה, ויש לחמה שלום עם הלבנה ונותנת מאורה אל הלבנה כנודע, לכן כשרואין הלבנה בחידושה שמקבלת אורה מן החמה צריך אדם ללמוד מוסר שיהיה לו שלום עם חבירו אף שחברו עושה עמו רעה צריך הוא לשלם לו טובה תחת רעה כמו שהחמה עושה ללבנה ולכן אומרים ג"פ שלום, דבשלש פעמים הוי חזקה כדי להחזיק ולקיים השלום.

בפירוש עיון תפילה מובא שאמרו הקדמונים שכל מי שקדש את הלבנה משעה שקדשה לא ידאג באותו חודש מן הפורענות ומובטח לו שלא יגזרו עליו מתה משונה באותו החדש וסימן לדבר וירחך לא יאסף. ולפי דעתי מזה יצא המנהג שאחר קדוש לבנה אומר איש לרעהו שלום עליכם או כמו שמביאים בתניא רבתי ובטור שלום עליך בלשון יחיד, כלומר אחרי אשר קדשת את החודש כהלכתו בטוח אתה שמהיום יהיה שלום עליך ולא תירא מפחד רעה.

עיין עוד באשי ישראל בענין ראש חודש בסוף ובהערות.   

[6] בדברי שי"ח גליון 221 הביאו מהספר "אלא", שרבינו שליט"א אומר ג' פעמים שלום עליכם ואומר אפילו לקטן ולאו דוקא לגדול.

ראיתי מציינים שבשלטי גיבורים על המרדכי בברכות ריש פרק אלו דברים כתב בתוך דבריו ונותן שלום לחבירו ג' פעמים אם אין לו אלא אחד. 

בספר זה השולחן לגר"ש דבליצקי זצוק"ל סימן תכו' כתב, העולם נוהגים לומר שלום עליכם לג' בני אדם ובאמת מלשון הרמ"א משמע שאומר לחבירו ג' פעמים, דכ"כ ויאמר לחבירו ג' פעמים שלום עליך ומקורו במס' סופרים פרק כ' הלכה ב' ויאמר לחבירו ג' פעמים שלום, אמנם בלבוש ס"א איתא הלשון ונותנים שלום זה לזה אם הם שנים או הרבה משום שמחה ונראה דכוונתו במ"ש או הרבה דהוא כמנהג העולם שנותנים שלום לג' בני אדם.

[7] באבני ישפה ח"ג סימן נ' כתב, שאם המשיב באמצע הברכה לא יענה שהרי בזמנינו אין משיבים בק"ש אם שואלים בשלומו כמבואר במ"ב בסימן סו' ס"ק ב' והוא הדין כאן וגם השואל לא צריך את תשובתו שהרי העיקר באמירת שלום לחבירו שמכוון מה אכפת לו אם הוא עונה העיקר שהודיע לו שהוא נותן לו שלום ולכן גם לכתחילה יכול לומר שלום עליכם לאדם שהוא באמצע הברכה אם לא שחושש שיכשילו בהפסק.

ומוסיף שאם אומרים קידוש לבנה ביחידות שאין ענין לחפש לומר שלום עליכם כיון שלא שמעו אדם שאומר תפול עליהם.

הגאון ר' גדליה הוניגסברג שליט"א סיפר לי שמרן הקהלות יעקב בשנים האחרונות היה ממתין לעשות קידוש לבנה עד שבא אליו מי שישן עמו יחד. ואז היה אומר קידוש לבנה ואומר לו שלום עליכם. לכאורה מבואר שהמתין באמירת קידוש לבנה עד שיהי' לו למי לומר שלום עליכם.

[8] מצאתי במ"ב דרשו סימן תכו' הערה 25 (במהדורה הישנה) "שכתב בגשר החיים שהאבל לא יאמר זאת, וגם לא יאמרו לו. מאידך דעת הגרש"ז אויערבאך שיש להסתפק בדבר, כיון שהטעם שאומרים שלום עליכם כתב במ"ב שמאחר שאמר קודם לכן תיפול עליהם אימתה ופחד לפיכך אומר לחבירו שלום עליך, וגם האמירה אינה בגדר של שאילת שלום, שהרי אינו משגיח מי עומד סביבו, וסיים שמ"מ טוב שלא לומר לאבל שעל ידו שלום עליכם והניח בצ"ע. אמנם בהליכות שלמה הוסיף, שהגרש"ז אויערבאך זצוק"ל הורה שאין צריך לחוש לזה, ויכול גם לאבל לומר שלום עליכם. ועוד הוסיף, שכיון שמפורש במסכת סופרים שיש לומר ג' פעמים, מוכח הדבר שאין זו שאילת שלום בלבד.

ראיתי מביאים בשם רבינו שליט"א שכבר נשאל כן והשיב הואיל זה מסדר התפילה ולכן אפשר לומר לאבל.

בספר זה השולחן שע"י הגר"ש דבליצקי זצוק"ל על סימן תכו' כתב דיש להיזהר שלא לומר שלום עליכם לאבל ואם אין אתו אלא אבל לא יאמר כלל.

[9] מתוך ספר 'לבנה בחידושה' על הלכות וסוגיות קידוש לבנה – אהרן שוב מודיעין עילית. להשיג 0527656463.

[10] עוד בענין אמירת שלום עליכם ראה בחלק הסעיפים, וראה עוד לעיל סי' עט בדין אמירת שלום עליכם באבל.

[11] וע"ע כמה טעמים בקובץ אליבא דהילכתא עמ' קנ"ו.

ובבן איש חי כתב לבאר ותו"ד [וטעם זה אינו ע"פ פשט]: דאיתא במדרש תנחומא כשבכה עשו על הברכות ירדו מעיניו שלשה דמעות השנים ירדו והשלישית נקשרה בין עיניו, ובזה פרשתי בס"ד, הטעם דנותנים הצדקה בכל יום שני שלישים ושליש, להגין מקטרוג שלשה דמעות, אשר השנים ירדו והשלישית נקשרה בין עיניו, ולזה אמר והיה מעשה הצדקה שלום, שיהיה לנו שלום בה מקטרוג דמעות עשו שמספרו שלום, ולכן עתה אומרים שלשה פעמים שלום, גם פרשתי כדי לעורר זכות יעקב אבינו ע"ה ששמו כפול ואם הוא מלא בוא"ו מספרו שלום, והוא היה חי בחלקי נר"ן שלו, לכך אומרים ג"פ שלום.

[12] וז"ל מטה משה (סי' תק"מ), ומהר"ר הירץ כתב ששמע ממרדכי צדיק שקבל מראשונים, אחרי כי קלל ואמר תפול עליהם אימתה ופחד ראוי לומר לחבירו לא עליך כי אם שלום שלום. ע"כ. (עיי"ש במטה משה שהביא תחילה דברי מהרי"ל שהבאנו בסמוך ואח"כ הביא דברי מרדכי צדיק).

[13] הסוגריים (כאן ובסמוך) כפי מה שראיתי מביאים, ובלי הסוגריים כ"ה במהדורה שתח"י.  

[14] ובשו"ת כתב סופר או"ח סי' ל"ד כתב על זה וז"ל, והנה דבריו הקדושים צריכין תבלין למה שאנו אומרים זה לזה שלום עליכם וגם למה אנו אומרים שלום עליכם ג"פ, ונ"ל להוסיף תוספת מרובה עפמש"כ הרמב"ן בפרשת נצבים ומל ה' אלוקיך את לבבך היינו שלא יהי' עוד יצר לאדם לרע ולא יתאוה רק לטוב ומפרש עפ"ז מקרא (וכו') כן נ"ל להוסיף על דברי האר"י שהאיר לנו בדבריו הקצרים, דובר משרים דברים ברורים. עיי"ש.

[15] וכ"כ לדון בזה הגר"י טשזנר בשיח תפילה די"ל דלא מהני, ובזה רצה ליישב המנהג דלא נהגו דמשיב כשואל, וכ"כ בפשיטות הגרב"צ פלמן זצ"ל (בגליון 'שלמים מציון' מס' 91) דלא מהני.


יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד