חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אלול

א' אלול תש"ד ר' שלום ב"ר יוסף אלשיך  זלה"ה, ראב"ד בד"ץ ירושלים
א' אלול תש"מ ר' שלום ב"ר דוד מזרחי  זלה"ה, רב ברחובות
א. שמעיה ואבטליון, קבורים בגוש חלב
א. רבי שמואל אבואב הרשב"א, מח"ס דבר שמואל
א. רבי שמואל די אבילא
א. רבי יצחק גאגו צרור, מחכמי גאבס, מח"ס צרור המור, תרצ"ד
א. רבי דוד הנגיד נכדו של הרמב"ם, מח"ס מדרש דוד, ה' ס', טמון בטבריה
א. רבי ראובן ביתאן מחכמי תונס
א. רבי מעתוק רחמים דמרי רב מחכמי ג'רבא, מח"ס שעת הרחמים, תרס"ה
א. רבי יעקב מזרחי, ממרביצי התורה בישראל, תש"מ
ר' יעקב ניימן ראש ישיבת אור ישראל פ"ת.
ר' יצחק בר אברהם שלמה ראב"ד בגדד.
ר' יהודה קובו הרביעי מחכמי סאלוניקי.
ר' שלום בר יוסף אלשיך ראב"ד תימן.
ר' מנחם מענדל לנדוי האדמו"ר מביאלה, ארה"ב.
ר' זאב טננבוים, הונגריה.
ב' אלול תשל"א ר' שלום ב"ר חיים מעאמר  זלה"ה, דיין בעדן
ב. רבי אהרון חסון
ר' חיים יצחק אלגאזי ראב"ד איזמיר.
ר' יצחק בר ששת הריב"ש.
אחי יוסף כהן בן דוד ז"ל.
ר' ישראל אלעזר הופשטיין האדמו"ר מקוז'ניץ.
ר' אליעזר האגר האדמו"ר מויז'ניץ.
ר' אברהם משה קאליש האדמו"ר מפליניץ, פולין.
ג' אלול תר"י ר' שלום ב"ר יוסף קורח  זלה"ה, מחכמי צנעא
ג. רבי אליהו מאנסאני תלמיד אור החיים הקדוש
ג. רבי רפאל אליעזר נחמיאס, מח"ס הון רב
ג. רבי אברהם יצחק הכהן קוק, רבה של יפו ואח"כ הרב הראשי לישראל, מחבר ספרי "אורות" ועוד... תרצ"ה
ג. רבי חומאני עלוש רב ומו"צ ומחכמי מדנין, מח"ס אני חומה, תשט"ו
ג. רבי שלום אייכנשטיין אדמו"ר מזידיטשוב צפת, תשמ"ז
ג. רבי יצחק צדיקה מחכמי תוניסיה, תר"מ
ר' אברהם צבי הירש אייזנשטט.
ר' אהרון בר אליהו הלוי ממקובלי וחסידי בית אל.
ד. רבי שמואל נהון ראב"ד טיטואן
ד. רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, מח"ס אור שמר משך חכמה, תרפ"ו
ד. רבי יצחק ידידיה פרנקל ראב"ד ת"א, מח"ס דרך ישרה, תשמ"ו
ד. רבי אליהו קרמר דיין בליטא סבו של הגר"א
ד. רבי משה פרובינצאלו רמ"ף מגדולי הפוסקים באיטליה
ד. רבי מסעוד מהדאר מחכמי ג'רבא, מח"ס מים טהורים, תשי"ט
ד. רבי משה פינטו מצדיקי מרוקו
ד. רבי יעקב משה קורלנסקי מנהל ת"ת יבנה י-ם, תשנ"ד
ד. רבי שלום אריה לייב קורלנסי ר"מ ת"ת יבנה י-ם, תשנ"ד
ר' ידידיה מונסונייגו, מרוקו.
ר' שמואל אליהו טאוב האדמו"ר ממודז'יץ.
ה. רבי משה עידאן מחכמי ג'רבה ומגדולי המקובלים, מח"ס שעשוע מצוה, תרנ"ד
ה. רבי אליהו לנייאדו מחכמי אר"ץ
ה. רבי אהרון רפאל חיים משה פירירה, מגדולי מקובלי בית אל, מח"ס מעיל קודש
ה. רבי דוד שלמה צבי בידרמן האדמו"ר מלעלוב ירושלים, תרמ"ח
ה. רבי שלמה שטענצל הגאון מסוסנוביץ, תרע"ט 
ר' אדוניה בצלאלי מולא חליל מגדולי רבני משהד.
ר' יחיאל פישל אייזנבך מגדולי מקובלי ירושלים.
ר' שלום כאסכי ראב"ד אר"ץ.
ר' מאיר בנבנישטי ממגורשי ספרד, טמון בצפת.
ר' משה אהרן פינטו המקובל.
ו. רבי ראובן מרגליות, מח"ס ניצוצי הזוהר
ו. רבי משה הכהן אלכלאף
ו. רבי יצחק הדאיה מחכמי המקובלים, חבר ביה"ד באר"ץ, תשכ"ב
ו. רבי אליהו הכהן אביו של בעל 'פרחי כהונה'
ו. רבי ישועה שמעון חיים עובדיה, ראב"ד צפרו, מח"ס ישמח לבב
ו. רבי גרשון שאול יום טוב ליפמן הלוי הלר בעל התוספות יום טוב, תשכ"ט
ו. רבי אברהם ברוך בן ר' אליהו מאני, מח"ס ברוך אברהם, תרמ"א
ר' שמשון ח. נחמני מרבני איטליה.
ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים האדמו"ר מסיגט בעל הייטב לב.
ר' יחזקאל בר יעקב חיים סרנה ראש ישיבת חברון ירושלים.
ז. רבי אליהו חיים אביו של הבן איש חי, תרי"ט
ז. רבי ישועה כהן, ראב"ד צפרו, מח"ס מעיני הישועה, תרס"ג
ז. רבי סאסי כהן, מח"ס פרוכת המסך, תשל"א
ר' חיים אברהם שטרית מדייני צפרו.
ר' יחזקאל מוצפי, עיראק.
ח' אלול תרמ"ט ר' סלימאן ב"ר יוסף קארה  זלה"ה, ראב"ד תימן
ח. רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, מח"ס משפטי עוזיאל
ח. רבי אברהם בטאט
ח. רבי דוד הלברשטאם בן רי חיים מצאנז, תרנ"ג
ח. רבי יחיא עמר, תש"ן
ח. רבי דוד דידו כהן מגדולי רבני ומרביצי התורה בג'רבא בדור האחרון, תש"י
ר' אברהם שמשון הכהן אשכנזי מראשקוב 'בעל התולדות' בר יעקב יוסף מפולנאה. 
ר' דוד גאנז תלמיד המהר"ל והרמ"א.
ר' מיכאל אשכנזי מגאוני אר"ץ.
ר' סלימאן בן יוסף קארה ראב"ד תימן.
ט' אלול תש"ט ר' יחיא ב"ר שלום ערוסי  זלה"ה, מחכמי צנעא
ט' אלול תשמ"ז ר' שלום ב"ר יהודה טייבי  זלה"ה, רב ביה"כ ענף חיים
ט. רבי דוד הכהן אחיו של בעל זרע אמת
ט. דן בן יעקב אבינו משבטי י-ה, ב' אלפים שי"ח, טמון ליד אשתאול
ט. רבי צדוק הכהן רבינוביץ מלובלין, מח"ס צדקת הצדיק, תר"ס
ט. רבי רפאל טרויש, מח"ס צח ואדום
ר' שלמה בן שמעון מגאוני צפת.
ר' יצחק פרידמן האדמו"ר מהוסיאטין.
י. רבי ברוך ירושלמי, מח"ס ברוך מבנים
י. רבי אליעזר לבטון
י. רבי פנחס שפירא מקוריץ, תק"ן
י. רבי יוסף יהשוע קאראו ראב"ד ירושלים
ר' יצחק פרידמן האדמו"ר מבוהוד, רומניה.
ר' משה יהודה לייב פרידמן מפשקאן, רומניה.
יא. רבי שלמה בן חסון
יא. רבי יוסף אלמליח, מח"ס תוקפו של יוסף
יא. רבי יעקב יהודה ליב לוי מראשי כולל ורשא י-ם
יא. רבי שלום יוסף פרידמן האדמו"ר מסדיגורא בר ישראל מרוז'ין, תרי"א
יא. רבי יעקב בן אלעזר הכהן ממקובלי ירושלים, תשכ"ה
יא. רבי יעקב ב"ר אברהם לוי, תש"ל
ר' אברהם יעקב פרידמן הראשון מסדיגורא בר ישראל מרוז'ין.
יב. רבי שלום משה חי גאגין השמ"ח, ראב"ד ירושלים וראש חסידי בית אל, מח"ס שמח נפש
יב. רבי צבי מיכל שפירא, מח"ס ציץ הקודש תקון חצות, תרס"ו
יב. רבי שמחה בונים מפשיסחא בר צבי הירש, תקפ"ז
ר' משה אליקים בריעה בן המגיד מקוז'ניץ.
ר' מנחם מנשה מזכה הרבים ומהצדיקים הנסתרים.
ר' אלעזר שפירא האדמו"ר מלנצהוט, פולין.
יג. רבי יוסף חיים- הבן איש חי בר משה, תרס"ט, קבור בבבל
יג. רבי אברהם יחיאל פיש הצדיק מת"א ב"ר יוסף חיים
יד. רבי זכריה יונה
יד. רבי יהושע מפאלק מקעפמנא
יד. רבי יעקב מלול ראב"ד וזאן, תרפ"ח
ר' צבי הרש קאניץ, הונגריה.
טו. רבי משה פיטוסי מרבני וחכמי תונס, תרכ"ו
טו. רבי נחמן בטיטו הראשון לציון, ראב"ד לעדת המערבים, תרע"ה
טו. רבי יוסף מרדכי הלוי אב"ד בי-ם, מח"ס וליוסף אמר
טו. רבי משה אלשקר בר יצחק, מח"ס שו"ת מהר"ם אלשקר
ר' יוסף קובו הראשון מרבני וחכמי סאלוניקי.
ר' יעקב קופל חסיד, אוקראינה.
ט"ז אלול תרפ"א ר' נתנאל ב"ר שלום אלשיך  זלה"ה, רב ביה"כ אלשיך
טז. רבי יצחק הכהן שפירא חותן מהר"ם מלובלין, שמ"ב
טז. רבי מסעוד יונה אדרעי, מח"ס שפת אמת עה"ת, תשכ"ח
טז. רבי דוד לעזיז דנינו ממקובלי מרוקו, תש"מ
טז. רבי יחיא שניאור המקובל תלמיד חבר לבבא סאלי, תשנ"ד
ר' שמואל ארווץ ממקובלי ירושלים.
ר' יהודה קובו הראשון הי"ד מרבני וחכמי סאלוניקי.
ר' אברהם אביגדור נחום לנדא מסטריקוב.
ר' נתנאל בר שלום אלשיך רבי"ה אלשיך.
י"ז אלול תר"ט ר' יוסף ב"ר שלום קארה  זלה"ה, ראב"ד תימן
יז. רבי חיים בנבנישתי החבי"ב, מח"ס כנסת הגדולה, תל"ג
יז. רבי משה ב"ר יעקב טולידנו
יז. רבי חיים שמואל הכהן קונוורתי 'הסניור' ראב"ד טבריה
יז. רבי משה בלעיש, מחכמי תונס, תרס"ט
יז. רבי סאסי בן חואתי הכהן מחכמי ג'רבא וצפת, מח"ס פרוכת המסך, תשל"א
יז. רבי יעקב מכלוף ר"י מושב זקנים טריפולי
ר' יוסף ברבי שלום קארה ראב"ד צנע"א.
ר' הלל דוד סתהון מחכמי אר"ץ.
ר' יעקב קופל רייך, הונגריה.
ר' נתן חיים הכהן המקובל, איטליה.
י"ח אלול תש"א ר' אפרים ב"ר שלום ואדעי  זלה"ה, ראש השוחטים בירושלים
יח. רבי עבדאללה עובדיה סומך רבו של הבן איש חי, מח"ס זבחי צדק, תרמ"ט
יח. ר' יהודה ליוא בר בצלאל המהר"ל מפראג, מח"ס גבורות ארי על הש"ס, שס"ט
ר' יהודה קובו השני מגדולי חכמי סאלוניקי.
ר' ישעיה בר מרדכי דיין ראב"ד אר"ץ.
י"ט אלול תשי"ט ר' אברהם ב"ר אהרן הכהן  זלה"ה, ר"י אהל תורה
יט. רבי סלמאן מני מנחם בר אליהו, ראב"ד חברון, חבר לבן איש חי.
יט. רבי בכור אהרון אלנקווה ראב"ד הספרדים בירושלים ומקובליה.
יט. רבי אברהם שלמה זלמן צורף
יט. רבי אריה לייב מקוביצקי, מח"ס לב הארי, תש"ן
יט. רבי יעקב מאורלייאנש תלמיד בעלי התוספות, נעקד על קידוש השם, ד' תתקמ"ס
ר' חיים בנבנישטי החבי"ב רבה של איזמיר.
ר' אלימלך אלטר פאנעט האדמו"ר מדעש, ארה"ב.
כ' אלול תרע"ד ר' חיים ב"ר יוסף קורח  זלה"ה, מח"ס שו"ת בהלכה ועוד
כ. רבי יוסף שלמה ב"ר יהודה ליב כהנמן ר"י פוניבז', תשכ"ט
כ. רבי אברהם שטרנהרץ מזקני חסידי ברסלב
כ. רבי אליהו לאפיאן, מח"ס לב אליהו, תש"ל
כ. רבי משה אריה פריינד, אב"ד העדה החרדית
ר' שלום חזן רבה של שלומי.
ר' אברהם מונסה זקן המקובלים.
ר' שלום פלוס מחכמי לוב.
ר' אליהו פרדס ראש מקובלי בית אל ירושלים.
ר' חיים קורח,תימן.
ר' יהודה אריה מוסקאטו, איטליה.
כא. רבי נסים כדורי חזן, מח"ס מעשה נסים, תשל"ב
כא. רבי יצחק אשכנזי בן הראשל"צ רבי אברהם אשכנזי
כא. רבי יהונתן אייבשיץ, מח"ס יערות דבש ואורים ותומים, ה' תקכ"ד
כא. רבי ברוך יצחק לוין, ראש ישיבת מקור חיים, תשמ"ט
כא. רבי חי מימון ממקובלי וראב"ד טריפולי, מח"ס באר לחי, תרמ"ה
ר' רפאל יצחק מאיו מחכמי טורקיה.
האדמו"ר ר' אברהם דוד רובין, ארה"ב.
ר' שלום הורוויץ האדמו"ר מבייטש.
כב. רבי יוסף חיים הכהן ממוגאדור בר יהודה, ראב"ד המערבים בירושלים, מח"ס מנחת כהן
כב. רבי אליהו חיים אבולעפיה
כב. רבי אהרון אביחצירא בן אביר יעקב, קבור בתלוואת במרוקו
כב. רבי אליהו אילוז, מח"ס יש מאין
כב. רבי פנחס רבינוביץ אב"ד קינצק
כב. רבי יהודה בן שמחון חבר בי"ד ארפוד מרוקו
ר' יעקב הלוי סגל מולין בר משה המהרי"ל.
ר' יקותיאל חיים בן שמעון מגאוני ירושלים.
ר' יוסף נימני מחכמי לוב.
ר' ברוך בן ציון טברסקי האדמו"ר מאומ"ן.
ר' יעקב דאנון מגדולי ירושלים ודמשק., חבר ביה"ד הספרדי בירושלים.
כג. רבי אורי השרף מסטרעליסק, ה' תקפ"ו
ר' יוסף משה מזאלוז'יץ המגיד.
ר' יעקב מרעלי מגדולי אלג'יר.
ר' מאיר יהודה גץ רב הכותל וראש ישיבת בית אל.
ר' אהרון שלום נעימי ממקובלי ירושלים.
כד. חבקוק הנביא
כד. רבי יוסף בר משה באב"ד בעל מנחת חינוך, תרל"ד
כד. רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל החפץ חיים, תרצ"ג
כד. רבי יחזקאל אברמסקי, מח"ס חזון יחזקאל לתוספתא, תשל"ו
כד. רבי מנשה מטלוב סתהון מגדולי רבני אר"ץ, מח"ס פרחי שושנים, תרל"ו
כד. רבי חיים מליקובסקי ראש ישיבת צפת, תשנ"ג
כד. רבי דוד אמינוף, הרב הראשי לסמרקנד, ת"ש
ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל הרשל"צ.
כה. התנא רבי אלעזר ברשב"י, ג' אלפים תתס"ג, נטמן במירון
כה. ר' יחיאל מיכל הרב המגיד הקדוש מזלוטשוב, ה' תקמ"ה
כה. רבי מרדכי אליעזר סוזין
ר' בנימין יהושוע זילבר מגדולי הפוסקים.
ר' מישאל אדהן רבה של באר שבע.
ר' יחיאל מיכל המגיד מזלוטשוב.
ר' אהרון בן אביר יעקב אבוחצירא.
כו. רבי חיים פינטו הראשון, קבור במרוקו
כו. רבי יצחק אלפייה מחכמי ירושלים ומקובלי בית אל, מח"ס קונטרס היחיאלי, תשט"ו
כו. רבי אליהו ב"ר יוסף צרפתי
כו. רבי שלמה חזן, מח"ס שלחן הזהב
כו. רבי פנחס סגלוב הי"ד נהרג על כבוד השבת, תשט"ז
ר' בכור יצחק הכהן ארייאס מחכמי טורקיה.
ר' אברהם בן סוסאן ראב"ד דבדו בדורות האחרונים.
ר' יוסף אלגז ראב"ד טוניס.
ר' דוד כהן בר מרדכי ז"ל.
ר' צבי הירש הלוי הורביץ.
ר' חנוך העניך בורנשטיין האדמו"ר מסוכטשוב.
ר' נסים יוסף אלנקוה.
כז. רבי ששון ישראל חכם ששון מבבל
כז. רבי שר שלום רוקח האדמו"ר מבעלזא, תרט"ו
כז. רבי נתן הכהן אדלר רבו של החתם סופר, ה' תק"ס
כז. רבי כמוס נחייאסי ראב"ד טריפולי
ר' דוד בר אברהם מאג'אר מגדולי רבני ירושלים.
ר' שלמה נחמד הרב הראשי לסוריה חלב.
ר' אהרן זילברשטיין, הונגריה.
ר' יהודה זאב ליבוביץ המקובל.
כח. רבי אליה יהושע חבה ממקובלי בבל, תלמיד הבן איש חי.
כח. רבי חיים יהודה ליב אועירבאך ר"י שער השמים, תשי"ד
כח. רבי סעדיה חמי של מהרח"ו
כח. רבי יצחק עקריש, מח"ס קרית ארבע
כ"ט אלול תשל"ג ר' יחיא ב"ר יוסף חוּוַה  זלה"ה, צדיק ובעל מופת
כט. רבי יששכר ב"ר שלמה זלמן, מח"ס צוף דבש
כט.רבי שלמה אמאריליו, מח"ס שו"ת כרם שלמה, תפ"א
ר' מנשה קליין מאונגוואר.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. שמשון (6/01/2020 18:24:28)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד