חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תמוז

א. רבי שמואל ברוך ורנר, מח"ס משפטי שמואל, תשנ"ג
א. יוסף הצדיק בן יעקב אבינו משבטי י-ה, טמון בשכם, ב' ש"ט
א. איתמר בן אהרון הכהן טמון סמוך לעוורתא
א. רבי צבי דידי מחכמי טבריה, מח"ס ארץ צבי, תש"מ
א. רבי אברהם חיים ב"ר רחמים מרבני ומקובלי בבל, תשי"ד
א. נסים חורי מעיר תיטאוין מחכמי תוניסיה, תשכ"ו
א. רבי קלמן קלונימוס הלוי אפשטיין בר אהרון, מח"ס מאור ושמש, תקפ"ז
ר' יום טוב ידיד הלוי גדול המקובלים באר"ץ.
ר' יוסף שלוש מחכמי המערבים ורב פעלים.
ר' שלמה הלברשטאם הראשון האדמו"ר מבובוב, פולין.
ב' תמוז תשי"ד ר' סעיד ב"ר יוסף עוזירי  זלה"ה, רב ביה"כ אלאסטא
ב. רבי יוסף בן וואליד, מח"ס שמו יוסף
ב. רבי מרדכי זאב הלוי איטינגא, מח"ס מפרשי הים
ב. רבי נחמן מהורדנקא תלמיד  הבעש"ט, ה' תקכ"ה
ב. רבי אברהם מטריסק ב"ר מרדכי מטשרענוביל, המגן אברהם, ה' תרמ"ט
האדמו"ר ר' צבי מאיר פאנעט, ארה"ב.
ג. רבי שמואל ברוך
ג. רבי יעקב הלוי ספיר, מח"ס אבן ספיר
ג. רבי שניאור קוטלר ראש ישיבת ליקווד, תשמ"ב
ג. רבי דוד הכהן יהונתן הרב הראשי בזרזיס, מח"ס יד דוד, תשכ"ה
ג. רבי מנחם מנדל שניאורסון האדמו"ר מליובאוויטש.
ד' תמוז תש"מ ר' מחפוץ ב"ר יעקב נגאר  זלה"ה, מח"ס שו"ת המבין וסמא דחיי
ד. רבי נסים חיים משה מזרחי, מגדולי רבני ירושלים, מח"ס אדמת קודש
ד. רבי אליהו לופס מחכמי פורת יוסף, מח"ס בן אביחיל, תרח"צ
ד. רבי יעקב ב"ר מאיר מבעלי התוס' רבינו תם נכד רש"י הקדוש, ד"א תתקל"א, טמון בצרפת
ד. רבי פנחס הלוי הורביץ מניקלשבורג בר צבי הירש, אב"ד פרנקפורט, מח"ס הפלאה, תקס"ה
ד. רבי יהושע סגל דייטש ראב"ד קטמוון, תש"ן
ד. רבי דוד שרגא ראב"ד ומצדיקי יזד פרס, תשכ"ב
ד. רבי חיים משה מנדל, מזקני הצדיקים והמקובלים בבני ברק
ר' יהושוע סגל דייטש ראב"ד קטמון.
ה. רבי צאלח כהן זנגי, תשכ"ח
ה. רבי כליפה כהן השני בן מלכא, מח"ס שמחה וששון על ההגדה, תרצ"ב
ר' מרדכי שקוביצקי ראש ישיבת פתחי תשובה.
הרב מרדכי אקלר.
ו. רבי חיים די לה רוזה תלמיד חבר לרש"ש, ממקובלי בית אל, מח"ס תורת חכם
ו. רבי ברוך פרענקל בר יהושוע יחזקאל פייבל, מח"ס ברוך טעם, תקפ"א
ר' ישראל יעקב אלגאזי מגדולי רבני ירושלים ארעא דרבנן ושארית יעקב.
ר' יצחק חיים קרסניצקי ראש ישיבה למצוינים.
ר' כליפה בר משה הכהן מחכמי ג'רבא.
ר' שמואל בר דוד מאג'ר ראב"ד ירושלים וראש בית אל.
ז' תמוז תר"ע ר' סעיד ב"ר סעיד בוטה  זלה"ה, מח"ס לקח טוב
ז. רבי רפאל יצחק ישראל, ראב"ד רודוס ואח"כ ראב"ד לעדת הספרדים, מח"ס בית היין
ז. רבי שמחה בונם אלתר האדמו"ר הלב שמחה מגור, תשנ"ב
ר' שאול מאמסטרדם.
ח. רבי אליהו סלימאן מני מחברון, מגדולי המקובלים, רבה של חברון, מח"ס תנא דבי אליהו, תרנ"ט
ח. רבי חיים משאש, מח"ס נשמת חיים
ח. רבי שלמה בן יהודה הכהן מגדולי המקובלים שליח ארץ ישראל, מח"ס יפה שעה
ח. רבי מאיר מדז'יקוב בר אליעזר, מח"ס אמרי נועם, תרל"ב
ח. רבי יחזקאל דאום רב רמת מגשימים, תשנ"ג
ח. רבי שלמה אליאך אבי האסירים הראשון
ח. רבי אברהם הכהן ראטה, מראשי העדה החרדית, תשנ"ה
ר' שלמה איפרגאן הבבא שלום.
ר' יוסף אלטר האגר מראדוביץ.
ר' יוסף גנאסיה.
ר' מרדכי טברסקי מקוזמיר, פולין.
ט. רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם בן רבי צבי האדמו"ר מצאנז האדמו"ר מקלויזנבורג
ט. רבי זלמן סורצקין, מח"ס אזנים לתורה, תשכ"ו
ט. רבי משה חברוני ר"י חברון, מח"ס משאת משה, תשל"ה
ט. רבי דוד חתאתו חדוק, מח"ס דגן בחורים, תרפ"ז
ט. רבי דוד ליפשיץ נשיא עזרת תורה אמריה, תשנ"ג
ט. רבי יוסף שלמה דיין, מהמקובלים הנסתרים, תשמ"ה
ר' יצחק בן שאנג'י מגדולי סאלוניקי ומקובלי בית אל.
י. רבי ישראל יעקב אלגזי, מח"ס ארעא דרבנן, תקט"ז
י. רבי מאיר מלול רב ברצלונה
יא. רבי עטייה חורי מחכמי ג'רבה טוניס, מח"ס נטע רבעיי תשל"ב
יא. רבי צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב, מח"ס צבי לצדיק, ה' תקצ"א
יא. רבי משה מימון זצ"ל מדייני גאבס, מח"ס ישיר משה
יא. בעל עטרת צבי מזידיטשוב רבי צבי הירש ב"ר יצחק אייזיק זי"ע
יא. בעל מקדש שלמה מבאלחוב רבי שלמה חיים ב"ר יעקב הי"ד זי"ע
ר' אהרון משה טוביש בר יעקב הקרני רא"ם.
ר' ראובן אנקונה מגדולי חכמי אר"ץ.
יב. רבי יעקב ב"ר אשר בעל הטורים, ה' אלפים ק"ח, קבור בספרד
יב. רבי אברהם דוויק הכהן קאלוסי חכם באשי באר"צ
יב. רבי אהרן בן חיים
יב. הרב אליהו ברוך קמאי, ישיבת מיר תרע"ז.
יב. רבי נסים בנימין מרדכי אלישע בן הרב יש"א ברכה
יב. רבי אליהו יוסף ריבלין, מח"ס אלהי יוסף
ר' חיים אברהם גאטיניו ראב"ד סאלוניקי.
יג. רבי אלחנן וסרמן, מח"ס קובץ שעורים הי"ד, תש"א
יג. רבי חיים הכהן ראפפורט, מח"ס שו"ת רבינו חיים הכהן
יג. רבי יעקב פיתוסי מגאוני טוניס, מח"ס ירך יעקב, תקע"ב
יג. רבי דוד טברסקי בהר"צ רבי מנחם נחום מראחמיסטריווקע
יג. רבי אריה לייב הלוי עפשטיין, מח"ס הפרדס, תקל"ה
יג. רבי שמואל שיינברג, ראש ישיבת מגדל התורה
ר' מרדכי דוד נויגרשל 'באר הגולה'.
י"ד תמוז תקל"א ר' דוד ב"ר שלמה משרקי  זלה"ה, מח"ס שת"ז או"ח ויו"ד ועוד
יד. רבי מרדכי עטייה מחכמי ומקובלי אר"צ בירושלים, מייסד ישיבת החיים והשלום, תשל"ח
יד. רבי בכור רפאל הלוי
יד. רבי יוסף ב"ר משה מטראני המהרימ"ט מגאוני צפת, שצ"ט
ר' יאיר חפוטא אב"ד באר יעקב.
ר' יעקב יצחק רודרמן ראש ישיבת נר ישראל.
ר' יצחק ארדיט מגאוני איזמיר.
ר' יצחק אייזיק רוזנבאום האדמו"ר מזוטשקא.
טו. רבי אברהם פילוסוף ראב"ד הספרדים בירושלים
טו. רבי שלמה משיח מחכמי המקובלים בירושלים, רבם של יהודי משהד, תשט"ז
טו. רבי חיים בן עטר בעל האור החיים הקדוש, ה' תק"ג, טמון בירושלים
טו. רבי דוד משה רוזנבוים האדמו"ר מקראעטשניף רחובות, תשכ"ט
טו. רבי עמרם בלויא מראשי נטורי קרתא בירושלים, תשל"ד
טו. רבי שלמה אלפאסי מבעלי הספר משחא דרבותא, טוניס, תקס"א
טו. ר' נסים כהן השלישי דומ"צ בעיר בנגרדאן, תשל"ד
ר' מנחם שוויכה מגאוני אר"ץ והעמיד תלמידים הרבה.
ר' נסים בר שאול הכהן מחכמי טוניס.
ר' שמעון משה דיסקין ראש ישיבת קול תורה.
ר' יעקב משה סאפרין האדמו"ר מקומרנא.
ר' אריה ליב גינצבורג בעל שאגת אריה, צרפת.
ר' יוסף טולידאנו ראש מוסדות על שם ר' ברוך טולידאנו.
טז. חור בנו של כלב ומרים הנביאה
טז. רבי יעקב שמריהו דייטש אב"ד חת"ס פ"ת, תשנ"ג
ר' יצחק ליאוניני אזולאי נכד החיד"א.
האדמו"ר ר' זאב זינגער, ארה"ב.
ר' אברהם יהושע העשיל האדמו"ר מקופיטשניץ.
יז. רבי יצחק הכהן רפפורט, מח"ס בתי כהונה, הראשון לציון
יז. רבי שמעון ביטון אב"ד ור"מ ודיין בעיר מרסיל צרפת, תשמ"ב
יז. רבי יהודה מטוליטולא בנו של רבינו הרא"ש, ה' קנ"א
יז. רבי שלמה בר' יהודה משאמסו, מח"ס שורש ישי
יז. רבי שמואל דרמון מדייני תונס, תקכ"ז
ר' שמואל יעקב וינברג ראש ישיבת נר ישראל ניו יורק.
ר' בנימין מקיקץ דידי.
ר' שמעון דמרי מלמד באלחאממא.
ר' אברהם פנחס ספרד האדמו"ר מאוסטראה קינייב, ארה"ב.
ר' מרדכי לייב וינקלר ממאד רמ"ל, הונגריה.
י"ח תמוז תש"ד ר' יחיא ב"ר דוד בידה  זלה"ה, רב בסינואן
יח. רבי מסעוד רפאל בן מוחא, מח"ס פרדס רמונים
יח. רבי משה דוד אשכנזי, מח"ס באר שבע, תרט"ז
ר' חיים מאיר יחיאל שפירא האדמו"ר מנארול.
ר' יהודה לייב עדל.
הרב אליהו נענה.
י"ט תמוז תשל"ט ר' משה ב"ר סעיד גהסי  זלה"ה, רב תנעם
יט. רבי דוד הכהן, מח"ס דברי דוד
יט. רבי יצחק איזיק הלוי הרצוג, מח"ס היכל יצחק, תשי"ט
יט. רבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישבת מיר י-ם, תשכ"ה
יט. רבי אברהם הלוי פטאל מחכמי אר"ץ בארץ ישראל, מח"ס ויאמר אברהם, תשמ"א
יט. רבי יונה שטנצל יוזם לימוד משנה יומית והלכה יומית, תשכ"ט
יט. הרב אליעזר יהודה פינקל - תשכ"ה.
ר' בן ציון אבא שאול ראש ישיבת פורת יוסף.
ר' אהרון שמואל קאיידנובר.
כ. רבי בצלאל ראקוב ראש הישיבה, רבה של גיטטסהד
כ. רבי אברהם חיים נאה, מח"ס קצות השלחן, תשי"ד
כ. רבי מנחם ישועה מחכמי ירושלים, תשכ"ה
ר' חיים שאול קרליץ גאב"ד שארית ישראל.
ר' הלל דילאטורי הכהן, איטליה.
ר' הלל ליכטנשטיין האדמו"ר מקרסנא, ארה"ב.
כא. רבי שלמה מחלמה, מח"ס מרכבת המשנה על הרמב"ם
כא. ר' אברהם מתתיהו פרידמאן האדמו"ר הצדיק משטעפנעשט זצוקללה"ה זיע"א
כא. רבי יהודה הכהן שאקו אב"ד ירושלים, תשי"ג
כא. רבי שלמה שמאמה מחכמי טוניס, מח"ס שורש ישי, תקס"ו
כא. רבי רחמים נהורי אב"ד פריז, מח"ס רחמיך רבים, תשמ"ה
ר' אברהם דוד רוזנטל רב שערי חסד.
ר' אליהו אשכנזי לואנץ בעל שם מוורמייזא, גרמניה.
ר' לוי יצחק לייפער האדמו"ר מנדבורנא אראד.
כב. רבי שמעון דמרי מחכמי גאבס מלמד ושו"ב, תש"ב
כב. רבי פרץ אריאל זצוק"ל, מרא דאתרא דמגדיאל הוד השרון
כב. רבי רפאל משה אלבאז הרמ"א, ראב"ד צפרו, מח"ס הלכה למשה
כב. רבי שלמה הלוי מקארלין הי"ד ב"ר מאיר הלוי, ה' תקנ"ב
כב. רבי לוי יצחק בנדר מזקני חסידי ברסלב, תשמ"ט
כב. הרה"ק רבי דוד מקאצק זי"ע, תרל"ג
ר' אורי מדובענקה.
ר' שמואל בר יואל אבן שועיב מחכמי סאלוניקי.
ר' שבתי בס משורר מפראג 'השפתי חכמים'.
ר' יצחק אייזיק לנגנר האדמו"ר מסטרעטין, ארה"ב.
כג. רבי משה קורדובירו הרמ"ק, מח"ס אור יקר, ה' ש"ל, טמון בצפת
כג. רבי אברהם יצחק העלר בן ר' שמואל מצפת, תרס"ט
כג. רבי גדליהו אהרון קעניג, מח"ס חיי נפש, מייסד קר' ברסלב צפת
ר' יחזקאל קצנאלפוגן בעל כנסת יחזקאל.
כד. רבי כמוס פלח ראב"ד בנגזי טריפולי ומקובליה.
כד. הרב שלמה גלמן - רב קהילת קווינס תשס"ח.
ר' מתתיהו בר חיים סירירו מחכמי פאס מרוקו.
ר' יהודה קרביץ ראש ישיבת תפארת צבי ירושלים.
ר' יעקב עובדיה אבי הרשל"צ.
ר' מרדכי דוד כהנא האדמו"ר מספינקא.
כה. רבי ישראל יהושע מקוטנא, מח"ס שו"ת ישועות מלכו
כה. רבי אברהם ברדקי מנקיי הדעת שבירושלים, תשנ"א
כה. רבי אריה לייב בר אשר בעל השגת אריה, אב"ד מייץ.
ר' יצחק קוליץ רבה של ירושלים.
ר' יוסף אבוחצירא בר מכלוף רבה של יבנה.
ר' מאיר הלוי רוטנברג האדמו"ר מאפטא.
ר' יוסף יצחק רוטנברג ראש הקהילה בבלגיה.
ר' נפתלי סויסה מנהיג קהילת סוס ואגפיה במרוקו.
ר' ששון אליעזר כץ גוטדינר, הונגריה.
ר' ישעיה זילברשטיין, הונגריה.
כ"ו תמוז תשל"ג ר' שלום ב"ר יחיא יצחק הלוי  זלה"ה, מח"ס שו"ת דברי חכמים ועוד
כו. רבי אהרון ברכיה ממודינא בר אשר
, מח"ס מעבר יבוק
כו .רבי אלכסנדר הכהן אב"ד בקלן
כו. רבי שלמה גאנצפריד בר יוסף, מח"ס קיצור שלחן ערוך
ר' שלום בן יחיא יצחק הלוי.
ר' יהושוע זליג פלדמן ראש ישיבת תומכי תמימים ראשון לציון.
ר' נחום יצחק פרנק ראש ישיבת מנחת שלמה.
כז. רבי יעקב חי ציון עדס חבר בית הדין הגדול בירושלים, מראשי פורת יוסף, תשכ"ג
כז. רבי שמואל רוזובסקי מראשי ישיבת פוניבז', תשל"ט
כז. רבי אליהו זוזות, רב במחסיה ומח"ס האדם בשבחות ועוד
ר' שמואל רוזובסקי ראש ישיבת פוניבז'.
ר' אלעזר אבוחצירא הבבא אלעזר.
ר' יהודה ליב סלונים.
כח. רבי יעקב שאול אלישר יש"א ברכה הרשל"צ, תרס"ו
כח. רבי יוסף שלום אלישיב פוסק הדור, תשע"ב, נטמן בהר המנוחות
כח. רבי חיים פרידנלדר, משגיח ישיבת פוניבז', תשמ"ו
כח. רבי שלמה טנא אב"ד תל אביב, תשמ"ו
כח. רבי אליעזר מליעז'נסק בן הנועם אלימלך, תקס"ו
כח. רבי משה טיטלבוים בר צבי הירש, מח"ס ישמח משה, תר"א
ר' שלמה גאנצפריד, אוקראינה.
ר' אליעזר ליפמן מליז'נסק,פולין.
כט. התנא הקדוש רבי יוחנן  הסנדלר, טמון במירון
כט. רבי שלמה יצחקי רש"י הפרשן ב"ר יצחק, ד' אלפים תתס"ה, קבור בצרפת
כט. רבי משה מזאלישין, מח"ס משפט צדק תקצ"א
כט. רבי עלואן שמעון אבידני, רב יהודי כורדיסטאן, מח"ס מעשי הגדולים
ר' יצחק בנימין מנדלוביץ אב"ד לאדני ברוקלין.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד