חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חשון

א' מְרַחְשְׁוָן תער"ב ר' חיים ב"ר שלמה כסאר  זלה"ה, מדקדק מחכמי תימן
א. רבי חיים הכהן, פאס תרפ"ה.
א. רבי דוד ומשה, מצדיקי מרוקו, קבור במרוקו
א. רבי יוסף ענגל, בעל גליוני הש"ס ואוצרות יוסף, תר"פ
א. רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש, מח"ס טהרת יום טוב, תשנ"ב
א. רבי נתן בורג'ל הראשון, מח"ס חק נתן, תקנ"ב
א. רבי יהודה אריה ליב מלאנצוט, מח"ס חומת אריאל
א. ר' עקיבא מאיר הכהן טורנהייים, מח"ס דברי העם, תרע"ט
א. רבי יששכר דב בעריש הכהן טורנהיים, עבודת יששכר, תרל"ח
ר' ישראל שפירא האדמו"ר מבלאזוב.
ב' מרחשון תר"מ ר' שלום ב"ר יוסף עוזירי  זלה"ה, צדיק ונדיב
ב. ר' ברוך האגר האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, בעל המקור ברוך, תשכ"ד
ב. רבי שמואל די מודינה מסאלוניקי.
ב. רבי משה יהודה ליב שפירא ממונקאטש
ב. רבי יוסף בוסקילה, רבה של בית שמש, תדש"ם
ב. רבי אליעזר שמחה ווסרמן, ראש ישיבת אור אלחנן, תשנ"ג
ר' אליעזר שולביץ תלמיד ר' ישראל סלנטר מייסד ישיבת לומז'ה.
ר' מרדכי חודורוב האדמו"ר מטולונא ויז'ניץ, ארה"ב.
ר' אברהם שניאורסהאן, מולדובה.
ג. רבי יהודה לייב אריה שניאורסהאן המהרי"ל, בלארוס.
ג. רבי זליג מסוקולוב קאצק הי' חבר מועצת גדולי התורה בפולין
ג. רבי יצחק בן רבי חיים מולוז'ין
ג. רבי ישראל פרידמן האדמו"ר מרוז'ין, תרי"א
ג. רבי יוסף זונדל מסלנט, רבו של ר' ישראל סלנטר
ג. רבי יעקב הכהן, מחו"ר פורת יוסף, ור"י צוף דבש, תשמ"ט
ג. רבי חיים עובדיה יוסף, הראשון לציון, מח"ס יביע אומר ועוד.. תשע"ד
ר' שלום רכאח מחכמי לוב.
האדמו"ר ר' ישראל האגר, ארה"ב.
ר' אליעזר הורוויץ האדמו"ר מדז'יקוב, פולין.
ר' עובדיה יוסף הרשל"צ ונשיא מועצת חכמי התורה.
ד. רבי קלונימוס קלמיש שפירא מפיסצנה הי"ד, מח"ס חובת התלמידים, תש"ד
ר' אליהו שרים ראש ישבת תורה והוראה ת"א.
ר' יהודה הלוי מינץ, איטליה.
ר' חיים הכהן ראש חכמת רחמים, מרוקו.
ה. רבי משה בירדוגו המשבי"ר, מח"ס ראש משביר
ה. רבי צבי הירש קאלישער, מח"ס מאזנים למשפט
ה. רבי אברהם הלוי זיונס, ראש כנסת ישראל, ניו יורק, תשנ"ו
ר' אלכסנדר זושא פרידמן הי"ד.
ר' משולם זלמן חסיד, גרמניה.
ו. רבי שאול דוד חי מועלם ממקובלי ירושלים, תלמיד רבי יהודה פתיה, תשל"ט
ו. רבי שלמה קצין
ו. רבי יהודה החסיד סגל, קבור ברודוס
ו. רבי שלמה דוד יהושע, האדמו"ר מסלונים הי"ד, תש"ב
ו. רבי שמואל זאב הלוי ראטה, חבר ביד"ץ מחזיקי הדת, תשמ"ט
ר' יצחק באנון ממקובלי מרוקו.
ר' שלמה מולכו המקובל מסאלוניקי.
ר' ישראל יעקב.
ז. האדמו"ר רבי יהודה מאיר שפירא המהר"ם מלובלין, מיסד הדף היומי, תרצ"ד
ז. רבי חזקיה דוד אבכולעפיה, מח"ס בן זקונים
ז. רבי מרדכי לבטון
ז. רבי ישראל וועלץ, מח"ס שו"ת דברי ישראל, תשל"ד
ז. רבי שמחה אלברג, עורך הפרד"ס, תשנ"ו
ר' רחמים מלול.
ח. רבי משה יוסף הכהן טוויל, זקן רבני ארם צובא
ח. רבי מנחם נחום קפלן מהרודנא, בלארוס.
ח. רבי יעקב רוזנהיים מייסד אגודת ישראל, תשכ"ו
ח. רבי יעקב מועלם מבחירי הלמדנים, תש"נ
ח. רבינו יונה החסיד מגירונדי, שערי תשובה, ה"א כ"ד
ר' אברהם אהרונוביץ.
ר' מאיר סבע, מרוקו.
ט. רבי דוד לניאדו, מח"ס לקדושים אשר בארץ, תש"ל
ט. רבי אשר בן יחיאל רבינו הרא"ש, קבור בספרד, ה"א פ"ח
ט. רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ, מח"ס שערי יושר, ת"ש
ר' יצחק שיק.
ר' ישראל קורדונר ברסלבר.
ר' יהודה הורוויץ האדמו"ר מסטוטשין.
י. רבי יהודה קצין, מח"ס מחנה יהודה
י. גד בן יעקב אבינו, קבור בעבר הירדן, משבטי י-ה, ב' שי"ז
מתושלח בן חנוך, עלה השמיימה חי, א' תרנ"ו
י. רבי רפאל אהרון בן שמעון ראב"ד מצרים, מח"ס נהר מצרים
י. רבי דוב בעריש וידנעפלד הגאון מטשיבין, מח"ס דובב מישרים, תשכ"ו
י. רבי מאיר אב"ד לבוב, מח"ס מאיר נתיבים
ר' מכלוף נסים דידי מחכמי טוניס.
ר' מאיר מארים שאפיט, בלארוס.
האדמו"ר ר' חיים שלמה הלוי רוטנברג, ארה"ב.
ר' אהרן אלימלך בר שאול.
יא. רחל אמנו, קבורה בבית לחם, ב"א ר"ז
יא. רבי אפרים מרקאדו אלקלעי, מיחידי ק"ק בית אל
יא. רבי מנחם נחום מצ'רנוביל, מח"ס מאור עינים
יא. רבי יהודה לייב חסמן רבו של הרב שבדרון, מח"ס אור יהל, תרצ"ו
יא. רבי יוסף אלקובי המקובל ממקנס 
יא. רבי אברהם מסלונים, בעל יסוד העבודה, תרמ"ד
ר' אברהם קוריאט מו"צ ומחכמי מוגאדור.
ר' משה לוי ר"מ כסא רחמים.
ר' יוסף אלקובי מגאוני ומקובלי מרוקו.
ר' שניאור זלמן אהרן שניאורסהאן הרז"א, בלארוס.
יב. רבי יעקב חיים, בן הבן איש חי, תרפ"א
יב. רבי נחום משאדיק, תרכ"ו
יב. רבי יהודה צדקה, ר"י פורת יוסף, מח"ס קול יהודה, תשנ"ב
יב. רבי זאב וולף קיצעס, תלמיד הבעש"ט, תקמ"ט
יב. רבי מיכל שלפוברסקי, ראש ישיבת תפארת צבי
ר' בן ציון מרדכי חזן מייסד פורת יוסף.
י"ג מרחשון תשכ"ט ר' יוסף ב"ר יהודה אריה  זלה"ה, רב במחוית
יג. רבי חיים יעקב ועקנין
יג. ר' רחמים ברדה, אב"ד טריפולי, תרפ"ט
יג. רבי צבי שרגא גרוסברד, מנכ"ל החינוך העצמאי, תשנ"ד
יג. רבי ישעיה חנון, ראש ישיבת קרית ספר, תשנ"ד
ר' ברוך מקוסוב.
ר' יהודה החסיד.
ר' אליהו יוסף רבינוביץ האדמו"ר מליניץ באפלו, ארה"ב.
יד. רבי אברהם אלימלך פרלוב, האדמו"ר מסטולין קרלין הי"ד, תש"ג
יד. רבי אברהם יצחק מחסלאויטש, מח"ס משכיל לאיתן
יד. רבי יונה אליהו, רב שכונת נוה עמל הרצליה, תש"נ
ר' דב בער שפירא ראש ישיבת לב יהודה.
טו. רבי אברהם ישעיהו קרליץ, מרן החזון אי"ש, תשי"ד
טו. רבי לייב בעל יסורים מחברון תלמיד בעל התניא, תקצ"ז, קבור בצפת
טו. רבי יהודה ליאון פטילון ממקובלי ירושלים.
טו. מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי, קבור במודיעין, ג' תרכ"ב
טו. רבי יצחק אלגאזי
ר' חיים פינטו השני, מרוקו.
ר' שמואל פרנקל, הונגריה.
ר' שלמה פרידמן האדמו"ר מצ'ורטקוב.
טז. רבי אליעזר מנחם מן בר עזריאל שך זצוקללה"ה זקן ראשי הישיבות, מרן ראש הישבה הגאון האדיר בעל האבי עזרי ומחשבת מוסר - תשס"ב
טז. רבי אברהם ישמעאל חי סאנגאוניטי
טז. רבי בן ציון קואינקה, עורך המאסף
טז. רבי חיים פינטו השני
טז. רבי יוסף טויסיד מירושלים, תשל"ט
ר' עמרם רוזנבאום חסידא.
י"ז מרחשון תש"מ ר' צאלח ב"ר מנצור נגר  זלה"ה, ראב"ד אלקפלה
יז. ר' מנחם מנדל מקוסוב בעל אהבת שלום, תקפ"ו
יז. רבי משולם זוסיא טוורסקי, האדמו"ר מצ'רנוביל, תשמ"ח
יז. רבי ראובן כץ, רבה של פתח תקוה, מח"ס דגל ראובן, תשכ"ד
יז. רבי בנימין זאב חשין, מזקני החסידים בירושלים, תשמ"ט
יז. רבי יוסף פרבר, ראש ישיבת היכל התלמוד ת"א
ר' אלתר בידרמן האדמו"ר מלעלוב.
ר' נתן צבי פינקל.
יח. רבי ראובן ביתאן, דיין במוכנין
יח. רבי רפאל ברוך טולידאנו, מח"ס קיצור שלחן ערוך, תשל"א
יח. רבי אברהם רוזאניס הזקן, חמיו של המשנה למלך
יח. רבי יעקב פרידמן, האדמו"ר מהוסיאטין
יח. רבי ישועה ראזון, מחכמי ירושלים
יח. רבי מאיר דוד כהנא הי"ד, תשנ"א
יח. רבי ציון ביתאן ממרביצי התורה, ראב"ד טריפולי, תשט"ז
יח. רבי נחום פרצוביץ, ראש ישיבת מיר, תשמ"ז
יח. רבי שמואל דיקמן, אב"ד חיפה, תשנ"ב
ר' ישראל אודסר זקן חסידי ברסלב.
ר' ישעיה ברדקי.
יט. רבי ישועה עטייה הדיין מחכמי ומקובלי פורת יוסף, תשמ"ח
יט. רבי שמשון ב"ר משולם מזברז', ת"ר
יט. רבי סאסי מעתוק כהן יהונתן, ראב"ד ג'רבא, מח"ס ברכת ה', תרס"ה
יט. רבי אהרון ברנשיין, ראש ישיבת חיי עולם, תשנ"ה
ר' אליהו רגולר.
ר' יצחק חי טייב.
ר' פנחס עפשטיין ראב"ד העדה החרדית.
ר' אהרן אלימלך שניאור זלמן טברסקי האדמו"ר מקרסנא, פולין.
כ' מרחשון תשד"מ ר' מרדכי ב"ר יהודה שרעבי  זלה"ה, ר"י נהר שלום
כ. רבי מרדכי שרעבי, זקן המקובלים בירושלים, תדש"ם
כ. רבי משה נתן נטע למברגר, אב"ד מאקווא קרית אתא, תשמ"ג
כ. רבי אבא יהודה חדאד, מחכמי ג'רבא, תרנ"ח
כ. רבי נסים כהן השני, ראב"ד ג'רבא, מח"ס מעשה נסים, תשכ"ג
כ. רבי אברהם סופר, מח"ס אברהם אוהבי
כ. רבי שלום מקמינקא בר יעקב יוסף.
כ. רבי אברהם ב"ר יצחק מח"ס האשכול, מהראשונים, ד' תתקמ"ט
ר' מ.ל. צוקרמן.
ר' אביעזר יהודה מטיקטין, אוקראינה.
ר' חיים משולם פיבוש לנגנר האדמו"ר מסטרעטין, ארה"ב.
ר' דוד רייכמאן, הונגריה.
ר' חיים חג'בי המקובל.
כ"א מרחשון תשמ"ג ר' סלימאן ב"ר יחיא קרואני  זלה"ה, מח"ס שושני הגנים ועוד
כ"א מרחשון תשנ"ג ר' דוד ב"ר יוסף כובני  זלה"ה, צדיק ובעל מופת
כ"א מרחשון תשנ"ז ר' יחיא ב"ר נתנאל אלשיך  זלה"ה, ר"י בית אלשיך
כא. רבי וידאל בן וואליד בן הרב יצחק
כא. רבי דוד בן זמרא הרדב"ז
כא. רבי בצלאלא שטרן, מח"ס שו"ת בצל החמה, תשמ"ט
כא. רבי אריה לייב בינה, ראש ישיבת נתיב מאיר, תשנ"ה
ר' סלימאן בן יחיא קרואני.
ר' יחיא הלוי אלשיך ראש עדת התימנים.
ר' אברהם אזולאי.
ר' יצחק די קסטרו טרטס, פורטוגל.
כב. רבי אברהם בונאן
כב. רבי אברהם בן יקר
כב. רבי יששכר דוב רוקח, האדמו"ר מבלז, תרפ"ז
כב. רבי דוד שלמה איבשיץ, מח"ס לבושי שרד, תקע"ה
כב. רבי עמרם בן רבי מסעוד אנקווא
כב. רבי עזריאל מלובלין, בעל ראש הברזל
ר' מולא עבדוללא לוי נסימי מחכמי משהד.
כג. רבי יוסף רפאל חזן, מח"ס חקרי לב, תקפ"א
כג. רבי עובדיה אברהם הלוי, חכם באשי דבבל
כג. רבי אהרן ב"ר מאיר קצנלבוגן
כג. רבי רפאל אלקובי בר דוד מגאוני מרוקו.
כג. רבי משה מיידנר
ר' אהרן שלמה מהריל המקובל.
כד. רבי אברהם אזולאי אבי סב החיד"א, מח"ס חסד לאברהם, ת"ד
כד. רבי משה גולדשטיין, מח"ס משכנות לאביר יעקב
כד. רבי סעדיה לופס, תשל"ג
כד. רבי רפאל דוד אויערבאך, תשמ"ח
כד. רבי רפאל כהן מהמבורג, מח"ס תורת יקותיאל
כד. רבי גדליה משה גולדמן, האדמו"ר מזוויעאל, תש"י
יא. בנימין בן יעקב אבינו, קבור בכפר סבא, ב' שי"ז
ר' יצחק יואל רבינוביץ האדמו"ר ממונסטריץ', ארה"ב.
כה. רבי מרדכי רוקח בן ר' יששכר דוב האדמו"ר מבילוגריי, תש"י
כה. רבי דוד כהן למג'רבי, מח"ס ליקוי בתר ליקוטי, תרצ"ד
כה. רבי ציון ביתאן, אב"ד בטרבלס
כה. רבי דוד כהן השני, מח"ס משגב לדך, תרל"א
כה. רבי מיכאל זריהן, מח"ס מעין חיים, תשנ"ד
ר' יוסף חיים שלומוף מחכמי העדה הבוכארית.
ר' אברהם ביתאן.
ר' נפתלי מליז'נסק, פולין.
ר' מרדכי גימפל יפה.
כו. רבי רפאל חיים יצחק אלקבץ
כו. רבי מנשה חבה
כו. רבי אבא בן רבי יצחק אביחצירא, קבור בבודניב שבמרוקו
כו. רבי אליהו אבא שאל, תשל"ט
כו. רבי חנניה גבריאל יהושע, מח"ס מנחת החג
כו. רבי שלום לופס, רבה הראשי של עכו, תשנ"ה
ר' שלום מזרחי אב"ד ת"א.
ר' ציון לוי רבה של פנמה.
ר' אברהם הצרפתי, מרוקו.
ר' רפאל הכהן זיסקינד מהמבורג, גרמניה.
כז. רבי משה נתן נטע צינוירט, תשמ"ב
כז. רבי יוסף הס, מח"ס בן פורת יוסף
ר' מנחם מנדל כשר.
ר' מהר"י בן חביב בעל שו"ת מהרלב"ח.
ר' יעקב לייזר האדמו"ר מפשעוורסק אנטוורפן.
ר' יוסף הצרפתי, מרוקו.
ר' מרדכי מפעלצאוויזנא,פולין.
כח. רבי שלמה אבן דנאן, מח"ס אשר לשלמה
כח. רבי שלמה אבודרהם השלישי
כח. רבי אור שרגא מחכמי פרס ובעל נסים, תקנ"ד
כח. רבי יונה גירונדי, מח"ס שערי תשובה, קבור בספרד
כח. רבי שלום אייזן, מו"צ, תשמ"ח
ר' יוסף כנאפו.
כ"ט מרחשון תשמ"ה ר' סעדיה ב"ר דוד שאער  זלה"ה, רב בירים ובאיב
כט. רבי חיים רחמים יוסף פראנקו החרי"ף
כט. רבי ידידיה מונסינגו, מח"ס דבר אמת
כט. רבי אברהם רוויגו, מח"ס אשל אברהם
כט. רבי חיים ב"ר דב בר רפפורט, מח"ס מים חיים
כט. רבי יצחק איזיק חבר, מח"ס שו"ת בנין עולם
כט. רבי צבי הירש מרימנוב, תר"ז
ר' אברהם אביש הלוי קנר האדמו"ר מצ'כוב.
ל. רבי יעקב בצלאל ז'ולטי, רבה של ירושלים, תשמ"ג
ל. רבי מנשה הלוי, מבעלי התפילה והסליחות
ל. רבי אליעזר יהודה וולדינברג אב"ד, בעל ציץ אליעזר 
ר' יוסף מלכה המקובל ופועל ישועות נפטר בגיל 110.
ר' נתן עמרם, מצרים.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד