חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מכתב ז' - להרה"ג ר' יואל חנן ונגר שליט"א

בס"ד י' שבט תשס"ג

לכבוד

ידידי הרה"ג ר' יואל חנן ונגר שליט"א

רב בבית המדרש עץ חיים

בפקס: 5143422224 מאנטריול קנדה

 

רוב שלום וברכה עד בלי די על מכתבו בענין זכויות יוצרים

 

א.    ידוע הוא ומבורר הוא כי שתי שיטות יש בנידון פגיעה בזכויות היוצרים אחת: שיש לבעל היצירה בעלות. השניה: רק מדין השגת גבול.

 

ב.    דעת השו"מ כהדעה הראשונה, דעת תלמידו נותן ההסכמה על הקשו"ע עם מסגרת השו"ע כהדעה השניה. מה שהקשה כבודו מדוע לא הזכירו כלל תלמידו הנ"ל, כבר הקשו זאת בקובץ הפוסקים חו"מ סי' ב' עמ' מח.

 

ג.     דעת הקצוש"ע הגאון רבי שלמה גאנצפריד כדעת השו"מ – יעוין בספר משנת זכויות היוצר פרק ה' הערה 14 ובפרק ז' סעי' ה'. המעיין בדבריו רואה שדעתו היא שיכול לאסור אף כשאין למחבר שום הפסד.

 

ד.    מה שמפורסם שמשמע מהחת"ס שאין זכויות יוצרים אלא מדין השגת גבול, יש לדחות כמבואר בפתיחה לספר משנת זכויות היוצר פרק ה'.

 

ה.   כוונת האג"מ, שיש אומדנא שלא להשתמש בקסטה לצורך העתקה, והמשתמש עובר על "השיור" ולכן הוי גזל, יעוין במשנת זכויות היוצר פרק ה' סוף הערה 1, שאין ראיה מהאג"מ שסובר שאסור לגמרי כהשו"מ, וכן יעוין בפרק יז הערה 5, ובעמ' קסה.

 

ו.      הואיל וגדולי הפוסקים מורים לאיסור, והואיל ויש המקילים, לכן נלענ"ד כי על העבר זהו שאלה אם חייב לשלם דמי הנאה, זהו בדיני ממונות, שיכולים להסתמך ולומר ספק ממונא לקולא, אבל על העתיד על ההשתמשות ביצירה לא מקורית הוי ספק איסורא ויש לילך בזה לחומרא, וכ"ש שגם המקילים סוברים שלכתחילה ראוי שלא להעתיק קלטות וכ"ש תוכנות, יעוין במשנת זכויות היוצר פרק ה' סעי' לג.

 

 

בכבוד רב,

הדורש בשלומו ומודה לו מאד

מנשה ויספיש

 

נ.ב. הברכת שלמה חו"מ סי' כה מבסס ומקיף בטוב טעם ודעת את היסוד, שזכויות יוצרים מקנות "בעלות".
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד