חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

משנת השולחן – עם תוכן פסקי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל


משנת השולחן / ח' אלול ס"ז / תוכן הפסקים

 

תוכן פסקי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל 

סימן קפג  - אשה שרואה טיפת דם צריכה לישב ז' נקיים

 

תשובה א עמ' ח

מציאת דם אחר הרגשת זיבת דבר לח (הפרשות) / כשההרגשה היתה בעומק או כשהרגישה לחות חיצונית בלבד יותר מכגריס  / פחות מכגריס / דין הנשים בזמן הזה שאין בקיאות לא בהרגשת יציאת דם ולא בהרגשת זיעזוע הגוף ולא בהרגשת זיבת דבר לח (הפרשות) לענין אם קובעות וסת ועוקרות וסת / כשמצאה דם לאחר תשמיש / חיוב בדיקה אחר הרגשת זיבת דבר לח בעומק בפי המקור.

 

תשובה ב עמ' ט

הנפקא מינה בין אם היא ודאי טמאה מן התורה לבין אם היא טמאה רק מספק או רק מדרבנן.

 

תשובה ג עמ' ט

ישנה ולא הרגישה וכשקמה מצאה דם.

 

תשובה ד עמ' ט

כשבדקה בעד הבדוק בעומק באותו מקום ומצאה דם.

 

תשובה ה עמ' י

כשקינחה כנגד אותו מקום מבחוץ ומצאה דם / יותר מכגריס או פחות מכגריס / כשהקינוח היה בדבר שאינו מקבל טומאה / כשקינחה בנייר ומצאה עליו דם / כשמצאה "כתם" על דבר שאינו מקבל טומאה המונח על דבר שמקבל טומאה / כשיצא ממנה דם בלא הרגשה / כשקינחה בגופה מהחגור ולמטה לא באותו מקום, ומצאה פחות מכגריס ועוד.

 

תשובה ו עמ' יא

כשלאחר הטלת מי רגלים ראתה דם פחות מכגריס.

 

תשובה ז עמ' יד

כשקינחה כנגד או"מ מבחוץ לאחר תשמיש ומצאה דם / כשמצאה דם פחות מכגריס תוך שיעור וסת לאחר התשמיש / כשבדקה קרקע עולם וישבה עליו ושימשו או הטילה מים ואח"כ כשקמה מצאה דם / כשמצאה מראה דם פחות מכגריס או על בגד צבוע או שאמקב"ט תוך שיעור וסת אחר שהטילה מי רגלים / כשקינחה לאחר זמן של דקה ולמעלה לאחר שהטילה מי רגלים / כשמצאה אחר הטלת מי רגלים מראה אדמימות שאינו ודאי דם והוא פחות מכגריס / אשה שיש לה טחורים.

 

סימן קפד - שצריך לפרוש מהאשה עונה קודם לוסתה

 

תשובה ח עמ' טו

חישוב וסת ההפלגה מתחילת הראיה / כשיש לה דימום ממושך גם מחמת בעיה רפואית / ביום עונה בינונית יש חיוב לפרוש  אם ביום הל' מראייתה האחרונה ו/או  ביום הל"א מראייתה האחרונה / אם בעו"ב יש  חיוב לפרוש   גם במקום מצוה דהיינו בליל טבילה או כשיוצא לדרך או בא מן הדרך / חישוב עו"ב מראית טיפת דם גמור כגודל חרדל / מניקת שראתה בימי טוהר אם חוששת לעונה בינונית, לוסת החודש ולוסת ההפלגה.

 

תשובה ט עמ' טו

השיעור שודאי נחשב "לאחר תשמיש" שמאז יהא מותר לה לבדוק.

 

תשובה י עמ' יח

אשה שרואה דם רק ע"י כדורים אם חוששת מראייתה לעונה בינונית, לוסת החודש ולהפלגה / אשה שלוקחת כדורים לעכב וסתה / כשרואה רק אחר שפוסקת מליקח כדורים.

 

תשובה יא עמ' יא

חתן וכלה להתייחד בעונה הסמוך לוסתה / כלה הלוקחת כדורים כדי לעכב וסתה לענין בעילת מצוה ביום וסתה הקבוע או עונה בינונית / כשלא לקחה כדורים וחל ליל החתונה בעו"ב או בעונת הכרו"פ או בעונת וסת שא"ק של חודש ושל הפלגה.

 

תשובה יב עמ' יט

מתי זמן הפרישה סמוך לוסת במי שראתה כמה רגעים אחר השקיעה.

 

תשובה יג עמ' כ

אם יש להוסיף ולפרוש ב"עונת האור זרוע" במקום מצוה, כגון כשחל בליל טבילה או בליל חופה, וכן כשיוצא לדרך או בבא מן הדרך /  ו/או באשה שקשה לה להטהר להוסיף עליה את "עונת האור זרוע" על הימים שנבוכה בהם / ו/או כשחל בליל שבת / או בשנה ראשונה של הנשואין / אם יש להוסיף ולפרוש בעונת האור זרוע על עונה בינונית / חיבוק ונישוק בעונת האור זרוע / אם יש להוסיף ולפרוש את עונת האור זרוע על ימים שנבוכה בהם / ו/או על הפלגה ארוכה שהיתה אחריה הפלגה קצרה / ו/או במעוברת שראתה ראיה אחת בימי עיבורה.

 

תשובה יד עמ' כא

אם יש להחמיר כשיטת הכרתי ופלתי שסובר שיש לפרוש בעונה בינונית כל המעת לעת  / אם בהפלגת ל' ו/או בהפלגת ל"א / אם יש לפרוש בליל טבילה שחל בעונת הכרתי ופלתי / אם מועיל לבדוק קודם תשמיש.

 

תשובה טו עמ' כג

ראתה פעם או פעמים בא' בחודש, ואת הראיה אח"כ התחילה לראות קודם א' בחודש והמשיכה ראייתה גם בא' בחודש לענין לחוש לא' בחודש / כשהראיה היתה בלא הפסקה או בפוסקת ביניהם / כשב' הראיות הראשונות היו ממעין סתום והג' ממעין פתוח לענין  חישוב וסת  ההפלגה.

 

תשובה טז עמ' כג

ב' ממעין סתום ואחד ממעין פתוח אם חוששת לעו"ב.

 

תשובה יז עמ' כד

אשה שמשנית וסתה ב' או ג' ימים / כשעברו הימים האלו בלא בדיקה ובלא שראתה ורוצים לשמש.

 

תשובה יח עמ' כד

עוד בדין אשה שמשנית וסתה ב' או ג' ימים.

 

תשובה יט עמ' כה

מתי אשה נחשבת ל"רגילה" לראות וסתה ב' או ג' ימים / אופן עקירת וסת אשה שמשנית וסתה ב' או ג' ימים.

 

תשובה כ עמ' כה

אם יש להוסיף את עונת האור זרוע על הלילות של הימים שנבוכה בהם.

 

תשובה כא עמ' כה

עוד בדין אשה שמשנית וסתה ב' או ג' ימים / אם אחר ימי עיבור ולידה חוזרת לחשוש לימים שנבוכה בהם שחששה להם לפני עיבורה.

 

תשובה כב עמ' כח

מתי הפרישה סמוך לוסת כשנתעוררה משנתה בבקר ומצאה דם, ומסופקת אם הראיה התחילה בעונת הלילה.

 

תשובה כג עמ' לג

פרישה סמוך לוסת במעוברת בג' החדשים הראשונים לעיבורה מחמת ראיה שראתה קודם עיבורה / כשראתה אחר ג' החדשים / כשהוכר עוברה קודם הג' החדשים הראשונים לעיבורה.

 

תשובה כד עמ' לד

פרישה סמוך לוסת במי שילדה בניתוח קיסרי או במי שהפילה אחר שהוכר עוברה.

 

תשובה כה עמ' כח

פרישה סמוך לוסת במי שראתה בימי טוהר / מניקה שפסקה להניק תוך כ"ד חודש אם צריכה לחוש לראייתה או לוסתה שראתה לפני עיבורה.

 

תשובה כו עמ' לו

פרישה סמוך לוסת במי שהיה לה פחד פתאומי או פחד תמידי או מחמת פחד הבא בידי שמים או פחד מחמת מלחמה.

 

תשובה כז עמ' לח

הבדיקה בעונת הוסת קבוע ושאינו קבוע ובעו"ב אם  צריך להיות בחורים ובסדקים.

 

תשובה כח עמ' לח

הבדיקות באשה שיש לה מכה המוציאה דם באותו מקום ועבר יום הוסת בלא שראתה.

 

תשובה כט עמ' לט

כמות וחיוב הבדיקות בעונת הוסת הקבוע ושאינו קבוע /  בעו"ב ביום ל' ול"א / בליל הל' ובליל הל"א / בעונת האור זרוע.

 

תשובה ל עמ' מ

בדקה בעונת הוסת ואיבדה את העד בשוגג או במזיד.

 

תשובה לא עמ' מ

אם בעונת הוסת יכולה להתרחץ באמבטיה, ללכת לים ולעשות מקלחת.

 

תשובה לב עמ' מא

כשעבר עונת הוסת הקבוע בלא שבדקה עצמה לענין תשמיש.

 

תשובה לג עמ' מא

חיבוק ונישוק  אחר שעבר עונת הוסת הקבוע בלא שבדקה עצמה.

 

תשובה לד עמ' מב

היה לה וסת קבוע ולא בדקה עצמה בעונת הוסת הקבוע ואחר יומיים ראתה דם מאימתי מחשבים את זמני הפרישה / היה לה וסת קבוע ושינתה ב' פעמים ובפעם השלישית לא בדקה ואחר יומיים ראתה דם לענין עקירה.

 

תשובה לה עמ' מג

היוצא לדרך למרחקים או למדינה אחרת לענין חיוב לפקוד את אשתו  בתשמיש בדברי ריצוי חיבוק ונישוק /

כשהאשה רוצה לצאת לדרך והיא בעונת הוסת.

 

תשובה לו עמ' מו

אשה שאין לה וסת קבוע וביום העו"ב בדקה ולא ראתה אם מותרת לשמש בימים שאח"כ בלא בדיקה.

 

תשובה לז עמ' מח

אחר שקבעה לה וסת הגוף אם עדיין חוששת להפלגה ולחודש.

 

סימן קפה - דין אשה שאמרה טמאה אני ואחר כך אמרה טהורה אני

 

תשובה לח עמ' מט

האשה שהיא בחזקת טמאה, צריכה לומר "טבלתי" / כשרק רימזה לו שהיא טהורה / כשבא מן הדרך ואינו יודע אם היא טמאה ורימזה לו שהיא טהורה.

 

תשובה לט עמ' נא

אמרה "טמאה אני" או אמרה "לא טבלתי", וחזרה ואמרה "טהורה אני" / כשנתנה אמתלא / ברכת הטבילה.

 

תשובה מ עמ' נג

אמרה בפני רבים "טמאה אני" אם מועיל אמתלא.

 

תשובה מא עמ' נג

אמתלא אחר שאמרה "טמאה אני" והחזיקה עצמה בטמאה ל' יום.

 

תשובה מב עמ' נד

כשנתנה אמתלא על מעשה שעשתה, כגון: אחר שלבשה בגדי נדות / כשאמרה את האמתלא לרב או לאחר שאינם יכולים לברר את אמיתות הדברים /  אשה שיש עליה חציצה ואומרת לבלנית בבית הטבילה: שהיא לא טמאה וכל טבילתה היא מחמת שהיה לה סיכסוך עם בעלה ולכן אמרה לו "טמאה אני".

 

תשובה מג עמ' נה

שימש בשוגג סמוך לעונת הוסת ונזכר באמצע.

 

תשובה מד עמ' נו

כשהרגישה בסוף התשמיש ולא אמרה לו "שנטמאה".

 

סימן קפו - דיני בדיקת אשה בין לפני תשמיש בין לאחר תשמיש

 

תשובה מה עמ' ס

אשה שיש לה וסת קבוע מורכב לימים וקפיצות לענין בדיקה שלפני תשמיש ואחר תשמיש.

 

תשובה מו עמ' סב

אשה שאין לה וסת קבוע אם בג' הפעמים הראשונים [שלאחר הנשואין] צריכה לבדוק קודם תשמיש ואחר תשמיש / אם הבדיקות בג' פעמים הראשונים מועילים גם אם לא היו רצופין / בבעל שני.

 

תשובה מז עמ' סב

הבדיקות של ג' פעמים הראשונים שלפני התשמיש [שלאחר הנשואין] אם צריכים להיות בג' לילות נפרדים.

 

תשובה מח עמ' סג

מעוברת בזמן הזה בתוך ג' חדשים הראשונים אם צריכה לבדוק קודם תשמיש ואחר תשמיש.

 

תשובה מט עמ' סה

אשה המוחזקת שאינה רואה בהפלגה פחותה ממספר ימים אחר טבילתה, אם בג' פעמים הראשונות שלאחר הנישואין צריכה לבדוק עצמה לפני תשמיש ואחריו.

 

תשובה נ עמ' סה

אשה המוחזקת שאינה רואה לפני ל' יום מראייתה האחרונה, ואחר כך אין לה קביעות באיזה יום רואה אם חוששת לעונה בינונית דהיינו בהפלגת ל' מראייתה האחרונה ו/או ליום הל"א ו/או לחומרת הכרו"פ לחשוש מעת לעת ו/או לעונת האו"ז.

 

תשובה נא עמ' סו

אופן קביעות ועקירת וסת להיות מוחזקת שאינה רואה בהפלגה פחותה ממספר ימים אחר טבילתה / וכן לענין  שיחזור הוסת למקומו.

 

תשובה נב עמ' סו

מעוברת בזה"ז בג"ח הראשונים אם נחשבת למסולקת דמים לענין לבדוק קו"ת ואח"ת.

 

סימן קפז - דיני אשה הרואה דם מחמת תשמיש

 

תשובה נג עמ' צ

ראתה מחמת תשמיש אם אפשר לסמוך על ב' רופאים נכרים או שאינם שומרים תורה ומצוות שאומרים שהדם ממכה / אשה שנבדקה אצל רופא ויצא ממנה דם בשעת הבדיקה והרופא אומר שהדם מחמת שפצעה בבדיקה.

 

תשובה נד עמ' צח

אשה שיש לה מכה באו"מ וראתה מחמת תשמיש / לענין בדיקות ביום הוסת, הפסק טהרה, מוך דחוק וז' נקיים / לענין לתלות במכה שאינה ודאי מוציאה דם מעצמה או בשריטה.

 

תשובה נה עמ' קטו

אם מותר לבעל או לחתן להתייחד עם אשתו המורדת שאינה רוצה לטבול.

 

סימן קפח - דיני מראות הדם

 

תשובה נו עמ' קטז

כל שבדקה בעד הבדוק והמראה הוא אדום כדם, אין לשום מורה הוראה להרהיב עוז בנפשו לומר שהוא יודע להבחין בין דם טהור לדם טמא ובין דם נדה לדם מכה.

 

תשובה נז עמ' קיז

מראה אדום או שחור / כתם הנוטה לשחור פחות מכגריס / שחרורית הנוטה לבהיר / שחור כהה.

 

תשובה נח עמ' קיח

מראה שעוה או זהב (צהוב) בימי טהרתה / או בבדיקות הפסק טהרה / באשה שקשה לה ליטהר.

 

תשובה נט עמ' קיט

מראה הנוטה לצבע חום כהה כעין קליפת הערמון ומשקה הקפה.

 

תשובה ס עמ' קיט

מראה אפור חלש.

 

תשובה סא עמ' קיט

מראה הנוטה לצבע ורוד.

 

תשובה סב עמ' קכא

להתרחץ באמבטיה בחמין בימי ז' נקיים / לשטוף כל גופה ולהתרחץ במקלחת או ללכת לבריכה או לים /  רחיצה ביום הוסת.

 

תשובה סג עמ' קכב

אשה שראתה מראה בלילה וחשבתו שהוא טמא ובבקר ראתה שמראיתו טהור.

 

תשובה סד עמ' קכב

מי שמצאה מראות טהורות מיד לאחר הרגשת פתיחת פי המקור / כשמצאה לחות המצוי בפרוזדור.

 

תשובה סה עמ' קכג

אשה שהוחזקה ג' פעמים הרגישה זיבת דבר לח (הפרשות) ובדקה עצמה מיד ומצאה מראות טהורות / כשהרגישה בעונת וסתה או ביום עונה בינונית או בימי ז' נקיים ובדקה את עצמה מיד ומצאה מראות טהורות.

 

תשובה סו עמ' קכו

אם הבעל יכול להורות לאשתו בשאלה שהתעורר לה בענין טבילתה.

 

תשובה סז עמ' קל

"אין פתיחת הקבר בלא דם" / אשה שנבדקה על ידי רופא והבדיקה היתה באצבעו  /  כשרופא הכניס מכשיר לבדיקה.

 

תשובה סח עמ' קל

האם הדין שאין פתיחת הקבר בלא דם היא אף בנשים המסולקות דמים כמעוברת וזקנה.

 

סימן קפט - דיני אשה שיש לה וסת קבוע ושאין לה וסת קבוע

 

תשובה סט עמ' קמ

קומפיוטר "מחשב טוהר" לקביעות ועקירת וסתות.

 

תשובה ע עמ' קמ

חשש עונה בינונית ביום הל' מראייתה האחרונה ו/או בהפלגת הל"א / חשש עונה בינונית במקום מצוה, כגון כשחל ליל טבילה או כשיוצא לדרך או בא מן הדרך בליל ל"א שאינו יום החודש / חשש עונה בינונית מראית טיפת דם כגודל חרדל / כשנוטה לאדמימות / במניקת.

 

תשובה עא עמ' קמב

אם יש להחמיר כשיטת הכרתי ופלתי שסובר שיש לפרוש בעונה בינונית כל המעת לעת  / אם בהפלגת ל' ו/או בהפלגת ל"א / אם יש לפרוש בליל טבילה שחל בעונת הכרתי ופלתי / אם מועיל לבדוק קודם תשמיש.

 

תשובה עב עמ' קמב

אשה שאינה רואה בהפלגה פחותה ממספר ימים אחר טבילתה לענין לבדוק עצמה לפני תשמיש ואחריו / אם חוששת לעונה בינונית או לחומרת הכרו"פ  או לעונת האו"ז.

 

תשובה עג עמ' קמג

חישוב וסת ההפלגה רק מתחילת הראיה / כשיש לה דימום ממושך גם מחמת בעיה רפואית.

 

תשובה עד עמ' קמו

כשעבר עונת הוסת הקבוע בלא שבדקה עצמה.

 

תשובה עה עמ' קמז

היה לה וסת קבוע לכ"ה ושינתה ב' פעמים לכ"ז, ובפעם השלישית לא בדקה בכ"ה ואחר יומיים ראתה דם.

 

תשובה עו עמ' קנ

ראתה ב' פעמים ממעין סתום ביום מסוים בימי השבוע או בכל וסת שאינו שכיח, ובפעם הג' ממעין פתוח שהקדימה לראות ביום קודם והמשיכה ראייתה לאותו יום.

 

תשובה עז עמ' קס

כשראתה בעונות שוות  לא בימים שווים / כשהוחזקה ג' פעמים לראות בהפלגת עונות זוגיות שוות לא בימים שווים פעם ביום ופעם בלילה.

 

תשובה עח עמ' קסא

כאשר רק הראיה הראשונה היא זוגית וג' הראיות האחרות לא זוגיות.

 

תשובה עט עמ' קסה

אם הפלגה קצרה עוקרת הפלגה ארוכה / אם להוסיף את עונת האו"ז על עונת ההפלגה הארוכה / אשה שאין לה וסת קבוע שעבר זמן גדול כשנה שהוכח שאינה רואה בהפלגה ארוכה / כשחל ליל טבילה בעונת האו"ז של עונת ההפלגה הארוכה / כשראתה הפלגה ארוכה בעונת היום, ואח"כ ראתה הפלגה קצרה בעונת הלילה / כשראתה הפלגה ארוכה יותר מצ' יום ולאחר מכן ראתה הפלגה קצרה.

 

תשובה פ עמ' קעו

מי שראתה וסת המורכב מימים ומאונס, למה חוששת / כשהפליגה פעם אחת עם קפיצות /  בזמנינו.

 

תשובה פא עמ' קעט

מהו וסת הגוף / אחר שקבעה וסת הגוף  לענין לחוש להפלגה ולחודש / מיחושים שהאשה רגילה להם גם בשאר ימים / מיחושי גוף / מיחושים של וסת ולאחר מכן נמצא דם בבשרה / או פחות מכגריס או על בגד צבעוני / כשפעמים רואה מיד אחר המיחושים ופעמים אחר יום או יומיים.

 

תשובה פב עמ' קפב

מי שקבעה וסת לראות תמיד ב' או ג' ימים אחר הפיהוק / המפהקת כמה ימים.

 

תשובה פג עמ' קפז

אשה שרואה דם רק ע"י כדורים לענין לחשוש לעונה בינונית, לוסת החודש ולהפלגה / אשה שלוקחת כדורים לעכב וסתה / כשבא הוסת רק אחר שפוסקת מלבלוע את הכדורים / כלה שנזדמן ליל חופתה בעונת הוסת / מי שלוקחת כדורים לריפוי פצע שיש לה באותו מקום מבפנים, ומחמת זה נשתנו סדרי ראייתה.

 

תשובה פד עמ' קפט

כהנ"ל תשובה פא.

 

תשובה פה עמ' קצט

ראתה פעם או פעמים בא' בחודש, ואת הראיה אח"כ התחילה לראות קודם א' בחודש והמשיכה ראייתה גם בא' בחודש לענין לחוש לא' בחודש / כשהראיה היתה בלא הפסקה או בפוסקת ביניהם / כשב' הראיות הראשונות היו ממעין סתום והג' ממעין פתוח לענין  חישוב וסת  ההפלגה.

 

תשובה פו עמ' קצט

אחר קביעות וסת בצורה זו של ב' ממעין סתום ואחד ממעין פתוח אם חוששת עדיין לעו"ב.

 

תשובה פז עמ' רא

מעוברת לענין עו"ב בהפלגת הל' או ל"א וחומרת הכרתי ופלתי.

 

תשובה פח עמ' רא

פרישה סמוך לוסת במעוברת.

 

תשובה פט עמ' רב

פרישה סמוך לוסת במי שילדה בניתוח קיסרי או במי שהפילה אחר שהוכר עוברה.

 

תשובה צ עמ' רג

פרישה סמוך לוסת בימי טוהר או במניקה אחר שפסקה להניק והיא עדיין תוך כ"ד חודש.

 

תשובה צא עמ' רד

היה לה קודם שנתעברה וסת קבוע לימי החודש בדילוג, לדוגמא: ט"ז,י"ז,י"ח אם חוששת לדילוג גם אחר שעברו ימי עיבור והנקה.

סימן קצ - דיני כתמים ובדיקת האשה

 

הקדמה מתשובות הפוסקים עמ' ריג

אשה שמצאה כתם ובדקה ומצאה עצמה נקיה / המקרים שבהם  היא טמאה מדרבנן אף על פי שהכתם הוא פחות מכגריס: 1. כשנמצאו כמה כתמים על גופה ובין כולם יש כגריס, [אבל הרמב"ם מחמיר יותר וסובר שהיא טמאה בכל שהוא, גם אם זה כתם אחד, והש"ך פסק להחמיר כמותו]. 2. כשמראה הכתם שחור. 3. כשנמצא הכתם אחר שהטילה מי רגלים או אחר תשמיש ואין צד שבא מעלמא / כתם הנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה או על בגד צבוע לא גזרו בו חכמים, יש אומרים: שהיא טהורה גם כשיש הוכחה שדם זה מגופה יצא, וכגון כשנמצא בבגד המהודק (מכנס) לגופה / כשקינחה (באו"מ) בדבר שאינו מקבל טומאה / כשמצאה את הכתם אחר שהטילה מי רגלים ואי אפשר לתלות שבא מעלמא / כל שכן כשבדקה (בדיקה נחשב כראיה ממש) /  מקרים שבהם אנו תולים שהדם לא מהמקור והיא טהורה, והמקרים שלא תולים, 1. כשהרגה פשפש. 2. כשעברה בשוק של טבחים או נתעסקה בכתמים. 3. האופן שתולין במכה שבגופה. 4. שתי נשים שלבשו חלוק אחד או ישנו במיטה אחת ונמצא כתם ומסתפקים ממי הכתם. 5. לתלות באנשים הרגילים ליגע בה כגון בבנה ובבעלה שנתעסקו בכתמים. 6. כשנתעסקה בצבעים. 7. כשנתעסקה בפחות מכגריס ונמצא יותר מכגריס. 8. כשמצאה כתם בימי טהרתה בבגד שלבשה היא או אשה אחרת בימי נדתה. 9. כתם יותר מכגריס הנמצא בתוך ג' ימים ראשונים של ז' נקיים ואפשר לתלות שהדם בא מעלמא.

 

תשובה צב עמ' ריד

מצאה כתם על בגדה והבגד התכבס או שאבד ואין יודעים אם היה בכתם יותר מכגריס או אם היה אדום.

 

תשובה צג עמ' רטו

אשה שלא הוחזקה לראות מראות טהורות שלבשה בגד מהודק לבשרה, והרגישה זיבת דבר לח פנימית [או פתיחת המקור] ובדקה ולא מצאה כלום / אם הרגישה רטיבות ולחות בעלמא ובדקה מיד ומצאה מראות טהורות / כשמרגשת זיבת דבר לח (בעומק בפי המקור) לענין חיוב בדיקה.

 

תשובה צד עמ' רטז

אשה שהוחזקה ג' פעמים הרגישה זיבת דבר לח (הפרשות) ובדקה עצמה מיד ומצאה מראות טהורות / כשהרגישה בעונת וסתה או ביום עונה בינונית או בימי ז' נקיים ובדקה את עצמה מיד ומצאה מראות טהורות /

אם התחזקה בימי טהרה אם מועילה החזקה לימי טומאה.

 

תשובה צה עמ' ריז

אשה שהרגישה [שנפתח מקורה או הרגשת זיבת דבר לח] ובדקה מיד תוך שיעור וסת ולא מצאה כלום.

 

תשובה צו עמ' ריז

נדמה לה בשעת שינה שהרגישה [שנפתח מקורה], והתעוררה ובדקה את עצמה מיד ולא מצאה כלום.

 

תשובה צז עמ' ריז

מעוברת שאומרת שהרגישה [שנפתח מקורה] ובדקה ולא מצאה כלום / מניקת שהרגישה [פתיחת המקור] ובדקה ולא מצאה כלום.

 

תשובה צח עמ' ריח

קטנה או זקנה שהרגישה [פתיחת המקור או זיבת דבר לח] ובדקה מיד ולא מצאה כלום.

 

תשובה צט עמ' ריח

הרגישה ובדקה את עצמה מיד בעד הבדוק ולא ראתה אם יש על העד מראה טהור או טמא, ולאחר זמן ראתה את העד ולא מצאה עליו כלום.

 

תשובה ק עמ' ריח

אם בצאתה מהטבילה הרגישה זיבת דבר לח או פתיחת המקור.

 

תשובה קא עמ' רכב

כל שבדקה בעד הבדוק והמראה הוא אדום כדם, אין לשום מורה הוראה להרהיב עוז בנפשו לומר שהוא יודע להבחין בין דם טהור לדם טמא ובין דם נדה לדם מכה.

 

תשובה קב עמ' רכב

מצאה כתם פחות מכגריס ויותר ממאכולת שבזמנינו ורוצה להחמיר ולטבול האם מברכת על הטבילה.

 

תשובה קג עמ' רכג

מצאה כתם פחות מכגריס אם חייבת לבדוק את עצמה / כשהכתם שיעור יותר גדול ממאכולות שבזמנינו / כשודאי בא מגופה ולא הרגישה ונמצא פחות מכגריס על דבר שאינו מקבל טומאה או על בגדי צבעונין / בזמנינו כשמצאה כתם בעונת הוסת / בזמנינו שאין הנשים בקיאות בהרגשה.

 

תשובה קד עמ' רכג

מראה אדום או שחור / כתם הנוטה לשחור פחות מכגריס / שחרורית הנוטה לבהיר / שחור כהה.

 

תשובה קה עמ' רכד

מצאה צרירות דם פחות מכגריס באופן שאם נמרח את הדם, יהיה שטחו יותר מכגריס.

 

תשובה קו עמ' רכד

בגד עבה שנבלע בו הדם עמוק אם מצרפין העובי ליותר מכגריס / בגד שנמצא עליו דם וניכר שעבר גם לבגד שמתחתיו באופן שלכל בגד בפני עצמו יש כתם פחות מכגריס, ואם נצרפן יהיה יותר מכגריס / בגד שיש בו קפלים ואפשר להפרידם ע"י פתיחת הבגד.

 

תשובה קז עמ' רכה

כשמצאה כתם על בגדה והכתם התכבס או שאבד ואין יודעים אם היה בו יותר מכגריס או אם היה אדום.

 

תשובה קח עמ' רכה

כשמצאה כתם אחד פחות מכגריס על גופה למטה מהחגור / כשמצאה כמה כתמים למטה מהחגור ובין כולם יש יותר מכגריס / כשמצאה כתם בבגד המהודק לבשרה / כשקינחה כנגד או"מ מבחוץ ומצאה פחות מכגריס / כשמצאה דם אחר שקינחה בעומק קצת.

 

תשובה קט עמ' רכז

כשהרגה כמה פשפשים, במקום שפשפשים אינם מצויין.

 

תשובה קי עמ' רכט

כשמצאה כמה כתמים על גופה למטה מהחגור וכל כתם הוא פחות מכגריס ובין כולם יש יותר מכגריס.

 

תשובה קיא עמ' רכט

מצאה שני כתמים סמוכים ולא מחוברים וכל כתם פחות מכגריס ושניהם יחד יותר מכגריס / כשהם מחוברים על ידי ליחה כשרה, וניכר שהליחה שייכת לכתמים  / כשהמראה הליחה הטהורה יבש ומיושן יותר, ומראה הדם יותר טרי וחדש, וניכר שלא יצאו ביחד / בגד מנומר בצבעים, דהיינו שחלקו צבוע וחלקו לבן, ונמצא כתם חצי גריס על הצבוע וחצי גריס על הלבן / כשיש חצי גריס על הלבן ועוד חצי גריס על לבן נוסף ובד צבוע ביניהם וניכר שהכל אחד.

 

תשובה קיב עמ' רלא

שיעור הבגד מצמר ופשתים ומשאר מינים לענין קבלת כתמים.

 

תשובה קיג עמ' רלא

כשמצאה מראה דם תוך שיעור וסת אחר שהטילה מי רגלים / כשבדקה קרקע עולם וישבה עליו, ושימשו או הטילה מים ואח"כ כשקמה מצאה דם יותר מכגריס על הקרקע עולם.

 

תשובה קיד עמ' רלב

כשקינחה (כנגד אותו מקום מבחוץ) בדבר שאינו מקבל טומאה ומצאה בו כתם יותר מכגריס / כשמצאה כתם על דבר שאינו מקבל טומאה המונח על דבר שמקבל טומאה / אם חייבת לבדוק את עצמה.

 

תשובה קטו עמ' רלב

מצאה כתם על המים שבתוך בית הכסא, או על דפנות האסלה מבפנים במקום שיש עליו מים טופח ע"מ להטפיח / דם הנמצא באסלא שבעיר העתיקה שאין שם דיני טומאת נגעים.

 

תשובה קטז עמ' רלג

נייר טואלט שמתחילתו נעשה לשם כך להשתמש לקינוח / כשקינחה בנייר או בצמר גפן / כשמצאה כתם על בגד ניילון / כשמצאה על סדין העשוי מבגד ניילון מנפט שאינו מקבל טומאה / נשים בזמנינו שאינן מרגישות ששמה תחבושת על או"מ לספוג את ההפרשות ומצאה על התחבושת דם, וברור שהדם בא מגופה / כתם על "פד" העשויים עם צמר גפן.

 

תשובה קיז עמ' רלה

כתם הנמצא על בגד צבוע / כשנמצא במכנס צבוע המהודק לגופה / אם ראוי שתבדוק עצמה אחר שמצאה על בגד צבוע או דבר שאינו מקבל טומאה.

 

תשובה קיח עמ' רלה

כתם הנמצא על צבוע אדום או בשאר צבעים או בצבוע בידי אדם או בידי שמים (כדוגמת בגד עור) / כתם על בגד צבוע בצבע בהיר [כצהוב בהיר וכדומה] וניכר שהכתם הוא דם ממש / הרגישה ואח"כ מצאה כתם על בגד צבוע.

 

תשובה קיט עמ' רלו

כהנ"ל תשובה קי.

 

תשובה קכ עמ' רלו

האם צריכה לבדוק את עצמה אחר מציאת כתם פחות מכגריס או יותר ממאכולת שבזמנינו / או אחר מציאת כתם בעונת הוסת / או בזמנינו שאין הנשים בקיאות בהרגשה.

 

תשובה קכא עמ' רמ

כשעברה בשוק של טבחים ונמצא דם על ידיה.

 

תשובה קכב עמ' רמא

כשנמצא על חלוקה למטה מהחגור באופן שלובשת בגד תחתון צמוד לבשר.

 

תשובה קכג עמ' רמד

אם תולים תחתון בעליון / כשמצאה אותם בג' ימים ראשונים שבספירת ז' נקיים.

 

תשובה קכד עמ' רמד

מצאה כתם יותר מכגריס למעלה מהחגור וכתם נוסף יותר מכגריס למטה מן החגור / כשהכתם שנמצא למעלה מהחגור הוא יותר גדול ממאכולת שבזמנינו  ופחות מכגריס.

 

תשובה קכה עמ' רמה

אם תולין תחתון בעליון כשהב' הכתמים נמצאים על בשרה.

 

תשובה קכו עמ' רמו

אשה שיש לה טחורים וקינחה ומצאה דם אחר מי רגלים.

 

תשובה קכז עמ' רמח

מי ש"רגיל" לצאת ממנו דם דרך פי האמה, ובשעת תשמיש נמצא בעד האשה דם.

 

תשובה קכח עמ' רמח

כתם הנמצא על בגד בעלה או אחר ששכב עמה במיטה.

 

תשובה קכט עמ' רנא

ב' נשים שנתעסקו בדם כשיעור סלע ונמצא על כל אחת מהן כשיעור סלע.

 

תשובה קל עמ' רנה

מצאה כתם על בגדה והכתם התכבס או שאבד ואין יודעים אם היה בו יותר מכגריס או אם היה אדום.

 

תשובה קלא עמ' רנו

הגדרת עד הבדוק הכשר לבדוק בו / עד בינוני / עד המלוכלך.

 

תשובה קלב עמ' רנז

בדקה עצמה בעד הבדוק, ונמצא עליו טיפת דם כחרדל /  כשנמצא עגול או משוך / כשנמצא בו גם מאכולת מעוכה.

 

תשובה קלג עמ' רנח

בדקה עצמה בעד הבדוק, והניחתו במקום שמצוי מאכולות, כגון תחת הכר והכסת, ולמחר מצאה עליו דם משוך  / כשנמצא עליו גם מאכולת מעוכה / כשנמצא פחות מכגריס / בהפסק טהרה או בז' נקיים.

 

תשובה קלד עמ' רנט

בדקה עצמה בעד הבדוק, והניחתו במקום שמצוי מאכולות, כגון תחת הכר והכסת, ולמחר מצאה עליו דם עגול.

 

תשובה קלה עמ' רס

בדקה בעד הבדוק והניחתו במקום דשכיחי מאכולות, כגון תחת הכר והכסת, ומצאה בו כתם עגול, ומסתפקת אם היה בו כגריס ועוד / *1.

 

תשובה קלו עמ' רס

אשה הרגילה להוציא דם מבית הרעי, ובשעה שבדקה בעד הבדוק נגעה שם ומצאה דם על העד .

 

תשובה קלז עמ' רסא

בדקה עצמה בעד הבדוק וטחתו ביריכה במקום שאין דם המקור יכול לבוא שם, ולמחר נמצא דם על העד.

 

תשובה קלח עמ' רסג

בדקה עצמה בעד שאינו בדוק (דהיינו בינוני), והניחתו סגור בקופסא ואח"כ מצאה עליו דם.

 

תשובה קלט עמ' רסג

כשבדקה בעד בינוני צבוע או שאינו מקבל טומאה ומצאה עליו דם יותר ממאכולת המצוי בזמנינו.

 

תשובה קמ עמ' רסד

בדקה עצמה בחלוק הבדוק, ומיד לבשתו ואחר זמן עיינה בו ומצאה עליו דם.

 

תשובה קמא עמ' רסה

בדקה בעד שחציו בדוק וחציו אינו בדוק, ומסתפקת באיזה חלק מהבגד בדקה.

 

תשובה קמב עמ' רסה

הגדרת עד שחזקתו בדוק.

 

תשובה קמג עמ' רסה

הגדרת עד בינוני  /  בגד שנתכבס כיבוס קל ולא בדקתו / מגבות וכלי תשמיש שבבית כסדינים וכדומה לאחר שנשתמשו בהם ולא בדקום קודם הבדיקה.

 

תשובה קמד עמ' רסו

הגדרת עד המלוכלך.

 

תשובה קמה עמ' רסו

דין עד המזדמן ובגדים שעומדים לכביסה בזמנינו שסתם בתים בחזקת נקיים.

 

תשובה קמו עמ' רסו

בגד שהיה מלוכלך וכובס / בזמנינו סתם הבתים נקיים ואין מצויין שם פשפשים / סתם מגבות שאין מקפידין על נקיותן / מגבות משומשות או בסדין משומש / כשנמצא על ידי קינוח / כשהבעל אחר התשמיש קינח את עצמו במגבת משומשת ומצא עליו דם.

 

תשובה קמז עמ' רסז

בדקה בעד הבדוק ומצאה בו דם, ומסתפקת אם העבירתו בשוק של טבחים קודם שבדקה את עצמה.

 

תשובה קמח עמ' רסז

בדקה בעד הבדוק ומצאה בו דם באופן שודאי העבירתו בשוק של טבחים.

 

תשובה קמט עמ' רסז

בדקה בעד הבדוק ומצאה בו טיפת דם קטנה מאד שמצויות בבגד, ומסתפקת שמא היה מלפני הבדיקה ולא הבחינה בו.

 

תשובה קנ עמ' רפב

שתי נשים שלבשו חלוק אחד ומצאו בו כתם מהחגור ולמטה.

 

תשובה קנא עמ' רצ

אם יש  בכתמים משום וסת לענין לקבוע וסתות, לעקור וסתות / ראתה ב' ראיות ביום שווה ובפעם הג' מצאה כתם  / כשמצאה כתם ואח"כ ביום אחר ראתה ראיית וסת / כשהכתם ודאי בא מגופה ויותר מגריס / כשדרכה בכך למצוא כתם ואח"כ לראות וסת / בנשי דידן שאינן בקיאות בהרגשה ובדרך כלל רואות בלא הרגשה.

 

תשובה קנב עמ' רצ

כשראתה ראית דם ודאית [לא בשפע] בלא  אם חוששת ממנו לוסתות / בזמנינו שאין אנו בקיאין כ"כ בהרגשה / כשראתה דם בשפע / בזמנינו שהנשים אינן מרגישות דינה אם שמה "פד" או תחבושת על או"מ לספוג את ההפרשות ומצאה על התחבושת דם וברור שהדם בא מגופה.

 

תשובה קנג עמ' רצא

נתעוררה משנתה בבקר ומצאה כתם ומסופקת אם הראיה התחילה בעונת הלילה / כשהדם כבר התחיל להתייבש / כשהתחילה לראות וסת בעונה שלאחר מציאת הכתם.

 

תשובה קנד עמ' רצא

כשבדקה בעד שאינו בדוק ומצאה בו דם יותר מכגריס אם חוששת ממנו לוסתות.

 

תשובה קנה עמ' רצב

אם חוששת לוסתות כשקינחה כנגד או"מ ונמצא על העד דם / כשקינחה אחר הטלת מי רגלים ומצאה דם / מראה דם הנמצא על עד הבדיקה / קינחה כנגד או"מ מבחוץ לאחר התשמיש ומצאה דם.

 

תשובה קנו עמ' רצג

כשראתה פעם אחת בעד הבדוק לחוש ממנו לעו"ב, לעונת הכרו"פ וגם לעונת האור זרוע /  חישוב מנין העו"ב והפלגה שלה / לעקור וסת שהיה לה קודם.

 

תשובה קנז עמ' רצג

כשראתה דם בשפע ועשתה הפסק טהרה, ושוב ראתה ראיית דם אם הראיה השניה היתה תוך מעת לעת / כשהראיה השניה היתה בתוך הג' ימים ראשונים / כשראתה בעד הבדיקה טיפת דם כחרדל.

 

תשובה קנח עמ' רצד

אם חוששת לוסתות מחמת מראה הנוטה לאדום / מחמת מראה השנוי במחלוקת / מחמת מראה שאנו מסתפקים בו / או כשבדקה בעד הבדוק ונמצא בו יותר מכגריס ומאכולת מעוכה / או מחמת מראה שאינה טמאה מחמתו אלא רק מדרבנן / או מחמת טיפת דם קטנה ביותר / או כשמצאה שיעור קטן מאד של דם ואין זה דבר מהותי.

 

תשובה קנט עמ' רצד

אם חוששת לוסתות כשבדקה בעד הבדוק בעומק באותו מקום ומצאה דם / כשראתה דם בעד הבדוק ואחר מעת לעת ראתה דם בשפע.

 

תשובה קס עמ' רצד

כשהראיה הראשונה היתה באופנים שאינה חוששת ממנו לוסתות ואחר מעת לעת ראתה דם בשפע.

 

תשובה קסא עמ' רצה

כשראתה דם בשפע / אשה שיש לה מכה באו"מ המוציאה דם שעבר יום וסתה הקבוע או העו"ב ולא ראתה / מי שקיבלה כדורים לריפוי פצע שיש לה באותו מקום מבפנים, ומחמת זה נשתנו סדרי ראייתה.

 

סימן קצא - דין אשה שמצאה דם בהשתנה

 

תשובה קסב עמ' רצט

אשה שמצאה דם כמות מועטת או כמות מרובה בספל הבדוק שהשתינה בו.

 

תשובה קסג עמ' ש

אשה שמצאה דם בהשתנה ותוצאות הבדיקות מראות שיש לה מכה בכליות וכדו'.

 

סימן קצב - דיני כלה הנכנסת לחופה

 

תשובה קסד עמ' שח

נשים המסולקות דמים כשתבעום להנשא אם חוששות לדם חימוד ואם מברכות על טבילתן / זוג שאינם יהודים שחיו ביחד ונתגיירו ורוצים לינשא, לענין אם צריכה ז' נקיים מדין דם חימוד / כשבא עליה בעודה פנויה ותבעה לינשא לענין אם צריכה ז' נקיים / כשחיו קודם לכן בחיי אישות ואחר כך תבעה לינשא / אחרי שנתגיירה אם צריכה ז' נקיים משום דם שהיה לה בעודה גויה.

 

תשובה קסה עמ' שח

כלה שנרשמה לנישואין וקבעו זמן ובאמצע שספרה ז' נקיים היה ספק אם היא יהודיה והצריכוה גירות לחומרא אם צריכה ז' נקיים מחדש.

 

תשובה קסו עמ' שח

אם היה לה מוך בזמן התביעה ובדקה ומצאה עצמה טהורה אם צריכה לשמור ז' נקיים.

 

תשובה קסז עמ' שט

אם חוששין לדם חימוד אף באופן שתבעה להנשא לו לאלתר ורוצה לבעול מיד.

 

תשובה קסח עמ' שט

כשתבעוה לינשא לאדם שלא ראתה אותו מעולם וספרה ז' נקיים לפני שראתה אותו.

 

תשובה קסט עמ' שי

החוששת לדם חימוד לענין חיוב הפסק טהרה, ז' נקיים ובדיקות בוקר וערב.

 

תשובה קע עמ' שי

ההפסק טהרה ובדיקה אחת מהז' נקיים אם מעכבים אף בדיעבד / כלה שעשתה בדיקה אחת בלא שעשתה הפסק טהרה / בזמנינו שהנשים טמאות נדה עוד טרם שתבעוה להנשא.

 

תשובה קעא עמ' שיא

אם כלה יכולה להתחיל לספור ז' נקיים מזמן שמכינה עצמה לחופה / הדין בזמנינו.

 

תשובה קעב עמ' שיג

כמות הבדיקות כשלא סמכה את הטבילה לבעילת מצוה / בדיעבד כשלא בדקה את עצמה בין הטבילה לבעילה ועברו עליה הרבה ימים עד הטבילה / היה במילואים וקבע זמן לנישואין ולא ידע מתי ישתחרר, וספרה ז' נקיים ולא קיבל שיחרור, ונדחו הנשואין ובא שבועיים אח"כ ולא בדקה בזמן זה.

 

תשובה קעג עמ' שיד

כשספרה ז' נקיים וטבלה ודחו את הנשואין מחמת מריבה ביניהם ושוב נתרצו באותו יום / כשעברו כמה ימים עד שנתרצו אך בדקה בכל הימים שאחר המריבה עד שנתרצו.

 

תשובה קעד עמ' שטו

כשצד החתן רוצה להיפרד וצד הכלה מרדפין אחריו אם צריכה ז' נקיים מחדש.

 

תשובה קעה עמ' שטו

כשצד הכלה רוצה להיפרד וצד החתן מרדפין אחריה אם צריכה ז' נקיים מחדש.

 

תשובה קעו עמ' שטז

כשקבעו זמן לינשא ואחר כך החתן אמר לה שאולי יקדימו את יום הנשואין, וספרה לפי הקדמת הנשואין אם צריכה ז' נקיים מחדש.

 

תשובה קעז עמ' שיז

כשהיה רק נשיקת אבר או העראה ואחר כך פירסה נדה אם אסורים ביחוד.

 

תשובה קעח עמ' שיח

כשליל החופה חל בעונת וסתה הקבוע או בעונה בינונית או ביום הוסת שאינו קבוע אם אסורים ביחוד ואם צריכים שמירה / אם יש חילוק בין אלמנה לבתולה / כשלקחה כדורים לסלק הוסת ועשו חופה בליל וסת שאינו קבוע.

 

תשובה קעט עמ' שיט

אם מותר להם לישן בחדר אחד והשומרים בחדר שני / אם מותר להם לישן בחדר אחד כשהדלת סגורה עם הידית אבל לא נעולה עם מפתח.

 

תשובה קפ עמ' שכ

מהו "שמירה" המועילה בכלה שפירסה נדה לפני ביאה ראשונה.

 

תשובה קפא עמ' שכ

הגדרת קטן וקטנה הראויים להיות שומרים.

 

תשובה קפב עמ' שכא

אופן הושטת הטבעת בחופת נדה.

 

תשובה קפג עמ' שכא

"שמירה" בחדר יחוד בחופת נדה.

 

תשובה קפד עמ' שכא

כלה שפירסה נדה ואין להם שני שומרים לענין לסמוך על היתר של פתח נעול ומפתח בידה / כשיש גם שומר אחד.

 

תשובה קפה עמ' שכא

מחזיר גרושתו שפירסה נדה אם  מותרין ביחוד.

 

תשובה קפו עמ' שכב

זוג שאינם יהודים שחיו ביחד ונתגיירו ורוצים לינשא, אם צריכה ז' נקיים מדין דם חימוד.

 

תשובה קפז עמ' שכב

בא עליה בעודה פנויה ותבעה לינשא אם צריכה ז' נקיים / זוג שחיו יחד חיי נישואין בלא נשואין וחזרו בתשובה ונישאו ופירסה נדה לפני הביאה  אם צריכים שימור.

סימן קצג - דיני דם בתולים

 

תשובה קפח עמ' שכה

הכונס את הבתולה מתי נאסרת עליו  שאינו יכול לבעול מיד שנית.

 

תשובה קפט עמ' שכה

כשידוע שרופא הוציא את בתוליה מכל וכל על ידי מכשיר.

 

תשובה קצ עמ' שכו

כשבעל ולא הוציא שכבת זרע אם צריך לפרוש.

 

תשובה קצא עמ' שכו

אם האופן המדובר ברמ"א ובשו"ע סי' קצג בבעל ולא ראתה דם שיש להקל לבעול שנית הוא גם בביאה גמורה.

 

תשובה קצב עמ' שכז

כלה אם נאסרת בהעראה ולא מצאה דם ואם מותרת ביחוד / אשה בחודש החמישי להריונה ועדיין יש לה בתולים אם צריכה כל פעם בדיקה אחר תשמיש.

 

תשובה קצג עמ' שכז

כשיש ספק אם נכנס מעטרה ולמעלה / אם האשה נאמנת לומר שגמר ביאתו.

 

תשובה קצד עמ' שכח

אם בביאה ראשונה בעל בעילה גמורה, ובביאה שניה היה לה כאבים ולא ראתה דם.

 

תשובה קצה עמ' שכח

אם בביאה הראשונה היה רק העראה, ובביאה שניה (אחר שספרה ז' נקיים וטבלה) נכנס יותר מבראשונה.

 

תשובה קצו עמ' שכט

אם בביאה ראשונה לא ראתה דם ובביאות שאחר כך הרגישה צער וראתה דם.

 

תשובה קצז עמ' של

דיני כלה שסופרת ז' נקיים מחמת דם בתולים.

 

תשובה קצח עמ' של

אחרי בעילת מצוה אם מספיק להמתין ד' ימים קודם שתספור ז' נקיים.

 

סימן קצד - דיני יולדת ומפלת

 

תשובה קצט עמ' שלז

אם יולדת טמאה אף שלא ראתה דם בלידה, לדוגמא: ילדה בניתוח קסרי או כשילדה נפל.

 

תשובה ר עמ' שלח

יולדת אחר שפסק דמה והמתינה ז' לזכר וי"ד לנקבה אם יכולה לטבול בימי הטוהר.

 

תשובה רא עמ' שלט

אשה שראתה דם בימי טוהר אם  צריכה לפרוש בליל מ"א ובליל פ"א.

 

תשובה רב עמ' שלט

אם שימשה בימי טוהר ובאמצע התשמיש הרגישה בביאת דם.

 

תשובה רג עמ' שמ

דיני אשה שראתה בימי טוהר לענין פרישה סמוך לוסת / אם התחיל אצלה הוסת באופן רגיל אם קובעת וסת.

 

תשובה רד עמ' שמ

ראתה דם בימי טוהר או מצאה כתם אם צריכה להמתין ה' ימים.

 

תשובה רה עמ' שמא

המפלת תוך מ' יום  / מאימתי  מונים את המ' יום.

 

תשובה רו עמ' שמב

אם יום המ' עצמו נחשב כלאחר מ'.

 

תשובה רז עמ' שמג

דין אשה שפי המקור שלה נפתח כדרכו קודם הלידה בלא התעוררות מיוחדת ופתאומיות / כשמרגשת צירי לידה ופסקו לגמרי / דין מעוברת שאינה יכולה לילך מרוב כאבים / ירידת מים.

 

תשובה רח עמ' שמג

"אין פתיחת הקבר בלא דם" / אשה שנבדקה על ידי רופא והבדיקה היתה באצבעו /  כשרופא הכניס מכשיר לבדיקה.

 

תשובה רט עמ' שמד

האם הדין שאין פתיחת הקבר בלא דם הוא אף בנשים המסולקות דמים כמעוברת וזקנה.

 

תשובה רי עמ' שמט

כשהעובר הוציא את ראשו רק לבית החיצון.

 

תשובה ריא עמ' שנ

כשהעובר הוציא רק אבר אחד /  כשהעובר הוציא רק רוב פרק מהאצבע.

 

תשובה ריב עמ' שנ

כשרובו יצא ביום הראשון ואת הנשאר ביום השני.

 

תשובה ריג עמ' שנא

ילדה בניתוח קיסרי אם  טהורה מלידה ומנדה ומזיבה.

 

סימן קצה - דברים האסורים בזמן נדותה

 

תשובה ריד עמ' שנד

לשחק עם אשתו בימי נידתה במשחקים כגון דמקה ושחמט, [סביבון ודוק].

 

תשובה רטו עמ' שנד

להריח מבושם המיוחד לה.

 

תשובה רטז עמ' שנד

אם מותר לבעל או לחתן להתייחד עם אשתו המורדת שאינה רוצה לטבול.

 

תשובה ריז עמ' שנד

כשליל החופה חל בעונת וסתה הקבוע או בעונה בינונית או ביום הוסת שאינו קבוע אם מותרים ביחוד ואם צריכים שמירה / אם יש חילוק בין אלמנה לבתולה.

 

תשובה ריח עמ' שנה

אופן נתינת הטבעת בחופת נדה.

 

תשובה ריט עמ' שנז

לקיחת תינוק מידו לידה.

 

תשובה רכ עמ' שנח

ליטול חפץ מארנקה או מתוך שקית שבידה או להשים חפץ בארנקה או בשקית שבידה או לזרוק לתוך ארנקה או לשקית שבידה.

 

תשובה רכא עמ' שנח

אם מותר לאשה נדה להחזיק את הנר של הבדלה / או להחזיק נר בשביל שיוכל לקרוא / או ללכת ביחד מתחת מטריה אחת להגן מגשמים או משמש / או לקרוא מספר אחד.

 

תשובה רכב עמ' שנח

אם הבעל יכול ליתן לתינוק שבידה מוצץ להרגיעו או ליתן לו אוכל כשהוא בידה.

 

תשובה רכג עמ' שנט

לזרוק חפץ על בגדיה.

 

תשובה רכד עמ' שס

לישב לאכול בשלחן אחד ואחרים יושבים ביניהם / כשקטנים מבני הבית יושבים ביניהם / הגדרת קטן לענין זה.

 

תשובה רכה עמ' שסא

היכר כשאוכלים אכילת ארעי או שתית ארעי.

 

תשובה רכו עמ' שסא

קנקן ששותין ממנו באותה סעודה אם נחשב להיכר.

 

תשובה רכז עמ' שסב

כשרוצים לאכול בב' שולחנות הסמוכים אחד לשני וניכר שזה ב' שולחנות.

 

תשובה רכח עמ' שסב

כשההיכר בצד השלחן ולא ביניהם אם חשיב היכר.

 

תשובה רכט עמ' שסב

חפצים קטנים כטבעת אם חשיב הפסק.

 

תשובה רל עמ' שסב

כששינתה ממקומה הקבוע אם נחשב היכר.

 

תשובה רלא עמ' שסג

כשבימי טהרתה רגילים לאכול מקערה אחת וכעת אוכלים כל אחד מקערה אחרת אם נחשב היכר.

 

תשובה רלב עמ' שסד

אכילה עמה מקערה אחת / לקחת פרוסות לחם מסלסילה אחת / לקחת עוגות גדולות מסלסילה אחת / לקחת עוגיות קטנטנות מקערה אחת / לקיחת פירות מקערה אחת / [לאכול ענב ענב מקערה אחת] / כששתה מבקבוק קטן והשאיר עבורה / אם מגש נחשב קערה / לקחת עוגות קטנות מהמגש ולאוכלם / לקחה דברי מריחה האם הנשאר נחשב שיורי מאכלה / לקחת מלח וסוכר מקערה אחת והאם יש בזה איסור שיורי מאכלה / כשהאשה החזירה את שיורי המריחה לצלחת המרכזית / אכילת פיצוחים מקערה אחת.

 

תשובה רלג עמ' שסו

כששתתה משקה שבכוס ולא נשאר כלום אם יכול הבעל למזוג ולשתות מהכוס בלא הדחה.

 

תשובה רלד עמ' שסז

אם יכול הבעל לשתות משיורי שתייתה כשהיא פונה לצד שני.

 

תשובה רלה עמ' שסז

כשפירסה נדה באמצע שתיתו את שיוריה / לשתות משיורי שתייתה שלא בפניה.

 

תשובה רלו עמ' שסז

התחיל לשתות שיורי שתייתה בלא שיודע שהיא נדה ובאמצע שתייתו נודע לו שהיא נדה.

 

תשובה רלז עמ' שסח

לישב ולשכב על מיטתה המיוחדת לה שלא בפניה.

 

תשובה רלח עמ' שסח

ספה שלפעמים הוא שוכב עליו ולפעמים היא שוכבת על הספה.

 

תשובה רלט עמ' שסט

מטה הקבועה לה בבית ההורים.

 

תשובה רמ עמ' שסט

ליגע במטתה המתנדנדת והיא במטתה.

 

תשובה רמא עמ' שסט

לישב בפניו על מטתו המיוחדת לו / לשכב על מטתו שלא בפניו.

 

תשובה רמב עמ' שסט

סדינים אם דינם כמיטה שאסור לאחד להשתמש בשל השני / [לקחת מזרון של אשתו ולהניח על מטתו ולישון עליו] / שמיכות או סדינים שהתערבו ביום אם מותר לשני להשתמש בהם בלילה / אם מותר לו ליקח מסדינים שנתערבו.

 

תשובה רמג עמ' שע

לישב יחד בספסל המתנדנד / לישב יחד על ספסל האחורי שבמונית.

 

תשובה רמד עמ' שעא

לשבת יחד על ספסל המתנדנד אם שמו חפץ ביניהם.

 

תשובה רמה עמ' שעב

לטייל יחד רגלי / כשהולכים בקבוצה.

 

תשובה רמו עמ' שעג

עיין לעיל תשובות רמג, רמד

 

תשובה רמז עמ' שעג

ללכת יחד רק למטרת טיול / ליסע יחד רק למטרת צרכיו / ליסע יחד לא לצרכיו ולא לטיול, לדוגמא: לברית או חתונה / נסיעה במכונית פרטית לבדם למטרת טיול.

 

תשובה רמח עמ' שעד

לישן במטתו הנוגעת במטתה כשהיא אינה במטתה.

 

תשובה רמט עמ' שעד

לישן במטתו המחוברת למטתה לגב אחד.

 

תשובה רנ עמ' שעה

לישן יחד במיטת קומתיים.

 

תשובה רנא עמ' שעה

לנגן בכלי זמר בימי נדתה.

 

תשובה רנב עמ' שעו

כלה שפירסה נדה לפני ביאה ראשונה אם מותר לו להסתכל במקומות הגלויים שבה.

 

תשובה רנג עמ' שעט

מזיגת בלא הושטה או הושטה בלא מזיגה / ביין  או בשאר משקין או אוכלין בקערה המיוחדת לבעלה / מזיגה בשינוי / מזיגה שלא בפניו והנחה בפניו / במאכלים חשובים כמנות בשר דגים  / מאכלים שאין חשובים, כלחם גבינה פירות וכיו"ב.

 

תשובה רנד עמ' שפ

בדיעבד כשעברה ומזגה לו והניחתו בפניו.

 

תשובה רנה עמ' שפ

להגיש לו כוס של יין בריחוק מקום.

 

תשובה רנו עמ' שפא

אם יכולה להציע ב' מיטות אפי' בפניו כשאין מבורר באיזה מהן ישן הבעל.

 

תשובה רנז עמ' שפב

אם מותרת להציע לו את הכרים / להציע לו כיסוי העליון שעל גבי השמיכה העשוי לנוי ולסדר.

 

תשובה רנח עמ' שפב

להציע מיטתו שלא בפניו / לומר לו לצאת מהחדר כדי שתוכל להציע את מיטתו.

 

תשובה רנט עמ' שפג

להביא לבעלה מים בפניו כדי לרחוץ פניו ידיו ורגליו / להביא לו שלא בפניו / להכין בפניו וליתן לו בלא הושטה את כלי הרחיצה למרחץ.

 

תשובה רס עמ' שפג

לזלף תרופה ספריי או להשים משחה משפופרת על מכה במקום שאין היד מגעת לשם או על העינים / או על היד של השני או על גופו של השני.

 

תשובה רסא עמ' שפג

להביא לו מים לנטילת מצוה כגון לנטילת ידים שחרית / להביא לו מים אחרונים / להביא לו מים שלפני הסעודה.

 

תשובה רסב עמ' שפד

אם הבעל יכול למזוג לאשתו משקין  או להושיט לה מאכלים.

 

תשובה רסג עמ' שפד

מזיגת משקין והושטת אוכלים בשינוי מהבעל לאשה.

 

תשובה רסד עמ' שפה

למזוג עבור האשה מכוס של קידוש / למזוג ולהניח עבורה בריחוק מקום / למזוג כמה כוסיות כדי שכל אחד יקח לעצמו באופן שמוסיף כוס גם בשבילה / כשהבעל מניח על השולחן את הכוס של הקידוש והיא תקח לבד ותטעם מהכוס.

 

תשובה רסה עמ' שפה

לשלוח לאשה מאכלים / לשלוח לה מתנות שיש בהם חיבה וקירוב הדעת.

 

תשובה רסו עמ' שפז

כשהבעל לקה בשיתוק לשמשו להקימו ולהשכיבו / לרחוץ פניו ידיו ורגליו / להאכילו / לקשור לו נעלים / כשהנגיעה היא ע"י דבר אחר.

 

תשובה רסז עמ' שצ

כשלאשה יש חולי שאין בו סכנה ובעלה רופא מומחה יותר מרופאים אחרים אם מותר לבעלה ליגע בה כדי לרפאות אותה.

 

תשובה רסח עמ' שצא

למשש את הדופק של בעלה החולה.

 

סימן קצו - דיני לבישת הלבון ובדיקתה

 

תשובה רסט עמ' שצה

אם וכמה זמן צריכים להמתין בין הרחיצה לבדיקת הפסק טהרה / לכתחילה ובדיעבד  / כשאין שהות בידה להמתין.

 

תשובה רע עמ' שצו

הפסק טהרה אחרי השקיעה / כשמסתפקת אם היה לאחר השקיעה / גדר התחלת בין השמשות לענין זה.

 

תשובה רעא עמ'שצז

אם הבדיקה שעשתה לא היתה לשם בדיקת הפסק טהרה.

 

תשובה רעב עמ' שצז

בדיקת הפסק טהרה בלילה שלפני היום שצריכה לפסוק בו / ראתה ביום אם מועיל בדיקת הפס"ט בשני שחרית / אם מועיל בדיקת הפס"ט בליל השני מראייתה.

 

תשובה רעג עמ' שצח

ראתה פעם או פעמים בא' בחודש, ואת הראיה אח"כ התחילה לראות קודם א' בחודש והמשיכה ראייתה גם בא' בחודש לענין לחוש לא' בחודש / כשהראיה היתה בלא הפסקה או בפוסקת ביניהם / כשב' הראיות הראשונות היו ממעין סתום והג' ממעין פתוח לענין  חישוב וסת  ההפלגה.

 

תשובה רעד עמ' שצח

עד היכן צריכה להכניס את המוך דחוק.

 

תשובה רעה עמ' שצט

משך זמן שימת המוך דחוק / בקיץ ובחורף.

 

תשובה רעו עמ' ת

זמן עשיית ההפסק טהרה ושימת המוך בימי חול / זמן עשיית ההפסק טהרה ושימת המוך בערב שבת האם לפני הדלקת הנרות.

 

תשובה רעז עמ' תא

ראתה בבין השמשות אם מחשיבים את היום הקודם למנין ה' ימים.

 

תשובה רעח עמ' תב

בדיקת מוך דחוק בלא בדיקה בחורין וסדקין / עד היכן צריכה להכניס את העד של בדיקת ההפסק טהרה /  כשקשה לה להכניס כל כך בעומק / כשלא בדקה בעומק כפי כחה או בחו"ס / דין אשה שבדקה באצבעה בלא בד ובלא עד /  אם המוך דחוק מעכב אפי' בדיעבד / אם יום שראתה בו נחשב כיום ראשון גם אם אינו תחילת ראייתה לענין זה שצריכה להשים מוך דחוק כל בין השמשות / לכתחילה, בדיעבד ובשעת הדחק /  בראיה או כשראתה דם כלשהו ע"י עד הבדוק / כשהיא באמצע ז' נקיים / במצאה כתם / אשה שיש לה מכה שידוע שמוציאה דם לענין אם חייבת להשים מוך דחוק.

 

תשובה רעט עמ' תג

עד היכן צריכה להכניס את המוך דחוק.

 

תשובה רפ עמ' תג

מצאה רק כתם אם מועילה עשיית בדיקת ההפסק טהרה ביום מציאת הכתם בשחרית / מצאה כתם ואחר ב' או ג' ימים ראתה ראיה רגילה אם מחשיבים את יום הראיה כיום ראשון ולא את יום מציאת הכתם.

 

תשובה רפא עמ' תג

כשראתה דם מגופה בלא הרגשה אם יכולה לעשות את בדיקת ההפסק טהרה באותו יום בשחרית / אם צריכה להשים מוך דחוק אחר שמצאה כתם  / או אחר שמצאה דם בגופה בלא הרגשה.

 

תשובה רפב עמ' תד

ראתה בלילה אם מחרת היום נחשב כיום הראשון לראיה להצריכה מוך דחוק  אם מועיל בדיקת שחרית / אם צריכה מוך דחוק לכתחילה / ראתה ביום אם מהני בדיקת הפס"ט בשני שחרית / אם יכולה להפסיק בליל ב'.

 

תשובה רפג עמ' תד

ראתה היום והפסיקה בטהרה כדין ושוב ראתה תוך מעת לעת / או אחר מעת לעת / אשה שבדיקת ההפסק טהרה שעשתה או המוך דחוק לא היה נקי אם צריכה להשים שוב מוך דחוק / כשביום הראשון של ז' נקיים ראתה שוב דם ולא היה הפסק של מעת לעת מההפסק טהרה.

 

תשובה רפד עמ' תד

מראה שעוה או זהב (צהוב) / כשנמצאו בבדיקות הפסק / כשנמצאו באשה שקשה לה ליטהר.

 

תשובה רפה עמ' תה

לבשה בגד מהודק לגופה  אם חייבת להחליף את הסדינים.

 

תשובה רפו עמ' תה

אם וכמה זמן צריכים להמתין בין הרחיצה לבדיקת הפסק טהרה / לכתחילה ובדיעבד / כשאין שהות בידה להמתין.

 

תשובה רפז עמ' תו

אופן עשיית הפסק טהרה כשאינה יכולה לרחוץ במים את אותו מקום או כשאין לה בגדים לבנים.

 

תשובה רפח עמ' תו

כשפשעה ולא לבשה לבנים  / כשפשעה ולא רחצה את אותו מקום.

 

תשובה רפט עמ' תז

אם צריכה להחליף את הבגדים העליונים שהיא לובשת / אם צריכה להחליף את הכיסויים הנקרא ציפית וציפה.

 

תשובה רצ עמ' תי

אשה שבגלל הנסיבות מורים לה לבדוק רק פעם אחת ביום מתי תעשה את הבדיקה.

 

תשובה רצא עמ' תי

אם מתעורר לה שאלה על בדיקתה שנראה לה כטמא אם נקרא היסח הדעת.

 

תשובה רצב עמ' תיא

כשבאמצע ימי ז' נקיים הסיחה את דעתה מספירת נקיות עונת יום שלימה או רק מקצת עונה או רק בלילה ולא ביום.

 

תשובה רצג עמ' תיב

בדקה עצמה כל משך הז' נקיים חוץ מביום השביעי ששכחה ולא בדקה.

 

תשובה רצד עמ' תיב

כמות הבדיקות בכל יום / לכתחילה ובדיעבד / כשבדקה רק ביום הראשון או רק ביום השביעי וכבר לנתה עם בעלה / כשלא לנתה עם בעלה / נשים הבאות לטבול במקוה בלא הפס"ט או שלא עשו הבדיקות שמעכבות בז' נקיים, ומבירור עולה שאם לא יניחו להן לטבול יכשלו באיסור נדה מן התורה.

 

תשובה רצה עמ' תיג

כשהבדיקה הראשונה היתה ביום הראשון של הז' נקיים והשניה בבין השמשות של יום השביעי / אם אחר הטבילה מסתפקת אם טבלה בליל ז' או בליל ח' וכבר עברו ה' ימים מהבדיקה האחרונה.

 

תשובה רצו עמ' תיד

אשה שיש לה מכה באו"מ, בין בצואר הרחם ולפנים ובין בפרוזדור, וידוע בבירור שהמכה מוציאה דם אם יכולות בזה את בדיקותיה שבדקה בעד הבדוק בימי טהרתה או את מה שראתה אחר ההפסק טהרה, שכבר עומדת בחזקת טהרה / את בדיקת הפסק טהרה והמוך דחוק  / כשבשל המכה אינה יכולה להטהר / אם יכולה לתלות במכה שאינה ודאי מוציאה דם מעצמה  / אם יכולה לתלות בשריטה.

 

תשובה רצז עמ' תטו

להתרחץ באמבטיה בחמין בימי ז' נקיים / לשטוף כל גופה ולהתרחץ במקלחת או ללכת לבריכה או לים /  רחיצה ביום הוסת.

 

תשובה רצח עמ' תטו

מתי יכולה לתלות במכה שאינה מוציאה דם ומתי לא.

 

תשובה רצט עמ' תטז

אם חל יום הוסת באמצע ז' נקיים ושכחה מלבדוק.

 

תשובה ש עמ' תיח

שיעור העד.

 

תשובה שא עמ' תיח

הבגד שבו ראוי לעשות את הבדיקות שבתוך ז' נקיים  / בדיקה בבגד סינטטי ובנייר לבן.

 

תשובה שב עמ' תיח

כשבדקה באצבעה.

 

תשובה שג עמ' תיט

אם יכולה להרטיב את העד במים / אם יכולה להשים משחה על העד / כשיש לה פצע או מכה.

 

תשובה שד עמ' תכב

כשהגיע יום הוסת הקבוע ושאינו קבוע באמצע ז"נ.

 

תשובה שה עמ' תכד

אם בג' ימים ראשונים של ז' נקיים יכולים לתלות בכתמים.

 

תשובה שו עמ' תכה

כשנמצא בג' ימים ראשונים כתם יותר מכגריס על בגד צבעוני או על דבר שאינו מקבל טומאה.

 

תשובה שז עמ' תכה

בדקה רק ביום ראשון של ז' נקיים וביום השני והשלישי לא בדקה ואחר כך ברביעי מצאה כתם.

 

תשובה שח עמ' תכה

כשנמצא בג' ימים ראשונים כתם רק בבגד העליון ולא בתחתון.

 

תשובה שט עמ' תכו

אשה שיש לה מכה באו"מ המוציאה דם ומצאה דם בז' נקיים לענין לתלות במכה שבגופה ויודעת שמוציאה דם /  לתלות דם שמצאה לא בשעת וסתה / לתלות דם שמצאה אחר שעבר וסתה הקבוע או העו"ב ולא ראתה / אשה שמרגישה שזמן וסתה מגיע בגלל התופעות השונות שהיא מרגשת בהם ואירע שראתה דם ללא כל הני הרגשות שרגילה בהן בזמן וסתה אם יש לתלות במכתה שבגופה ויודעת שמוציאה דם.

 

תשובה שי עמ' תכז

הפולטת שכבת זרע שבא דרך הזרעה מלאכותית.

 

תשובה שיא עמ' תכט

ראתה דם או כתם בימי טוהר אם צריכה להמתין ה' ימים לפני שמתחלת לספור ז' נקיים / וכן אם יכולים לתלות במכה או בעסק שנתעסקה.

 

תשובה שיב עמ' תל

הרואה וסת או כתם אם צריכה להמתין ה' ימים אף בלא ששימשה קודם לראייתה.

 

תשובה שיג עמ' תל

כלה שפירסה נדה לפני הנשואין אם ממתנת ה' ימים לפני שסופרת ז' נקיים.

 

תשובה שיד עמ' תלא

מי שראתה מיד אחר שטבלה ועדיין לא שימשה אם צריכה להמתין ה' ימים.

 

תשובה שטו עמ' תלא

אם יכולים להתיר שום איסור או להורות היתר למי שמסרבים להמתין ה' ימים לראייתה וז' נקיים.

 

תשובה שטז עמ' תלב

ראתה כתם והתחילה לספור ג' עונות אחר ששימשה וטבלה ושימשה.

 

תשובה שיז עמ' תלג

אם יכולים להתיר להמתין רק ד' ימים כשהבעל רוצה לצאת לדרך / או לצורך פריה ורביה / כשמחמת פריה ורביה היא צריכה להפסיק לפני יום ד' לראייתה.

 

תשובה שיח עמ' תלג

כשראתה מראה והסתפקה אם הוא דם המטמא, ופירשו מספק ואחר יום או יותר ראתה דם, ואחר כך הורה המורה לטהר את המראה הראשון.

 

תשובה שיט עמ' תלג

אם אחרי בעילת מצוה, די להמתין ד' ימים קודם שתספור ז' נקיים.

 

תשובה שכ עמ' תלד

הגיע יום שלושים שהיתה אסורה בו, וביום הל"א ראתה דם אם מצטרף יום הל' למנין ה' ימים / דין זה בשאר וסת כגון שהיו לה ב' וסתות סמוכים זו לזו / כשהיה לה עונת וסת במוצאי יוה"כ או במוצאי תשעה באב וראתה באותה עונה אם מצרפים את יוה"כ וט' באב למנין ה' ימים.

 

תשובה שכא עמ' תלה

אם מסופקת באיזה יום מז' נקיים עומדת.

 

סימן קצז - שלא תטבול האשה ביום

 

תשובה שכב עמ' תלח

טבילה לשם גירות אם מועילה גם לענין לטהרה מדין נדות / כשכבר חיו ביחד לפני שנתגיירו וקבעו להנשא מיד אחר הגירות.

 

תשובה שכג עמ' תלט

אם מצוה לאשה נדה לטבול בזמנה / כשבעלה אינה בעיר אם צריכה לטבול.

 

תשובה שכד עמ' תלט

כשבעלה בעיר ומחמת איזה סיבה לא יכולים לקיים מצות עונה אם מותרת לטבול.

 

תשובה שכה עמ' תמ

אם יכולה לטבול  בליל שבת / אם יכולה לטבול בליל שבת גם שלא רוצים לשמש בו בלילה / כשלא טבלה קודם שבת בשוגג או בפשיעה ומה נקרא פשיעה.

 

תשובה שכו עמ' תמב

ליל יו"ט אם דינו כליל שבת.

 

תשובה שכז עמ' תמב

ליל טבילה שחל בליל תשעה באב שחל להיות בשבת אם מותרת לטבול ולשמש.

 

תשובה שכח עמ' תמג

אם יכולה לטבול במוצאי שבת או במוצאי יו"ט אף אם יכלה לטבול קודם שבת או קודם מוצאי יו"ט.

 

תשובה שכט עמ' תמה

טבילה בשביעי ביום או בשמיני ביום.

 

תשובה של עמ' תמו

זמן הטבילה בחול או בשבת / בקיץ או בחורף / הנוהגת להחמיר כדעת ר"ת שצאת הכוכבים הוא 72 דקות  ואירע שטבלה קודם /  הנוהגת לטבול 40 דקות אחר השקיעה ורוצה להקדים מנהגה.

 

תשובה שלא עמ' תמז

כלה לענין לטבול בשביעי של ז' הנקיים ביום.

 

תשובה שלב עמ' תמט

מי שעברה וטבלה בשמיני ביום.

 

תשובה שלג עמ' תמט

הנוהגת להחמיר כדעת ר"ת שצאת הכוכבים הוא 72 דקות אחר השקיעה ואירע שטבלה אחר שיעור הגאונים.

 

סימן קצח - דיני טבילה וחציצתה

 

תשובה שלד עמ' תס

אשה שטבלה כשהיה רוב שערה שבראשה דבוק.

 

תשובה שלה עמ' תסה

טבילה לשם גירות אם מועיל גם לענין לטהרה מדין נדות / כשכבר חיו ביחד לפני שנתגיירו וקבעו להנשא מיד אחר הגירות.

 

תשובה שלו עמ' תעא

רצועות הכרוכות ברגל לאשה הסובלת מכאבים ברגליה והן מתנפחות הרבה ממחלה זו, ורופא מומחה ציוה עליה שלא תלך אפי' פסיעה אחת בלא הרצועות / אם יכולים להקל לה לטבול עם הגבס.

 

תשובה שלז עמ' תעג

חוט תפירה דק ביותר אם הוי חציצה.

 

תשובה שלח עמ' תעז

יוד ששמים על פצע אם חוצץ.

 

תשובה שלט עמ' תפ

אם צריכה להסיר כל הציפורן גם מה שאינה דבוקה לבשר / בדיעבד  כשטבלה עם ציפורן כנגד הבשר.

 

תשובה שמ עמ' תפג

מעשה באשה שהוצרכה להשאיר ציפורן אחת לצורך נגינה והיה לצורך פרנסה.

 

תשובה שמא עמ' תפד

שערות העומדות לגלחן אם חוצצות.

 

תשובה שמב עמ' תפח

עור שנתלש קצת מהבשר אם חוצץ.

 

תשובה שמג עמ' תצג

שן שלה המתנדנדת ועומד להוציאו / סתימה הנעשית ע"י אדם ומתנדנדת ועומד להוציאו.

 

תשובה שמד עמ' תצד

ברזלים לישור השנים.

 

תשובה שמה עמ' תצה

שן זמנית שמניחים אותה לזמן רב וגם מחזיקים את השן בברזלין שאח"כ יורידו אותם לכשיניחו את השן הקבועה.

 

תשובה שמו עמ' תצה

שן משלה המתנדנדת.

 

סימן קצט - שצריכה האשה לבדוק בית הסתרים ודיני חפיפה בשבת ובחול

 

תשובה שמז עמ' תקכח

אם צריכה חפיפה בריסי העיניים והגבות / במסרק או ביד.

 

תשובה שמח עמ' תקל

אשה שחזרה מהמקוה ומסתפקת אם עשתה חפיפה.

 

תשובה שמט עמ' תקל

אשה שיודעת שלפני הטבילה חפפה עצמה וגם עיינה בגופה ולא מצאה חציצה, אבל אינה זוכרת אם סירקה במסרק.

 

תשובה שנ עמ' תקלב

אשה שצוו הרופאים אותה שלא לחוף ראשה במים אלא ביין.

 

תשובה שנא עמ' תקלו

זמן הראוי לה לאשה לחוף.

סימן ר - אימתי תעשה ברכת הטבילה

 

תשובה שנב עמ' תקנג

מי שנהגה לטבול ז' פעמים ורוצה לטבול פחות פעמים מחמת שהמים קרים.

 

תשובה שנג עמ' תקנד

אם יכולה לברך בתוך המקוה.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד