חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

גודל עניית "אמן"


 תניא רבי אומר " כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלוקינו " אמר להם משה לישראל בשעה שאני מזכיר שמו של הקב"ה אתם "הבו גודל" מכאן אמרו חז"ל השומע אחד מישראל מברך... חייב לענות אחריו אמן.
 אמר ריש לקיש "כל העונה אמן בכל כוחו (בכל כוונתו) פותחין לו שערי גן עדן"  שנאמר "פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים"   אל תקרי "שומר אמונים" אלא "שאומרים אמן". וכל העונה אמן בעולם הזה זוכה ועונה אמן לעתיד לבוא
 אין גדול לפני הקב"ה מאמן שישראל עונים.
 מאי "אמן" ? אמר רבי חנינא – א'ל מ'לך נ'אמן . אמן משורש אמונה
א'ני מ'וסר נ'פשי – אני מוכן למסור נפש למען אמונתי.
 מכל אמן נוצר מלאך מליץ יושר שהרי אמן = מלאך = 91 (בגימטריא)
 כל העונה אמן בכוונה ראויה יזכה לאריכות ימים שהרי האותיות האחרונות במילים " זקן' בא' בימים'"= אמן.
 המלה אמן מורכבת משני שמותיו של הקב"ה . י-ה-ו-ה   ו א-ד-נ-י. סכום הגימטריה של שני השמות אלו הוא 91 כגימטריה של אמן.
 תני רבי מאיר "מאימתי קטנים חיים לעולם הבא"? משעה שאומרים אמן.
 יש להשתדל לענות אמן תשעים פעם בכל יום כמרומז במילה 
 "צדיק" – שהוא צ' אמנים. ד' קדושות. י' קדישים. ק' ברכות.
 "צדיק באמונתו יחיה"- כלומר מי שעונה צ' פעמים "באמונתו" מצוות עניית אמן. יחיה – באריכות ימים ושנים טובות.
 סוד ההצלחה בחינוך – "ויהי אמן את הדסה" – נכתב חסר וי"ו כאמן. מרדכי היהודי חינך את אסתר לחשיבות עניית אמן וזה סוד הצלחתו בחינוכה.
 סגולה לפרנסה שהרי אמן (עם 3 האותיות) בגימט' = דמים = 94.
 הסבא מקלם היה אומר שכדאי לבוא לעולם הזה ולחיות את כל החיים כאן , וכל זה בשביל לענות אמן פעם אחת!
 בראשית – ר"ת ב'קול ר'ם א'ברך ש'ם י'-ה ת'מיד – ללמד שצריך לברך הברכות בקול רם כדי לזכות אחרים באמן.
 אמר רבי יהושע בן לוי "כל העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה . רבי חייא בר אבא אמר " אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה מוחלין לו".
 הקללות נהפכות לברכות – הסביר האר"י הקדוש: כאשר המילה קללה נכתבת בהיפוך יוצא "הלל ק" כלומר כאשר משבחים את הקב"ה ומברכים 100 ברכות מידי יום כמניין האות ק'. כל קללה הופכת לברכה.
 במי הקב"ה נפרע להן לישראל מן העכו"ם? בזכות בני אדם שמשכימין ומערבין לבית הכנסת ועונין אמן ומברכים את הקב"ה בכל יום.


יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד