חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אודות האמהות - רבקה


איזוהי אשה כשרה?
מדוע התפלאה רבקה על תאומיה יותר משהיו בעבר לפניה * התשובה המאלפת של הגר"י מבעלז המלמדת גודל תפילת האם * מדוע שינה מרן הגרי"ש אלישיב פסיקתו לנוכח בכיה של האם? * גודל מעלתה של האם בסברות צאצאיה לדורי דורות * תפילת האשה בימי עיבורה - השפעה רבה לה * האמונה התמימה שליוותה את רבקה במעשיה מול יצחק * מה היתה הסיבה שזכתה האם להשיב את בנה מגיוס לצבא * הסיבה שלא ניאות לחנוך את בית המדרש לפני שהושלמה בניית עזרת נשים * תפקידה של אשה כשרה בימינו בראי האמהות מנחילות הדרך והרעיון - על אלו ועוד בכתבה מרתקת שלפניכם.
 
סוד פליאתה לנוכח התרוצצות בניה של רבקה
שאלה נפלאה שאל הצדיק רבי יהושע מבעלז זיע"א אודות אמינו רבקה, אבל תשובתו מאלפת היא בהראותה מהי כוחה הייחודי של האם היהודיה
 בעיצוב נפש עולליה.
הן רבקה, הלכה לבית מדרשם של שם ועבר לדלות ממעייני הנבואה פתרון לחידה סתומה, הן בעוברה ליד פתחי בתי מדרשיות תינוקה רוצה לצאת ממעיה, ואילו בעוברה בבתי תיאטראות חפץ עולל אחר לצאת ממעיה, ולבטח מדובר בתאומים השוכנים במעיה, וככל הנראה אחד מהם הינו צדיק וטוב החפץ לצאת ליד בתי כנסיות, והשני רשע הוא החפץ לצאת במקומות הטומאה.
והתמיהה גדולה היא, וכי לא יתכן שיהיו לה שני עוללים אחד צדיק ואחד רשע, והרי אם נתבונן בכל הדורות שקדמו לה, ניווכח כי היו דברים מעולם לפי דרגתם, קין והבל, שם וחם, יצחק וישמעאל, כולם היו אחים, ומדוע לא יתכן שאף בבטנה שוכנים להם שני אחים שכל אחד מזגו שונה.
והתשובה מאלפת היא, אכן, שאלה זו במקומה עומדת אילו היה מדובר בהריון טבעי, שכבר אמרו לנו חז"ל, שרוב בנים דומין לאחי האם, ובהחלט יתכן שאחד יהיה צדיק כאביו, והשני יהיה רשע כאחי האם שדמו לו, אבל רבקה שהיתה עקרה, ולא קיבלה זאת מאת המלאך, אלא נפקדה אך ורק בזכות התפילה והעתירה, כמאמר הכתוב 'ויעתר יצחק לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו', התפילה שינתה את טבעה, ועל כך השתאתה - אם הריון זה הינו תוצאת התפילה, הרי לבטח לא התפללנו לבן שיפרכס לצאת לבתי עבודה זרה חלילה, אם כן כיצד הניבה תפילתם להמשך המורשת של האבות הקד', תוצאה קשה זו שיהיה לה בן רשע.
על כך היתה התשובה הנבואית, 'ולאום מלאום יאמץ' - אין בכך סתירה לתפילתך, כי רק משום שנולד עם בנך הצדיק המושלם, עשיו - שהוא היפוכו המוחלט, שיארוב לו לכל נקודות החולשה שימצאו בו, כך יוכל יעקב לעלות במעלת השלימות שתביא אותו לנזר הבריאה להיות מחוקק שבטי י-ה.
 
מרן הגרי"ש שינה פסיקתו כשנוכח ברגשי האם
מכאן למדנו, מהי כוחה של האם בתפילתה על נפש עולליה, אין התשובה שמשמים רצו אחרת, אלא אכן תפילתך התקיימה במלואה, אלא שזו הדרך המושלמת ביותר לקיימה, על ידי לידת שני הבנים באופן זה. ללמדך, שהאם האם מתחננת ומתפללת, מן השמים שומעים לפתילתה ובאופן מושלם.
מעשה מופלא אירע לא מכבר באחד מהת"ח בירושלים שהתגלתה אצלו המחלה הקשה, והרופאים נואשו לסיכויי החלמתו, בצר להם פנו בני הזוג למרן הגרי"ש אלישיב שליט"א לבקש את עצתו, האם ליסוע לארה"ב לנסות טיפול קשה שסיכויי הצלחתו מועטים, או לאו, לאחר שבחן הגרי"ש את כל צדדי הענין, הפטיר בצער כי עליהם להתפלל ולקוות לטוב, ולא ליסוע למאמצי הרפואה.
או אז פנתה האשה בקול בוכים קמי הגרי"ש ואמרה - הן עוד מעט ח"ו יהיו ילדיי יתומים... חפצה אני לדעת שאוכל לומר להם שעשיתי ככל שיכולתי בכדי להצילם מהמכה הקשה שניחתה עלינו, האם אוכל לומר להם זאת בבטחה?!
השיב להם הגרי"ש, שאכן ראוי שייסעו לארה"ב לעבור את אותה סדרת טיפולים וה' יהא בעזרם.
הדבר היה לפלא בעיני הנוכחים מדוע שינה הגרי"ש את דעתו, ולשאלתם הסביר להם - בתחילה בחנתי את כל דרכי הרפואה הטבעיים שיתכנו במקרה זה, ואכן לא נראה היה שיש סיכוי להצלה במצבם, אך כשראיתי שהאשה כה חדורה באמונה תמימה בבורא, הרי שעם אמונה תמימה זו תפילתה לבטח תוכל לשנות את הטבע הנראה לעין, ולכן יעצתי להם שיילכו לעשות את הטיפול, ותפילתה הבוקעת מלב אם יהודיה יסייעו בעדם...
 
הייחודיות בתפילה בזמן העיבור והשפעתה לעתיד
זוהי מעלתה של האם החרדה לגורל צאצאיה, אם תדע להתפלל ולהשקיע כל מרצה במטרה האמיתית שבה היא חפצה לראות בעליית ילדיה, ובמיוחד עוד בהיותה מעוברת, לבטח מן השמים יסייעו בעדה להגשים שאיפתה הטהורה.
דבר מופלא בענין זה אף מצינו בדברי הגמרא בבכורות [ס, ב] שרבא דרש בשבת שלפני הרגל לפני תלמידיו בהלכות הרגל, בדיני מעשר בהמה, במהלך הדרשא הוא נתקשה בשאלה קשה שנותרה ללא מענה. היה זה רב הונא בר סחורה שהצליח ליישב את הקושיא, והלומדים קילסו בעקבות כך את אמו - כפי שכתב רש"י שם - 'זכתה אמו של רב הונא בר סחורה שילדה בן כמותו, שידע לתרץ לרבא שמועתו בתוך הדרשא, ותירצה לו בשיטת שמועתו'. והדבר תמוה, מדוע ייחסו זאת דוקא לאמו, ולא לאביו שלבטח גם הוא היה שותף ברצון לראותו גדל בתורה.
התשובה לכך, מצינו אצל שמשון הגיבור שאמו הצללפונית כאשר היתה מעוברת אמר לה מלאך ה' שתישמר ולא תשתה יין ושכר, ולא תאכל כל טמא, כי היא הרה ויולדת בן שיחל להושיע את ישראל. ואכן כשהחל לגדול נאמר עליו שם 'ותחל רוח ה' לפעמו', ללמדנו שמעשיה של אמו השפיעו על אופן גדילתו והתפתחותו.
וכן מצינו בגמרא במכות [יז, ב] 'אמר רבא דילידא אימיה כרבי שמעון, תיליד, ואי לא לא תיליד', וביאר רש"י 'כל שאמו יולדת תבקש רחמים יהי רצון שיהיהא כרבי שמעון', שראוי לה לאשה בימי עיבורה להתפלל בכל תשעת ירחי לידה, שיהיה כוחו של העובר גדול בתורה כרבי שמעון.
הנשים נתברכו במעלת התפילה, שעצם טבען סובב סביב צער עיבור לידה, גידול הבנים וכו', ומתעוררות לשפוך לבן אל ה' ותפילותיהן בכוונת יתר. לכך כאשר רבי שלום מבעלז זי"ע סיים את בניית בית המדרש בבעלז, לא הסכים לערוך חנוכת הבית עד שיסיימו לבנות אף את עזרת הנשים, באומרו - זקוקים אנו לתפילותיהן של הנשים כי שערי דמעות לא ננעלו, וכיום רק הנשים שרגשניות הן מורידות דמעות בתפילתו וכן דמעתן מצויה...
 
האמונה התמימה של רבקה שמאפיינת את האם
את האמונה התמימה שאפיינה את האם העבריה, רואים בעליל גם בהמשך הפרשה, רבקה חסה על בנה יעקב ותופרת עבורו את בגדי עשיו ומשיאה לו עצה ליטול את ברכות אביו, אותם ייעד לבנו עשיו, והמפרשים נתקשו רבות, וכי יצחק לא ידע את שידעה רבקה שיעקב הוא בנם המושלם שיש לברכו ולחזקו, ולא עשיו המתנהג ברשעותו, ורק מראה פנים הוא.
האלשיך הקדוש הוכיח שלבטח יצחק ידע מעלליו של עשיו, ובכל זאת חפץ היה שברכותיו יהיו דוקא לעשיו הרשע. והדבר מוסבר במשל נאה לאדם שהיו לו שבעה בנים, והוא פיתח חכמה מיוחדת לצמחי מרפא שהניבו לו הון רב. מבין כל צאצאיו, רק בנו הקטן הלך בדרכי אביו ושירת אותו נאמנה כל ימיו, וזו הסיבה שהאב גילה רזי חכמתו רק לו. קודם פטירתו ערך האב צוואה ובה הוריש את כל נכסיו לששת ילדיו, והותיר את בנו הקטן מחוץ לחלוקה.
לפליאת סובביו, הסביר, כי בנו הקטן אינו זקוק לנכסיו אלו, שכן חכמתו תסייע לו להמשיך לבדו לצבור הון רב שיסייע עמו, אבל בני האחרים שאינם יודעים לעשות זאת, נדרשים הם לסכום זה בכדי להתקיים במעט.
יצחק ידע שיעקב באמונתו ותורתו אינו זקוק לברכותיו, כי יוכל לקבל כל שיחפוץ מה' יתברך, ואילו עשיו הרשע אם לא יקבל ממנו מה יסייע לו בעתידו. אך רבקה היתה באמונה תמימה כי נסתרים דרכי ה', ועלינו לסייע לבן המושלם והצדיק, שככל שבידינו להקל ולסייע לו, מוטל הדבר עלינו, הרבה יותר מאשר לכלכל את הבן הרשע שעושה מעשי רמיה.
 
באיזה כח הצליחה להוציא את בנה יחידה ממלתעות הגיוס
על אמונתה התמימה של האם היהודיה, יעיד מעשה מופלא שאירע עם הגאון רבי מאיר אריק זיע"א, שהתמודד רבות בשאלת גיוס הבנים לצבא המלחמתי, וכאשר באו אליו בענין מצוקת הגיוס לצבא, הרי אם נתן בידו של הבחור אשר בא לבקש שיתפלל עבורו את הספר "מחנה ישראל", ידעו שהוא יגוייס לצבא, אבל אם תשובתו היתה: "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ", בידוע היה שהשחרור מובטח לו.
היה זה בעיר וינה, בירתה של אוסטריה, שלושה חדשים כבר לאחר סיפוחה של המדינה הזו לשלטון העריצות של היטלר, והנה הופיעה לפני הגר"מ אריק אשה אחת בקול בכי ונהי: לקחו לה את בנה יחידה ואין היא יודעת אנה נעלם, כבר שבועיים חלפו מאז ראתה אותו בפעם האחרונה ואין היא יודעת מה לעשות...
והרב משיב ואומר לה: "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ", ואזי שאל אותה: האם את מבטיחה שבאם בנך ימצא - הוא יתמסר ללימוד התורה?
בלי היסוס השיבה האשה: כן, רבי, אני מסכימה ומבטיחה זאת.
- אם כך, אמר לה - ברכי אותו שיזכה להיות בן תלמיד חכם שיהגה רק בתורה, כהרגלן של נשים בברכת הדלקת הנרות, צאי וחפשי אותו, הלא את מקבלת ומברכת אותו שיזכה לעול תורה, ממילא תמצאי אותו!...
האשה יצאה מביתו וכעבור שעה אחת בלבד כבר באה אליו בשנית עם הבן!...
וכיצד זה קרה? מיד לאחר שיצאה האשה מביתו של הרב, לא חשבה פעמיים ובירכה את בנה כפי בקשת הרב, כשהיתה בה האמונה הפשוטה של אשה יהודיה ששמעה מפי הרב, ובכך פנתה לבורא העולם שיאזין לתפילתה הבוקעת מסרי ליבה.
באמונתה זו פנתה ישר לתחנת משטרה קרובה, נכנסה ואמרה בפשיטות: תנו לי את הבן שלי!
הקצין שהיה במקום התפרץ נגדה בשאגה גדולה: מה?! ברגע הראשון נבהלה האשה מאוד, אבל מיד התאוששה וחזרה וצעקה: תנו לי את הבן שלי!...
לאחר הצעקה השניה שינה הקצין את טעמו ובמפתיע שאל אותה: ואיך קוראים לו? אמרה לו האשה את השם, הקצין שמע ואמר לה שתמתין מעט. הוא נכנס לחדר שני וכעבור דקה חזר אתו ואמר:
- הנה הבן שלך!...
סופו של הסיפור הוא, שהאשה אכן הצליחה גם לשלוח את בנה יחידה לארץ-ישראל, ושם נכנס לאחת הישיבות והתמיד בלימוד התורה, וכך ניצל מההשמדה הנוראה של ששת מיליוני היהודים ע"י הנאצים ימ"ש, וברכתה הייחודית של האם ושל הצדיק יחדיו נתקיימה במלואה.
 
גודל הרגש של האשה והשכלתה לנווט הבית לאורך ימים
לא לחינם כתב הגאון רבי זלמן סורוצקין זיע"א בספרו מאזניים לתורה, 'עוד כוח יש לנפש האדם והוא הרגש שבלב והבינה התלויה בו, ובדבר הזה עולה האשה על האיש, כי רגשי האשה מפותחים הרבה יותר מרגשות האיש...'.  ואכן האשה בלב מבין וברגש מפותח מסוגלת יותר מהאיש להכיר  את מי שאמר 'והיה העולם', ולבקש ממנו את כל משאלותיה. וזו הסיבה שמצינו כמה ענינים של תפילה שלמדנו מהנשים כמו דיני תפילה רבים שלמדנו מחנה ותפילתה.
האם היהודיה קורצה מחומר סלעי, וגוזליה בסלע מקננים, באש ובמים תעבור בעבורם, והם מוגנים מסביב בחומה גבוהה דלתיים ובריח. אמונתה התמימה חכמה ככל שתהיה ה"אידישע מאמע" איתנה, וכל רוח שבעולם לא תוכל לה.
בעוד האב מחזיק בחיקו את ספר התורה הנפרט להלכותיו ומצוותיו הרבות, האם היהודיה בחיקה מחזיקה ספר תורה עתיק יומין, תורה שלמה - תורת אם, המנווטת את הבית היהודי על כל רבדיו והנהגותיו, ואותה היא מעבירה הלאה באותו להט כביום נתינתה.
ובליבה כל העת תפילת האחים לרבקה - אחותינו את היי לאלפי רבבה!!
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד