חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ערב ראש חודש סיון

במאמר שלפנינו נבאר בעז"ה את חשיבות היום של ערב ראש חודש סיון, ונדבר אודות התפילה שנקראת תפילת השל"ה, ועוד ענינים.

 

א. ידוע ומפורסם התפילה שהשל"ה הקדוש מביא לאומרה בער"ח סיון ונקראת בשם "תפילת השל"ה" אך המעיין בדברים יראה שהשל"ה הקדוש מביא תפילה זו שמצא בקונטרסי של אחד מהמדקדקים. וז"ל אמנם1 כאן דא צריך אני לאודעי ולפרסם סדר התפילות שמצאתים בקונטרסי של אחד מהמדקדקים2 הדבקים בה' וסידר סדר ותפילה לעצמו לכל ענין המצטרך לו והכל יפה בעיתו ובזה מראה כי משליך על ה' יהבו בכל ענינו – חל עלינו חובת התפילה ובקשה להשי"ת בכל דרכינו כלל הכל מעיתו יתברך ע"כ בכל מה שיצטרך האדם בל עת ובכל שעה ירגיל על לשונו תפילה קצרה להשליך על ה' יהבו ובעת הפעולה יאמר בכל דרכיו לשם יחוד קודשא בריך הוא שכינתיה רבון העולמים הצליח דרכי כי מאיתך הכל וכו' וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם3, ואגב כל צרכם וזיווגם מ-ה' יצא הדבר וליבו אומר שעת רצון לתפילה זו בערב ראש חודש סיון הוא החודש שבו ניתנה התורה ואז נקראים בנים אתם לה' אלוקינו וראוי ליישב בתענית ביום ההוא הוא ואשתו והתעוררו בתשובה ויתקנו כל עניני הבית וכו'. ועיי"ש נוסח התפילה (מובא בסידורים)

 

ב. בחתם סופר על התורה4 איתא, ביום ערב ראש חודש סיון היה נוהג רבינו (החתם סופר) ובני ישיבתנו הרמה להתענות ולקרוא ויחל בבי מדרשא ואמר כי אמרו חז"ל בחדש השלישי וגו' ויסעו ויחנו מה חני' בהר סיני בתשובה אף נסיעתם מרפידים בתשובה (עי' רש"י פרשת יתרו, ועי' מסכת שבת פ"ז רע"ב) הרי שבערב ראש חודש סיון עשו תשובה, כן שמעתי מפ"ק תלמידיו ה"ה אאזמ"ו הגאון הצדיק מהו' זעקל זצ"ל אשר כן הוא נהג בבני ישיבה שלו פה ק"ק באניהאד יד"ו מדי שנה בשנה.

 

ג. בספר פרקי השנה5 הביא את הספר חמדת ימים6 [אשר הלשם בספרו הדעה עמוד קג' קראוהו בשם "קדוש עליון] שכותב אודות התענית של ערב ראש חודש סיון ומאריך רבות במעלתה ובעניינה עיי"ש

 

מקורות וציונים:

1. עניני תפילה וקריאה בס"ת עמ' פה'.  2. שמעתי מהרה"ג ר' יחיאל גולדהבר שליט"א שזה ר' שבתי סופר מפרעמישלא תלמידו של הלבוש.   3. ועוד כותב השל"ה אודות תפילת הורים על זרעם (בשער האותיות אות ד') וז"ל ותמיד תהיה תפלה שגורה בפי אב ואם להתפלל על זרעם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מדות טובות ויכוון במאוד על זה בברכת התורה ונהיה אנחנו וצאצאינו וכו' וכן בהרכת אהבה רבה אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בלבנו וכו' יחשוב ג"כ על זרע וזרע זרעו עד עולם וכן שאומר למען לא נגע לריק ולא נלד לבהלה ובכל מקומות כאלה יעשה תפילתו קבע בכל לבבו ובכל נפשו, וכן איתא בילקוט וכו' עיי"ש עוד מה שכתב.   5. פרק נב'.   6. ח"ג חג השבועות פרק א'.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד