חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

לכבוד עלון הכתר

מכיון שבעלון חשוב זה דנים בין השאר בסיבות הגורמות לרפיון הנוראי בצניעות הלבוש אצלנו, רציתי להציע סיבה חדשה לדברים, ואולי הדברים יישמעו מקוריים מעט, אבל לענ''ד יש בהם אמת.
הנה בעולם הישיבות מקובל ללמוד כמה שנים גמ' בעיון כדי לרכוש דרך בלימוד ו''געשמאק'' בלימוד, אבל רבותינו גדולי הדורות הביעו דעתם כי אברך שכבר רכש את כל הקנינים הנחוצים, עליו להקדיש זמן ללימוד להלכה, שהוא תכלית כל הלימוד, כמ''ש הלומד ע''מ לקיים, כן באהבה רבה אנו מסיימים לשמור ולעשות ולקיים, וידוע מאמרי חז''ל הנוראים על הלומד ואינו מקיים.
השקפה זו מקובלת על כל גדולי התורה כולל הליטאים, כמבואר ביערות דבש ח''א דרוש י''ז, הגר''ח מולאז'ין מייסד עולם הישיבות בהקדמתו לביאור הגר''א לאו''ח, החפץ חיים בהקדמתו למ''ב, ועוד מהח''ח בתנועת המוסר ח''ד עמ' 61, החזו''א באמונה ובטחון פ''ג עי''ש נוראי נוראות, מרן הגרא''מ שך זצ''ל בשיחה בכולל פוניבז' מובא בקונטרס ''אהבת תורה'' שאמר בין השאר: והלא צריך לדעת הלכות או''ח ויו''ד וחו''מ ואהע''ז, רמב''ם טור ושו''ע. היום נהוג שרק מי שהולך להוראה לומד יו''ד, וכי זה נקרא לדעת יו''ד? עכ''ל הגרא''מ שך. בעל ''קהילות יעקב'' בקריינא דאגרתא ח''ב אגרת א', בעל המנחת יצחק מובא במרגליות הש''ס שבת אות א'קסח, הגר''ח קנייבסקי שליט''א בארחות יושר ערך תורה, וכן יודעני שזו דעת מרן הגר''ש אויערבאך שליט''א [לגבי שאר גדולי דורנו לא ביררתי לע''ע דעתם בזה, ואמנם יש כמה מרביצי תורה שחולקים על השקפה זו וסוברים שצריך ללמוד רק לומדות כל החיים, אבל עדיין לא שמעתי על אחד מגדולי ישראל שאוחז בהשקפה זו].
לפעמים אני פוגש אברכים בני חמישים שעדיין לומדים גמ' לא להלכה, ואני שואל את עצמי וגם אותם: הרי כל יהודי צריך לדעת הלכה, מתי תתחילו ללמוד הלכה, בגיל תשעים? והם עונים, שכל לימוד תורה משפיע על האדם באופן חיובי. תשובה שאינה מספקת כלל.
ומכיון שכך לומדים, ממילא לימוד התורה הופך להיות טקסטים שכליים מענינים, אבל זה לא מקושר להנהגה למעשה. אברך מסוגל ללמוד בהתפעלות את הסיפור על רב אדא בר אהבה שקרע בגד לא-צנוע מעל אשה, ואינו שם לב, כי אשה זו יכלה להיות אשתו שלו... ולכן יש לחזק את ענין הלימוד להלכה בכלל, וממילא זה ישפיע גם בתחום זה.
בברכת התורה
י.פ. ירושלים
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד