חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ה"שלום בית" שלי!

הנה ידוע דכמה וכמה אברכים טוענים דיש בעיה של שלום בית, כאשר נשותיהם כבר קנו בגדים שאינם צנועים או פאות שאינן צנועות, ואומרים דכיון ששלום בית עדיף, יש להבליג ולהניחם בכך.
אמנם זו טענת היצה"ר כדי למצוא לאדם פתח היתר בדבר, וזו עצת בלעם לאנשי מואב, אלוקיהם של אלו שונא זימה הוא וכו'. דיש להשיב על טענה זו בכמה אופנים:
א) קודם כל יבדוק את עצמו, האם בשאר דברים הקשורים לשלום בית מתנהג הוא כהוגן, או שרק בעניני צניעות מעלה את ענין השלום בית.
ב) ונאמר שבכל הענינים הוא מושלם ומתנהג באופן שיהיה שלום בית למהדרין . מכל מקום יאמוד עצמו, כאשר הוא מבליג ואינו מעיר לאשתו על עניני צניעות, האם הוא מצטער על זה, או שהוא נהנה בתוך ליבו על זה שהיא הולכת כך.
ג) ועוד יש להשיב על הטענה הנ"ל, דיבדוק עצמו, באם אשתו קנתה בגד שאינו לטעמו מבחינת מראהו וצבעו וכדו', האם גם בזה, מפני שלום בית אינו אומר לה כלום, או שבזה הוא מעיר ואומר שהבגד לא לטעמו ושכדאי שתחליף זה לבגד אחר. ואם על זה הוא מעיר, מדוע בענין צניעות הבגד אינו יכול לומר שתחליף הבגד לבגד צנוע יותר?
ד) ומלבד כל הנ"ל, יש להוכיחו על פניו ולומר לו, מה עדיף ה"שלום בית" אצלך מה"שלום בית" באלפי בתי ישראל; דאתה בשביל ה"שלום בית" שלך, נותן לאשתך ללכת שלא בצניעות, ואלפי אנשים נכשלים על ידי זה בראיות אסורות ובהרהורים ח"ו. וידוע הוא דעל ידי שאדם אינו שומר את עצמו מראיות אסורות וכדו', פוגם הוא ב"שלום בית" שלו,  דהאיש והאשה הם גוף אחד ונשמה אחת, וברגע שחצי מהנשמה פונה למקום אחר, זה מורגש אצל החצי השני, ועל ידי זה נפגם השלום בית. ועל זה נוכיחו על פניו ונאמר לו, מה עדיף ה"שלום בית" שלך, מכל האלפים שנפגם אצלם ה"שלום בית" בגללך?
ה) ויותר מכל זה, איך יאמר אדם דעל ידי שישמע לאשתו ויניחנה ללבוש בגדים שאינם צנועים, יישמר אצלו השלום בית? הרי בשביל שיהיה שלום בית, צריך שתהיה השכינה בבית, ואיך תשרה השכינה בבית שנוהגים בו שלא בצניעות?
לכך אנו בני אברהם יצחק ויעקב, עלינו להתחזק בענין זה. ואדרבה, אדם שחשוב לו השלום בית בביתו, עליו להתחזק בעניני הצניעות וכנ"ל. וידבר עם אשתו בעדינות ובפנים יפות ויסביר לה בטוב טעם ובשלוה שזה לא צנוע, ובודאי אשתו תעשה את רצונו בשמחה, ובדרך שאדם רוצה לילך  בה מוליכין אותו, והבא ליטהר מסייעין בידו. ובדרך זו גם בנותיו ילכו בדרך הצניעות.
ובזכות החיזוק בענין זה יצילנו הקב"ה מכל מיני אסונות וכדו'. אמן.
  ודרך אגב יש לומר, דאדם כזה שמתנהג בשלום בית בכל הענינים, ברור הוא, שכשיאמר לאשתו על עניני צניעות, תשמע לו.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד