חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מרן הגר''ש וואזנר שליט''א

(בכנס באשדוד בשנת תשנ''ח. הדרשה נכתבה כלשונו)

בעזרת חי החיים ברוך הוא, הנה נאספתם לכבוד ה' ולכבוד תורתו הקדושה, להתחזק ולחזק את יסודי הבית היהודי, הבית מקדש מעט שבזכותו אנחנו קיימים, ואשריכן בנות ישראל החשובות, אשה יראת ה' היא תתהלל, שבידכן הופקד פקדון יקר מאד, הדור הצעיר ועתיד עמנו הקדוש.
ואם זכינו ונשאר אחרי השואה האיומה עוד שריד  ופליט לכנסת ישראל, ושומעים עוד בבתי כנסיות ובבתי מדרשות קול תורה וקול תפילה, הרי''ז בזכות יראת ה' טהורה עומדת לעד, ולכן אשריכן בנות ישראל, אשריכן אמהות בישראל שבאתן לכאן לחזק הצניעות שהיא יסוד היסודות והעמוד הגדול לקיום ולבנין בתי ישראל, ללכת בדרכי אבותינו בעזהי''ת.
ידוע, שכשהקב''ה פתח המעמד של מתן תורה, פתח קודם בדברו אל נשי בני ישראל, כה תאמר לבית יעקב אמרו חז''ל אלו הנשים, זה לא רק כדי להקדים כבוד עקרת הבית בישראל, אלא ידע הקב''ה כי בלתי אפשרי ליתן תורה לישראל, שעל פיה יבנו בתים כשרים וטהורים ויעמידו דורות צדיקים, רק אם האשה הטהורה בבית תתנהג ע''פ התורה והיראה, ע''פ התורה והמצוות, ע''פ התורה וההלכה והצניעות. וא''כ מה יועיל הבעל מצד אחד והבנים גם אם עוסקים בתורה, גם אם יושב בכולל ומרביץ תורה כל היום, והאשה ח''ו מצידה אם לא תתנהג ע''פ הטהרה והצניעות הורסת את הבית בחוסר צניעות ובושה, כמאמר החובות הלבבות בשיר שלו, ומה הועילה בקניניה, מה תועיל האשה בכל הקנינים שזכתה, אם רעה בעיני אדוניה.
עוד יותר, כי תלה הקב''ה כל מתן תורה, וכל אלקותו המתגלה על עמנו הקדוש, תלה הקב''ה בקדושת מחנינו, כדכתיב כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחניך והיה מחניך קדוש, הקב''ה אומר אם מחניך קדוש, מחנה ישראל בכלל, ומחנה כל בית בפרט שנקרא מחנה כידוע, אז הקב''ה מתהלך בקרב מחניך ולתת אויבך לפניך ולהצילך. ואמרו חז''ל, אמר הקב''ה אין אני רוצה להקרא אלקיך אלא בתנאי והיה מחניך קדוש. זה התנאי שהקב''ה יתקשר עם כלל ישראל, עם כנסת ישראל, עם בתי ישראל.
ובמתן תורה, אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כתוב במדרש ע''מ שתקבלו תורתי, ומהם הזכויות ומהם המצוות שהקב''ה מבקש, אומרים חז''ל במדרש כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, זאת אומרת שהתורה דילגה כמאה מצוות בין מתן תורה ובין פסוק זה שכתוב באמצע ספר ויקרא, והוא בקדמה והפתיחה לאיסור עריות.
והמטרה של התורה הוא מה שאמר הקב''ה בתחילת מתן תורה, ואתם, אתם בית ישראל, תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, המטרה של ישראל שיהיו ממלכת עובדי ה' גוי קדוש, וכתוב אחרי מתן תורה, שהקב''ה אמר משפט קצר מה היה מתן תורה, כתוב שם כי בעבור תהיה יראתו, זאת אומרת שתהיה יראת שמים עליכם, לבלתי תחטאו, כדי שלא יחטאו ולא יעברו עבירות. ואחז''ל מהו יראת שמים שעל פני האדם, זוהי הבושה.
ובכל מצוה ומצוה שאנחנו מקיימים, אומרים אשר קדשנו במצוותיו וצוונו, הרי שקדושה וטהרה וצניעות ויראת שמים היא המטרה, כל מצוה מובילה למטרה הזו, ולימוד התורה רק אמצעי להגיע למטרה הנעלה הזאת.
קדושה וטהרה זוהי הגושפנקא של העם הנבחר, אתה בחרתנו מכל העמים, ושיתקיים בנו לתתך עליון על כל גויי הארץ, הקב''ה רוצה לראות את ישראל עם הנבחר עליון על כל עמי הארץ, כתוב שם לתהילה ולשם ולתפארת, ובסוף הפסוק שוב אותה המטרה, ולהיותך עם קדוש לה' אלקיך כאשר דיבר.
אבל, תשמעו מה שאני אומר לכם, הכל היה יפה ונאה, לולי מלחמת היצר ופמליא שלו, הכל היה יפה, עם הנבחר, עם הקדוש, יראת שמים, טהרה, צניעות, קדושה, לולי הסטרא אחרא וצבא המלחמה שלו, צבא המלחמה של השטן והיצר הרע, שלא יכולים לסבול שלמות עמנו הקדוש בתורה בקדושה. הסט''א השטן והיצה''ר לא יכולים לסבול, ולא יכול למנוע עצמו מללחום נגד שלמות התורה והצניעות, נגד שלמות בתי ישראל הכשרים, והפמליא של השטן וצבא המלחמה שלו, שולחים חיצי המוות למחנינו ולבתינו.
...אם זה התלבושת הפרוצה, שנלקחה כידוע מירודים שבאומות, וכל אופנה כידוע מקורה בשאול תחתית שבגיהנום. אם זה הפאות הנכריות בצורה לא צנועה...
על כן שמענה בנות ישראל הכשרות והצנועות... תשתדלו להיטיב דרכיכם בצניעות... תתהלכו בדרכי האמהות הקדושות שרה רבקה רחל ולאה וכל הצדקניות שזכו לבנות את בית ישראל, וגם אתם תבנו את ביתכם ואת בית ישראל, ובזכות הנשים הצנועות, בזכות הנשים הצדקניות, כמו שהיה במצרים שאמרו חז''ל בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים, נגאל גם מגלות החיל הזה עם ביאת משיח צדקנו ברחמים גדולים אמן.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד