חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שנה י"ד גיליון ה- 500 בנושא: ידיעת התורה - ויגש תשע"א

כולל ענייני: מצוות לימוד התורה וידיעת התורה, מהות הישיבה ומעלתה והנפ"מ לדינא, הידיעה המקפת שהביאתו ליקרא 'ש"ס חי', שיעור מצוות תלמוד תורה, לשאוף להשיג ידיעת כל התורה, גדר מצות תלמוד תורה, ועוד...

דבר העורך
גיליון ה500 של מסביב לשולחן רואה אור בנושא ידיעת התורה, כמה מתאים הדבר ועל מקומו נכון לראות מצורף לגיליון זה את רשימת 500 הנושאים. רשימה זו מביאה לידי ביטוי באופן מוחשי את ההיקף העצום של הסוגיות והנושאים הרבים, בתורה הרחבה מיני ים וארוכה מארץ מידה. זו בדיוק הייתה מטרת יסודו של העלון, העיסוק מדי שבוע בסוגיה נוספת מכלל מקצועות התורה, בחיבור לפרשיות התורה, מקורם של הנושאים. קרוב לחמש עשרה שנים מופיע ורואה אור העלון הנכבד שלומדי התורה מהללים ומשבחים אותו והשיר והשבח לבורא עולם שזיכנו ליטול חלק ביוזמה נשגבת זו. זה המקום להעלות ולשבח את הכותבים הנכבדים, חברי מערכת העלון, אשר עושים מלאכתם נאמנה לזיכוי הרבים, ככוכבים יהיו לעולם ועד, הכרת הטוב וההערכה הרבה של אלפי קוראי העלון שגורה אליהם מדי שבוע ומשמים יבורכו על כל פעלם, הלא הם : הרה"ג ירחמיאל קראם, הרה"ג אליקום דבורקס, הרה"ג אלחנן פרץ, הרה"ג ישראל וינברג, הרה"ג מרדכי קרליבך, הרב נחום זאב רוזנשטיין, הרב הלל מן, הרב מאיר שולביץ, הרב יעקב שלמה שיינברגר והרבנים האברכים החשובים החפצים בעילום שמם העורכים את מדור ראשי הישיבות ותורתם של גדולי הדור שליט"א . משמים יבורכו בעלי העסקים הנכבדים התורמים באופן קבוע להוצאת העלון, גדולה ורבה זכותם עד מאד, אשרי חלקם שהם ממצדיקי הרבים ומרבים תורה בעולם.
שלמה יצחק הלוי רוזנשטיין

לעיון והורדה לחץ כאן - כולל כל ה500 נושאים שבעלונים שהופיעו עד כה


לפניכם רשימת הנושאים לפי סדר א"ב

 • אבן משכית
 • אבר מן החי
 • אבת ויראת ה'
 • אגד ד' מינים
 • אדר ראשון
 • אוהל המת
 • אוכל נפש
 • אוצר בית דין
 • אורים ותומים
 • אותות ומופתים
 • איבוד עבודה זרה
 • איוסר נקימה
 • אין למדין מקודם מת"ת
 • אין מזל לישראל
 • אין מעבירין על המצ'
 • אין מער' שמחה בשמחה
 • אין סומכין על הנס
 • אין עושין מצוות חבילות
 • אין קטיגור נעשה סניגור
 • אינו ברשותו
 • אינו מצוות והפטור מדבר ועושהו
 • איסור אונאה
 • איסור גזל
 • איסור חדש
 • איסור חזרה למצרים
 • איסור חנופה
 • איסור יציאה לחו"ל
 • איסור רכילות
 • איצטגנינות
 • אכילה ושתי' בסוכה
 • אכילת מצה
 • אמונה בביאת משיח
 • אמירה לנכרי שבות
 • אמירת והקדמת שלום
 • אמירת על הניסים
 • אמירת פרשת הקטורת
 • אמירת פרשת התמיד
 • אסמכתא
 • אסרו חג
 • אפיקומן
 • אפיקורוס
 • ארבע כוסות
 • ארון הקודש
 • אתרוג
 • ב' ימים דר"ה
 • בגדי כהן גדול
 • בדיקת חמץ
 • ביזוי מצוה
 • ביטחון
 • ביכורים
 • ביעור מעשרות
 • ביעור פירות שביעית
 • ביקור חולים
 • בישולי עכו"ם
 • בישולי עכום
 • בית הכנסת
 • בית המקדש השלישי
 • בכור בהמה
 • בל יחל
 • בל תגרע
 • בל תשחית
 • בנין אב
 • בר מצוה בימי העומר
 • בר מצרא
 • ברב עם הדרת מלך
 • ברכה מעין שלוש
 • ברכה שאינה צריכה
 • ברכת אבות
 • ברכת האילנות
 • ברכת הבנים
 • ברכת הגומל
 • ברכת החמה
 • ברכת המוציא
 • ברכת המזון
 • ברכת המצוות
 • ברכת הפירות
 • ברכת הריח
 • ברכת התורה
 • ברכת כהנים
 • ברכת צדיק
 • בשכמל"ו
 • בשר בחלב
 • ג' השבועות
 • גבאי צדקה
 • גבול צפון
 • גבות הערבה
 • גדלות י"ג שנה
 • גירות
 • גלות
 • גניבת דעת
 • גניזה
 • דבר שבמנין צריך וכ'
 • דין ערכאות
 • דינא דמלכותא דינא
 • דיני איטר
 • דיני בהמ"ד
 • דיני בור
 • דיני בכור
 • דיני הבית
 • דיני הדיינים
 • דיני ההדס
 • דיני הלוויים
 • דיני המנורה
 • דיני המצה
 • דיני הניעור בלילה
 • דיני הסכך
 • דיני מוסר
 • דיני מרור
 • דיני נפשות
 • דיני ערב שבת
 • דיני פשרה
 • דיני תנאי
 • דינים הנוהגים בעומר
 • דמי נזק
 • דרך ארץ
 • דשלב"ל
 • האור בהלכה
 • האילם בהלכה
 • הגבהת ספר תורה
 • הגורל בהלכה
 • הגיית השם
 • הגעלת כלים
 • הדבש בהלכה
 • הדלקת הנרות במקדש
 • הדלקת נרות חנוכה
 • הודאה ושירה
 • הודאת יולדת
 • הוצאה מרשות לרשות
 • הוצאת ס"ת
 • הזכרות בעשי"ת
 • החזקת בית הכנסת ושמן למאור
 • החזקת לומדי תורה
 • החלב בהלכה
 • החלום בהלכה
 • הידור מצווה
 • היולדת בהלכה
 • היזק ראיה
 • היסח הדעת
 • הכותל המערבי
 • הכנה לשבת
 • הכנסת אורחים
 • הכרת הטוב
 • הלבוש בהלכה
 • הלבנת פנים
 • הלוואה
 • הלכה למשה מסיני
 • הלל בחנוכה
 • הלל דראש חודש
 • הלל של פסח
 • המוציא מחבירו עליו הראיה
 • הנץ החמה
 • הספד
 • העובר בהלכה
 • הערל בהלכה
 • הפטרה
 • הפסק בקר"ש וברכו'
 • הפקרת פירות שביעית
 • הפרשת חלה
 • הצלת נפשות
 • הקמת ישיבות ות"ת
 • הקפת הפאות
 • הקש
 • הר הבית
 • הראייה בהלכה
 • הרופא בהלכה
 • השבת אבידה
 • השבתת חמץ
 • השתלת אברים בהלכה
 • הת' חסה על ממונם של ישראל
 • התראה
 • ובלכתך בדרך
 • ובערת הרע
 • והייתם נקיים
 • ווידוי
 • ויכולו
 • ולא תתורו
 • ונשמרתם לנפשותיכם
 • וקדשתו
 • ז' מצות בני נח
 • זה נהנה זה לא חסר
 • זילזול במע"ש ובמאכל
 • זימון
 • זכויות יוצרים
 • זכין לאדם שלא בפניו
 • זכירת יצי"מ
 • זכירת מעמד הר סיני
 • זכירת משה מרים
 • זכירת עמלק
 • זכר למחצית השקל
 • זמן קריאת שמע
 • זריזין מקד' למצוות
 • חביבה מצוה בשעתה
 • חג השבועות
 • חוט של תכלת
 • חול המועד
 • חומש
 • חוקות הגוים
 • חזקה
 • חיובי האב לבנו
 • חיובי פועל לבעה"ב
 • חיובי שומר שכר
 • חילול שבת
 • חילוק רשויות בעשרה
 • חינוך הבנים
 • חינוך והוראה
 • חלב עכו"ם
 • חליצה
 • חמיו וחמותו
 • חנוכה
 • חנוכת הבית
 • חנטת הפרי
 • חצות היום
 • חצי שיעור
 • חציו לד' וחציו לכם
 • חק תוכות וחק ירכות
 • חקירה ודרישה
 • חשד בכשרים
 • חשוד על השבועה
 • חשמל בשבת
 • ט"ו בשבט
 • טבילת כלים
 • טבל
 • טהרת האדם
 • טומאת כהנים
 • טירחא דציבורא
 • טעמא דקרא
 • טעמי המצוות
 • טעמי המקרא
 • י' בטבת
 • י"ג מידות של רחמים
 • י"ז בתמוז
 • יאר צייט
 • ידיעת התורה
 • יוחסין ושמות בשידוכין
 • יורד לפרנסת חבירו
 • יחוד ה'
 • ייחוס
 • ימות המשיח
 • ירושה ברבנות
 • ירושה ונחלות
 • ירושת הבן והבת
 • ישיבת סוכה
 • יששכר וזבולון
 • כבוד אבי אביו
 • כבוד הרב
 • כבוד הרגלים
 • כבוד מלכות
 • כבוד ס"ת
 • כוס של ברכה
 • כופין על המצוות
 • כופין על מידת סדום
 • כיבוד אב ואם
 • כיבוד מלחמה
 • כיסוי הדם
 • כלאים
 • כשרות הדגים
 • כשרות והשגחה
 • כתובה
 • כתיבת חד"ת
 • כתיבת ס"ת
 • ל"ג בעומר
 • לא ילבש
 • לא תחמוד
 • לא תלין ש"ש
 • לא תסור
 • לא תתגודדו
 • לולב
 • לחם משנה
 • לימוד לשמה
 • לימוד תורה לאחרים
 • לפני עור
 • לפנים משורת הדין
 • לקט שכחה ופאה
 • לשון ארמי ותרגום
 • לשון הקודש
 • לשון הרע
 • מוסף דר"ה
 • מורא מקדש
 • מזוזה
 • מזיק
 • מחשבת עבירה
 • מי שפרע
 • מידות ומשקלות
 • מידת הין
 • מידת טפח
 • מילה
 • מילה בשבת
 • מים אחרונים
 • מין הבגד בציצית
 • מיצר שהחזיקו בו רבים
 • מלא' קרקע בשביעית
 • מלאכת אורג וטווה בשבת
 • מלאכת בונה
 • מלאכת בורר
 • מלאכת חורש בשבת
 • מלאכת מכה בפטיש
 • מלכות בית דוד
 • מלקות
 • מן המותר בפיך
 • מנהג
 • מנהג כפרות
 • מנהגי זכר לחורבן
 • מנהגי חג השבועות
 • מנהגי חודש אלול
 • מנהגי ימי חנוכה
 • מנהגי ליל הסדר
 • מנהגי פורים משולש
 • מנודה בהלכה
 • מנין בנ"י
 • מנין הדינים בבי"ד
 • מנין עשרה
 • מסיג גבול
 • מעילה
 • מעלין בקודש
 • מעמדות
 • מעשר בהמה
 • מעשר כספים
 • מעשר ראשון ותרומ"ע
 • מצוה בו יותר מבשלוחו
 • מצוה לקיים דברי המת
 • מצווה הבאה לידך וכו
 • מצוות אכילת פסח
 • מצוות בנין בהמ"ק
 • מצוות הקהל
 • מצוות מעקה
 • מצוות תוכחה
 • מצוות תשובה
 • מקום הדלקת נ"ח
 • מקום התפילה
 • מרים יד על חבירו
 • משלוח מנות
 • מתנות לאביונים
 • נביא בהלכה ונבואת משה
 • נדרי מצווה
 • נדרים
 • נוטריקון ורמזים
 • נוי סוכה
 • נזקי שכנים
 • נזקי שן ורגל
 • נטילת ידים לתפילה
 • נטילת לולב במקדש ובגבולין
 • נכסי הגר
 • נכסי מילוג
 • נס פך השמן
 • נפילת אפיים
 • נשמת כל חי
 • סומא בהלכה
 • סיפור יציאת מצרים
 • סליחות
 • סמיכת חכמים
 • סנהדרין
 • סעודות שבת
 • סעודת בר מצוה
 • סעודת ברית מילה
 • סעודת סיום מסכת
 • סעודת פורים
 • ספירת העומר
 • סקילה
 • סקר אוכלוסין
 • ע' תשעה באב שח'  בשבת
 • ע"א נאמן באיסורים
 • עבד כנעני
 • עבודת הכה"ג ביוה"כ
 • עדות
 • עדים זוממין
 • עובר לעשייתן
 • עונג יו"ט
 • עוסק במצווה פטור
 • עין הרע
 • עירוב תבשילין
 • עכו"ם במצוות ישראל
 • עלות השחר
 • עמל התורה
 • ענייני הבכיה
 • ענייני מלחמה
 • ענייני קריאת המגילה
 • עניית אמן
 • עציצים בשמיטה
 • ער"פ שחל בשבת
 • ערב
 • ערב יוה"כ
 • ערב פסח
 • ערב ראש חודש
 • ערבות עם ישראל
 • עשרת הדברות
 • פדיון הבן
 • פדיון שבויים
 • פורים משולש
 • פורים קטן
 • פטר חמור
 • פסול חלל לכהונה
 • פסח שני
 • פריעת בע"ח מצוה
 • פרסומי ניסא
 • פרקי אבות
 • פרשת זכור
 • פרשת שקלים
 • צדקה
 • צדקה ונדבת עכו"ם
 • ציצית
 • צער בעלי חיים
 • קבורת המת וחטוטי שכבי
 • קבלת מתנה
 • קבלת שבת
 • קברי צדיקים
 • קדשי בדק הבית
 • קולות השופר
 • קושיית מרן הב"י
 • קידוש ביום השבת
 • קידוש בשבת
 • קידוש החודש
 • קידוש השם
 • קידוש לבנה
 • קידושי כסף
 • קל וחומר
 • קנאים פוגעים בו
 • קנין חליפין
 • קנין כסף
 • קנין לנכרי בארץ ישראל
 • קנין משיכה
 • קנין קרקע
 • קר"ש על המיטה
 • קרבן שלמים
 • קריאת המגילה
 • קריאת התורה
 • ר"ה שחל בשבת
 • ראש השנה
 • ראש חודש
 • ראשית הגז
 • רובו ככולו
 • רודף
 • רוח הקודש
 • ריבית
 • רעמים וברקים
 • ש"ץ ימים נוראים
 • שאילת גשמים
 • שבועה ונק"ח
 • שבועת שווא
 • שבע ברכות
 • שבת הגדול
 • שבת חנוכה
 • שבת שירה
 • שובבי"ם
 • שווה פרוטה
 • שוחד
 • שולחנו של אדם
 • שומר חינם
 • שופר
 • שחיטה
 • שחרית
 • שידוכין ונישואין
 • שילוח הקן
 • שילוח עבדים
 • שינוי השם וכינוי
 • שינוי מפני דרכי שלום
 • שירת הלויים
 • שלוחי מצוה
 • שליח בית דין
 • שם א-ל וא-לוקים
 • שמות האדם
 • שמות הקודש
 • שמחה
 • שמחה ועונג בר"ה ויו"כ
 • שמחת בית השואבה
 • שמיטת כספים
 • שמירת הגוף והנפש
 • שמנים לחנוכה
 • שנה מעוברת בהלכה
 • שניים מקרא וא"ת
 • שעבודא דר' נתן
 • שריפת קרבנות-הקטרה
 • תאומים בהלכה
 • תדיר ושאינו תדיר
 • תולעים ושרצים
 • תוספת כתובה
 • תורה ביום הפורים
 • תורה לבנים
 • תורה מגנא ומצלא
 • תחיית המתים
 • תיקון ליל שבועות
 • תמידין ומוספין
 • תענית בה"ב
 • תענית בכורים
 • תענית חתן
 • תפילה בשעת צרה
 • תפילה על החולה
 • תפילות ספיה"ע
 • תפילין של יד
 • תפילין של ראש
 • תפילת הדרך
 • תפילת מוסף
 • תפילת מנחה
 • תפילת ערבית
 • תפילת צדיק
 • תרו"מ בשבת ויו"ט
 • תרומה
 • תשלומי ד' וה'
 • תשעה באב
 • תשעת הימים
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד