חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ספר "מילה שלמה"

28/10/2012

תיאור מצות המילה ובדיקת כשרותה באיורים ממוחשבים * מאות פסקים חדשים ממרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל וגדולי דורנו כולל השוואות וציונים לספרי השו"ת * מדריך מעשי להורי הרך הנימול * פניני מילה


טעימות מהספר:
השער, תוכן, הסכמות והקדמה / פסקים / מדריך / תפילות / מפתחות

זכה דורנו ורבו בו העוסקים ברוב חלקי התוה"ק. מאידך, העוסקים בהלכות כשרות המילה מועטים הם, ולרבים מבני התורה, ובהם אף ת"ח, נושא המילה עצמה וכשרותה אינו ברור כ"כ, והגם שלא מדובר במצוה 'נדירה' אלא במצוה הנעשית ב"ה תדיר ובמעמד רוב עם. בין הסיבות לכך, יש לציין כי המציאות (של גדרי המילה) אינה ברורה דיה מלימוד הסוגיה בלבד, מלבד זאת, הלכות יסודיות רבות נתבארו ע"י גדולי הדורות בספרי השו"ת, שאין יד כ"א ממשמשת בהם. וכאן הבן שואל, היתכן שמצות מילה החביבה והחמורה (שענשה בכרת) נופלת בחשיבותה משאר המצוות? היתכן שישנם תלמידי חכמים שכבר מכניסים את נכדיהם בבריתו של אאע"ה, והם אינם יודעים כלל מהי 'פריעה'? היעלה על הדעת שבן תורה יבחר במוהל כדרך שע"ה עושים זאת ('העיקר שהתינוק לא יבכה, שיחתוך מהר ולא יהיה הרבה דם')? האמנם חלק התורה הזה הינו נחלתם הבלעדית של המוהלים?!

זאת ועוד, יש החושבים שהאב המכניס את בנו לבריתו של א"א 'פטור' מהעסק בהלכות אלו, שהרי אין הוא מל בעצמו אלא ממנה את המוהל לשלוחו. אמנם לימוד זה אינו רק 'היכי תמצי' לדעת מה לעשות, אלא כמ"ש בספה"ק שלימוד דיני המצוה הוא חלק משלימות המצוה [כמבואר במאירי (ב"ק יז.), פמ"ג (בפתיחה), נפה"ח (ש"ד פ"ל) ועוד]. ואמנם רבים מאבות הבנים השתוקקו לקיים את המצוה בשלימות הראויה, אך התקשו בהבנת הסוגיה ובדיניה המורכבים.

יום בשורה הוא לציבור בני התורה, עם הופעת הספר "מילה שלמה" שתכליתו היא לבאר באופן יסודי ומקיף (780 עמודים) את מצות המילה ולפתוח שער ל'עולם המילה', להקנות את ידיעת פרטי המצוה למי שאינו מתמצא בה, ולתמצת את ההלכות בבהירות לחפצים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם ולסייע בהחדרת המודעות לסוגיה זו. הספר מאיר את מצות המילה מהיבט הילכתי–מעשי, ובניסוח תמציתי ובהיר. לימוד ההלכות עם ההתוודעות למורכבות המצוה, יקנו למקיימה את חיבוב המצוה וידריכוהו כיצד לקיימה כהלכה ובהידור.

בספר מופיעים לראשונה, איורים ממוחשבים שמטרתם לסייע בהבנת מציאות מעשה המילה וכשרותה. האיורים צוירו באומנות רבה ובביקורת קפדנית של גדולי המוהלים והרופאים המומחים בתחום זה, האיורים צוירו במכוון בשינוי מהמציאות ובהדרכת גדולי תורה מובהקים, ואכן זכה המחבר הרה"ג רבי שלמה שוחט שליט"א וספרו נתקבל בחיבה יתירה על שולחנם של גדולי ישראל. למותר לציין כי החיבור מבוסס על הידע הרפואי המעודכן ביותר ומגובה ע"י גדולי המוהלים בארץ ובעולם.

זכה המחבר שבמשך 35 שנות פעילותו כמוהל מומחה וכמפקח על המוהלים הגיעו לידו שאלות רבות על כשרות מילתם של ילדים ומבוגרים, ובהיותו עוסק בשאלות אלו תדיר, ומביאן בתכיפות לפני גדולי ישראל, זכה לקבל מהם הוראות והדרכות רבות, ובפרט מרבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שהאיר פניו למחבר, הן בבריתות שזכה למול על ברכיו והן בזמנים המיוחדים שהקצה לו מרן זצוק"ל שבהם דן לפניו בענייני מילה הסבוכים. מאות מפסקי מרן זצוק"ל ושאר פוסקי דורינו מופיעים לראשונה בספר זה.

לתועלת הורי הנימול הטרודים בימים שמהלידה ועד הברית, וחשקה נפשם לדעת את דיני ומנהגי "ימי המילה", ייחד המחבר "מדריך להורים" - מעשי ומפורט להורי הרך הנימול אשר מביא בקצרה 'תזכורות' נחוצות אודות המעשה אשר יעשון בימים נשגבים אלו, מרגע הלידה ועד ה'שלישי למילה' ובשילוב הנהגות מגדולי הדורות. כאמור, הספר אינו מיועד רק למוהלים אלא לכל יהודי באשר הוא ובמיוחד להורים, אשר ללא ספק, זו אמורה להיות המתנה המועדפת עליהם לרגל לידת בנם בשעטו"מ.

הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי ישראל, כגון מרנן ורבנן: רבינו מרן הגרי"ש אלישיב והגאון הגדול רח"פ שיינברג זצוק"ל, ולהבחל"ח מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מרן הגר"נ קרליץ שליט"א, הגאון הגדול ר"י זילברשטיין שליט"א, הגר"מ שטרנבוך שליט"א, הגר"ע אויערבך שליט"א ועוד.

תיתי ליה לרב המחבר שזכה להאיר פינה יקרה זו אשר זה מכבר יחלו רבים לקרן אור שתאירה כראוי לה, וכפי שכתבו גדולי ישראל בהסכמותיהם: "המחבר, דור תשיעי למשפחת מוהלים ותיקה, ובעצמו מוהל מומחה ומפורסם, יגע שנים רבות בנושא, גם נשא ונתן עם פוסקי זמננו, וכבר פקע שמיה כאחד המיוחדים בעניני מילה המסובכים, הן מצד ההלכה והן מצד השימוש המעשי הרפואי. הספר ערוך בטוטו"ד דבר דבור על אופניו, הלומד בו מתענג על בהירות הדברים ובירורם, והענין נפרש לפניו מאיר עינים ומשיב נפש, ראוי הספר לכל תופסי התורה ... הגם שכבר יצאו הרבה ספרים על מילה, מ"מ ספר כזה שמפרט כל מעשה המילה בפרטות לא נעשה עדיין, וכל מי שאין לו שום מושג באופן המילה יכול לקבל מושגים מה המצוה, ואחז"ל דת"ח צריך שידע הל' מילה, ופי' המהרש"א דלא רק דיני המילה אלא גם אופן המילה. עברתי על הספר הנפלא ונהניתי מאוד מכל פרק ומכל סעיף".

גם אנו מברכים ומייחלים כי בעזהי"ת חיבור זה יחזיר את כבודה של מצות מילה למקומה הראוי, ושוב לא יהיו הלכותיה בבחינת 'הלכתא למשיחא' אלא כשאר המצוות שמילייהו מתבדרין בבי מדרשא, ישוטטו בהם רבים ותרבה הדעת. לא נותר לנו אלא לברך את המחבר הנכבד שיתקבל ספרו בקרב כלל ישראל, ויזכה לישב באהלה של תורה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, ויזכה להכניס עוד רבים מילדי ישראל בבריתו של אברהם אבינו ע"ה.

את הספר ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות, או בטלפון 054-8435730. הפצה ראשית: 'ספרייתי'-האחים גיטלר.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד