חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

'וזה לשונו' – תערובות – בשר בחלב

19/01/2014

אוצר ציונים ומראי מקומות ככתבם וכלשונם


טעימות מהספר לחץ כאן

 

יום בשורה וגיל הוא לעמלי תורה וחפצי בינתה, עם הופעת הכרך הנוסף בסדרת הספרים המופלאה 'וזה לשונו', על עניני 'תערובות – בשר בחלב', מהרה"ג רבי יעקב ליינר שליט"א מחשובי הלומדים בעיה"ק ירושלים, אשר הוא כקודמיו יצירת מופת, אוצר ציונים ומראה מקומות, אשר יכילו בתוכם כאלף ערכים וכחמשת אלפים אסופות, מלוקטים בטוב טעם מדברי הראשונים והאחרונים ועד לדברי הפוסקים, ומביאים את דברי המפרשים בשמותם ובדקדוק לשונותם, מסודרים וערוכים על פי ענינים ונושאים בתוספת מפתח מורחב ומפורט, ובסופם מילואים עם עשרות סימנים אשר ירחיבו ויפלפלו באותם הענינים, והכל ברוב הדר ובכלי מפואר. 

 

אף כי לא זמן רב הוא, מעת אשר זכה הרב המחבר שליט"א להוציא לאור חמשת ספריו הקודמים שבסדרת הספרים 'וזה לשונו', על עניני מוקצה, מלאכת מבשל - שהיה חזרה והטמנה, מסכת סנהדרין, עניני רוב וחזקה, ועמ"ס מקואות, וכן שלשה קונטרסים על עניני חנוכה ועל עניני שטרות ופתיחה למסכת בב"ק, אשר פקע שמם עד כי נתקבלו בסייעתא דשמיא בהערכה מרובה ובחיבה עצומה אצל כלל הלומדים, בהיכלי התורה בישיבות ובכוללים, אשר מצאו בהם מבוקשם כלי עזר יקר בלימודם להיקף הידיעות ולעומק הפשט, וכבר נתקיימה בו הברכה כאשר זכה שוב להניף ידו בהמשך סדרת ספריו 'וזה לשונו', ועתה על עניני תערובות החמורים.

 

וכפי שהובא כבר בהקדמת הספרים, כי מקום גדול הונח להתגדר בייחוד ספר זה, אשר כשמו כן הוא בהבאת 'לשון הקדש' של רבותינו הראשונים והמפרשים בדיוק רב. כי יש אשר יבא בדרך זו לעומק הסוגיא ורוב ענפיה, אחר עיונו בדברי המפרשים ובצחות לשונם, ובזה ישכיל להבין ולירד לשורשי הדברים וגודל הבנתם, ואף שאר כלל הלומדים ימצאו בו מבוקשם, לדעת היקף הענין מהיכן יבואו שורשיו, לאן ישלח ענפיו, ואיה יצמחו פירותיו. ובפרט כמו שהביא המחבר את דברי הפלא יועץ (ערך אסופה) וזה לשונו: וגם ראוי לבעלי אסופות שיעשו טובה שלמה ולא יכתבו על דין פלוני עין בספר פלוני, ולא עוד אלא שלפעמים יש שנצרך לו אותו הדין מאד ואותו הספר שצין אינו נמצא בעירו, והרי זה דומה למי שמביאין אותו אל המעין ואין מניחים אותו לשתות מים, לכן יכתוב גם כן מה שכתוב באותו ספר למען ינוח הקורא בו כי ימצא תאות לבו ע"כ.

 

זאת ועוד, כי נתייחדו ספרי 'וזה לשונו' מהרבה ספרי מלקטים, ו'לישנא אחרינא' יש בו, באשר יש בו חלוקת הענינים לפי נושאים וערכים, אשר יש בה תועלת מרובה לאותם העוסקים בזה במקומות אחרים, ויבקשו לדעת היקף הענין בשאר סוגיות הש"ס, כי זאת היא דרכה של תורה, אשר היקף דבריה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ומה יתן ומה יוסיף ללומדים במקום אשר תבא בקצירת האומר, אם יביאו לפניהם כל אשר שייך לאותו הדף ולא ימצאו בהם מבוקשם, עד כי סבורים יהיו אשר יש בו להעיד על חוסר הבנתם וידיעתם, ולא ידעו רוב עושרה במקום אחר אשר ימצאו שם כל מבוקשם, כי מאחר ואינו נמצא במפרשים במקום אשר יעסקו בהם, אין ידם משגת לידע היכן יחפשוהו, ולא ימצאוהו זולתי באופן זה אשר יעמיד המובאות לפי הענין, יקבצם ויאספם לפונדק אחד.

 

ומתעצמת מעלה זו בסוגית 'תערובות – בשר וחלב' אשר כל העוסק והמעיין בסוגיה גדולה זו יתן דעתו על חיסרון קיבוץ הענינים בתוך דברי הראשונים והאחרונים הפזורים בכמה וכמה ממסכתות הש"ס ובכמה מסימני הטור שו"ע, ואינם מקובצים במקום מסוים כלל. לבל יצטרך הלומד לעמול ולטרוח תחילה בחיפוש הדברים וסידורם, קודם יתפנה דעתו להעמיק ולהתבונן בעצם הבנת ועומק הסוגיות. ועוד הוא ניכר בסוגיה זו הצורך בקיבוץ הדברים, משום היות דברי האחרונים מפוזרים חלקם על סדר הסוגיות אשר בש"ס וחלקם על דברי השו"ע ונו"כ ולא ימצא ללומד על סדר השו"ע דברי הראשונים והאחרונים על מסכתות הש"ס ומאידך לא ימצא ללומד על סדר סוגיות הש"ס דברי האחרונים.    

 

ומעלה זו תהא ניכרת לכל העובר בין בתריו של הספר 'וזה לשונו' על עניני 'תערובות – בשר בחלב' והצועד בינות לדפיו, אשר תשבע עינו עד מהרה בהיקף הענינים אשר יכיל הספר, באשר ענינים אלו נידונים בהרבה ממסכתות הש"ס והיקף ענינם מרובה ועצום, ואין כל לומד יכול לחפש ולעיין בכל אותם דברים, והשכיל הרב המחבר ללקט בעבורו עומרים, להביא בתוכו כל ריבוי הענינים הפזורים בכל מסכתות הש"ס.

 

בספר נפתחים תשעה שערים: א, ביטול ברוב. ב, טעם כעיקר. ג, נ"ט בר נ"ט. ד, נותן טעם לפגם. ה, קמא קמא בטיל. ו, חנ"נ. ז, דברים שאינם בטלים בתערובות. ח, דבר שיש לו מתירין. ט, ביטול איסור לכתחלה. תשעת השערים מתחלקים לחמישים ואחת פרקים, אשר בתוכם כאלף ערכים.

 

בכפל ברכה נחתום, כה יתן ד' ויוסיף וירבה הרב המחבר שליט"א עוז ותוקף בעמלו, ילך מחיל אל חיל לזכות הלומדים מאוצרו הגדול, בהמשך השלמת סדרת הספרים 'וזה לשונו' ברוב ענינים ומסכתות הש"ס, להוסיף ולהרבות היגיעה והידיעה אצל הלומדים. ניתן להשיג אצל כל חנויות הספרים ובטל' 0527170601.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד