חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חדש! ספר משנה בידי - שינון משניות בעל פה מסכת שביעית

לקראת שנת השמיטה הבעל"ט, חידוש מיוחד ישנו בספר החדש "משנה בידי", עימוד המשניות בצורה מיוחדת שורה מול שורה בתבנית זהה עם ראשי המילות, המקילה על שינון המשניות בעל פה, וכבר ידוע דברי מרן הגאון רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל בספרו "תורת הבית" פרק ו', וזה לשונו בקצרה: "אמנם באמת מן הנכון שכל אחד יהיה בקי באיזו מסכת בעל־פה או איזה סדר משניות ויהיה זה תועלת לכמה דברים... קובץ מצורף לזיכוי הרבים.
אמרו חז"ל אין כל הגלויות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות (ויקרא רבה ז, ג).

הגאון רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל בעל ספר "חפץ חיים" כתב בספרו "תורת הבית" פרק ו', וזה לשונו בקצרה:

"אמנם באמת מן הנכון שכל אחד יהיה בקי באיזו מסכת בעל־פה או איזה סדר משניות ויהיה זה תועלת לכמה דברים.

א. ראשון לכל, שבזה יתקיים מאמר הכתוב "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך", דפשוטו הוא, שיהיה דברי תורה חרות על לבו וכו'.

ב. שעל ידי זה, יהיה נקל לו לקיים מה שאמר הכתוב "ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך", כי פעמים רבות מפני הקור או סיבה אחרת מתעצל לילך לבית המדרש. גם פעמים רבות מצוי שיכבה הנר בליל שבת, וכאשר יש לו מסכת או איזה סדר הוא לומד בעל־פה, ובפרט כשהוא בדרך שאי אפשר לו ללמוד מתוך ספר, ויקיים ובלכתך בדרך.

ג. ידוע מה דאיתא בזוהר הקדוש, "האי מאן דירית מסכת חדא ירית עלמא חדא". ומובן לכל, כי 'ירית מסכת' לא נקרא כי אם כאשר בקי בה היטב וקנוי לו בנפשו וכו'.

ד. איתא בפסחים (דף נ') 'ושמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו'. וזה בודאי אינו נקרא כי אם כשהוא בקי בה בעל־פה.

ה. צריך האדם להתבונן, ומה אם לומד איזה דבר תורה, ידוע הוא שהוא מקיים מצות עשה, וכל העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד, על אחת כמה וכמה כשהוא לומד מסכת כמה פעמים עד שנעשה בה בקי בעל־פה, כמה היא מליצה עבורו למעלה".

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד