חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מסכת סוכה

 
 פרק חמישי - החליל
 פרק ראשון - סוכה
 פרק רביעי - לולב וערבה
 פרק שלישי - לולב הגזול
 פרק שני - הישן תחת המטה
פרק חמישי - החליל
א. האם החליל דוחה את השבת ואת היו"ט, האם עיקר שירה בפה או בכלי, ומדוע?*דף נ.–1נא.

ב. האם בשבת וביו"ט מותר לתקן כלי שיר שבמקדש, או לקשור נימא במקדש ובמדינה, ומדוע?*דף נ:

ג. האם יש שבות במקדש, ומדוע?*דף נ. נ:

ד. מי היו המנגנים האוחזים בכלי השיר שבמקדש, ומדוע?*דף נא.

ה. באיזה שעה שאבו את המים לניסוך בחג, האם השאיבה היתה בצלוחית מקודשת, ומדוע לא נפסלו בלינה?*דף נא:

ו. מה הפירוש "אמן יתומה"?*דף נב.

ז. האם מותר לברור מאכל, לאור האור העולה משמן ופתילה של הקדש, ואם אסור - האם יש בזה מעילה, ומדוע?*דף נג.

ח. האם יוצאים ידי חובת התקיעות שבראש השנה באופן שהיה הפסק בין תקיעה לתרועה, ומדוע?*דף נג: נד.

ט. מה היה מנין התקיעות ועל מה תקעו. א) בכל יום. ב) בערב שבת. ג) ביום שיש בו מוסף אחד או בערב שבת שבתוך חג הסוכות או ביום שיש בו שני מוספין או שלוש מוספין או בשבת שבתוך החג, [והאם ממלאים מים בשבת, ומדוע?]. ד) בערב פסח שחל בחול. ה) בערב פסח שחל בשבת. ו) ביו"ט שחל להיות בערב שבת. ז) ביו"ט ראשון של חג שחל להיות בערב שבת, [והאם ממלאים מים ביו"ט, ומדוע?]*דף נג:–1נד:

י. כיצד בני חו"ל הנוהגים שני יו"ט, צריכים לומר את סדר אמירת המוספים בתפילה, [דהיינו "וביום השני", "וביום השלישי" וכו'], ומהו סדר הקריאה  שהם צריכים לקרוא בחוה"מ סוכות ובהושענא רבא, ומדוע?*דף נה.

יא. לכמה משמרות נחלקו הכהנים, כמה זמן היה עובד כל משמר, וכיצד חילקו ביניהם את קרבנות המוסף של חג הסוכות, ושל שמיני עצרת?*דף נה:

יב. באלו זמנים היו כל המשמרות שוות, לענין מה הם היו שוות, לענין מה לא היו שוות, מנין למדים זאת, ומדוע?*דף נה:–1נו. יג. מי שמחויב לברך שתי ברכות, לדוגמא: סוכה וזמן או יין וקידוש, את מה עליו להקדים, ומדוע?*דף נו.

יד. כיצד חילקו את לחם הפנים, ברגלים, ביו"ט הסמוך לשבת, וביו"ט שחל להיות ביום ב' בשבת, ובשאר ימות השנה, מנין למדים זאת, ומדוע?*דף נו.

טו. איזה משמרת מקריבה את המוספין של כל שבת?*דף נו:

לראש העמוד 
פרק ראשון - סוכה
א. סוכה שגבוהה מכ' אמה האם כשרה, ומדוע?*דף ב. ב:

ב. מה דינה של סוכה כשמקצת הסכך בתוך כ' אמה, ומקצתו מעל כ', ומדוע?*דף ב.

ג. כיצד יש לנהוג בנר חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה, ומדוע?*דף ב.

ד. סוכה שעשו את דפנותיה חזקות כדפנות דירת קבע, האם כשרה, ומדוע?*דף ב.

ה. מה דינה של הסוכה שקבע את הסכך במסמרים, ומדוע?*דף ב.

ו. מהו השיעור הדרוש להכשר סוכה, ומדוע?*דף ב: ג.

ז. האם אשה חייבת ב"סוכה", ואיזה קטן חייבים לחנכו במצות "סוכה", [והאם יכולים לחנכו לישב בסוכה גם כשאינה עשויה בכל פרטותיה]?*דף ב: ג.

ח. האם אשה חייבת בחינוך בניה?*דף ב: ג.

ט. סוכה שרחבה פחות מז' טפחים וארכה עשרים טפחים, האם היא כשרה?*דף ג.

י. באלו ב' דינים נחלקו בית שמאי ובית הלל, מה טעמם, ואיך קיי"ל להלכה?*דף ג.

יא. האם נותנים קרפף לעיר אחת, לשתי עיירות המרוחקים אחד מהשני קרפף אחד או שניים, לבית או לבורגנין [לשומרי פירות - רש"י, וע"ע לקמן דף ח: דרש"י מפרש שם: דהיינו שומרי העיר - רש"ש], כשיש בהם ד' אמות או כשאין להם ד' אמות ומרוחקים קרפף אחד או שניים?*דף ג:

יב. בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות, האם מניחין בו עירובי חצירות, ושיתופי מבואות, והאם חייב במזוזה, ומדוע?*דף ג:

יג. היתה הסוכה גבוהה מכ' אמה, באלו דברים יכול למעט את חללה?*דף ד.

יד. מה נחשב "ביטול" (לענין סוכה), מה נחשב "אינו עתיד לפנותו", ומה נחשב "סתם"?*דף ג: ד.

טו. היתה גבוהה מכ' אמה והוצין יורדין לתוך כ' אמה או שהיתה גבוהה מי' טפחים והוצין יורדין לתוך י' טפחים, האם הסוכה כשרה, ומדוע?*דף ד.

טז. היתה גבוהה מכ' אמה, ובנה בה איצטבא, באלו אופנים הוכשרה כל הסוכה, ובאלו רק חלק ממנה, ואימתי לא הוכשרה כלל, ומדוע?*דף ד.

יז. היתה הסוכה פחותה מי' טפחים וחקק בה כדי להשלימה לעשרה, האם הם מצטרפים, ומה הדין לענין שבת, ומדוע?*דף ד. ד:

יח. היתה גבוהה עשרים אמה וט' טפחים, ובנה בה עמוד שהוא גבוה עשרה טפחים, האם יכול מקום העמוד להחשב לסוכה, ומדוע?*דף ד:

יט. חריץ עמוק ה' ומקיפו גדר בגובה ה', האם נחשב החריץ לרשות היחיד, ומה הדין בב' חצירות זו למעלה מזו ותל גבוה ה', האם נחשב למחיצה, ומדוע?*דף ד:

כ. תל ברשות הרבים גבוה חמשה והקיף על גביו מחיצה חמשה, האם נחשב לרשות היחיד?*דף ד:

כא. נעץ ארבעה קונדסין וסיכך על גבן, האם הסוכה כשרה, ומדוע?*דף ד:

כב. מהו השיעור של רוחב הדיומד הכשר לענין סוכה אליבא דר' יעקב, ומהו השיעור לענין פסי ביראות, ומדוע?*דף ד:

כג. מנלן שסוכה שאינה גבוהה עשרה טפחים פסולה, ומנלן למחיצות שבת שבעינן עשרה?*דף ד: ה: ו:

כד. האם הדברים הבאים מקבלים טומאה: 1. מסגרת שלחן הפנים, 2. טבלא המתהפכת, ומה פירושה. 3. דף של נחתומין, 4. פשוטי כלי עץ, ומדוע?*דף ה.

כה. הציץ. א) מהי מידתו. ב) היכן מקום הנחתו. ג) מה כתוב עליו, ומהו אופן הכתיבה?*דף ה.

כו. מהו השיעור המחייב את הנזיר מלקות, באם שתה יין או אכל ענבים?*דף ו.

כז . מהו שיעור הנקב הגורם שכלים של עץ ושל כלי חרס, לא יקבלו טומאה?*דף ו.

כח. שיעורן של איסורין ועונשין, האם הם מדאורייתא או הלכה למשה מסיני?*דף ה: ו.

כט. מהו השיעור המחייב מלקות מחמת אכילת "דם"?*דף ו.

ל. האם מדאורייתא חציצה בבשר או בשער מעכבת את הטבילה, ומנין למדים זאת?*דף ו. ו:

לא. מהו שיעור החציצה בבשר או בשער המעכבת מן התורה ומדרבנן?*דף ו. ו:

לב. האם קשר בשערה אחת או בשתי שערות חוצץ לטבילה מדאורייתא, ומדוע?*דף ו.

לג. כמה דפנות צריך להיות לסוכה, ומהו שיעור רוחב הדפנות?*דף ו:

לד. אותו טפח בסוכה העשויה כמין גאם או כמבוי מפולש היכן מעמידו, והאם הוא מדאורייתא?*דף ו: ז.

לה. מהן ג' הלישנות של רבא בהכשירה של הסוכה העשויה כמין גאם?*דף ז. ז:

לו. מה הן הדינים שהעלה רבה מכח "מיגו"?*דף ז. ז:

לז. האם מחיצה באופנים דלהלן הוי מחיצה 1. לענין הכשר סוכה, 2. לענין מחיצה לשבת. א) כשהעומד שבה מרובה על הפרוץ. ב) כשהפרוץ שבה מרובה על העומד. ג) כשהפרוץ כעומד. ד) כשאין בין קנה לקנה שלשה טפחים?*דף ז.

לח. האם מותר לטלטל במבוי שיש בו לחי, ומדוע?*דף ז. ז:

לט. האם סוכה שחמתה מרובה מצלתה כשרה, ומדוע?*דף ז:

מ. האם מחיצות הסוכה שאינן מפסולת גורן ויקב כשרות לסוכה?*דף ז:

מא. מהו דינה של סוכה שעשאוה בראש העגלה או בראש הספינה, ומדוע?*דף ז:

מב. מהו דינה של סוכה שעשאוה עגולה, ומהו (אליבא דרבי) שיעור הקיפה, ומדוע?*דף ז: ח.

מג. מה דינם של ב' סוכות היוצרים לענין סוכה ולענין מזוזה, ומדוע?*דף ז: ח:

מד. מה דינם ומה ההבדלים בין סוכת גנב"ך לרקב"ש?*דף ח:

מה. האם בית שער חייב במזוזה מדאורייתא?*דף ח:

מו. מהי סוכה ישנה, מה דינה כשעשאה לשם חג, והאם סוכה צריכה להעשות "לשמה"?*דף ט.

מז. האם הדין ש"שואלין ודורשין בהלכות החג קודם לחג שלושים יום", נוהג גם קודם חג סוכות?*דף ט.

מח. מה דורשים חז"ל מהפסוק "חג הסוכות שבעת ימים לד'", ומה מהפסוק "חג הסוכות תעשה לך"?*דף ט.

מט. האם מותר לבנות סוכה בחוה"מ, ומנין למדים זאת?*דף ט.

נ. עצי סוכת החג, נוייה, [ודפנותיה], האם אסורים בהנאה מן התורה או מדרבנן, והאם מועיל תנאי, ומדוע?*דף ט.

נא. אלו פרטים בעשיית ציצית דרושים להעשות לשמה?*דף ט.

נב. האם מצוה הבאה בעבירה מעכבת את המצוה, מדאורייתא או רק מדרבנן?*דף ט.

נג. חטאת גזולה, האם מכפרת לגזלן, ומדוע?*דף ט.

נד. מה הדין לסוכה שיש מעליה בית או אילן או סוכה אחרת, או כשסככה מעל קני הגג הנקראים לאטיש, ומדוע? [אם יש מעליה או תחתיה סדין או נוי - עיין לקמן תשו' נו, נז]*דף ט: י.

נה. מהו שיעור ההרחקה שיהא בין ב' הסככות כדי שתפסל מדין סוכה תחת הסוכה?*דף י.

נו. אימתי נפסלת הסוכה שפרסו מעליה או מתחתיה סדין, ומדוע?*דף י. י:

נז. נויי סוכה שמן הצד או שיורדים מגובה י' או לתוך כ', האם פוסלין או מכשירים את הסוכה, ומה הדין להוצין היורדים לתוך י', ומדוע?*דף י. י:

נח. עד מתי אסור להסתפק מנוי הסוכה או לאכול מהאתרוג, ומדוע?*דף י. י:

נט. האם שלוחי מצוה חייבים בסוכה?*דף י:

ס. הישן תחת המיטה בסוכה, האם יצא ידי חובתו, ומדוע?*דף י: יא.

סא. פירס סדין על גבי קינופות או נקליטין וישן תחתיהם או הישן תחת כילה, האם יצא ידי חובתו, ואם לא - האם זה מדאורייתא, ומדוע?*דף י: יא.

סב. הישן בכילה ערום, האם יכול להוציא ראשו החוצה ולקרות קריאת שמע, ומדוע?*דף י:

סג. מדוע אסור לסכך בענפי אילן המחובר לקרקע, ובאיזה מקרה כשרה אף כשסככה בענפי אילן המחוברים?*דף יא. יא:

סד. מה הדין ומהו שלפינהו שלופי?*דף יא:

סה. האם מותר לסכך בעורות שאינם מקבלים טומאה?*דף יא.–יב.

סו. האם בגד של אשה מחויב בציצית, ומדוע?*דף יא.

סז. הטיל חוט של הציצית לנקב וכפלו לשמונה ופסקו, האם יש להכשיר זאת מצד "פסיקתן זו היא עשייתן", ומה הדין כשעשה חוטין מן הקוצים ומן הגרדים ואח"כ עשה את הציצית?*דף יא.

סח. אימתי נפסל ההדס מחמת ענביו, ומה הדין אם מיעטן בעיו"ט או ביו"ט, לפני שאגדן ואחר שאגדן, ומדוע?*דף יא:

סט. האם לולב צריך אגד, ומנין למדים זאת?*דף יא:

ע. האם יש פסול של "תעשה ולא מן העשוי" בציצית, סוכה, ולולב?*דף יא:

עא. מדוע אסור לסכך בחבילי קש, מה נחשב לחבילה, ואם סיכך, מה יעשה כדי להכשיר את הסוכה?*דף יב.

עב. מהו החסרון של סוכה שחטטה בגדיש, האם מדאורייתא, האם מהני נענוע, ומדוע?*דף יב. יב:

עג. האם מותר לעשות דפנות הסוכה מדבר המקבל טומאה?*דף יב.

עד. האם בית קיבול העשוי למלאות נחשב לבית קיבול, ומדוע?*דף יב:

עה. האם מותר לסכך בחיצין, ומדוע?*דף יב:

עו. בגד פשתן וצמר מאימתי ראוין לקבל טומאה?*דף יב:

עז. מה הן הוצני, הושני, ואניצי פשתן, האם הם ראויים לקבל טומאה, והאם מותר לסכך בהם, ומדוע?*דף יב:

עח. האם מותר לסכך בדבר המקבל טומאה מדרבנן?*דף יב:

עט. האם מותר לסכך בשושי ובשווצרי, ומדוע?*דף יב:

פ. האם מותר לסכך בהיזמי והיגי, ומדוע?*דף יג.

פא. האם יוצא אדם חובת מצות אכילת "מרור" במרור שיש לו שם לווי, והאם אזוב שיש לו שם לווי ראוי למצות "אזוב", ומדוע?*דף יג.

פב. מהי מצות אזוב לכתחילה, ומהו בדיעבד?*דף יג.

פג. איזה אגד אין בו משום גזירת "אוצר", ומדוע?*דף יג. יג:

פד. ירקות לחים או יבשים, כשהן מחוברים או תלושים, מה דינם לענין טומאה כשהוכשרו לקבל טומאה וכשלא הוכשרו, והאם מדאורייתא הם כשרים לסיכוך?*דף יג:

פה. ענפי תאנה וענפי ענבים, ובהם תאנים וענבים, קשין ובהם שבלים, באלו אופנים הם כשרים לסיכוך, באלו אופנים אינם כשרים, האם יש לידות דין אוכל או דין פסולת, ומדוע?*דף יג: יד.

פו. מדוע בית המסוכך בקורות אי אפשר לקיים בו מצות סוכה?*דף יד.

פז. האם ובאלו נסרים מותר לסכך, ומדוע?*דף יד.–1טו.

פח. הישן תחת נסרים שאסור לסכך בהם, האם יצא ידי חובתו, ומה הדין כשהפכן על צידיהן או כשהניח נסר רחב ד' טפחים על שפת הסוכה באופן שרק ג' טפחים בסוכה, ומדוע?*דף יד:

פט. שני נסרים האם מצטרפים לד' טפחים לפסול את הסוכה או לד' אמות שלא נימא דופן עקומה, ומדוע?*דף יד:

צ. נסר ופסל, נסר ופסל, כשבכל נסר יש יותר מג' טפחים, האם הסוכה כשרה, ואם לא - האם מותר לישן מתחת לנסר או מתחת לפסל, ומדוע?*דף יד:

צא. מה הדין במי שסיכך ברוח רביעית, בנסר של ד' טפחים, אלא שג' טפחים בסוכה, וטפח אחד מחוץ לסוכה?*דף יד:

צב. האם ומהו התקנה להכשיר תקרה שאין עליה מעזיבה, ומדוע?*דף טו.

צג. באופנים שהתבאר בתשובה הקודמת שמהני, האם גם יהא מותר לישן מתחת לנסרים, ובכל מקום הפסל, ומדוע?*דף טו.

צד. המקרה סוכתו בשפודין או בארוכות המיטה, האם הסוכה כשרה, ומה הדין אם הניח סכך כשר בין שיפוד לשיפוד, ומדוע?*דף טו.–1טז.

צה. האם אפשר לצמצם, ואיך קיי"ל להלכה?*דף טו. טו:

צו. יצאו שנים בבת אחת וקראן "עשירי" או כשקרא לעשירי "עשירי" וגם לאחד עשר קרא "עשירי", האם שניהם קדושים, ומדוע?*דף טו. טו:

צז. מיטה שנתפרקה, האם ואלו חלקים ממנה מקבלים טומאה, והאם מותר לסכך בהם, ומדוע?*דף טו: טז.

צח. מיטה שנתפרקה לאיברים, האם יכולים לטהרה ע"י טבילה?*דף טז.

צט. האם למפץ יש טהרה במקוה?*דף טז.

ק. האם מטלניות שאין בהם שלש על שלש מקבלים טומאה, ומדוע?*דף טז.

קא. מה דינו של החוטט בגדיש לעשות לו סוכה, ומדוע?*דף טז.

קב. האם מהני מחיצת עשרה טפחים בסוכה הגבוהה מעשרה, ומדוע?*דף טז. טז:

קג. אימתי רשאי למלאות מים בשבת מבור שבין שתי חצירות, ומדוע?*דף טז. טז:

קד. אילו דברים נאסרו בשבת מחמת איסור עשיית אהל עראי, ומדוע?*דף טז:

קה. מחצלת שגובהה ארבעה ומשהו ואורכה כאורך הדופן, או פס שגובהו י' טפחים ואורכו ארבעה ומשהו, האם כשרים לסוכה, ומדוע?*דף טז:

קו. האם הוכשרו לסוכה דפנות העשויים מקנים, ואין בין קנה לקנה ג' טפחים, ומדוע?*דף טז: יז.

קז. מהו השיעור שסכך פסול פוסל את הסוכה?*דף יז. יז:

קח. באיזה אופן פוסלים אויר או סכך פסול את כל הסוכה, ומדוע?*דף יז.

קט. האם סכך פסול ואויר מצטרפין לפסול בסוכה גדולה, [בסוכה קטנה - עיין תשובה  קיא], והאם כשיש סכך פסול וסכך פסול ואויר פחות מג' מפסיק ביניהם מצטרפין לפסול, ומדוע?*דף יז.

קי. מהו שיעור הבגד השק והעור והמפץ לענין קבלת טומאת משכב הזב ומדרסו, או טומאת מת, והאם הבגד השק והעור והמפץ מצטרפין זה עם זה, ומדוע?*דף יז:

קיא.

  אויר שלשה בסוכה גדולה או קטנה, שמיעטו בקנים או בשפודים, האם הסוכה כשרה, ומדוע?*דף יח.

קיב.

  מהי אכסדרה, באיזה אופן הוכשר לסכך על גבה, ומדוע?*דף יח.–1יט.

קיג.

  האם מועיל "פי תקרה יורד וסותם" להתיר את הטלטול באכסדרה בשבת, ולהתיר בכלאים, ומדוע?*דף יח. יח:

קיד.

  האם מועיל נראה מבפנים ושווה מבחוץ ולהיפך, לענין לחי בשבת, ולענין טפח שבדופן ג' שבסוכה?*דף יט.

קטו.

  האם אומרים לבוד להכשיר סכך סוכה או להכשיר דפנות סוכה, ומדוע?

קטז.

  אלו אופנים הוכשרו בסוכה מדין "פסל היוצא מן הסוכה"?*דף יט.

קיז.

  האם סכך פסול פחות מג' טפחים או אויר פחות מג' טפחים בסוכה קטנה מצטרפים לז' טפחים, והאם מותר לישן תחתיהם, ומדוע?*דף יט.

קיח.

 הטובל בטיט האם עלתה לו טבילה, והאם טיט מצטרף למ' סאה?*דף יט:

קיט.

 באיזה טיט נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע [הנ"ל תשו' קודמת]?*דף יט:

קכ.

  מה דינה של סוכה שעשאוה כמין צריף או שסמכה לכותל, ומדוע?*דף יט:

קכא.

  האם מותר לסכך במחצלות, ומדוע?*דף יט:–1כ:

קכב.

  האם מחצלת מקבלת טומאה?*דף כ:

לראש העמוד 
פרק רביעי - לולב וערבה
א. מה הפירוש "לולב וערבה ששה ושבעה"?*דף מב:

ב. מהו מקור לאמירת "הלל"?*דף מב:

ג. מה הפירוש "השמחה שמונה", כיצד, ומנין למדים זאת?*דף מב: מח.

ד. מה הפירוש "החליל חמשה וששה"?*דף מב:

ה. מי שנטל חפץ בשבת על מנת שלא להעבירו ד' אמות ברה"ר, ונמלך והעבירו ד' אמות בלא שעמד לפוש בינתיים, האם עבר איסור דאורייתא?*דף מג.

ו. האם מצות "נטילת לולב" היא מדאורייתא בכל מקום ובכל שבעת ימי החג, ומנין למדים זאת?*דף מד.

ז. האם מצות "נטילת לולב" ומכשיריו דוחה שבת, ומדוע?*דף מג. מד.

ח. מהו המקור ל"מצות ערבה" שבמקדש, ומנין למדים זאת, ומהו המקור ל"מצות ערבה" שבגבולין, מהו אופן קיומה, והאם חייבים לקיימה בכל מקום ובכל זמן, והאם אפשר לקיימה גם בערבה שאולה, ומנין למדים זאת?*דף מב:–1מה:

ט. באלו ימים נוהג ניסוך המים?*דף מב:

י. האם בזמן הזה מברכים על קיום מצות "חיבוט ערבה", והאם יש לערבה שיעור, ומה הדין למי שנטל ערבה יחד עם דברים אחרים?*דף מד. מד:

יא. האם מברכים על מצוה מכח "מנהג", ומדוע?*דף מד. מד:

יב. האם מותר לקשקש בכרמים בשביעית, ומנין למדים זאת?*דף מד:

יג. האם מותר לפועלים לאכול פירות שביעית כתמורה לעבודתם בשדה, ומדוע?*דף מד:

יד. האם מברכים "על נטילת לולב" בכל יום שנוטלים לולב או "לישב בסוכה", וכן בכל פעם שנכנסים לסוכה לישב או לישן בה?*דף מה: מו.

טו. אלו ברכות מברכים א) בכניסה לסוכה בליל יו"ט ראשון, ב) בעשיית הסוכה לעצמו או לאחר. ג) כשיש לו סוכה עשויה ועומדת, ד) בשאר ימות החג, דהיינו בכל פעם שנכנס כדי לאכול או לישן בה, ומדוע?*דף מו.

טז. אימתי תיקנו חז"ל לברך ברכת "שהחיינו", בעת קיום המצוות, ומדוע?*דף מו.

יז. אתרוג שקיימו בו מצות נטילה, האם מותר לאוכלו בחג, ומדוע, א) בשבעת ימות החג, לפני שיצא ואחר שיצא בו ועדיין הוא כשר, וכן בבין השמשות של שמיני עצרת, ובשמיני. ב) לאחר שנפסל. ג) בשמיני ובתשיעי בחוץ לארץ שעושין תרי יומי. ד) כשהתנה?*דף מו:

יח. האם בימי החג וביום השמיני וכן בתשיעי בחוץ לארץ, מותר להשתמש בעצי הסוכה או בנויי הסוכה, למטרת הסקה, ומדוע?*דף מו:

יח2/.

  האם קטן יכול להקנות לולב לגדול כדי לצאת בו מצות לולב, ומדוע?*דף מו:

יט. מה דינו של שמיני ספק שביעי, לענין ישיבה בסוכה, ולענין ברכת "לישב בסוכה", ומדוע?*דף מו: מז.

כ. האם מזכירים "זמן" בשמיני עצרת ובשביעי של פסח, ומדוע?*דף מז.–1מח.

כא. באלו דברים חלוק שמיני עצרת מהחג?*דף מז.

כב. מהו פז"ר קש"ב?*דף מז. מח.

כג. מה הפירוש "טעון לינה", אלו קרבנות חייבים בלינה, והאם ביכורים חייבים בלינה, ומנין למדים זאת?*דף מז. מז:

כד. האם ביכורים טעונים תנופה, ומנין למדים זאת?*דף מז:

כה. אלו פרקים נקבעו לאומרם כשיר בקרבנות החג, ומדוע?*דף מז.

כו. היאך מתקיים הדין של "כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף", ומדוע?*דף מז:

כז. כיצד יש על האדם לנהוג בסוכתו בשביעי של חג לאחר שגמר את אכילתו, ומדוע?*דף מח.

כח. ממה היו עשויים שני הספלים שהיו מנסכין בהם, האם היו קבועים בגופו של מזבח, איזה ספל היה בצד מזרח, ואיזה במערב, מה היו בספלים, ומה הדין אם החליף?*דף מח.

כט. מדוע יין ומים מגולין פסולים לגבי המזבח?*דף מח:

ל. האיך סדר העליה למזבח והחזרה ממנה, ומדוע?*דף מח:

לא. קרן המזבח שנפגם, וסתמוהו, האם הוכשר לעבודה, ומדוע?*דף מח:

לב. מה הם התנאים המעכבים בכשרות המזבח, ומנין למדים זאת?*דף מט.

לג. האם יש שיעור לפגימת המזבח או לפגימת קרן המזבח, מהו שיעורו, ומדוע?*דף מט.

לד. באלו אבנים נצטוו "לא תבנה אתהן גזית"?*דף מט.

לה. מה הפירוש "שיתין", ומי עשאן?*דף מט.

לו. האם ניסוך המים היה בשמונת ימי החג, מהו השיעור המים שמילאו, באיזה סוג כלי היו ממלאים מים לנסכים, האם במקודשת, ומדוע?*דף מח: נ.

לז. באלו אופנים הכלי שרת מקדשין את מה שבתוכם, ואת המים לנסכים, ובאלו אופנים אינם מקדשין, ומדוע?*דף מט: נ.

לח. האם כלי שרת מקדשין ליפסל ביוצא?*דף נ.

לראש העמוד 
פרק שלישי - לולב הגזול
א. מה דינו של א) לולב הגזול, לפני יאוש ואחר יאוש, ב) לולב היבש. ג) של איסוה"נ שמצותן בשריפה, 1. כאשרה של משה, 2. של עיר הנדחת, 3. של עבודה זרה. ד) כשנקטם ראשו, ומה הפירוש של נקטם ראשו. ה) כשנפרצו עליו, ומה פירושו. ו) ועוד אלו פסולי לולב הוזכרו בדפים כט: לב:, מדוע הם פסולים, והאם לשבעת ימות החג?*דף כט: לב:

ב. מה דינו של לולב א) שנפרדו עליו. ב) של ציני של הברזל. ג) גזול בשאר ימות החג. ד) כמוש. ה) שנסדקו בפחות מהימנק. ו) עקום. ז) דומה לחרות, ומדוע?*דף כט:–1לב:

ג. מצוה הבאה בעבירה, האם מעכבת מהתורה, והאם מעכבת מצוה שחיובה מדאורייתא או כשעיקרה מדאורייתא, והאם מעכב להקריב קרבן שקנאו ביאוש או ביאוש ושינוי רשות, והאם מעכב מלברך על דבר גזול?*דף כט: ל.

ד.  מדוע בהמה גזולה פסולה לקרבן?*דף ל.

ה. מה דורשים חז"ל מהפסוקים "מכם", "קרבנו", "ביתו", ומה ממעטים מהדין של מצהב"ע?*דף ל.

ו. האם קרקע נגזלת, והאם יש יאוש בקרקע, ומהם הנפק"מ העולות מדין קרקע אינה נגזלת לגבי מצות סוכה, ד' מינים, כלאיים, וערלה?*דף ל: לא.

ז. כיצד ינהג הקונה א' מארבעת המינים מקרקעו של עכו"ם, ומדוע?*דף ל. ל:

ח. גזל קרש לסוכה ועשה בהם שינוי מעשה באופן שקנאם רק מדרבנן [עיין בתשובה הבאה], האם יוצא ידי המצוה?*דף ל:

ט. האם באופנים הבאים הגזלן קונה את הגזילה, א) בשינוי מעשה שאינו חוזר או בשינוי השם שאינו חוזר ב) בשינוי מעשה החוזר בלא יאוש, ג) בשינוי מעשה החוזר עם יאוש, ד) בשינוי השם החוזר בלא יאוש, ה) בשינוי השם החוזר עם יאוש, ו) בשינוי מעשה בצירוף שינוי השם.*דף ל: לא.

י. האם אדם יוצא ידי חובת מצות סוכה א) בסכך גזול, ב) בסוכה הגזולה ע"י שהוציא את חבירו מסוכתו. ג) כשגזל סוכה בראש העגלה. ד) כשבנה סוכה בחצירו של חבירו שלא מדעתו, ומדוע?*דף לא.

יא. מי שלא מוצא לולב או אתרוג, האם יכול להביא תחתיו את אחד מהדברים הבאים, ולברך עליו, ומה הדין בשעת הדחק. א) מין אחר, ב) אתרוג יבש או לולב יבש. ג) אתרוג או לולב פסול, ומדוע?*דף לא. לא:

יב. האם יש דין "הדר" בלולב ובאתרוג?*דף לא. לא:

יג. האם יבש, כמוש, וישן, פוסל באתרוג ובלולב, ומדוע?*דף לא. לא:

יד. האם אתרוג ירוק או בוסר כשר לנטילת לולב, ומדוע?*דף לא:

טו. מהו השיעור של אתרוג למעלה ולמטה, ומדוע?*דף לא:

טז. האם מותר ליטול חמשה מינים או לאגוד את ארבעת המינים במין שאינו ממין ארבעת המינים, ומדוע?*דף לא. לא:

יז. מה דינו של א) הדס הגזול, לפני יאוש ואחר יאוש, ב) הדס היבש, ומהי הגדרת "יבש". ג) של איסוה"נ שמצותן בשריפה, פרט. ד) כשנקטם ראשו ומה הפירוש של נקטם ראשו. ה) כשנפרצו עליו, ומה פירושו. ו) ועוד אלו פסולי הדס הוזכרו בסוגיא, מדוע הם פסולים, והאם לשבעת ימות החג?*דף לב:–1לג: לד:

יח. מה נחשב להדס עבות, ומה נכלל בכלל הדס שאינו עבות?*דף לב:

יט. מה נחשב לנדחה, האם "דיחוי מעיקרא" הוי דיחוי, והאם "נראה ונדחה" חוזר ונראה א)  בהדס כשנקטם ראשו ועלתה בו תמרה לפני יו"ט. ב) כשעלתה בו תמרה ביו"ט. ג) בכיסוי הדם, כשכיסתה הרוח את הדם וחזר ונתגלה, ד) בענבי הדס השחורים מעיו"ט ומרובין מעליו שמיעטן ביו"ט. ה) דיחוי מעיקרא בקדשים. ו) נראה ונדחה בענבי הדס שנהיו שחורים ביו"ט ומיעטן ביו"ט?*דף לג. לג:

כ. האם ענבי הדס, ירוקים או אדומים או שחורים, פוסלים את ההדס, וא"כ מה הדין אם מיעטן בעיו"ט או ביו"ט, האם הלולב כשר, ומדוע?*דף לג.

כא. האם לולב צריך אגד, ומנין למדים זאת?*דף לג.

כב. האם מנומר פוסל בהדס?*דף לג:

כג. אלו ערבות אינם כשרות ללולב, והאם פסולים לכל השבעת ימות החג?*דף לג: לד.

כד. מה הדין של ערבה כמושה, של בעל ושל הרים, ושל חילפא גילא?*דף לג: לד.

כה. מה הם סימני "ערבה", ומה הם סימני "צפצפה", ומה הם סימני "חילפא גילא", והאם הם כשרים ללולב?*דף לד.

כו. מה נאסר בחרישה בערב שביעית מפסח, ומה מעצרת, ומה הותר עד ראש השנה, ובאיזה תנאי?*דף לד.

כז. מה מנסכין כל השנה, מה בחג, ומתי בחג מנסכין?*דף לד.

כח. מאי נפק"מ בין "בי כסי" ל"הובלילא", ומה הדין בניקב נקב מפולש והבריא?*דף לד.

כט. מדוע המביא גט ממדינת הים צריך לומר "בפני נכתב ובפני נחתם", ומה הדין למי שמביא מבבל?*דף לד. לד:

ל. האם הדס קטום כשר ללולב, וכמה הדסים צריך ליקח למצות לולב?*דף לד:

לא. ד' מינים א) האם מעכבין זה את זה, מנין למדים זאת, [והאם האגד מעכב]. ב) והאם תוספת כמות המנין של כל אחד מד' המינים מעכב, ומדוע?*דף לד:

לב. האם פלפלין, אתרוג, ותלתן, חייבים בערלה, ומדוע?*דף לה.

לג. האם האתרוגים המפורטים בהמשך פסולים, מדוע, והאם לשבעת ימות החג? א) אתרוג הגזול, לפני יאוש ואחר יאוש, ב) אתרוג היבש. ג) של איסוה"נ שמצותן בשריפה, פרט. ד) של ערלה. ה) של תרומה טהורה. ו) של תרומה טמאה. ז) של דמאי, ח) של טבל. ט) של מעשר שני בירושלים, ובגבולין, י) כשעלתה בו חזזית. יא) כשניטלה פיטמתו, ומה פירושו, יב) כשנקלף, ומה פירושו. יג) כשנסדק. יד) כשניקב נקב מפולש ושאינו מפולש, ובשאר ימות החג. טו) חיסר או שניקבוהו עכברים. טז) אתרוג התפוח, או הסרוח, או שנימוח. יז) כבוש. יח) שלוק. יט) כושי, ודומה לכושי. כ) לבן. כא) מנומר. כב) ככדור, כג) תיום, כד) ירוק או בוסר, ושיעור האתרוג. כה) כשגידלו בדפוס ועשאו כבריה אחרת. כו) שאול, ואם ד' מינים מעכבים זה את זה. כז) אתרוג השותפין.*דף לד:–1לו:

לד. האם מותר לטלטל בשבת אבנים מקורזלות או להכניסם לבית הכסא לצורך קינוח, ומדוע?*דף לו:

לה. האם מותר לאגוד את ארבעת המינים במין שאינו ממין ארבעת המינים, ומדוע?*דף לו:

לו. האם מותר לסכך בפסולת גורן ויקב, ובפירות, ומדוע?*דף לו:

לז. כיצד אנו מצווים לבער חמץ וביעור, וכיצד נפסק להלכה?*דף לו:

לח. מין במינו או בשאינו מינו, האם חוצץ, והאם אפי' כשזה לנוי. א) בלולב. ב) בפטר רחם כשילדה ב' זכרים, ג) בתנופה ע"י שנים. ד) בהניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בו את הדם או כשהניח סיב בתוך המזרק, ומדוע?*דף לז.

לט. הנוטל לולב באופן שעלי ההדס נשרו ונפלו בין הלולב לערבה או באופן שעלי הלולב נפלו בין הלולב למינים האחרים או כשדבר שאינו ממין לולב כרוך בידו, האם הוי חציצה?*דף לז. לז:

מ. האם לקיחה ע"י דבר אחר שמה לקיחה, לענין לולב, אזוב, ואפר, ומדוע?*דף לז.

מא. האם בחג מותר להריח הדס או אתרוג של מצוה, ומה הדין להריחם בשבת בעודם מחוברים לקרקע, ומדוע?*דף לז:

מב. היכן היו מנענעין?*דף לז:

מג. מהו אופן הנענוע, לאיזה צדדים, וכמה פעמים?*דף לז:

מד. אימתי צריך אדם להפסיק את סעודתו לצורך קיום מצוה, אימתי לא, ומדוע?*דף לח.

מה. האם חיוב "קידוש היום" הוא מדאורייתא?*דף לח.

מו. אשה א) האם חייבת לומר את ההלל, ב) האם יכולה להוציא אנשים במצוות, ומדוע?*דף לח.

מז. האם שומע כעונה, מהיכן למדים זאת, ולמאי נפק"מ?*דף לח:

מח. אימתי ראוי לכתחילה לברך את ברכת "על נטילת לולב", ועד מתי יכול לברכו, ומדוע?*דף לט.

מט. האם מותר לקנות פירות שביעית, אלו פירות משומרים מותרים באכילה, ומדוע?*דף לט. לט:

נ. מהי סחורה האסורה בשביעית, ובאיזה אופנים מותר לסחור?*דף לט.

נא. מי שרוצה לקנות אתרוג מעם הארץ, כיצד עליו לנהוג, ומדוע?*דף לט.

נב. לענין מה שווה אתרוג לאילן, ולמה לירק?*דף לט: מ.

נג. מהו השלב הקובע בירק לענין חיוב שביעית ומעשרות?*דף לט:

נד. מתי הוא ראש השנה של פירות האילן לענין שביעית?*דף לט:

נה. האם שביעית נוהגת בלולב, ובעצים, האם יש פירות שלא נוהג בהם קדושת שביעית, ומדוע?*דף מ.

נו. האם שביעית נוהגת בדבר שהנאתו אחר ביעורו, ומדוע?*דף מ.

נז. האם שביעית נוהגת ב"עצים דמשחן" שעשויין להאיר, ומדוע?*דף מ.

נח. מה הן האופנים לחילול קודש, שביעית, ומעשר, ומנין למדים זאת?*דף מ: מא.

נט. אלו איסורים עובר מי שזורע או זומר או חורש בשביעית או שסוחר בפירות שביעית?*דף מ:

ס. האם אפשר לחלל מעשר שני על בהמה חיה ועוף, לכתחילה ובדיעבד, ומדוע?*דף מ: מא.

סא. כמה ימים יש מדאורייתא חיוב נטילת לולב, ומנין למדים זאת?*דף מא.

סב. ממתי מותר לאכול "חדש", ומנין למדים זאת?*דף מא. מא:

סג. האם בנית ביהמ"ק דוחה יו"ט, והאם מותר לבנותו בלילה?*דף מא.

סד. האם מצות "נטילת לולב" דוחה שבת, ומדוע?*דף מא:

סה. האם אדם יוצא באתרוג השאול או של השותפין או של אחין שקנו אתרוג בתפיסת הבית או באתרוג של הקהל, ומדוע?*דף מא:

סו. מהו האופן שבו יקנה אתרוג לחבירו ב"מתנה על מנת להחזיר"?*דף מא:

סז. המקבל מתנה מחבירו על מנת להחזיר, האם המקבל יכול להקדישו וליתנו במתנה, ומדוע?*דף מא:

סח. האם אדם יוצא ידי נטילת לולב כשנוטלו מהופך, או כשמתכוין שלא לצאת בו, ומדוע?*דף מב.

סט. העושה מלאכה בשבת בשוגג מחמת שטעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה או כשעשה לבסוף מצוה או במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים, האם חייב חטאת?*דף מב.

ע. האם קטן שלא הביא ב' שערות וכן מי שהביא ב' שערות אך לא נתמלא זקנו יכולים לפרוס כפיהם?*דף מב.

עא. קטן ששחט, האם מותר לאכול משחיטתו, ומדוע?*דף מב:

לראש העמוד 
פרק שני - הישן תחת המטה
א. האם הישן תחת המיטה בסוכה יוצא ידי חובתו, ומדוע?*דף כ. כא:

ב. אהל שאינו עשוי בידי אדם או אהל זרוק או מיטה או אהל שלגבה עשויה האם נחשבים לאהל, ומדוע?*דף כ:–1כא:

ג. איזה אהל מביא את הטומאה, ומי הוא הנטמא בטומאת אהלים?*דף כא.

ד. קוברי המת או מצורע העוברים באכסדרה, האם מטמאים את הטהורים, ומדוע?*דף כא.

ה. האם יכול קטן למלאות מים חיים [מן השלוח] או להשים את האפר במים או להזות על הטמא?*דף כא.

ו. האם יכולים למלאות מים חיים מן השילוח ע"י שישלשל בחבל או שצריך מילוי ידים דוקא?*דף כא.

ז. מהו הדין של סוכה שסמכה על כרעי המיטה או כשסמכה על דבר המקבל טומאה או על גב המיטה או על דבר המיטלטל לדוגמא: עגלה, ספינה, שידה תיבה ומגדל המחזיקים ארבעים סאה בלח, ומדוע?*דף כא:

ח. מה הפירוש "סוכה מדובללת", והאם היא כשרה, ומדוע?*דף כב.

ט. היכן נאמר הדין של "חבוט רמי" בטומאה?*דף כב. כב:

י. שתי קורות המתאימות לא בזו לקבל אריח ולא בזו לקבל אריח, האם צריך להביא קורה אחרת כדי להתיר את הטילטול במבוי, והאם אומרים "חבוט רמי" בעירובין?*דף כב:

יא. מה הדין בסוכה שחמתה וצילתה שווין, ומדוע?*דף כב:

יב. מה דין של סוכה המעובה כמין בית, ומדוע?*דף כב:

יג. העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה או בראש האילן או על גבי גמל, האם הסוכה כשרה, והאם עולים לה ביו"ט, ומדוע?*דף כב: כג.

יד. עשאה לבהמה דופן לסוכה, או סמך הדופן על נוד תפוח ברוח, האם הסוכה כשרה, ומדוע?*דף כג. כד.

טו. מהו הפירוש של גולל, דופק, דופק דפקין, ומהם דיני טומאה הנוהג בהם?*דף כג.

טז. אלו נפק"מ עולים לדינא באם חוששין למיתה?*דף כג: כד.

יז. כיצד ינהג מי שלקח יין מבין הכותים והגיע בין השמשות של שבת או הגיע ליל שבת?*דף כג:

יח. האם מותר לעשר טבל ודאי או דמאי בשבת או בערש"ק בין השמשות, והאם מותר בזמנים הנ"ל לעשר בתנאי "שני לוגין שאני עתיד להפריש וכו'", והאם העושה תנאי כזה לפני שבת או בביהש"מ מותר לו להפריש בשבת, ומדוע?*דף כג:

יט. מתי אמרינן יש ברירה, מתי לא, פרט האופנים והשיטות שבגמ', ושבתוס', ומדוע?*דף כג: כד.

כ. על איזה דבר נכתב הגט, ומנין למדים זאת?*דף כד:

כא. אימתי תוכשר סוכה העשויה בין האילנות והאילנות דפנות לה, ומדוע, ומה דינה של מחיצה העומדת מאליה?*דף כד: כה.

כב. אלו אנשים פטורים ממצות "סוכה", ומדוע?*דף כה.–1כו.

כג. מה דינו של העוסק במצוה, או של הטרוד בטירדת מצוה או בטירדת רשות, וכן השרוי בצער, לגבי חיוב קריאת שמע, ומדוע?*דף כה.

כד. האם אבל חייב בכל המצוות, ומדוע?*דף כה:

כה. מאלו מצוות פטורים החתן והשושבינין וכל בני החופה, ומדוע?*דף כה.–1כו.

כו. מהי שינת עראי ואכילת עראי, ומה דינם לענין חיוב סוכה, ומדוע?*דף כו.

כז. איזו שינה מותרת בתפילין, ואיזו אסורה, ומדוע?*דף כו. כו:

כח. א) מנין למדים זאת. מהו המקור בתורה לחיוב ברכה על אוכלין ומשקין. ב) מהו השיעור המחייב ברכה ראשונה ואחרונה בכל האוכלים, בפת, וביין, מן התורה ומדבריהם. ג) אם כן הדין באוכל בריה. ד) מה הם השיעורים לאוכל ושותה ביוה"כ לענין לחייבו בכרת. ה) מהו שיעור שתיית היין של קידוש היום בשבת וביו"ט?*דף כו:

כט. האם אפשר לאכול פת במפה בלא נטילת ידים?*דף כו: כז.

ל. כמה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, והאם יכול להשלים חובה זו, מתי, ומדוע?*דף כז. כז:

לא. הטועה ולא הזכיר של יו"ט בברכת המזון, האם חייב לחזור, ומדוע?*דף כז.

לב. האם יוצאים מסוכה לסוכה, האם מותר לבנות סוכה במועד, והאם אדם יוצא בסוכה שאולה?*דף כז. כז:

לג. האם יוצאים ידי חובה בסוכת השותפין, ומדוע?*דף כז:

לד. מה הדין במי שראשו ורובו בתוך הסוכה ושלחנו מחוץ לסוכה, ומדוע?*דף כח.

לה. האם אשה קטן וגר חייבים במצות סוכה, ומנין למדים זאת?*דף כח. כח:

לו. מאימתי מגיע הקטן לחינוך במצות סוכה, ובשאר מצוות? *דף כח:

לז. האם תוספת עינוי בערב יוה"כ חיובה מדאורייתא, והאם נשים חייבות בעינוי ותוספת עינוי, ומנין למדים זאת?*דף כח:

לח. האם לימוד, ושינון, צריכים סוכה, ומדוע?*דף כח:

לט. האם מותר להכניס לסוכה כלי אכילה, כלי שתיה, ונרות, ומדוע?*דף כט.

מ. מה הדין למי שאוכל או ישן בסוכה וירדו גשמים?*דף כט.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד