חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מלוה מלכה – מאמר ב'

האם צריך בסעודה מלוה מלכה לאכול דוקא פת או דסגי באכילת מזונות ופירות?
כתב המשנה ברורה , דמשמע מהגמרא דיקבע סעודה זו על הפת לכתחילה כמו בשאר סעודות שבת, ומשמע נמי דטוב לכתחילה להדר הסעודה בבשר או בשאר תבשילין אם יש לו, ואם אין לו זאת, או שחושש לאכילה גסה  כגון בקיץ שמאחרין בזמננו לאכול הסעודה ג' סמוך לערב,  יקיימנה  במזונות  או  על כל פנים בפירות .
ובביאור הגר"א   וכן בילקוט דינים מהגר"א, מבואר דיסדר שולחנו בפת  דוקא . ובספר לב הארי כתב, שפת הבאה בכיסנין חשיב פת, ומהני ויוצא בכזית . ובספר מטה אפרים  כתב, דאף מי שרגיל כל השנה לאכול מלוה מלכה במיני תרגימא או פירות, בכל אופן במוצאי שבת שובה, יאכל פת משום דבימים אלו יש להדר אחר כל מצוה ומצוה ביתר שאת.

____________________
 . שם.
 . בספר יפה ללב בשם אורחות יושר כתב: דאף שהוא שבע ונפשו קצה באכילה ושתיה, מכל מקום ידחוק את עצמו, ובזה ינצל שלא יצטרך לאכול מאכלים ומשקים מי המרים לרפואה (מנחת שבת בהשמטות לסימן צ"ו).
 . ועיין במגן אברהם (סימן ש') שכתב: ובזמנינו שמאחרין כל כך סעודה שלישית שאין יכולין לאכול במוצאי שבת יכולין לקיימה בפירות. ובסידור בית יעקב עמוד רו' כתב: בשעת הדחק שמזגו חלוש יוצא ידי חובה בשתית תה או קפה ויש לו סמך. "במוצאי שבת חמין מלוגמא" (מנחת שבת צ"ו ס"ק ל"א).
 . אורח חיים סימן ש'. וה"ט משום דמימרא (שם בגמ' שבת קיט' ע"ב) דר' אלעזר ור' חנינא (אמר רבי אלעזר לעולם יסדר אדם שלחנו בערב שבת אף על פי שאינו צריך אלא לכזית. ואמר רבי חנינא לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת אף על פי שאינו צריך אלא לכזית) נקיט להו בש"ס בהדי הדדי ש"מ דשוין הם בזה, עי"ש. וכתב בספר אבן ישראל (שער א' כה'): ולפי"ז נראה לי דנכון לאכול סעודת מלוה מלכה עם בני ביתו יחד כמו שאוכלין סעודת ליל שבת עם ב"ב יחד, מדסמיך בגמ' הנך תרי מיימרות בהדי הדדי, ועי"ש.
 . בספר לשון חכמים לבן איש חי דף ל"ג ע"א, כתב "ויטול ידיו ויברך המוציא".
 . הגר"א זצ"ל החמיר מאוד בסעודת מלוה מלכה, וכשהיה בעצמו חולה והקיא ביקש להאכיל אותו פת בע"כ אם לא עלה עמוד השחר. (תשובות והנהגות ח"ב סי' קס"ו).
ובספר כל הכתוב לחיים (שבת כ"ג) מובא מעשה, שפעם אחת במוצש"ק בא אל רבינו הגר"א תלמידו הגר"ח מוולאזין לשאול ממנו אם אכל סעודת מלוה מלכה, והשיב לו שלעת עתה אינו בקו הבריאות ומתירא שמא יזיק לו הדבר, ועל כן הקיל לקיימה בעוגת דבש, שחק ממנו רבינו וצוה לו לקיים תיכף הסעודה בבית רבינו. 
  בשו"ת תשובות והנהגות (שם) כתב: ושמענו שרבינו החזו"א אמר פעם "מי שאינו אוכל כזית פת במוצאי שבת יתחרט בעלמא דקשוט".
 . אורח חיים סימן ש'. ועיין בספר משנה הלכה (אורח חיים ש'). 
 . סימן תר"ב סעיף מ"ז.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד