חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

השבת מתחננת...

הגר"ח קנייבסקי שליט"א

כל מזונותיו של אדם קצובין מר"ה חוץ מהוצאות שבת ויו"ט שאמר הקב"ה "לוו עלי ואני פורע", וכל המוסיף מוסיפים לו, וחשמל לשבת כשר הוא בכלל זה בלי ספק.כתב המ"ב בסי' רנ"ו סק"ב שהמזכים את הרבים בשמירת שבת ובהשגחה שלא יחללו, יזכו לבנים גדולי ישראל, ובכלל זה המסייעים לגנרטור שהוא בכלל שמירת שבת, והרשעים שמפריעים לזה, השבת יפרע מהם עי' שבת קיט., ומשבת אין מפסידים כלום, ומאן דיזיף שבתא פרעיה שבתא, והמפריעים למצוות השבת יחששו מהעונש.

(מכתבים)

 

הגרש"ז אויערבך זצ"ל

יש לדעת שע"י השימוש שאנו משתמשים בשבת בחשמל הננו גורמים שיכופו שם את הפועלים לחלל שבת, וכמה מכוער הוא להתענג בשבת באש זרה אשר לא ציוה ה', וכ"ש לכבד את מקדשי ה' אלו בתי כנסיות ומדרשות באורים שהם חשך ולא אור, וחובה גדולה מוטלת על עיני העדה להאיר את ההולכים בחשך ללכת באור ה' והיה לנו לאור עולם.

(שו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' כ"ד בסופה)

 

כיום כ-150 הדלקות נעשות בשבת באופן ידני, מיעוטם מפני צורך הצריכה ורובם הגדול מטעמי חיסכון שבהם אין את הנימוק להתיר מפני צורך החולים בהדלקה כמש"נ לעיל, מיכל הפחם מספק לכ-8 שעות וכל שעות היממה עובדים טרקטורים להכניס פחם כדי להשתמש בדלק זה שהוא זול יותר, גם נעשות התנעות חדשות ויהא רעוא שיתוקן הדבר.

(שבות יצחק פרק י"ט)

 

במענה לשאלתך בדבר שמוש בחשמל בשבת ויו"ט, הדברים עתיקים וידועים ובפרט בזה"ז שיש לכל בית חולים גנרטור פרטי למקרה של הפסקת חשמל, אין על מה לסמוך כלל.

(הרב מסעוד בן שמעון שליט"א)

 

החזו"א זצ"ל

ואף אם הוא באופן שיש בשימושו היתר מן הדין, אסור להשתמש בו מפני שיש בשימושו איסור חילול ה' שאינו חס לכבוד שמיים, והעובד בשבת הוא עושה במרד רח"ל, והנהנה ממעשיו מעיד ח"ו שאין ליבו כואב על חילול שבת.

(חזו"א הל' שבת סי' ל"ח)

 

הגרא"מ שך זצ"ל

בעניין ששאל אם להשתמש בחשמל אף שבמקום מגורו משתמשים, פשוט שאין להסתכל על הסביבה ואין לך עוון יותר מחילול ה', וכבר הורה זקן בעל החזו"א זצ"ל כידוע.

(מכתבים ומאמרים ח"ג, רי"ט)

 

הגר"ח קנייבסקי שליט"א

שימוש בחשמל לא כשר זה גם חילול שבת וגם חילול ה' וזה איסור דאורייתא. ומי שמשתמש בחשמל כשר, זה מכפר על כל החילול ה' שעשה, וכל ההוצאות של הגנרטור יחזרו, ולכן אין פחד, אפשר להכנס לחובות, השבת נותנת ברכה וכל אחד שיתחבר לגנרטור יזכה שהבית שלו יאיר ברוחניות וגשמיות.

(נאמר בכינוס בפתח תקוה ופורסם ביתד כ' כסלו תשע"ב)

 

ובהיותי יוצק מים על ידי כמוהר"ר הגרב"צ אבא שאול זצ"ל, זכורני כי תמיד ביטל דעתו הרמה לדעת מרן החזו"א בכל דבר גדול וקטן ובפרט בענייני שבת החמורים, ובוודאי כי הוצאות על עניין זה נכללים בהוצאות שבת ויו"ט.

(מכתב הגר"ש זעפראני שליט"א)

 

הגרי"ש אלישיב זצ"ל

השימוש בחשמל של חברת החשמל בבית הכנסת הוא חמור יותר מאשר בבית פרטי, מפני שנעשה בציבור ובפרהסיא, ואין חילוק בין מזגן לתאורה, וכל העוזרים והמסייעים יתברכו בברכת השבת כי היא מקור הברכה ואמרו בירושלמי פ"ב הל' ז' "ברכת ה' היא תעשיר" זו היא השבת.

(מכתב)

 

הגר"י רצאבי שליט"א

הפעלת מכשירי חשמל מערב שבת כרוכה בשאלה חמורה של 'לפני עור', וההנאה בשבת מהחשמל שמופעל ע"י הזרם, כרוכה באיסור הנאה מ'מעשה שבת'. וכל זאת מלבד חילול ה' שבדבר, שנהנה ממה שיהודים מחללים השבת בייצור החשמל וכבר עורר ע"ז החזו"א זיע"א. הלכך צריך כל אחד לאזור חיל ולהתאמץ לסדר בביתו ובבתי כנסיות חשמל ללא חילול שבת, ודבר זה הוא בכלל הוצאות שבת ויו"ט שאמר עליהם הקב"ה "לוו עלי ואני פורע". ויה"ר שנזכה במהרה שישובו בתשובה שלמה בקרוב.

(בתשובה לשאלת רבים)

 

הגר"ע יוסף זצ"ל

ועל הוצאות השימוש בגנרטור בשבת במקומות שהחשמל מיוצר ע"י יהודים תוך כדי חילול שבת בעוה"ר, מסתבר שגם זה בכלל הוצאות שבת בכל מה שרגיל להשתמש לצורך שבת, כגון תאורה, פלאטה חשמלית, וכל כיוצ"ב, דאף שבמשך שנים טענו אנשי חברת החשמל שייצור החשמל נעשה באופן אוטומאטי, אך בביקורנו שם בשנים האחרונות, נתברר לנו שעושים שם מלאכות דאורייתא לצורך כלל הציבור, וכאשר נשאל הגרש"ז אויערבך זצ"ל בשנת תשנ"ה אם להצטרף לגנרטור שבת, השיב שאין זו שאלה ובודאי להצטרף.

(ילקוט יוסף הל' שבת ח"א סי' רמ"ב)

להתחברות לגנרטור בכל חלקי הארץ

ניתן לפנות אלינו בטלפון: 08-9791308

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד