חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

וירא

"למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" (יח, יט) 
יש לדקדק דהיה לו לומר 'למען וגו' ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט' בלבד והמילים "ושמרו דרך ה'" מיותרות? הודיענו הכתוב שהיה אברהם אבינו ע"ה מלמד את בני ביתו שבכל דרכיהם ומעשיהם יהיו זהירים שתהיה כוונתם לעבודת הבורא. ולא רק בעשיית המצוות עצמן אלא אפילו בשאר דברים שלא שייך בהם מצווה, כגון: אכילת רשות וקניית צרכי הבית וכדומה צריך לכווין לעבודת הבורא. כי חיי הגוף הוא סיבת חיי הנפש (ושלמה המלך ע"ה אמר "בכל דרכיך דעהו" ופירשו המפרשים דע הו שבכל דרכיך צריך לכווין ליחד קוב"ה ושכינתיה הרמוזים ל-ו"ו ו- ה"ה, ובזה תהיה מחשבתו דבוקה בשי"ת). וכ"ש בדברים שנלמדים מן הבורא יתברך כמ"ש "והלכת בדרכיו". ולזה אמר הכתוב "ושמרו דרך ה'" לרמוז כי זה הדרך אשר הבורא חפץ בה, שבכל דרכיו תהיה הכוונה לעבודת הבורא והיא הנקראת דרך ה'. (ולפי דרך הסוד ידוע שהמלכות נוקבא דזעיר אנפין נקראת דרך כמ"ש "הנותן בים דרך", ובעלה דמטרוניתא הוא שם הוי'ה ברוך הוא זעיר אנפין. נמצא שנרמז ייחוד קוב"ה ושכינתיה, שהיה א"א ע"ה מזהירם על-זה וזהו ושמרו דרך ה'.) .
(חן טוב - לרבי יחיא אלבדיחי זצ"ל) 

"ואנכי עפר ואפר" (יח, כז) 
מדוע אמר אברהם אבינו ואנכי ולא ואני? י"ל שדקדק בלשון זה עפ"י מ"ש בספרים הקדושים שהקב"ה דקדק לומר בעשרת הדברות אנכי ה' אלקיך, מפני שהתורה ניתנה בלי נקודות ואם כתוב ואני יוכל לטעות לקרות האלף בצירי, כמו שמצינו גבי יואב שקרא זכר בקמץ ובא לידי טעות (שעדיין בזמנו לא היו נקודות אפילו בחומש רק בקבלה עפ"י החכם). לזה דקדק אברהם אבינו ע"ה לומר "ואנכי" ולא "ואני" שלא יטעה הקורא לקרות ואיני בצירי. 
(מקום מקדש - לרבי חיים סנוואני זצ"ל) 

"ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם" (כב, א) 
במדרש - "זהו שאמר הכתוב 'נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קושט וגו'' נסיון אחר נסיון וגדולה אחר גדולה. מה טעם נתת ליראיך נס בשביל להתנוסס לגדלם בעולם. וכל כך למה? בשביל שתתקשט מדת הדין בעולם". עכ"ל. באו חז"ל ללמדנו בזה שמה שמנסה הקב"ה את הצדיקים ומעמידן בנסיונות הוא בשביל לגדלן ולרוממן. ובשביל להודיע לבריות שאינו נושא פנים אפילו לצדיקים ובזה הם מתרוממים במבחן שנבחנים בו ומתעלין. ולפיכך האדם המשכיל יקבל נסיונות ה' באהבה ובחיבה וידע שבהן יבחן בעיני אלהים ואדם וכמ"ש התורה: "כי מנסה ה' אלהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה' אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם" (דברים יג, ד).
(קייץ המזבח - לרבי חיים כסאר זצ"ל) 
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד