חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

וישמע יתרו

"כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" (יט, ג) 
יש להבין, איך הקדים הכתוב הנשים לאנשים? ועוד, במה זכו הנשים לקדימה זו? אלא, כידוע שאין האדם יכול לקיים תורה ומצוות רק אם יש לו אשת חייל עטרת בעלה, המסתפקת במועט בדבר ההכרחי ומשדלת את בעלה בעסק התורה והמצוות - כמו שמצינו בגמ' על אשת רבי עקיבא וכיוצא מן החכמים ז"ל שהיו הולכים מעיר לעיר וממתינים י"ב שנים ברשותן ולא היו חוששות לעיגונן וצרכי ביתן בשביל כבוד התורה, כדי שיזכו בעליהן על-ידן. וכאן במצרים ידעו שאין התורה יכולה להינתן בפחות מששים ריבוא ולכן מיהרו לפרות ולרבות, שהיו הולכות אצל בעליהן לשדה ומעוררות אותם כדי להשלים 60 ריבוא ע"מ שיזכו לתורה ויהיו ראויים לקבל את התורה. ולפיכך ציווה הקב"ה את משה לברכן תחילה בכ"ה - "כה תאמר לבית יעקב", כמ"ש בברכת כהנים "כה תברכו את בנ"י" (במדבר ו). ואח"כ "ותגיד לבני ישראל", היינו האנשים. וזכו לתורה בשביל הנשים מרוב צדקותן ודבקותן בה' וזהו מאמרז"ל "בשביל נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים" ולכן זכו בקדימה ב - כה. וידוע שכה היא רמוזה בפסוק "שמע ישראל וגו'" שעולה כ"ה אתוון. וכ"ד אתוון בבשכמל"ו כנגד כ"ד סיפרין דאורייתא דאתאמר בהון "ותגד לבני ישראל". ולכך זכו הנשים שאין חוזרות בגלגול. ועוד יש להן זכות מרובה כמ"ש חז"ל דיין שמצילות את בעליהן מן החטא וכ"ש שמגדלות את בניהם ונושאות אותם לבית ת"ת. וזהו "אשת חייל עטרת בעלה" שבשבילה מתברך בעוה"ז ומתעטר לעוה"ב. 
(עץ החיים - לרבי סעדיא ב"ר חיים אלנדאף זצ"ל) 

"ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ" (יט, ה) 
"והייתם לי סגולה מכל" - סופי תיבות מילה. ומספר כולם כמנין פריעה בגילוי עטרה. "מכל העמים" - (עם האותיות והתיבות) עולה גימטריא סרה. ואם נחשב המם סתומה (מם סופית) באלפא-ביתא של אי"ק בכ"ר - יעלו בגימטריא זוהמת נחש. והכוונה - על דרך הרמז - במה תהיו שומרים בריתי ותהיו לי סגולה? כשאתם מלים ופורעים כרמוז ב"והייתם לי סגולה מכל". ואם תאמר, הרי בני ישמעאל מלים אף הם? התשובה: הם אינם פורעים וא"כ זוהמת הנחש לא סרה מהם ודבוקה בהם. וכמ"ש רז"ל מל ולא פרע כאילו לא מל. ובא הרמז בתיבות "מכל העמים" שהם בגימטריא זוהמת נחש, אמנם ישראל שהם מלין ופורעין, בא הרמז בחשבון כפול ונעשה - סרה זוהמת נחש מהם. ובזה "והייתם לי סגולה". ומה שאמר הכתוב: "כי לי כל הארץ", יש לדקדק לפי"ז מה השייכות לזה עם מה שקדם? ואפשר לומר שרמז שאם תשמרו את הברית כהוגן אז בזה אתם מייחדים לי עם השכינה ע"י היסוד הנקרא כל והשכינה שנקראת הארץ נמצא שתיבות כל הארץ - ייחוד קוב"ה ושכינתיה. [ואפ"ל עוד שעפ"י הזוהר זכות ישראל על א"י לנצח עם עוה"ב היא בזכות המילה עם הפריעה שעושים עמ"י לעומת בני ישמעאל שמלים מילה ריקנית ויש להם זכות ריקנית על א"י לשעה כנאמר: "ושממו עליה אויביכם" - העורך] 
(חן טוב - לרבי יחיא אלבדיחי זצ"ל) 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד