חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כי תשא

"כי תשא את ראש בנ"י" (ל,יא) "זה יתנו... מחצית השקל" (שם,יג) 
מחצית ולא שקל שלם. לומר לך, שרק האנשים נצטוו לתת, לתקן עוון העגל שבידם [כי הנשים לא רצו לתת נזמיהן אלא האנשים ולכן הן שלימות מעוון העגל] כיוון שהם לא שלמים. וזהו מחצית השקל, עשרה גרה, לרמוז שע"י חטא העגל פגמו בעשר ספירות. לכן כל אחד צריך לתת כפרה לה' ית', כי האדם נברא בדמות צורה העליונה. ועל-כן צוה הקב"ה לתת מחצית השקל להסיר הפגם מעל הצורה העליונה ויהיו שלמים. הה"ד: "זכר ונקבה ברא אותם ויקרא את שמם אדם", אדם שלם [דהיינו, שמחצית השקל מרמז על פלגא דגופא הצריך השלמה ורק ע"י התיקון של עשר הספירות של מחצית זו חזי לאיצטרופי להקרא אדם - העורך]
(עץ החיים - לרבי סעדיא ב"ר חיים אלנדאף זצ"ל) 

"ואתה קח לך בשמים ראש וגו'" (ל,כג) "ועשית אותו שמן משחת קודש וגו'" (שם, כה) 
"כיצד עשה משה רבינו שמן המשחה? לקח אלו הארבעה סממנין במשקלם ושחק כל אחד מהן לבדו ועירב הכל ושרה אותם במים זכין ומתוקין עד שיצא כל כוחן במים ונתן על המים שמן זית הין ובישל הכל על האש עד שאבדו המים ונשאר השמן לבדו והניחו בכלי לדורות שנאמר: שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. ולא נעשה שמן המשחה אלא זה בלבד".(אור האפלה - לרבנו נתנאל בן ישעיה זצ"ל) ואם תאמר למה לא עשו שמן המשחה בבית שני והרי כבר נגנז שמן המשחה שעשה משה רבינו? וכן הרי זוהי מצוות - עשה כמצוות הקטורת שבכל שנה ושנה? ונראה שקבלה בידם שכיון שהוא עדיין קיים אין לנו לעשות ואעפ"י שהיא מצווה לדורות. וסמך לזה ממ"ש בפ"ק דכריתות (ה): "כמה נסים נעשו בשמן המשחה וכו' וכולו קיים לעתיד לבוא דכתיב: שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם". ולע"ל למאי חזי? אלא לכשירצה הקב"ה ויבנה ביהמ"ק יתגלה שמן המשחה שנגנז ונזכה לימשוח בו כה"ג ומלכים בב"א.
(קיץ המזבח - לרבי חיים כסאר זצ"ל) 

"ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל ירא בכל ההר" (לד,ג) 
אל ירא בכל ההר - ראשי תיבות איבה. ר"ל מי שיש בליבו איבה על הבריות, אינו זוכה לתורה שניתנה על הר סיני וגם לא יזכה להיות צדיק שעולה [עם הכולל] כמניין הר.
(מעט צרי - לרבי דוד בן אברהם נג'אר זצ"ל) 

"ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים וגו'" (שם,ד) 
אפשר לרמוז כי "שני לוחות אבנים כראשונים" ר"ת אכשל וס"ת תמים. על-דרך מאחז"ל - אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהם תחילה, לרמוז ע"ז.
(מקום מקדש - לרבי חיים סנוואני זצ"ל) 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד