חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ב מרחשון

סימן ז' - הלכות ברכות השחר וברכות התורה

[יא] מנהג השאמי לעמוד ולומר י"י מֶלֶך, י"י מָלָך וכו' והציבור כופלין אותו, וכן פעם שנית, ואחר־כך אומרים למנצח בנגינות, ואחר־כך ברוך שאמר כדלקמן סימן י"ב סעיף א'. אך בבלדי המנהג לומר זאת מיושב פעם אחת סמוך לסיום פיסקת לעולם יהא אדם וכו' בין ביחיד בין בציבור, בין בשבת בין ביום־טוב, ואומרים זאת כהמשך להקודם באותה נעימה פשוטה{כא}. (זולת כשאומרים אותו בשבת ויום־טוב קודם מזמור השמים מספרים, אז עומדים לאמרו בנעימה מיוחדת, הגדול שבציבור אומרו, והקהל כופלין אותו, וכן פעם שנית) ואחר שמסיימים ברוך י"י לעולם אמן ואמן, עומדים לאמירת המהולל וברוך שאמר{כב}. אבל כל הסדר מן אדון העולמים ואילך, אומרים מיושב, ובכלל זה ברכות השחר וברכות התורה{כג}:

סימן ח' - הלכות ציצית

[א] מצות ציצית שקולה כנגד כל המצוות כולן, שנאמר{א} וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות י"י{ב}. לכן אעפ"י שאין אדם חייב בציצית אם אין בגדו בעל ארבע כְּנָפות (וע"ע לקמן סעיף ל"ז), מכל מקום טוב ונכון שיזהר ללבוש טְלִית קטן כל היום{ג}, ויהיה גדול כשיעור, דהיינו אמה אורך על אמה רוחב{ד}. מלבד מה שצריך שיהיה לו טלית גדול מצוייץ להתעטף בו בשעת התפילה לכל הפחות{ה}:

[ב] יהדר שתהיה הטלית נאה. וכן כל המצוות צריך לעשותן בהידור בכל מה דאפשר, שנאמר{ו}, זה אלי ואנוהו, ודרשו חכמינו ז"ל, התנאה לפניו במצוות{ז}. וידקדק לקנות הציציות מאיש נאמן, שיהיה בטוח שנעשו הטוייה והשזירה והקשירה בפירוש לשמה וכמצותן{ח}. וטוב שיוציא בשפתיו בתחילה שעושה לשמה, ולא יסתפק במחשבה{ט}, וכן המנהג{י}. וגם אשה כשרה לעשותן, ואפילו את החוליות והקשרים{יא}. וציציות שנטוו על־ידי מכונות, דעת הרבה פוסקים שהן פסולות{יב}:

[ג] בין טלית גדול בין טלית קטן, ראוי לעשותם מצמר רחלים, שהוא חייב בציצית מן התורה בלא פקפוק{יג}. וראוי גם־כן שיהיה הטלית לבן, וכן נוהגים, אלא שעושים בו פסים שחורים לנוי (או כחולים זכר לתכלת{יד}). וכן החוטים יהיו לבנים דוקא, אפילו אם גוון הטלית אינו לבן{טו}:

[ד] יש נוהגים ללבוש הטלית קטן ע"ג הבגדים, כפי דעת מרן השלחן ערוך, כדי שתמיד יראהו ויזכור המצוות. ויש נוהגים ללבשו תחת כל הבגדים (ועל־גבי ה"גופיה"{טז}), כפי דעת האר"י. ומכל מקום את הציציות עצמם ראוי להוציא חוצה תמיד{יז}. וטוב לפטור הטלית קטן בבקר בברכת הטלית גדול, אבל גם כשלובשו באמצע היום, רבים נוהגים שלא לברך עליו כלל. ויש נוהגים לברך בנוסח על מצוַת ציצית, ויש נוהגים לברך בנוסח להתעטף בציצית כמו על טלית גדול, והנוהגים כן עדיף שיתעטפו אז בו על ראשם שיעור הילוך ד' אמות{יח} (ועיין לקמן סעיף כ'):
ש
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד